19.12.2022 Views

Teeltrichtlijnen Paprika E20B.0480

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

E20B.0480

Teeltrichtlijnen

Raseigenschappen:

• Licht gele blokpaprika

• Hoge totaalproductie

• Vruchtgewicht tussen 200 - 230 gram

• Snel in doorkleuring

• Compact gewas

• Resistenties: HR: Tm:0-2 | IR: TSWV:0

enzazaden.com/nl


E20B.0480

Algemeen

E20B.0480 is een grove, lichtgele blok paprika. Het ras heeft een hoog vruchtgewicht

van 200-230 gram en een hoog percentage 95 mm vruchten. De

E20B.0480 heeft een compact gewas met een hoge totaalproductie. Dit in

combinatie met de Tm:0-2 en TSWV:0 resistentie.

In deze teeltrichtlijnen staan de ervaringen met het ras tot nu toe (december

2022). Er dient rekening gehouden te worden met eigen specifieke omstandigheden

en doelen. Naarmate er meer kennis wordt opgedaan, wordt dit document

verder aangevuld.

Opkweek

Voor het ras E20B.0480 heeft Enza Zaden geen voorkeur voor bepaalde zaaidata.

De plant schakelt kort en hoeft daardoor iets minder snel uitgezet te worden. Dit

ras kan in de opkweek wat langer belicht worden en is geschikt voor de levering

van een kleine plant van vier weken oud tot een volledig opgekweekte plant.

Verder is het geschikt voor een twee-, drie- en vier-stengel systeem.

Start teelt

Zorg dat de kas en de steenwolmatten goed op temperatuur zijn voordat er geplant

wordt (kas: minimaal 21°C, mat: minimaal 20°C). Het advies is om de mat

vol te druppelen met een EC van 3. Als de planten eenmaal goed zijn ingeworteld,

kan de etmaaltemperatuur geleidelijk hoger ingesteld worden. E20B.0480

is een ras met een compact groeiend gewas, waarbij op strekking gewerkt moet

worden.

Het is een relatief eenvoudig zettend ras; een groot dag-nachtverschil voor de

zetting is niet nodig. Daarom adviseren wij om een relatief vlak stookregime aan

te houden (minimum voornacht temperatuur: 18°C). Altijd belangrijk hierin is een

actieve teeltlijn.

Voor een vroege zaaidatum geldt dat een eerste zetting toegelaten mag worden

op de vierde oksel (1 vrucht per tak). Bij een zaai vanaf 10 november geldt dit

voor de derde oksel. De vruchten zijn redelijk lichtgroen, waardoor groen oogsten

niet aan te bevelen is.

Voorjaar

Het advies luidt om goed op tempo en vrij vlak te stoken. Zorg voor een hoge

nachttemperatuur (minimaal 18°C) en voor een hoog vochtdeficit (streef naar

waardes boven de 2,5gr/kg). Bij te lage nachttemperaturen kan dit ras namelijk

een ‘staartje’ geven. Bij vruchten van het eerste zetsel zijn de stelen vaak iets

langer. Later in het jaar worden deze korter.

Voor dit ras is de watergiftstrategie erg belangrijk om zo een te hoge worteldruk

te kunnen voorkomen. Bij de E20B.0480 hoort een actieve teeltlijn; geef bij voorkeur

pas water als de plant voldoende actief is. Start daarom niet te vroeg in de

ochtend en verder is het aan te raden om lichtafhankelijk te sturen. Stop de gift

op tijd in de namiddag en realiseer daardoor voldoende daling in het vochtgehalte

in de mat gedurende de nacht (zeker 8-10%).

Bij donkere dagen is meer aandacht vereist. Let dan vooral op de start – en stop

tijden. Dit is gedurende het hele jaar van toepassing. Voorkom natte plekken in de

kas en zorg dat (drain)water goed afgevoerd wordt. Afhankelijk van de weersomstandigheden

kan na de eerste zetting, na twee à drie lege oksels, de tweede

zetting aangehouden worden (2 à 3 vruchten per tak).

Zomer

E20B.0480 laat zijn kracht zien door gelijkheid in de stengels. In vergelijking met

Gialte is het planttype van dit ras wat meer open. Het ras schakelt vrij kort en

heeft een wat stug ogend blad.

Blijf goed bij met het gewaswerk en blijf met het toppen weg uit de kop. Zo is er

voldoende blad voor de verdamping bovenin over.

Een diffuse coating op het kasdek behoort tot de mogelijkheden. Omdat

E20B.0480 een compact groeiend gewas is, moet er echter wel op strekking gewerkt

worden. Om met dit ras lengte te maken is een aandachtspunt. Een goede

bladbedekking bovenin is dan gunstig.

Het ras is sterk tegen neusrot. Hou de EC-gift in de zomer op peil (minimaal 2,2

mS/cm). Als de EC in de mat dreigt op te lopen (bij extreme omstandigheden),

kan de gift EC tijdelijk verlaagd worden tot minimaal 1,8 mS/cm. Zorg ervoor dat

deze in de namiddag weer op tijd terug gaat naar 2,7 mS/cm om zo de worteldruk

in de nacht te beperken. Het vruchtgewicht kan per teler en teeltregime

verschillen. In het voorjaar van 2022 is gebleken dat dit gemiddeld 225 gram is

geweest en in de extreem warme zomer gemiddeld 200-220 gram.

Tot slot

E20B.0480 blijft het hele jaar prima doorzetten en behoudt daarbij een goed blijvende

grofheid en kwaliteit van de vruchten. Dit ras haalt hoge producties. Wat

bij de telers opvalt, is dat de vruchten prettig te oogsten zijn en in combinatie met

een hoog vruchtgewicht, geeft dit een goede oogstnorm.

2 | Enza Zaden

Enza Zaden | 3


enzazaden.com/nl

Uw contactpersonen in Nederland

Edwin Bornkamp tel +31 (0)6 21 28 20 53

Leon van Wingerden tel +31 (0)6 15 45 58 23

Luc Trines tel +31 (0)6 31 93 00 12

Irene van Schie tel +31 (0)6 55 22 55 05

Peter Buijks tel +31 (0)6 52 19 98 10

Uw contactpersoon in België

Kris Smits tel +32 (0)491 73 11 69

Enza Zaden

Postbus 7 | 1600 AA Enkhuizen | Nederland

Haling 1E | 1602 DB Enkhuizen | Nederland

tel +31 (0)228 35 01 00

info@enzazaden.nl | www.enzazaden.com/nl

Deze richtlijnen zijn met de grootste zorgvuldigheid door Enza Zaden samengesteld en is onder voorbehoud van type- en/of drukfouten.

De gegevens dienen in overeenstemming met de eigen kennis en ervaring van de gebruiker in samenhang met de lokale omstandigheden gehanteerd te worden.

Enza Zaden kan derhalve geen aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking tot de inhoud van dit schrijven.

De meest recente informatie betreffende resistenties is beschikbaar op www.enzazaden.com/nl

© Enza Zaden | Enkhuizen | Nederland | december 2022

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!