12.01.2023 Views

Brochure Basisonderwijs in Ranst 2023

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

BASISONDERWIJS

IN RANST

V.U.: Johan De Ryck,

Gustaaf Peetersstraat 7

2520 Ranst


BESTE INWONER,

BESTE PAPA EN/ OF MAMA,

VAKE EN/OF MOEKE,

Met deze brochure willen we je informeren over het basisonderwijs in

Ranst. Er zijn 7 basisscholen waaruit je kan kiezen. Ze vertegenwoordigen

verschillende netten en pedagogische projecten. Info over het digitaal

inschrijven en andere specifieke informatie vind je terug op de website van

elke school.

Gemeente Ranst probeert alle scholen, onafhankelijk van het net, maximaal

te ondersteunen. Want goed onderwijs is een recht van elk kind. Bovendien

kan je in Ranst levenslang leren: een opleiding beeldende kunsten, dans,

woord of muziek? Jong en oud kan zich inschrijven in onze plaatselijke

vestigingen van de Beeld- en Podiumacademie van Lier.

In Ranst naar school gaan, is meer dan enkel kennis vergaren. Het betekent

een warme ontvangst voor kleuters die instappen en leerlingen die

overstappen naar het eerste leerjaar en jaar na jaar een goede voorbereiding

krijgen voor een verdere schoolloopbaan. Het betekent dat je na zoveel

jaren nog goede herinneringen kunt ophalen aan je juf of meester.

In Ranst naar school gaan, betekent een constante inspanning van het

onderwijzend personeel, de gemachtigde opzichters, het technisch

personeel en het bestuur in het algemeen. We willen allemaal kwaliteit

leveren met de middelen die we hebben.

We maakten deze brochure om je te begeleiden in je zoektocht naar een

geschikte school in onze gemeente.

Veel leesplezier!

2


Inhoudstafel

Onderwijsnetten ......................................................................................................4

GBS Oelegem De Driehoek ........................................................10

Schooltoeslag ..................................................................................................................4

GBS Ranst De Knipoog .........................................................................12

Vakantieregeling ....................................................................................................5

GBS Broechem De Sleutel .............................................................14

Inschrijvingen .................................................................................................................6

VBS Broechem De Springplank ......................................16

Instapdata kleuters ...........................................................................................6

VBS Emblem Sint-Jozef .......................................................................18

Basisonderwijs ..............................................................................................................7

VBS Oelegem Sint-Lucia ...................................................................20

Voor- en naschoolse opvang .....................................................7

Het RE-BOKje .....................................................................................................................8

VBS Ranst Annuncia-Instituut ...........................................22

VBS Ranst, Wijkafdeling Millegem .........................23

20

10

23

12

22

14

16

18

3


Er zijn drie onderwijsnetten

in Vlaanderen

Het GO! onderwijs is het officieel onderwijs dat door de openbare

instelling ‘het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap’ georganiseerd

wordt in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap.

Het officieel gesubsidieerd onderwijs omvat het gemeentelijk en stedelijk

onderwijs (georganiseerd door de gemeente- en stadsbesturen) en het

provinciaal onderwijs (georganiseerd door de provinciebesturen).

Het vrij gesubsidieerd onderwijs wordt door een privépersoon of

privéorganisatie ingericht. De inrichtende macht is vaak een vereniging

zonder winstoogmerk. Het vrij onderwijs bestaat uit vrij confessioneel

onderwijs en vrij niet-confessioneel onderwijs. Het vrij confessioneel

onderwijs bestaat uit vrije scholen die aan een godsdienst gebonden zijn,

waarvan het katholiek onderwijs de grootste koepel is. Andere koepels

zijn onder andere de joodse en islamitische. Het vrij niet-confessioneel

onderwijs zijn de vrije scholen die niet aan een godsdienst gebonden zijn.

Schooltoeslag

De schooltoeslag vervangt sinds 2019 de schooltoelage en zit mee in

het Groeipakket. Je ontvangt de schooltoeslag via je uitbetaler van het

Groeipakket.

Je moet geen aanvraag meer indienen bij de afdeling Studietoelagen voor

een schooltoelage voor kleuteronderwijs, lager of secundair onderwijs.

De rechten worden automatisch toegekend.

De studietoelage voor het hoger onderwijs verandert niet . De afdeling

Studietoelagen van het ministerie van Onderwijs kent die toe. Je moet nog

wel altijd een aanvraag indienen. Dit kan online via www.studietoelagen.be

of op papier (VAC Anna Bijnsgebouw, Lange Kievitstraat 111-113 bus 90, 2018

Antwerpen).

Net zoals bij de vroegere schooltoelage blijven de pedagogische

voorwaarden behouden. Leerlingen uit het basisonderwijs die onvoldoende

aanwezig zijn (kleuteronderwijs) of meer dan 29 halve dagen ongewettigd

afwezig zijn (lager onderwijs), kunnen het recht op hun schooltoelage

verliezen. Als een kind 2 schooljaren na elkaar onvoldoende aanwezig is

(kleuteronderwijs) of 30 halve dagen of meer ongewettigd afwezig is (lager

onderwijs), verliest het de toelage voor het tweede jaar.

Alle informatie over de schooltoeslag vind je op

www.studietoelagen.be of op www.groeipakket.be.

4


Vakantieregeling

Vakantieregeling

De zomervakantie begint altijd op 1 juli en eindigt op 31 augustus.

De De begin- vakantieregeling en einddata van in het alle onderwijs vakantieperiodes berust op in vaste het onderwijs principes,

zijn zodat duidelijk begin- vastgelegd.

en einddatum van alle vakantieperiodes duidelijk

zijn vastgelegd.

Herfstvakantie

Herfstvakantie

van - t.e.m.

Kerstvakantie

van - t.e.m.

Kerstvakantie

van - t.e.m.

Krokusvakantie

van - t.e.m.

Krokusvakantie

van - t.e.m.

Paasvakantie

van - t.e.m.

Paasvakantie

van - t.e.m.

Zomervakantie

van - t.e.m.

Zomervakantie

van - t.e.m.

van - t.e.m.

2022-2023 2023-2024 2024-2025

2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023

31/10 - 06/11 30/10 - 05/11 28/10 - 03/11

/ 01/11 ­ 07/11 31/10 ­ 06/11

26/12 - 08/01 25/12 - 07/01 23/12 - 05/01

21/12 ­ 03/01 27/12 ­ 09/01 26/12 ­ 08/01

20/02 - 26/02 12/02 - 18/02 03/03 - 09/03

15/02 ­ 21/02 28/02 ­ 06/03 20/02 ­ 26/02

03/04 - 16/04 01/04 - 14/04 07/04 - 21/04

05/04 ­ 18/04 04/04 ­ 18/04 03/04 ­ 16/04

01/07 - 31/08 01/07 - 31/08 01/07 - 31/08

01/07 ­ 31/08 01/07 ­ 31/08 01/07 ­ 31/08

55


Nieuw! Inschrijven via

aanmeldingssysteem

Het nieuwe decreet inschrijvingsrecht treedt in werking voor de

inschrijvingen van het schooljaar 2023-2024. Dit betekent dat alle Ranstse

scholen werken met een digitaal aanmeldingssysteem. Via dit systeem

geef je de schoolvoorkeur van je kind door. Dat wijst je een school toe en

informeert je waar en wanneer je je kind kan laten inschrijven. Normaal is

dit de school van je eerste keuze. Als daar niet genoeg plaats is, dan kijkt

het systeem naar je andere keuzes. Broers en zussen van al ingeschreven

leerlingen en kinderen van personeel krijgen voorrang.

Je haasten is niet nodig. Het tijdstip van aanmelden speelt geen rol, zolang je het

maar doet binnen de aanmeldingsperiode van 28 februari tot en met 21 maart

2023. Heb je zelf geen computer of internet? De scholen helpen je graag verder.

Meer weten?

Op 18 januari 2023 om 19.30 uur is er een infomoment over

het aanmeldingssysteem in Den Boomgaard. Schrijf je in via

www.ranst.be/aanmeldingssysteem18jan2023 of scan de QR-code.

Dit is heel belangrijk voor ouders van kinderen geboren na 22 november

2020, in 2021 en kinderen die van school veranderen.

Je vindt alle informatie over en de link naar het

aanmeldingssysteem op ranst.aanmelden.in

Instapdata kleuters

Je kind kan tussen 2,5 en 3 jaar op een van de volgende 7 instapdata naar de

kleuterschool:

De 1ste schooldag na de zomervakantie

De 1ste schooldag na de herfstvakantie

De 1ste schooldag na de kerstvakantie

De 1ste schooldag van februari

De 1ste schooldag na de krokusvakantie

De 1ste schooldag na de paasvakantie

De 1ste schooldag na Hemelvaartsdag

Wordt je kind 2,5 jaar op een instapdatum? Dan mag het al vanaf die dag

naar school. Kinderen van 3 jaar kunnen op elke schooldag starten in de

kleuterschool, als er nog plaats is.

Voor de 5-jarige kleuters is er een leerplicht van 290 halve dagen. Voor

jongere kinderen is naar de kleuterschool gaan niet verplicht, maar wel

belangrijk! Voldoende aanwezigheid in de kleuterschool is een vereiste voor

6-jarige kinderen om de overstap naar de lagere school te mogen maken.

6


Basisonderwijs

Met basisonderwijs wordt het onderwijs bedoeld voor kinderen van ongeveer

drie tot twaalf jaar. Het basisonderwijs is vanaf 5 jaar verplicht via de leerplicht.

Kleuteronderwijs

Het kleuteronderwijs is toegankelijk voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar.

Lager onderwijs

Het gewoon lager onderwijs is voor kinderen van 6 tot 12 jaar en omvat

zes aaneensluitende leerjaren.

Het buitengewoon basisonderwijs

Het buitengewoon onderwijs is voor kinderen die tijdelijk of permanent

specifieke hulp nodig hebben. Dit kan zijn door een lichamelijke

of mentale handicap, ernstige gedragsproblemen, emotionele

problemen of leerstoornissen. Er zijn verschillende types buitengewoon

basisonderwijs, aangepast aan de opvoedings- en onderwijsbehoeften

van een bepaalde groep kinderen.

Voor- en naschoolse opvang

Op schooldagen organiseert elke school haar eigen voor- en naschoolse

opvang.

Voorbewaking vanaf 7.30 uur

Nabewaking tot 18 uur

Op woensdagnamiddag is er opvang tot 13 uur binnen de school.

Na 13 uur kunnen de leerlingen terecht bij de buitenschoolse

kinderopvang in GBS De Knipoog. Meer hierover op pagina 8.

KOSTPRIJS

Voor het ochtendtoezicht wordt remgeld gevraagd tot een half uur voor het

begin van de lessen. Het remgeld voor het avondtoezicht en de nabewaking

op woensdagmiddag wordt aangerekend vanaf een kwartier na het

beëindigen van de lessen.

Het bedrag van het remgeld is als volgt vastgelegd:

voor het ochtendtoezicht: € 0,5 per kwartier

voor het avondtoezicht en de nabewaking op woensdagmiddag

(tot 13 uur): € 1 per begonnen half uur.

7


Het RE-BOKje

‘Het RE-BOKje’ is de naam van de buitenschoolse kinderopvang die Gemeente Ranst

organiseert voor schoolgaande kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Zij kunnen daar terecht voor

opvang op woensdagnamiddagen (van 13 tot 18 uur) en tijdens de herfst- en krokusvakantie

(opvang mogelijk van 7.30 tot 18 uur). Tijdens de paas- en zomervakantie kunnen de kinderen

terecht bij de speelpleinwerking. Onze begeleiding bestaat uit een team van enthousiaste

mensen. Zij verwelkomen de kinderen met aangepast speelgoed en heel veel knutselmateriaal!

WAAR

Op woensdagnamiddag vindt de opvang plaats

in gemeenteschool De Knipoog (Schoolstraat

Ranst). Ingeschreven kinderen van Oelegem,

Emblem en Broechem worden door onze

begeleiding naar Ranst gebracht.

VOOR WIE

Schoolgaande kinderen van 2,5 tot 12 jaar.

VOORWAARDEN

Inschrijven via het inschrijvingsformulier is

verplicht.

Woensdagnamiddagen reserveer je ten

laatste 1 week op voorhand.

De uiterste inschrijvingstermijn voor

vakanties is 2 weken.

Je inschrijving is pas geldig na online

betaling.

Annuleren van opvang kan kosteloos tot

14 dagen voor de opvang, of bij het

voorleggen van een doktersattest of

een attest van de werkgever.

HOE INSCHRIJVEN?

We werken met een digitaal

inschrijvingssysteem waarbij je je familie

slechts 1 keer moet registreren. Hou zeker je

rijksregisternummer en dat van je kind(eren) bij

de hand. Daarna kan je telkens gewoon inloggen

en activiteiten selecteren.

Het inschrijvingsformulier vind je op

https://reservaties.ranst.be/

KOSTPRIJS

De tarieven zijn:

€ 7 voor een halve dag (7.30 - 12.30 uur of

13 - 18 uur)

€ 14 voor een hele dag. Na onderzoek van

de bestaansmiddelen kan een sociaal tarief

(80% van het normaal tarief) toegekend

worden. Deze beslissing wordt genomen

door de dienst Zorg en Welzijn.

ALLE INFO

www.ranst.be/bko

03 206 09 25

8


REEBOKJEE

één muisklik en je bent er!

inschrijven via

www.ranst.be/bko

woensdagmiddag

herfst- en

krokusvakantie

paas- en

zomervakantie

V.U.: Johan De Ryck, G. Peetersstraat 7, 2520 Ranst

muis en handjes: www.vecteezy.com

Coördinator BKO gemeente Ranst

Antwerpsesteenweg 43 | 2520 Ranst

tel. 03 225 34 14 | gsm 0499 77 40 81

bko@ranst.be | www.ranst.be/bko

99


GBS Oelegem

De Driehoek

De afgelopen twee jaar trok onze school voluit de kaart van de vernieuwing. We sloegen

letterlijk een gat in de muur en verbonden 2 grote ruimtes waar onze kleuters op een

dynamische manier uitgedaagd worden. We spreken hun ondernemingszin en eigenaarschap

aan. Wanneer je kinderen hun competenties aanspreekt, kom je tot leren.

Ook de leerlingen van het derde en vierde leerjaar werken samen in één grote ruimte. Elk

leerjaar heeft zijn eigen instructiemomenten, maar wanneer het contractwerk begint, rollen we

de kasten opzij en zie je de kracht van het samenwerken. Deze werking kreeg erkenning bij de

jury van de Sett-onderwijsbeurs met als bekroning de ‘Transformatie Award 2022’.

Onze school stimuleert vernieuwing, reflectie

en expertisedeling tussen de teamleden. Om

op maat van de kinderen te werken, werken we

klasdoorbrekend en in co-teaching.

De vernieuwde materiële leeromgeving

ondersteunt het nastreven van de doelen

en de ontwikkeling bij de leerlingen. Onze

ontwikkelingsmaterialen, leermiddelen en

infrastructuur zijn actueel, veilig en aangepast

aan de leer- en ontwikkelingsbehoeften.

Deze transformatie zal zich nog doorzetten

naar de verdere werking van onze school. We

zien immers een duidelijke stijging van de

leereffecten. Kinderen groeien in flexibiliteit,

communicatie en oplossingsgericht nadenken.

“Bouw aan een krachtige nieuwe of

aangepaste leeromgeving en activeer zo de

derde pedagoog in je school”( Edunext)

We hebben de ambitie om het ‘samenwerkend

leren’ de komende jaren vast te ankeren in het

DNA van onze school. We nodigen iedereen uit

om kennis te komen maken met de uitdagende

en inspirerende leeromgeving van De Driehoek,

een school van de 21e eeuw.

‘De Driehoek, een kleine school voor grote

dromen!’

Wil je graag een kijkje komen nemen? Dat kan.

Maak een afspraak voor ons

kennismakingsmoment op vrijdag 10 februari

2023 tussen 15.30 en 17 uur. Inschrijven kan via

onderstaande QR-code.

Je bent ook welkom op ons schoolfeest op

zaterdagnamiddag 29 april 2023.

‘De Driehoek’

Gemeentelijke basisschool Oelegem

Schildesteenweg 12

2520 Ranst

03 383 50 36

0492 34 89 35

directie@gbsdedriehoek.be

www.gbsdedriehoek.be

10


11


GBS Ranst

De Knipoog

GBS Ranst

De Knipoog

Welkom in De Knipoog! Onze school is bewust

kleinschalig, groen, kwalitatief en open.

We gaan SAMEN met jou op pad. Onze deur staat

open! In onze werking worden wij ondersteund

door het gemeentebestuur van Ranst, de

Welkom zijn bewust in De Knipoog! een kleinschalige Waar iedereen school waarin een SUPERHELD scholengemeenschap, is op zijn manier! de pedagogische

we het kind in zijn totaliteit centraal stellen. begeleidingsdienst van OVSG, het CLB en een

Een Onze open school communicatie is: ligt aan de basis van ons enthousiaste Vriendenkring (oudervereniging).

aangenaam • Bewust kleinschalig

school- en klasklimaat waarin wij

streven • Groennaar een totale ontplooiing van het kind. Wil je meer weten?

Ons • Kwalitatief doel is om elk kind binnen zijn eigen talenten Maak dan alvast even kennis met ons via

zo • Open sterk en ver mogelijk te laten ontwikkelen en de QR-code hieronder of kom langs op ons

dit zowel op cognitief als sociaal-emotioneel, opendeurmoment op zondag 29 januari 2023.

motorisch, We zijn bewust creatief, een sportief kleinschalige … vlak. open school daaruit vol zelfvertrouwen op zijn of haar tempo

waarin we het kind in zijn totaliteit centraal stellen. Inschrijven kan ontwikkelen hiervoor en groeien. is verplicht Doorheen en kan via heel deze

De Een totale open persoonlijkheid communicatie ligt van aan het de kind basis komt van aan ons secretariaat@deknipoogranst.be. schoolloopbaan ben je als ouder Of voor maak ons een een

bod aangenaam binnen een school­ groen en kader klasklimaat waarin letterlijk waarin wij afspraak belangrijke voor partner. een individueel schoolbezoek via

en streven figuurlijk naar ruimte een totale is om ontplooiing te ademen, van spelen het kind. www.ranst.be/contacteerdeknipoog.

en Ons ontdekken! doel is om Je elk raadt kind het binnen al, we zijn vinden eigen ons talenten Wij zijn een open school en vinden duidelijke

schoolbos zo sterk en van ver mogelijk onschatbare te laten waarde ontwikkelen en maken er dit Alle communicatie info over onze essentieel. aanmeldings- We gaan en SAMEN met u

dan zowel ook op vaak cognitief gebruik als van. sociaal­emotioneel, motorisch,

creatief, sportief … vlak. De totale persoon­

onze schoolwebsite www.deknipoogranst.be

inschrijvingsprocedure op pad. Onze deur staat kan altijd je terugvinden open! op

Binnen lijkheid dit van kleinschalig, het kind komt groen aan en bod open binnen kader een In onze werking worden wij ondersteund door het

streven groen kader wij met waarin ons schoolteam letterlijk en figuurlijk naar kwaliteitsvol ruimte is Je gemeentebestuur merkt het, wij zijn van een Ranst, enthousiast de scholengemeenschap,

is op de onze pedagogische school en begeleidingsdienst we zijn er klaar voor van

team, dat

onderwijs om te ademen, met persoonlijke spelen en ontdekken! aandacht en Je raadt zorg, het trots

zodat al, we elk vinden kind ons zich schoolbos veilig en thuis en onze voelt schooltuin

en van om OVSG, er samen het CLB met en een iedereen enthousiaste een heel Vriendenkring

fijne daaruit van onschatbare vol zelfvertrouwen waarde en op zijn maken of haar er dan tempo ook inspirerende (oudervereniging). ervaring van te maken!

kan vaak ontwikkelen gebruik van! en groeien.

Je merkt het, wij zijn een enthousiast team, dat trots

Doorheen Binnen dit heel kleinschalig, deze schoolloopbaan groen en open ben je kader is op onze school en we zijn er klaar voor om er

als streven ouder wij voor met ons ons een schoolteam belangrijke naar partner. kwaliteitsvol

zijn onderwijs een open met school veel persoonlijke en vinden duidelijke aandacht en ervaring van te maken!

samen met iedereen een zeer fijne en inspirerende

Wij

communicatie zorg, zodat elk kind essentieel. zich veilig en thuis voelt en van

‘De Knipoog’

‘De Gemeentelijke Knipoog’ basisschool Ranst

Gemeentelijke Schoolstraat 17 basisschool te 2520 Ranst Ranst

Schoolstraat 03 475 14 4817

03 secretariaat.gbsranst@ranst.be

475 14 48

directie@deknipoogranst.be

directie.gbsranst@ranst.be

www.deknipoogranst.be

www.glsdeknipoog.be

12


13


GBS Broechem

De Sleutel

De Sleutel is een zorgzame basisschool die garant staat voor een krachtige leeromgeving en

inzet op de groeikansen van elk kind, ongeacht cultuur of religie.

ELKE DAG OPNIEUW ZIJN DIT ONZE TROEVEN …

Een veilig en positief klas- en schoolklimaat als

voedingsbodem om ‘groei’ mogelijk te maken.

Een (ver)sterk(end) team dat elkaar

ondersteunt, want samen bereiken we meer.

Een open communicatie: door ons kleinschalig

karakter kennen we onze leerlingen en hun

ouders. Wij voelen ons verbonden!

Onze nieuwe kleuterklassen waar kleuters van

2 verschillende geboortejaren samen in één

klasgroep zitten (2,5 + 3-jarigen // 4 + 5-jarigen).

Klein leert van groot en groot wordt extra

uitgedaagd om de sociale vaardigheden aan te

scherpen.

’s Middags eten onze kleuters gezellig samen

met hun juf in de eigen klas en is er ook

slaapgelegenheid voor onze instappertjes.

Uitbreiding van onze speelplaats met groene

en speelse elementen.

Sleutelfiguren (vrijwilligers 5 de en 6 de leerjaar)

worden opgeleid en gecoacht bij hun taak als

mede-bemiddelaars op de speelplaats

(= onderdeel van ons anti-pestbeleid).

‘De Sleutel’

Gemeentelijke Basisschool Broechem

Lostraat 51

03 485 65 14

directie@gbsdesleutel.be

www.gbsdesleutel.be

Vrijheid van godsdienstkeuze/zedenleer

(lagere school).

Iedereen mag schitteren! Elk kind krijgt de kans

om te ‘blinken’ in datgene waar hij/zij goed

in is. Ook sociale talenten, sport, muzische

interesses… leven in onze school.

Brede basiszorg: elk kind krijgt de uitdaging en

ondersteuning die het nodig heeft.

- méér uitdaging - aangepaste materialen

- een meer individuele aanpak

- mogelijkheid tot een prikkelarme speelruimte

tijdens de pauzes

Spelenderwijs ontdekken en eigentijdse

werkvormen stimuleren ‘de zin in leren’.

Technologische uitdagingen: gebruik van tablets

als ondersteuning, aanzet tot programmeren

(Bee-Bot en Scratch), Lego WeDo,

online oefenplatformen, whizzkids…

Groeien naar zelfstandigheid en

zelfredzaamheid

Deze aanpak zorgt ook voor zeer

mooie resultaten op de genormeerde

schooloverschrijdende toetsen waar onze school

jaarlijks aan deelneemt.

Voor een gesprek of een rondleiding altijd

welkom na afspraak.

Opendeurdag zaterdagnamiddag

25 maart 2023

14


15


VBS Broechem

De Springplank

DURF JIJ een kanjer worden VAN DE SPRINGPLANK?

De Springplank is een vrije school die graag SAMEN op weg gaat met onze kinderen, met hun

ouders en met onze leerkrachten. We beogen een waarde(n)volle opvoeding die ervoor zorgt

dat elke Springplanker stevig én gelukkig in zijn schoenen staat in onze steeds veranderende

maatschappij.

ONS DNA…

Dromen mag! Durven en doen ook ;-)…

Zin in leren, zin in leven, elke dag met zorg

doorweven!

Hoofdjes en handen die verder groeien, hartjes

die verder openbloeien!

Onze school, geen huis… maar wel een Thuis:

er is plaats voor iedereen!

WIJ ZIJN TROTS OP…

onze ruime groene speelplaats, de grote

speeltuin, de zandbak én de kloostertuin;

onze nieuwe kleuterschool met klastuintjes en

onze gerenoveerde lagere school;

onze goed uitgebouwde zorgwerking;

onze sportieve en muzische activiteiten;

de vele kansen om de wereld te ontdekken te

voet, met de fiets, de auto, bus of trein;

onze ‘groene’ visie: aandacht voor de natuur,

onze gezondheid en het klimaat;

… en nog zoveel meer!

WIE SPRINGT MEE?

Heb je een instappertje of een oudste kleuter

en wil je graag meer weten? Met veel plezier

laten we je onze school ontdekken tijdens

een rondleiding. Laat ons weten wanneer je

graag aansluit: 11 januari of 8 februari 2023

telkens om 19 uur. Je bent ook welkom op ons

schoolfeest op 22 april 2023.

ons gedreven leerkrachtenteam dat werkt op

maat van elk kind;

‘De Springplank’

Vrije Basisschool Broechem

Kapelstraat 19A

03 485 80 79

directie@vrijebasisschoolbroechem.be

www.vrijebasisschoolbroechem.be

16


17


VBS Emblem

Sint-Jozef

Welkom in de Sint-Jozefschool !

Zoek je een kleinschalige school voor je kind? Dan is de Sint-Jozefschool dé school voor jou:

een school waar kinderen zich mogen ontwikkelen tot unieke persoontjes door te leren,

leven en spelen.

We zijn de school met ‘de toren’ gelegen in de dorpskern van Emblem.

Ons zorgzaam en gedreven schoolteam heeft

een groot hart voor alle kinderen.

Bij ons staan persoonlijke aandacht, een brede

vorming en individuele ontwikkeling centraal.

Waarden en normen dragen we hoog in het

vaandel.

We zijn een warme school waar kinderen kunnen

spelen, leren, beleven en ontdekken. Kortom,

waar we kinderen willen voorbereiden op de

toekomst!

Vooruitstrevend en kwaliteitsvol onderwijs met

aandacht voor de totale ontwikkeling van de

kinderen;

Een creatieve en muzische school;

Projectwerking in de kangoeroeklas;

Talrijke verkeerseducatieve activiteiten: de

Strapdag, de fluo-actie, de verkeersweek, het

Grote Fietsexamen, …

Een milieubewuste school, een buitenklas,

moestuintjes;

Aandacht voor een haalbaar

gezondheidsbeleid;

Meerdaagse boerderij-, sport- en

avonturenklassen;

Een avontuurlijke speelplaats;

Voor- en naschoolse opvang op school;

Een huiswerkklas na schooltijd;

Een slaapklasje voor onze jongste kleuters;

Een geëngageerd oudercomité;

Een enthousiaste school met ouders als

partners.

Wij verwelkomen onze kleuters graag in

onze nieuwe kleuterschool met gezellige

buitenruimte per klas.

Deelname aan schoolsportactiviteiten;

Sint-Jozefschool

Vrije Basisschool Emblem

Kloosterstraat 1

03 480 19 29

dir@sintjozefschool-emblem.be

www.sintjozefschool-emblem.be

Voor inlichtingen altijd welkom na afspraak

via dir@sintjozefschool-emblem.be

Noteer alvast: schoolfeest 13 mei 2023

vanaf 13.30 uur.

18


1919


VBS Oelegem

Sint-Lucia

Vrije Basisschool Sint-Lucia zal jullie kind de hartelijke en geborgen sfeer laten ervaren, eigen

aan een gezellige dorpsschool. Als een kind zich goed voelt in de schoolomgeving, komt het

immers vanzelf tot leren en zal het zelfvertrouwen groeien. We zetten hierop maximaal in via

een gemeenschappelijke taal: “De zeven gewoonten van een gelukkig kind.”

“Leiderschap is dat je de waarde en het

potentieel van anderen zo duidelijk

communiceert dat ze gestimuleerd worden

om die dingen zelf ook te zien.”

Het fundament voor de werking binnen onze

school vatten we samen in 5 pijlers die je verder

kan ontdekken in ons Eigen Opvoedingsproject

op onze website:

kinderen krijgen zin in leren;

kinderen zien zin in leven;

een hedendaagse leeromgeving met ‘ruimte’

voor…;

wees welkom;

een team in balans.

Via muzische werkvormen, zoals muziek, beeld

en drama stimuleren we het creatief denken

bij je kind. Hiervoor kunnen we rekenen op de

expertise van Podiumacademie Lier via ons

project ‘The artist in us’.

Tijdens de pauzes kunnen de kleuters en

leerlingen zich uitleven op het ruime grasplein

met speeltuigen of op de verharde speelplaats.

Daar zorgen we voor de nodige uitdagingen op

motorisch gebied.

Via onze verschillende teams (klusteam,

createam, kinderparlement, MOSteam, …)

mikken we op een grote betrokkenheid van onze

leerlingen en prikkelen we hen in hun talenten of

groeikansen.

Een autovrije zone aan de schoolpoort

garandeert de veiligheid van onze kinderen en

zorgt voor een rustige schoolomgeving.

Interesse in onze school? Altijd welkom voor

een praatje of rondleiding! Stuur een mailtje naar

info@st-lucia.be. Scan de QR-code en neem een

kijkje op onze website of ontdek onze Facebookpagina

www.facebook.com/SintLuciaOelegem

We hopen je zaterdag 3 juni 2023 te mogen

verwelkomen op ons jaarlijks schoolfeest.

Een ideale gelegenheid om kennis te maken

met de gezelligheid van onze school.

Sint Lucia

Vrije Basisschool Oelegem

Venusstraat 3

03 383 10 31

info@st-lucia.be

www.st-lucia.be

20


21


VBS Ranst

Annuncia-Instituut

Het Annuncia-Instituut is een gastvrije en warme katholieke basisschool in hartje Ranst.

Muzisch & creatief, eigentijds & mediawijs,

sportief & gezond, daar staan wij voor!

Het Annuncia-Instituut wil geheel volgens de

visie van het proces van leren het hoofd, het hart

én de handen ontwikkelen. Om elk kind zichzelf

te laten worden, heeft het kennis, een warm

gevoelsleven en een sterk lichaam nodig.

We willen een zorgzame school zijn voor alle

kinderen. Daarom verleggen wij het accent naar het

opmerken van positieve aspecten, de talenten van

jouw kind. Onze kinderen zin doen krijgen in het

LEREN en het LEVEN, dát is onze hoofddoelstelling!

Wij vormen een dynamisch team met ouders

en kinderen als partners.

Ons schoolteam is een gezonde mix van

ervaring en jong enthousiasme die elkaar in

evenwicht houdt.

IPads en digitale borden ondersteunen een

interactieve leeromgeving die nauw aansluit bij

de werkelijkheid en de vaardigheden van deze

21ste eeuw.

Nieuwe methodes, projectwerking en

aangepaste werkvormen installeren om te

werken op maat van élk kind.

Elk schooljaar een gevarieerd cultureel aanbod,

zowel in een aangepaste ruimte op school als

op verplaatsing.

Onze jongste kleuters hebben een aparte

speelzaal en een eigen tuintje aan de klas zodat

ze in alle veiligheid en geborgenheid wennen

aan het schoolgebeuren.

Een slaapklas voor de instappertjes.

Aantrekkelijke speelplaatsen met ruim

spelaanbod, een groene kleuterweide en

speelkoffers die veel kansen bieden.

Eten doen we gezellig samen in en met de

eigen klas.

Een geleidelijke overgang naar het eerste

leerjaar door integratiedagen met de 5-jarigen

en peter/meterwerking met het 6de leerjaar.

Sport na schooltijd, zoals korfbal en het

Annuncia Dancing team.

Meerdaagse uitstappen in elke graad

(boerderij-, sport- en zeeklassen).

Opendeurdag 11 maart 2023

Wij verwelkomen je graag op ons

schoolfeest op zaterdag 13 mei 2023.

Annuncia Instituut Vrije Basisschool Ranst

Centrumschool: kleuter- en lagere school

Gasthuisstraat 19A

03 485 54 58

Info@annuncia-ranst.be

www.annuncia-ranst.be

22


Wijkafdeling

Millegem

Wijkafdeling

Millegem

Het Annuncia-Instituut heeft een kleinschalige wijkschool in het groen. De kleuterschool

van Het Millegem Annuncia-Instituut draagt dezelfde heeft visie een kleinschalige uit als de centrumschool. wijkschool Hier in het staat groen. ook De de kleuterschool harmonische van

ontwikkeling Millegem draagt van het dezelfde hoofd, visie het hart uit als én de centrumschool. handen centraal. Hier Onze staat kinderen eveneens zin doen de harmonische

krijgen in

het ontwikkeling LEREN en het van LEVEN het hoofd, is onze het hoofddoelstelling.

hart én de handen centraal. Onze kinderen zin doen krijgen in

het LEREN en het LEVEN is onze hoofddoelstelling.

Dit wijkschooltje bestaat uit twee kleuterklassen. Omwille van de familiale sfeer kiezen we hier

bewust Dit wijkschooltje om te werken bestaat in leefgroepen. uit twee kleuterklassen. Dit wil zeggen Omwille dat van kinderen familiale van verschillende sfeer kiezen we leeftijden hier bewust

(2,5 om jaar, te werken 3-,4- en in leefgroepen. 5-jarigen) bij Dit elkaar wil zeggen zitten in dat één kinderen klasgroep. van Voeg verschillende hierbij leerkrachten leeftijden (2,5 die jaar, zich 3-,

inzetten 4- en 5-jarigen) met enthousiasme bij elkaar zitten voor in hun één werk klasgroep. en een groot Voeg hierbij hart voor leerkrachten de kinderen, die dan zich krijg inzetten je met

kwaliteitsvol enthousiasme onderwijs.

voor hun werk en een groot hart voor de kinderen, dan krijg je kwaliteitsvol onderwijs.

Kortom, de kleuters oefenen volop hun sociale vaardigheden en en ontwikkelen een een positief zelfbeeld.

zelfbeeld.

• Gastvrije en open school. Iedereen is welkom! • Een rustige klassfeer waarin kleuters leren van

Gastvrije en open school. Iedereen is welkom! Een elkaar: rustige klein klassfeer leert van waarin groot kleuters en omgekeerd! leren van

• De kleuters dragen pantoffels in de klas en eten elkaar: klein leert van groot en omgekeerd!

De in de kleuters keuken; dragen er heerst pantoffels een huiselijke in de klas sfeer. en eten • Een sterk gedifferentieerde werking aansluitend

in de keuken; er heerst een huiselijke sfeer.

Een bij de sterk noden gedifferentieerde van élk kind. werking

• Twee ruime en lichte klaslokalen met een uitgebreid

ruime en hedendaags en lichte klaslokalen aanbod. met een • Een geleidelijke overgang naar het eerste leerjaar

aansluitend bij de noden van élk kind.

Twee

uitgebreid en hedendaags aanbod.

Een door geleidelijke integratiedagen overgang van onze naar 5­jarigen het eerste met het

• IPads en een digitaal bord ondersteunen een leerjaar eerste leerjaar door integratiedagen van de centrumschool. van onze

IPads interactieve en een leeromgeving.

digitaal bord ondersteunen een 5-jarigen met het eerste leerjaar van de

interactieve leeromgeving.

• centrumschool.

Een groene speelplaats met moestuintje en

• Projectwerking en ruim cultureel aanbod in diertjes om te verzorgen. Daarnaast voldoende

Projectwerking samenwerking en met ruim de centrumschool.

cultureel aanbod in Een spelaanbod groene speelplaats en bewegingsmateriaal.

met moestuintje en

samenwerking met de centrumschool.

diertjes om te verzorgen. Daarnaast voldoende

spelaanbod en bewegingsmateriaal.

Annuncia Instituut Vrije Basisschool Ranst

Wijkschool Annuncia Instituut Millegem: Vrije kleuterschool

Basisschool Ranst

Herentalsebaan Wijkschool Millegem: 38 kleuterschool

03 Herentalsebaan 485 56 39 38

info@annuncia-ranst.be

03 485 56 39

www.annuncia-ranst.be

www.annuncia­ranst.be

info@annuncia­ranst.be

23

23


Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!