09.01.2023 Views

L-Magazine #13 jan-feb 2023

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

REPORTAGE: TRAJECTCONTROLES<br />

Trajectcontroles<br />

vanaf 1 <strong>jan</strong>uari!<br />

Op 1 <strong>jan</strong>uari <strong>2023</strong> wordt er op zes locaties in Lanaken het systeem van<br />

trajectcontrole ingevoerd.<br />

Bij een trajectcontrole wordt de gemiddelde snelheid gemeten over een<br />

langere afstand. Dit systeem zorgt voor aangepaste snelheden en een gelijkmatige<br />

doorstroming van het verkeer.<br />

De geselecteerde zes trajecten behoren tot de zone 50 met veel doorgaand<br />

verkeer en problemen met een te hoge rijsnelheid.<br />

Wij hebben als gemeente voor de trajectcontroles een concessieovereenkomst<br />

afgesloten met de firma TaaS. Trajectcontrole as a Service. Deze<br />

firma is verantwoordelijk voor de aankoop, de installatie en het onderhoud<br />

van het hele systeem.<br />

Snelheidsovertredingen op deze trajectcontroles worden gemeentelijk<br />

gesanctioneerd met een GAS-boete. Wanneer de toegelaten snelheid echter<br />

met meer dan 20 km per uur wordt overschreden wordt er beboet door de<br />

politie.<br />

“Laat<br />

je niet<br />

verrassen<br />

en pas je<br />

snelheid<br />

aan!”<br />

Het gaat om de volgende trajecten in zone 50:<br />

➊ Koning Albertlaan in Lanaken:<br />

➋ Dorpsstraat in Gellik:<br />

➌ Wijerdijk in Gellik<br />

➍ Industrieweg in Smeermaas:<br />

tussen de Europalaan en de<br />

Maastrichterweg<br />

tussen de Zavelstraat en de Wijerdijk<br />

tussen Silmaco en de aansluiting<br />

met de Maastrichterweg<br />

➍ Groenstraat in Rekem:<br />

volledige Groenstraat<br />

➏ Heirbaan in Rekem en Neerharen: tussen de Rekemerstraat en de<br />

Keelhoffstraat<br />

De trajectcontroles worden geactiveerd vanaf 1 <strong>jan</strong>uari <strong>2023</strong>. Laat je dus<br />

niet verrassen en pas je snelheid aan.<br />

Later in het jaar <strong>2023</strong> plant AWV, Agentschap voor wegen en verkeer ook<br />

nog enkele trajectcontroles op gewestwegen in Lanaken. Hierover volgt<br />

later meer.<br />

15

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!