09.01.2023 Views

L-Magazine #13 jan-feb 2023

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

HET MAATJESPROJECT<br />

Word jij ook een maatje?<br />

Mensen die van een ander land naar hier verhuizen<br />

doen dat om verschillende redenen. Voor het werk,<br />

voor gezinshereniging of omdat ze hun thuisland zijn<br />

ontvlucht. Vele nieuwkomers in Vlaanderen volgen een<br />

inburgeringstraject. Ze leren de Nederlandse taal, ze volgen<br />

een cursus inburgering en trajectbegeleiding naar werk. Het<br />

doel van dit alles is om mensen die naar ons land migreren,<br />

meer zelfredzaam te maken en hen de kans te geven om<br />

volwaardig deel te nemen aan onze samenleving.<br />

In Lanaken bestaat er daarom “het maatjesproject”. Om<br />

deze nieuwkomers meer in contact te brengen met het<br />

lokale leven bij ons. Maar ook om Nederlands te leren en om<br />

nieuwe mensen in Lanaken te leren kennen.<br />

Wij hadden een gesprek met 2<br />

“maatjes” Sherif Gad en Egide Keulen.<br />

Sherif is afkomstig uit Cairo in Egypte,<br />

Egide is afkomstig van Veldwezelt.<br />

Ze zijn ondertussen al een half jaar<br />

“maatjes” en wonen allebei in Lanaken.<br />

Egide, waarom heb je je kandidaat gesteld<br />

als “maatje”?<br />

Egide: “Ik vind het een beetje mijn burgerplicht.<br />

Ik heb zelf een goed leven, ik ben<br />

gezond en heb een goed pensioen. Een<br />

maatje zoals ik, maakt het nieuwkomers<br />

makkelijker om de weg te vinden en zich<br />

thuis te voelen. Ik heb vroeger in de sociale<br />

sector gewerkt en dit maatjesproject ligt<br />

een beetje in het verlengde van wat ik<br />

deed. Ik vind het belangrijk om iets te doen<br />

voor anderen.”<br />

Waarom doe jij mee met het project,<br />

Sherif?<br />

Sherif: “ Als je pas van een ander land<br />

naar hier verhuist ken je vaak de taal en<br />

de gewoontes nog niet. Het is dan niet<br />

eenvoudig om een nieuw leven op te<br />

bouwen. Ik wil heel graag nieuwe mensen<br />

leren kennen. Ik vind het ook heel fijn dat<br />

ik dingen kan vragen aan iemand die hier<br />

geboren is, die veel weet.”<br />

Wat doen jullie samen als “maatjes”?<br />

“We ontmoeten elkaar in Lanaken, in een<br />

café in het centrum. We drinken iets en<br />

we praten. Als het mooi weer is zitten we<br />

op het terras”, zegt Egide. “We zijn ook al<br />

samen naar de speeltuin geweest met mijn<br />

dochtertje," glimlacht Sherif, "en we zijn<br />

gaan zwemmen.”<br />

Egide: “In september hebben we samen<br />

het Oldtimertreffen in Lanaken bezocht.<br />

We vervelen ons niet. Sherif heeft onlangs<br />

ook een nieuwe job gevonden. Ik ben dan<br />

mee geweest naar de werkgever om het<br />

administratieve stuk zoals het arbeidscontract<br />

te bekijken.”<br />

Sherif: ”Ik ben dan heel blij dat Egide met<br />

me meegaat, want ik ben dan bang iets te<br />

tekenen zonder goed te begrijpen wat ik<br />

precies onderteken.”<br />

Hoe verliep jullie eerste afspraak?<br />

Sherif: “Egide is met mij meegegaan naar de<br />

kunstacademie, naar de diploma-uitreiking<br />

10

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!