05.01.2023 Views

De Nacht van de Musea en de Galerijen 2023

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

42 B&M OPTIEK

SINT-PETRUS-EN-PAULUSPLEIN 6/01 – TOT 23.00 UUR

www.BenMoptiek.be

Beeldend kunstenaar Luc Martinsen wordt in de jaren ‘80 geprikkeld door de

beweging van de Nieuwe Wilden en de Transavantgarde. Later overspoelen

Instagram en de multimedia de wereld met een bombardement aan beelden.

Martinsen transformeert deze batterij aan beelden razendsnel met als ruggensteun

het licht en de mentaliteit van zijn geboortestreek Oostende.

Nico Burssens van zijn kant houdt van opgewekte optimistische kleuren. De filosofie

die achter zijn veelzijdige artistieke creaties schuilgaat, is deze van optimisme. Hij is

dan ook de bezieler van de onvolprezen kunststroming Art Optimist, die het humeur

van de kijkers en de toeschouwers naar een hoogtepunt wil brengen. Aangezien niks

volmaakt is, durft hij het aan om het pad naar de volmaakte schoonheid, met behulp

van de optimistische kleuren, in te slaan.

* B&M Optiek is ook open op vrijdag volgens de reguliere openingsuren die je

terugvindt op de website van de galerie.

Het Vocaal Ensemble van het Conservatorium aan Zee brengt fijnzinnige

a capella. Optredens om 18.30 en 19.30 uur.

43 PRENTENKABINET KUNSTATELIER DE BRUG

GRAAF DE SMET DE NAEYERLAAN 88 – TOT 22.00 UUR

www.rodewinter.be

Prentenkabinet Kunstatelier De Brug is een kleine galerij in het intieme, sfeervolle

grafisch atelier (en interbellumwoning) van kunstenaar Roland De Winter, gelegen

aan de voet van de ‘Tettenbrug’ (vandaar de naam van de het atelier). Je beleeft er

grafische kunsten op de plek waar ze gemaakt worden: etsen, gravures, tekeningen

en aquarellen worden er gemaakt van koper- of zinkplaat tot druk. De thematiek

van het werk van De Winter is klassiek, met een ironische en licht absurde kijk op de

fratsen van het menselijk bedrijf.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!