09.01.2023 Views

L-Magazine #13 jan-feb 2023

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

VERENIGING IN DE KIJKER<br />

"Een frisse nieuwe<br />

leidingsploeg staat<br />

voor je klaar!"<br />

KLJ Kesselt<br />

is de max!<br />

Kom jij<br />

er ook<br />

bij?<br />

Jenna, Jenske, Robyn en Zita, dat zijn wij! De<br />

nieuwe leidingsploeg van jeugdbeweging KLJ<br />

Kesselt. Wij zijn zeer gemotiveerd om de kinderen<br />

en jongeren van Kesselt en omgeving een onvergetelijke<br />

tijd te bezorgen.<br />

Onze jeugdbeweging bestaat ondertussen al 88<br />

jaar. Kinderen en jongeren tussen 6 en 16 jaar zijn<br />

welkom bij ons. Twee keer per maand worden er<br />

heel veel leuke activiteiten georganiseerd, plezier<br />

gegarandeerd!<br />

We zijn op zoek naar nieuwe leden die net zoals<br />

wij graag spelletjes spelen, maar ook naar nieuwe<br />

leiding die samen met ons graag gek doen en vol<br />

energie zitten om onze KLJ in Kesselt verder te<br />

zetten!<br />

Heb jij zin om eens te komen kijken en meedoen?<br />

Kom dan zondag 8 <strong>jan</strong>uari <strong>2023</strong> om 13u30 naar<br />

onze activiteit. Dan organiseren we onze opendeurdag<br />

“Een kijkje in de Joenit.” Een open namiddag<br />

waar nieuwe leden kunnen meedoen met de activiteiten<br />

van KLJ Kesselt in hun lokaal De Joenit aan<br />

de Nelissenlaan 13, 3620 Kesselt – Lanaken. Robyn,<br />

Jenske, Zita en Jenna zorgen er zeker voor dat jullie<br />

een leuke namiddag hebben met veel plezier!<br />

Wil je meer weten? Volg F @KLJ Kesselt voor meer<br />

informatie.<br />

24

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!