05.01.2023 Views

De Nacht van de Musea en de Galerijen 2023

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

26

KUNSTHUIS ARTINE

KURSAAL-OOSTHELLING 6 - TOT 23.00 UUR

www.tine-lievens-art.be

gedeeltelijk

In deze galerie van hedendaagse kunst vind je abstract-figuratieve schilderijen van

Tine Lievens, figuratieve keramiek van Lut Brackx, Maarten Leyn, Lieven Demunter,

Sjer Jacobs, Martine Roelstraete, Kornul en Petra Vandekerckhove. Interessant zijn

de keramisch potsculpturen van Hilde Boterman en Roger Leyn. Aan de bijzondere

assemblages van schroot, terracotta en objects trouvés van Jan Verschueren kan je

onmogelijk achteloos voorbijgaan.

* Kunsthuis Artine is ook open op zondag volgens de reguliere openingsuren die je

terugvindt op de website van de galerie.

27 GALERIE TOM GERITS

MADRIDSTRAAT 5 – TOT 22.00 UUR

gedeeltelijk

Galerie Tom Gerits presenteert op smaakvolle wijze en met kennis van zaken

schilderijen, tekeningen en grafisch werk van kunstenaars uit de periode na 1945.

Ronkende namen zijn: Roger Raveel, Luc Peire, Dan Van Severen, Gaston Bertrand,

Eduardo Chillida, Serge Poliakoff, Michel Seuphor, Charles Drybergh, Raoul Ubac, Paul

Van Hoeydonck, Guy Vandenbranden en Pierre Alechinsky.

28 GALERIE PAPILLON

MADRIDSTRAAT 2 – TOT 23.00 UUR

www.galeriepapillon.be

Galerie Papillon is de vrijplaats voor moderne kunst in Oostende, met bekende

en opkomende kunstenaars. Je ontdekt er bevreemdend en vervreemdend werk,

onder meer de morbide fotografie van de Amerikaan Joël Peter Witkin. Matthieu

Lobelle onderzoekt in zijn werk de grens tussen leven en dood, de relatie tussen

natuur en cultuur, tussen geschiedenis en heden. Greet Desal combineert in

haar beeldhouwwerk delen van mens en dier, Henriëtte van Gasteren toont haar

provocerende fotografie. Lieselot Wille van haar kant bedwingt volume, kleuren en

lijnen in vormen van foam en gipswerk. Met muziek van Kathleen Vandenhoudt.

* Galerie Papillon is ook open op vrijdag en zondag volgens de reguliere openingsuren

die je terugvindt op de website van de galerie.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!