13.01.2023 Views

Doarpskompas januari 2023

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Doarps<br />

kompas<br />

Feanwâlden, Feanwâldsterwâl e.o.<br />

Jaargang<br />

52, nr.1<br />

<strong>januari</strong><br />

<strong>2023</strong>


Hoofdstraat 14 Oudbuurt 19<br />

9269 SZ Veenwouden 9145 SE Ternaard<br />

tel. 0511 - 472 161 tel. 0519 - 571 489<br />

fax: 0511 - 476 511<br />

info@branderinstallaties.nl<br />

Voorstraat 1<br />

9151 HD Holwerd<br />

tel. 0519 - 561 291<br />

Altijd dichtbij.<br />

verloskundigen-dokkum.nl<br />

0519-296899 06-51145849


Foarwurd<br />

It is sawat heal desimber as ik dit skreau. Jannewaris <strong>2023</strong> as it<br />

publisearre wurdt. Dan ha wy de Krystdagen en âld en nij wer<br />

fierd. Mei famylje, freonen en kunde. Mei-elkoar weromsjen nei<br />

al dat bard is yn 2022 en foarútsjen nei it kommende jier. Elts jier<br />

hat syn skaad, syn fertriet en pine. Troch bygelyks it ferlies fan<br />

in goeie freon, famyljelid of neiste. Of ien dy’t slim siik wurden<br />

is. Hoe dreech en lestich it libben soms ek wêze kin, sykje dochs<br />

dat sinnestrieltsje dat altyd wer efter de donkere wolken foar it<br />

ljocht komt. It lok sit meastentiids yn it lytse en net it grutte. Hâld<br />

moaie oantinkens by dy en sammelje se. Kreëarje in argyf. Meitsje<br />

kiekjes en sla dy op. Skriuw op wat meimakkest yn it libben. Dan<br />

bliuwt it bestean foar letter.<br />

Dizze earste doarpskompas fan dit jier hat sa’t jim sjen kinne in<br />

nije opmaak dy’t úttocht is troch Anke en mei oerlis mei de oare<br />

leden fan de redaksje besluten is sa fierder troch te fieren. De skriuwende<br />

redaksjeleden meitsje har mei foto’s derby mear kenber.<br />

De kollumnisten hiene altyd al in foto. No de redaksje mochten<br />

jim se al net kenne ek. Sa komt der in gesicht by.<br />

Wolle jo de redaksje en it bestjoer en kolumnisten ek yn it echt<br />

moetsje? Dan kin dat op 20 febrewaris om 20:00 yn de Mienskip.<br />

Fierder ynfo oer opjaan op side 29.<br />

De redaksje fan it <strong>Doarpskompas</strong> hat har wer bûgd oer goede<br />

foarnimmens lykas se ek yn 2019 foar it jier 2020 dienen. De ienige<br />

fan de redaksje fan doe dy’t der noch yn sit bin ik. Fierderop<br />

lêze jim wat de redaksje fan hjoed foar eagen hat yn dit nije jier.<br />

Lokkich hawwe wy dizze moanne al in nij redaksjelid wolkom hjitte<br />

meien. It is Nell Pesman dy’t foar it desimbernûmer ynterviewd<br />

waard oer har wurk mei Jin Shin Jyutsu. Har eigen earste bydrage<br />

lêze jo yn dit blêd en giet oer de wurkwinkels (workshops) yn De<br />

Smidte fan it doarp.<br />

Redaksjelid Karen seach by de Buurtkamer dy’t alle wiken yn De<br />

Mienskip is. In plak om elkoar te moetsjen en noflik in kopke kofje<br />

mei-elkoar te drinken. Der is ek noch troch Annet ferfolch fan it<br />

ferhaal oer de kabouters makke. Sy fersoarget dizze moanne ek<br />

de pagina foar de bern.<br />

Sels ha ik yn de gymnastiekhal fan Sanjes Sportpark sjoen by de<br />

groep âlderen dy’t ûnder lieding fan Ankie van der Vliet troch<br />

oefenings sa fit mooglik besykje te bliuwen. De wurdpuzzel is dizze<br />

kear fan myn hân. En ha ik in wintersk villanelle gedicht skreaun<br />

dêr’t de regels ‘Kuierjend troch hichten fan snie’ en ‘Ik leau dat ik it<br />

noch nea sa waarm hie yn werhelle wurde’.<br />

In soad lêswille en de beste winsken oan alle ynwenners fan<br />

Feanwâlden en De Wâl.<br />

Jaap van der Laan<br />

3


Voor al de<br />

werkzaamheden<br />

in en om uw huis<br />

* Nieuwbouw * Verbouw<br />

* Onderhoud * Renovatie<br />

Vraag vrijblijvend een offerte aan...<br />

Kwaliteit waar u op kunt bouwen!<br />

Nijewei 15 - 9269 TL Veenwouden<br />

Telefoon 06 - 29 14 27 84<br />

Email info@korelzinga.nl


Inhoud<br />

3 Voorwoord<br />

5 Inhoud/ Colofon<br />

7 Tsjoch! Op it nije jier!<br />

8 De Schierstins<br />

11 Dit moet je lezen!<br />

12 De Smidte<br />

14 Waarme wite wintertocht<br />

15 Historische briefwisseling<br />

18 Vereniging van Dorpsbelangen<br />

20 Blijf gezond, blijf fit met Fitplus<br />

23 Bestuur Jeugdsoos de Gleonkoppen<br />

stopt en zoekt vervanging!<br />

25 Wees welkom in de Buurtkamer van<br />

Feanwâlden<br />

28 Roeli’s recept<br />

32 Prijspuzzel<br />

33 Kidspagina<br />

34 Dr Theun de Vriesskoalle<br />

35 Column<br />

36 Colofon & Agenda<br />

Omslag: Anouk de Jong<br />

11<br />

7<br />

12<br />

20 25<br />

Colofon<br />

Redactie<br />

J.D. vd Laan<br />

A. Buist<br />

K. Rosier-Brattinga<br />

A. Wijma-Slomp<br />

N. Pesman<br />

Vormgeving<br />

A. Wijma-Slomp<br />

Bezorging<br />

P. Steenhuis<br />

Bij vragen over bezorging<br />

P. Sipma, tel. 0511 - 474328<br />

Wilt u op de hoogte blijven?<br />

facebook.com/doarpskompas<br />

Bestuur<br />

P. Sipma - Voorzitter<br />

D. van der Velde - Penningmeester<br />

A. van der Mark - Secretaris<br />

Oplage<br />

1800 stuks<br />

Contact redactie<br />

dorpskompas@gmail.com<br />

Kopij en advertenties uiterlijk aanleveren<br />

op de 10de van de maand, voorafgaand aan<br />

plaatsing.<br />

Advertentie tarieven & vragen<br />

penningmeester:<br />

tel. 06 - 177 44 551<br />

e mail: penn.dorpskompas@knid.nl<br />

IBAN<br />

NL32 RABO 0362.2090.22<br />

<strong>Doarpskompas</strong> verschijnt tienmaal per jaar.<br />

Redactie en bestuur streven naar bezorging in<br />

de eerste week van elke maand van publicatie.<br />

<strong>Doarpskompas</strong> wordt met de grootst mogelijke<br />

zorgvuldigheid samengesteld. De redactie noch<br />

het bestuur kan echter aansprakelijk gehouden<br />

worden voor enige directe of indirecte schade<br />

die zou kunnen ontstaan door het gebruik van<br />

de in dit medium aangeboden informatie. Aan<br />

de inhoud van <strong>Doarpskompas</strong> kunnen op geen<br />

enkele wijze rechten worden ontleend en/<br />

of aanspraken worden gemaakt. De redactie<br />

behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf<br />

van reden plaatsing te weigeren van onder<br />

andere, maar niet beperkt tot, teksten met een<br />

politiek getinte, geloofsovertuigende, racistische<br />

of beledigende inhoud. Opiniestukken worden<br />

niet anoniem geplaatst. Aangeleverde kopij kan<br />

worden aangepast aan de beschikbare ruimte<br />

als de redactie hier aanleiding toe ziet. In principe<br />

dient voor alle inhoud van <strong>Doarpskompas</strong> te<br />

worden betaald. Neem voor de voorwaarden<br />

contact op met het bestuur van <strong>Doarpskompas</strong>.


Spelen in<br />

speeltuin<br />

‘t Boartersplak<br />

is GRATIS<br />

Aanschaf en onderhoud<br />

helaas NIET . . .<br />

Het geld voor de<br />

nieuwe speeltuin en<br />

beweegpark<br />

bij de skatebaan is bijna<br />

rond !<br />

De tijd dring! Help mee<br />

en stort uw bijdrage!<br />

Alles helpt!<br />

Kerstbomen inzamelen<br />

7 <strong>januari</strong> – 10 tot 12 uur<br />

Bomen met voldoende kluit krijgen<br />

een 2 e kans op de speeltuin<br />

Wij wensen iedereen een gelukkig en gezond <strong>2023</strong> !


Tsjoch!<br />

Op it nije jier!<br />

Yn jannewaris 2022 skreau ik dat ik wat mear de rinskuon<br />

oan dwaan soe. Dat is der sûnt dat jier spitich genôch<br />

by bleaun. Want hoe moai ek al dy goede foarnimmens:<br />

Sizzen is neat, mar dwaan is in ding. In oar sprekwurd<br />

ferwurdet it dan ek sa “Mei goede foarnimmens is it<br />

paad nei de hel fluorre.” Dit jier wol ik wat minder tiid<br />

besette op it mobyltsje. Al bin ik der net wis fan dat it my<br />

slagje sil.<br />

Jaap van der Laan<br />

Mijn voornemens en wensen voor <strong>2023</strong>.<br />

Dankbaarheid voor ALLES wat is op zoveel mogelijk<br />

momenten door de dag heen en de wens voor IEDEREEN<br />

dit te kunnen denken en voelen, wat er ook gebeurt.<br />

Nell Pesman<br />

Goede voornemens… Verwachtingen… Ik merk dat dingen<br />

vaak gewoon gaan zoals ze gaan. Het is de kunst om<br />

mee te bewegen op de golven van de wind en je te laten<br />

verrassen door de (soms) onverwachte dingen die er op<br />

je pad komen. Dus ik neem me voor om nieuwsgierig en<br />

onbevangen het nieuwe jaar te verwelkomen en zo af en<br />

toe de controle even los te laten.<br />

Mijn wens en voornemen voor <strong>2023</strong> is voor een<br />

ieder rust. Het leven gaat zo snel. We moeten<br />

en willen zoveel. Soms sta je niet bij stil bij<br />

hetgeen dat je al bereikt hebt. Wanneer je dit<br />

wel doet kan dat rust geven. Je doet het goed,<br />

beter dan je soms denkt. Wees trots op jezelf en<br />

voel de rust.<br />

Anke WIjma<br />

Annet Buist<br />

Toen ik deze foto maakte halverwege december was het<br />

-9 graden en heerlijk zonnig buiten. Hoe het weer is bij<br />

het uitkomen van het <strong>Doarpskompas</strong> in <strong>januari</strong> is weet<br />

ik natuurlijk niet, maar ik hoop dat we kunnen genieten<br />

van het winterweer. Dat is meteen één van mijn goede<br />

voornemens voor het hele jaar; buiten zijn, veel wandelen<br />

en werken in de tuin, soms doe ik dat te weinig en ik merk<br />

dat het veel invloed heeft op mijn humeur en hoe ik me<br />

lichamelijk voel. Verder sluit ik me aan bij de kerstboom<br />

hiernaast, deze kan je het hele jaar laten staan!<br />

Een fijn <strong>2023</strong> gewenst!<br />

Karen Rosier-Brattinga<br />

7


Overzichtsexpositie<br />

Ellen Johanna Sikma<br />

Leven tussen verf en penseel<br />

t/m zo. 15 jan.<br />

3 - 8 JAN. ELKE MIDDAG<br />

• Kleurrijke schilderijen: landschappen,<br />

portretten, stillevens e.d.<br />

• Eigen kamer kunstschilder<br />

Open: vr. en za. zo. 10.00-16.00 u.<br />

zo. 13.00-16.00 u.<br />

uitzondering 3 t/m 8 <strong>januari</strong>:<br />

di. t/m zo.<br />

13.30-17.00 u. (1 jan. gesloten)<br />

Entree: € 4,00; donateurs Schierstins gratis<br />

6 t/m 16 jaar € 1,00.<br />

kunstexpositie<br />

schildersclub<br />

Mienskip<br />

en Henk Stapert<br />

vanaf 21 jan.<br />

In de Mienskip komen 2 groepen al jaren bij<br />

elkaar om met elkaar te schilderen. Eerst<br />

onder leiding van Karel Jan Elsdijk,<br />

tegenwoordig met Ina van der Ploeg. De twee<br />

clubs zijn intussen een hechte groep geworden<br />

en hun schilderijen wekken bewondering. Ze<br />

komen bijna allemaal uit ons dorp.<br />

Open: vr. en za. zo. 10.00-16.00 u.<br />

zo. 13.00-16.00 u.<br />

Entree: € 4,00; donateurs Schierstins gratis;<br />

6 t/m 16 jaar € 1,00<br />

contact:<br />

0511-472937<br />

Info@schierstins.nl<br />

De Schierstins<br />

Haadsrtjitte 1<br />

Feanwâlden<br />

www.schierstins.nl


Midwinterconcert<br />

Noord-Nederlands<br />

Trombone Ensemble<br />

en<br />

sopraan Johanna Bart<br />

klassieke en lichte muziek<br />

uit noordoost Fryslân<br />

zo. 22 jan. – 15.30 u.<br />

Reserveren aan te bevelen<br />

via info@schierstins.nl of tel. 472937<br />

entree: € 16,50 – donateurs € 14,50<br />

(inclusief 1 pauzeconsumptie)<br />

Johanna Kamminga<br />

Sopraan Johanna Bart behaalde vorig jaar haar<br />

bachelordiploma aan het Prins Claus Conservatorium<br />

te Groningen. Ze volgde o.a. de cursus Performing<br />

Opera, waarmee ze optrad tijdens het grachtenfestival<br />

in Amsterdam. Als solist gaf Johanna<br />

meerdere recitals en vertolkte ze Susanna in de<br />

opera Le Nozze di Figaro van Mozart. Op dit<br />

moment is ze verbonden als zangdocent bij de<br />

Roden Girl Choristers. Johanna laat haar tijdens het<br />

concert begeleiden door pianist Jaime Espinosa<br />

Pedrosa en het NNTE.<br />

N-Ned. Trombone Ens.<br />

Het NNTE wil de trombone en haar muziek bij een<br />

zo breed mogelijk publiek bekend te maken. Het<br />

ensemble bestaat uit professionele en amateurblazers<br />

uit NO-Fryslân. De trombonisten spelen in<br />

de Schierstins voornamelijk in kwartetvorm.<br />

entree: € 16,50 – freonen Skierstins € 14,50 +cons.<br />

Contact:<br />

0511-472937<br />

Info@schierstins.nl<br />

De Schierstins<br />

Haadstrjitte 1<br />

Feanwâlden<br />

www.schierstins.nl


Dit moet je lezen!<br />

Herinnert u zich nog de brief van het kaboutervrouwtje in ons novembernummer?<br />

Op onze oproep om meer te weten te komen over de MOL en de kabouters, kregen we tot op<br />

heden helaas geen reactie…<br />

Wel ontvingen we opnieuw een bewijs van rondscharrelende roodmutsjes…<br />

“Ik heb ze al zo vaak door ons vorige huis zien rennen”, schrijft Moniek Rekker. Zij is, net als ik<br />

overtuigd van het bestaan van deze kleine mythische wezentjes.<br />

“Je weet wel, zo’n oud karakteristiek vooroorlogs huis met allemaal ‘hoekjes en gaatjes’. Een<br />

heerlijk huis met genoeg verstopplaatsen voor spinnen, muizen en …. jawel, kabouters.<br />

Soms als ik opkeek van mijn boek of mijn telefoon zag ik in een flits een klein rood mutsje, een<br />

stukje laars of een blauw jasje voorbij komen. Een keer vond ik zelfs een lange grijze haar op het<br />

vloerkleed. Verloren door een van onze huiskabouters?<br />

Mijn huisgenoten? Nee, die namen mij niet serieus.<br />

Soms, als ik niet alleen thuis was, en weer zo’n rode flits zag en mijn zoon riep ‘Kijk daar! Een<br />

rood puntmutsje!’ of tegen mijn dochter ‘Daar, onder de kast! Zie je dat?’ Keken ze mij aan<br />

alsof zij water zagen branden en schudden hun hoofd ‘Mem, kabouters bestaan echt niet!’.<br />

Pffff…dan wordt het wel lastig…is het tijd voor een nieuwe bril, drink ik misschien veel te veel<br />

kambucha thee?<br />

Ik pak het kabouter boek van Rien Poortvliet uit de kast. Officieel “Leven en werken van de Kabouter’<br />

geschreven in 1976 en uitgegeven in 21 talen.<br />

Rien werd populair door zijn prachtige kabouterboek met levensechte beschrijvingen van deze wezentjes.<br />

Dit prachtige boek, wat ik ooit vond bij het Vergeet-mij-nietje’ heeft mijn kabouterhart<br />

alleen maar groter doen worden. Ken je het boek? Heb je er wel eens in gelezen, het doorgebladerd<br />

en eraan geroken? Het boek staat vol prachtige tekeningen van kabouters en hun leefwereld.<br />

Een wereld dichtbij de natuur. Prachtig vind ik dat. Eigenlijk een boek, ik durf het bijna niet te<br />

zeggen, waar we veel van kunnen leren.<br />

Of Pinkeltje? Geschreven door Dick Laan, wel 29 stuks! Vol avonturen. Dick zoog al die verhalen<br />

toch niet zomaar uit zijn duim?<br />

David de Kabouter werd in 1988 razend populair in de gelijknamige tekenfilmserie, met maar liefst<br />

52 afleveringen. Daarna spaarde we allemaal de kabouter-poppetjes, ik heb ze nog. Het kabouterhuis<br />

kreeg ik later op mijn verjaardag.<br />

En niet te vergeten Kabouter Plop en zijn vrouw Kwebbel, het beroemde kabouter koppel eind<br />

jaren ’90.<br />

Dus wat nou ‘kabouters bestaan niet’ ze zijn al jaren, decennia, eeuwen een bron van inspiratie.”<br />

Ook ik ben er nog steeds van overtuigd dat ze zich zo af en toe, al dan niet per ongeluk, laten<br />

zien. Maar na het verhaal van het knorrige kabouter vrouwtje dat het liefst met rust gelaten wilde<br />

worden, ben ik gaan nadenken.<br />

Ook ik heb het boek van Rien Poortvliet geraadpleegd en las dat kabouters leven in harmonie met<br />

de natuur. Misschien moeten wij mensen ons niet overal mee willen bemoeien en dingen meer laten<br />

zijn zoals ze zijn. Laten we dit vredelievende volkje met rust laten. Vind je de grote steen, leg<br />

er dan een klein warm wintermutsje onder, of iets te eten voor de dieren in de winter.<br />

En laten we altijd blijven fantaseren, dromen en geloven dat niets onmogelijk is. De dingen<br />

zijn zoals je ertegen aankijkt.<br />

Moniek Rekker en Annet Buist<br />

11


Een plek vol historie, vol…. zeer vol met allemaal klassiek<br />

vakmanschap maar in het midden van deze werkplaats NU<br />

ruimte voor hedendaagse hobby’s en kunsten. Anouk en<br />

Auke wonen hiernaast in hun fraai gerenoveerde woonhuis<br />

nu alweer 4 jaar, ondertussen samen met hun twee<br />

kinderen Hidde en Fardau.<br />

Volgens Anouk de Jong is het een plaats die absoluut<br />

gebruikt moet worden….om bij elkaar te komen jong en<br />

oud, voor allerlei creativiteit maar ook om bijvoorbeeld<br />

een speciaal feestje te vieren of om een leuke bijeenkomst<br />

of vergadering te organiseren.<br />

op een “aroma-reis”:<br />

Aromatherapie met heel veel verschillend geurende<br />

etherische oliën. Je kiest uiteindelijk 3 favoriete geuren,<br />

“maakt je persoonlijke olie” en leert ook zelf een geursteen<br />

van klei te maken. Ik leer dat ik de etherische olie<br />

die ik altijd gebruik bij de yogales beter niet kan verwarmen<br />

omdat het dan giftig kan worden. Beter is het om<br />

een diffuser te gebruiken. Dus een belangrijk weetje.<br />

Het is puur hobbywerk wat ze doen en als het op werk<br />

begint te lijken hebben ze afgesproken weer te stoppen.<br />

Daarnaast is het een historische plek vol geschiedenis en<br />

die voor iedereen die dit wenst op afspraak te bezichtigen<br />

is.<br />

Er lagen allerlei werkjes te drogen van een workshop die<br />

“POURING” genoemd wordt. (zie voorpagina) Je werkt<br />

met verdunde acrylverf en leert dit dan te gieten op<br />

schildersdoek. “Gegarandeerd geklieder” zegt Anouk, de<br />

uitkomst is namelijk niet te controleren omdat de verf zo<br />

dun is. “Het diepere loslaten”…, ahah!!! Bijzonder verrassende<br />

resultaten heb ik mogen zien.<br />

12<br />

Terwijl ik langs ga om haar persoonlijk te spreken over<br />

alle activiteiten staat het houtkacheltje in de Smidte al te<br />

snorren zodat het morgenavond warm genoeg is om een 7<br />

tal mensen te ontvangen die meegenomen gaan worden


Eerdere succesvolle workshops waren; Porselein verven<br />

en Houtbranden. Deze komen als het aan Anouk ligt<br />

weer snel terug!<br />

Iedere maand een workshop is het streven.<br />

Elke activiteit duurt ongeveer anderhalf tot twee uur en<br />

wordt vergezeld van koffie/thee en lekkers.<br />

Zie het aanbod voor <strong>januari</strong> en februari op bijgaand<br />

schema (altijd op de Facebookpagina van De<br />

Smidte)<br />

Iedereen die denkt iets creatiefs of bijzonders te<br />

willen doen, ‘kan contact opnemen met Anouk en dan<br />

zou het zomaar kunnen dat Anouk er iemand bij weet<br />

die jouw plannetje profi zou kunnen begeleiden, stel<br />

je kan dat niet helemaal zelf, dus van alles is mogelijk.<br />

Deze ruimte wordt soms verhuurd voor feestjes en<br />

partijen zoals bruiloften maar is bijvoorbeeld ook een<br />

keer gebruikt door de fokvereniging van Shetlanders<br />

die in De Smidte de prijsuitreiking van de keuring<br />

hielden. Maximaal 30 personen kunnen er goed<br />

terecht.<br />

Anouk heeft een eigen kinderkleding-lijn(tje) en is<br />

met regelmaat samen met een groepje naaisters in De<br />

Smidte bijeen om zo samen te werken (ieder neemt<br />

zijn/haar eigen naaimachine mee) en ervaringen te<br />

delen. De kraam met zelfgemaakte babykleding en<br />

andere leuke dingetjes staat met mooi weer buiten<br />

maar is zeker op afspraak te bezoeken.<br />

Agenda <strong>januari</strong>/februari<br />

13 <strong>januari</strong> Workshop pouring<br />

Maak je eigen pouring schilderij<br />

19:45-21:30 Kosten: 30euro NU 17,50!<br />

19 <strong>januari</strong> 3e donderdag naaiavond<br />

26 <strong>januari</strong> workshop aromatherapie<br />

19:45-21:30 Kosten: 35euro NU 17,50!<br />

componeer je eigen geur en leer alles over etherische olie<br />

9 Februari Workshop pouring<br />

Maak je eigen pouring schilderij<br />

19:45-21:30 Kosten: 20 euro *<br />

16 februari 3e donderdag naaiavond<br />

23 februari workshop aromatherapie<br />

19:45-21:30 Kosten: 20 euro<br />

componeer je eigen geur en leer alles over etherische olie<br />

25 februari Workshop porselein verven/tekenen geen tekentalent nodig!<br />

Teken/verf een mooi onderbord 36x20 met 4 kleine bordjes 15x15<br />

Als sushi- of cake set of leuk voor aan de muur! 15:00-16:30 uur 20 euro<br />

Opgeven via facebook (desmidtefeanwalden) of whatsapp 0613233807<br />

activiteiten zijn inclusief koe/thee en wat lekkers<br />

De Smidte, Haadstrjitte 18 Feanwalden<br />

*miv februari gaan we niet terug naar de oude tarieven maar hebben we nieuwe toptarieven!<br />

13


Waarme wite wintertocht<br />

Kuierjend troch hichten fan snie<br />

Ljochtsje kearsen efter de ruten<br />

Leau dat ik it noch nea sa waarm hie<br />

De wylde sniejacht dy’t er wie<br />

Dreau ús o sa fier om utens<br />

Kuierjend troch hichten fan snie<br />

Dy winterjûn flamme alles wat ik die<br />

Boppe it hurdfjoer roasterden wy nuten<br />

Leau dat ik it noch nea sa waarm hie<br />

Dû naamst my by de hân doe’t ik útglie<br />

ús hannen wiene stevich yn elkoar sluten<br />

Kuierjend troch hichten fan snie<br />

Wit noch goed it plak dêr’t ik mei dy stie<br />

Under de mistel krigest trije grutte tuten<br />

Ik leau dat ik it noch nea sa waarm hie<br />

In slide folladen mei brânhoutfoarrie<br />

Kearsljocht glinsteret efter de ruten<br />

Kuierjend troch hichten fan snie<br />

Leau dat ik it noch nea sa waarm hie<br />

Jaap van der Laan<br />

It Freyakoar<br />

It Freyakoar is een popkoor dat uit dames bestaat. Het is opgericht in 2005. Sinds November 2022 hebben we<br />

een nieuwe dirigent, in de persoon van de jonge enthousiaste Jelmer Scholte die ons begeleidt op piano en<br />

gitaar. We zijn druk bezig om een (deels) nieuw repertoire op te bouwen om in de toekomst weer op te treden.<br />

Het repertoire varieert van popmuziek van de jaren 60 tot en met hedendaagse popmuziek. We zingen in het<br />

Engels, Duits, Frans en Nederlands.<br />

Plezier, vrolijkheid en samen zingen, laat dat maar aan It freyakoar over…<br />

Ook zin om te zingen? We kunnen nieuwe leden gebruiken.<br />

Kom gerust een keer kijken of vrijblijvend meezingen. Onze repetities zijn op dinsdagavond van 20.00 uur tot<br />

22.00 uur bij Dûke Lûk in Feanwâldsterwal<br />

Informatie vind je op de website www.itfreyakoar.nl<br />

14


Jilderda bestratingen<br />

Email: hj_jilderda@hotmail.com<br />

Tel: 0629249105


Heeft u een storing aan uw cv-ketel of geiser? Heeft uw kachel onderhoud nodig en wilt u<br />

niet vastzitten aan een abonnement? Oftewel, bent u op zoek naar een vakkundig<br />

monteur?<br />

Dan bent u bij Ron van Veen aan het juiste adres. Ron heeft ruim 30 jaar ervaring, waarvan<br />

20 jaar bij gasbedrijf Dokkum/ENECO.<br />

R. VAN VEEN INSTALLATIES, SERVICE EN ONDERHOUD Tel: 06 - 835 538 88<br />

Omgong 7 9131 KV Ee<br />

www.rvveeninstall.nl<br />

rvveen@kpnplanet.nl<br />

Laadpalen - Zonnepanelen - Groepenkasten<br />

Feanhout 4 - 9269 VL Feanwâlden - 0628416537


Vereniging van Dorpsbelangen<br />

Veenwouden / Veenwoudsterwal<br />

Samen werken aan leefbaarheid van onze dorpen<br />

NIJJIERSGROET<br />

As bestjoer fan Doarpsbelangen wolle we jimme<br />

graach in sûn en aktyf <strong>2023</strong> tawinskje!<br />

Het bestuur van Dorpsbelangen wil jullie graag een<br />

gezond en actief <strong>2023</strong> toewensen!<br />

organisaties komen voor de prijs in aanmerking. Het<br />

kan gaan om het vrijwilligerswerk als zodanig, de<br />

manier waarop de organisatie laat zien met zijn<br />

vrijwilligers om te gaan, maar ook om een bepaalde<br />

activiteit of project.<br />

We zouden het heel leuk vinden om in <strong>2023</strong> deze prijs<br />

weer uit te reiken aan iemand uit<br />

Feanwâlden/Feanwâldsterwal die zich bijzonder<br />

verdienstelijk heeft gemaakt voor onze dorpen.<br />

Kent u zo’n iemand? Laat het ons weten voor 14<br />

februari met een korte omschrijving waarom deze<br />

persoon de prijs verdient. Mail naar: bestuur@db-ff.org<br />

PLAN X!<br />

Op woensdag 1 februari <strong>2023</strong> vindt Project X plaats.<br />

De deadline voor het aanleveren van plannen is<br />

verlengd tot 15 <strong>januari</strong> <strong>2023</strong>. Je kunt je idee mailen<br />

naar bestuur@db-ff.org<br />

In het decembernummer hebben we ook een oproep<br />

gedaan voor de naamgeving van het nieuwe<br />

wandelpad langs de Feanwâldster Feart. Hier zijn<br />

verschillende reacties op gekomen. Met project X<br />

willen we ook samen een keuze voor een naam en<br />

deze voorstellen aan de gemeente.<br />

RUBBERVERWERKING<br />

De gemeente heeft de vergunning voor vestiging van<br />

RVN aan de Swette ingetrokken! Dit is met name<br />

gebaseerd op de 5 meter hoge betonnen muur om het<br />

terrein. We zijn blij met dit besluit, maar vinden het<br />

jammer dat onze andere bezwaren (veiligheid en<br />

overlast) niet worden genoemd.<br />

Het is nu afwachten of RVN tegen het besluit in beroep<br />

gaat. In afwachting daarvan zullen wij de gemeente<br />

nogmaals wijzen op al onze andere bezwaren zodat bij<br />

een eventueel beroep deze alsnog op tafel zullen<br />

liggen.<br />

Project X vindt plaats op:<br />

Wanneer: woensdag 1 februari <strong>2023</strong><br />

Locatie: de Mienskip<br />

Tijd: 19.30 tot 22.30 uur<br />

WROTTERSPRIIS<br />

In het verleden reikte Dorpsbelang jaarlijks de Ansche<br />

Miedema Wrotterspriis uit aan personen of<br />

groeperingen die zich in het dorp opvallend<br />

verdienstelijk tonen op het vlak van het<br />

vrijwilligerswerk. Zowel individuele personen als<br />

JAARVERGADERING<br />

De jaarvergadering van Dorpsbelangen zal<br />

plaatsvinden op woensdagavond 8 maart <strong>2023</strong>, om<br />

19.30 uur in de Mienskip. Iedereen is van harte<br />

welkom!<br />

18


Blijf gezond, blijf fit met Fitplus<br />

Hoe blijf je op oudere leeftijd nog fit en gezond. Het antwoord is: Blijf zoveel mogelijk bewegen. En dan ook nog een beetje<br />

variatie hierin. “Fietsen en wandelen zijn monotone en steeds dezelfde bewegingen.” geeft Ankie van der Vliet aan na afloop<br />

van Fitplus les in de turnhal op het Sanjes Sportpark. Iedere vrijdagochtend van half tien tot half elf geeft zij als onderdeel<br />

van GVV (Gymnastiekvereniging Veenwouden) bewegingstraining aan een groep ouderen. Op deze ochtend zijn er zes deelnemers.<br />

Vier dames en twee heren. Niet iedereen van de groep is aanwezig. Zo is er net iemand verhuisd naar Heerenveen en<br />

één van de leden zit op een Canarisch eiland.<br />

20<br />

Het idee om actief met een groep ouderen te gaan bewegen<br />

is ontstaan na haar afronding van de opleiding sportmasseur.<br />

“Ik wist toen nog meer over spieren en wilde daar gerichter<br />

iets mee doen.” Dantumadiel had het project Sportdoarp<br />

Feanwâlden en Ankie sloot zich daarbij aan. In sporthal De<br />

Hoantserid gaf zij met ondersteuning van de gemeente les<br />

aan twee ouderen. Later volgden er meer groepen. Ook in<br />

andere dorpen.<br />

In Feanwâlden waren er tot de corona periode nog twee<br />

groepen. De lessen zagen er toen anders uit dan nu. Allemaal<br />

en een eigen matje en afstand van anderhalve meter houden.<br />

“Ik moest wel even schakelen. Oefeningen moesten nu op één<br />

dezelfde plek gehouden worden.” Op dit moment is er nog<br />

een groep. Er is dus nog genoeg ruimte voor extra vrouwen en<br />

mannen erbij op de vrijdagochtend.<br />

Het hele lichaam wordt bij de training meegenomen. “Het<br />

gaat om 700 spieren, waarvan 200<br />

belangrijk zijn voor massage en fysiotherapie. De andere<br />

spieren zijn voor specialisten zoals de KNO-arts en de oogarts.<br />

Het volwassen lichaam heeft ongeveer 360 gewrichten en 206<br />

botten.” De oefeningen gaan van hoofd steeds verder naar<br />

beneden tot de voeten en tenen. Via de oefeningen wordt<br />

er gewerkt aan conditie, balans en een beetje krachttraining.<br />

“Soms hebben ze gewichten aan de enkels en/of in de handen.<br />

Het is verbazend hoe fit ouderen soms zijn. In een ander<br />

dorp heb ik een vrouw van 85 jaar die zonder moeite met de<br />

gewichten twintig keer step-ups doet op de bank. “Vroeger<br />

waren ouderen lang niet zo fit en<br />

werd er door hen niet of nauwelijks gesport. Tevens lijkt het in<br />

de verste verte niet op het Meer Bewegen voor Ouderen van<br />

vroeger en is het zeker ook geen gymnastiek. Wij noemen het<br />

Fitplus.”<br />

Fit zijn is belangrijk voor de spieren. Hoe sterker de spieren des<br />

te beter het is. Zeker voor mensen met artrose en reuma. Iedereen<br />

doet mee op zijn eigen tempo. Als er bijvoorbeeld tien keer<br />

een beweging gedaan moet worden, mag dat gerust ook wel<br />

vijf keer. Daarnaast wordt bij de oefeningen ook de coördinatie<br />

(hersenen) getraind. “Zoals bijvoorbeeld bij het ouderwets hinkelen.<br />

Twee keer links, twee keer rechts en spreid. Of kruislings<br />

bewegingen maken. Het is geen automatisme.Je ziet ze dan<br />

nadenken.”<br />

Het oefenen van de balans bij ouderen<br />

is belangrijk. Het kan vallen<br />

voorkomen doordat je stabieler bent.<br />

“Hoe vaak wordt er niet de pols of het<br />

sleutelbeen gebroken bij een valpartij.<br />

Dat kan je door goede balanstraining<br />

tegengaan.” Een van de deelnemers<br />

van de groep geeft aan hiervan veel<br />

profijt te hebben gehad en hierdoor<br />

een val te hebben voorkomen.<br />

Nog een mooi appberichtje van een<br />

van de deelneemsters aan Ankie: “Wat<br />

heb jij vanochtend met ons gedaan!!<br />

Mijn rug was zo stijf en de benen<br />

wilden niet mee. Nu ben ik helemaal<br />

soepel en sta zonder moeilijkheden<br />

op. Zo en dan vaker!”<br />

Naast het fitter en gezonder worden<br />

door bewegen is volgens de groep ook<br />

het sociale belangrijk. Het is gezellig<br />

met elkaar en na afloop wordt er koffie gedronken. “Lief en leed<br />

wordt er met elkaar gedeeld.”<br />

Al met al een dubbele plus voor ouderen in ons dorp. GEZON-<br />

DER BLIJVEN en SOCIALE CONTACTEN. Deze enthousiaste groep<br />

onder leiding van Ankie van der Vliet zou er graag nog meer<br />

leden bij willen hebben.<br />

Ik zou zeggen ‘Net stinne, mar der hinne!’ U kunt tweemaal gratis<br />

een uurtje meedoen met de groep. Op 20 <strong>januari</strong> is de eerstvolgende<br />

mogelijkheid.<br />

Jaap van der Laan


FITPLUS voor 60-, 70- en 80-plussers.<br />

Het is iedereen wel bekend. Van alle kanten wordt het aangereikt.<br />

“BEWEGEN, BEWEGEN en nogmaals BEWEGEN”. Niet alleen goed voor jong, maar ook voor de<br />

ouderen onder ons. Een wervende uitspraak van de wel bekende Professor Scherder:<br />

“Bewegen is juist NU een essentieel onderdeel van je immuunsysteem”<br />

Wat houdt je nog tegen? De gymnastiekvereniging GVV heeft in ieder geval een aanbod voor<br />

de ouderen.<br />

Wat houdt FITPLUS in?<br />

Conditietraining, balans- en kracht training (klein onderhoud) voor<br />

zestig/zeventig/tachtig plussers in groepsverband. Voor iedereen<br />

op maat. Eén uur per week in de turnhal bij de tennisclub op<br />

Sanjes Sportpark.<br />

Een verslagje van de deelnemers:<br />

Wat doen we in dat uur? We staan, lopen of we zitten of liggen op een matje, we werken<br />

aan ons lijf, onderkant, bovenkant, voor, achter, links en rechts: alles krijgt een beurt. Soms<br />

werken we met ‘speelgoed’: hoepels, ballen, gewichten, elastieken, altijd in de maat op een<br />

leuk muziekje. Met tact en beleid worden alle spieren en gewrichten aan het werk gezet.<br />

Daarna is er koffie.<br />

Tijdens de koffie hebben wij onze collega-sporters gevraagd: wat zijn nu eigenlijk de vooren<br />

nadelen van het afgelopen uur? Afgezien van het vooraf moed verzamelen en vroeg<br />

opstaan om aan het ‘werk’ te moeten, alleen maar positieve reacties, zoals ‘geen spierpijn,<br />

ik voel dat ik wat heb gedaan, mijn lijf zegt dankjewel’. En de koffie achteraf: zelfs barman<br />

Auke vindt het dan gezellig.<br />

Er is nog ruimte op de mat. Kom eens kijken!<br />

Proefles<br />

Kom gezellig op vrijdagmorgen naar de turnhal. De reeds bestaande groep heeft les van<br />

9.30 tot 10.30 uur.<br />

Ankie van der Vliet verzorgt de lessen. Ankie is bewegingsagooog, beweegkuurinstructeur<br />

(diabetes en obesitas) en sportmasseur. Voor info of aanmelding kun je bij Ankie terecht:<br />

0511-472837.<br />

De contributie is € 17,50 per maand en je bent dan lid van de GVV. De wekelijks lessen op<br />

de vrijdag vinden plaats in de maanden september t/m mei. Voor de maanden juni, juli en<br />

augustus betaal je geen contributie. Zijn de kosten bezwaarlijk? De penningmeester van<br />

GVV, Froukje Camminga, heeft de oplossing. Haar tel.nr. is 06-12296475 of ze is te bereiken<br />

via haar e-mail: gvvpenningmeester@gmail.com<br />

Kortom:<br />

Laat je niet tegenhouden, maak gebruik van de proefles en gun jezelf een plus op je fitheid.<br />

Een uurtje in de week en samen met anderen geeft die PLUS in de turnhal op Sanjes Sportpark.<br />

FITPLUS voor 60-, 70- en 80-plussers.<br />

21


Bestuur Jeugdsoos de Gleonkoppen stopt en zoekt vervanging!<br />

Het bestuur van Jeugdsoos de Gleonkoppen heeft besloten dat het tijd wordt voor een nieuw bestuur. Na een<br />

aantal hele leuke jaren en wat jaren waar minder gebeurde willen we graag het stokje overdragen aan een aantal<br />

enthousiaste nieuwe bestuursleden. Maar de Gleonkoppen, wat houdt dat eigenlijk in?<br />

In februari 2017 zijn we met een aantal enthousiastelingen begonnen om wat voor de jeugd onder de 18 jaar te<br />

betekenen in het dorp Feanwâlden. Eigenlijk werd er gelijk gedacht aan een jeugdsoos met daarbij behorende<br />

activiteiten. Er was geen geld, enkel wat subsidie van de gemeente. Uiteindelijk is er met verschillende acties toch<br />

een hoop geld verzameld waarmee naast het huren van een ruimte ook veel activiteiten konden worden georganiseerd<br />

voor de jeugd in Feanwâlden. Dit leidde tot een aantal leuke feestjes en avonden in de kelder van de<br />

Mienskip. Natuurlijk hadden wij als bestuur gehoopt op de aan ons beloofde nieuwe kelder voor activiteiten voor<br />

de jeugd. Helaas mocht dat (nóg) niet gebeuren. Ook heeft Jeugdsoos de Gleonkoppen net zoals iedereen ook<br />

last gehad van de Coronapandemie. Om weer nieuw leven in het jeugdwerk in Feanwâlden te blazen zoeken we<br />

een nieuw bestuur. Het zijn van bestuurslid klinkt als een hele intensieve taak, maar dat valt best mee. Uiteindelijk<br />

heeft de jeugd de toekomst, en zullen we moeten proberen de jeugd met het dorp te verbinden.<br />

In onze optiek zou het nieuwe bestuur van Jeugdsoos de Gleonkoppen zich inzetten voor:<br />

• Het organiseren van gezellige avonden voor de jeugd (kan in kelder van Mienskip)<br />

• Het organiseren van leuke activiteiten voor de jeugd (in de breedste zin)<br />

• Het meedenken met andere dorpsverenigingen op jeugdactiviteiten<br />

• Het creëren van een plek voor de jeugd!<br />

Zoals u misschien ook heeft vernomen worden er op dit moment meerdere plannen gemaakt voor Feanwâlden,<br />

waarbij jeugd ook een belangrijk onderwerp is. Wij gaan er dus ook vanuit dat het nieuwe bestuur mee kan denken<br />

over en profiteren van een nieuwe ruimte voor de jeugd. Uiteindelijk zou het jammer zijn als er geen opvolging<br />

wordt gevonden, dan stopt het werk van Jeugdsoos de Gleonkoppen hier. Mocht je het leuk lijken, neem<br />

dan gelijk contact op met Robbert Lodewijks (0611500396). Bel of stuur gerust een appje. Twijfel je misschien een<br />

beetje of ben je alleen, vragen stellen kan altijd! Wij hebben als bestuur vele leuke avonden meegemaakt waar we<br />

als enthousiastelingen altijd leuke ideeën hadden, welke ook vaak werkelijkheid werden.<br />

Laten we het jeugdwerk in Feanwâlden behouden!<br />

Het ex-bestuur van Jeugdsoos de Gleonkoppen<br />

23


Wees welkom in de Buurtkamer van<br />

Feanwâlden<br />

Als ik op 5 december mijn zoon naar gitaarles breng in De<br />

Mienskip zie ik een paar pieten binnen gaan in de ruimte waar<br />

groot ‘Buurtkamer’ op de deur geplakt is. Het is een gezellige<br />

boel hoor ik en als wij een half uur later buiten lopen zien wij<br />

dat de groep zich prima vermaakt.<br />

Nu is het een week later en ben ik weer bij de Buurtkamer<br />

voor een interview met Yolanda Dijkstra die meerdere Buurtkamers<br />

begeleidt als projectmedewerker van Stjoer. Zij begeleidt<br />

de vrijwilligers die de boel organiseren, maar is er ook<br />

voor vragen van bezoekers of het bieden van een luisterend<br />

oor. ‘Dat klopt,’ zegt ze over 5 december, ‘vorige week deden<br />

we het Sinterklaasspel. Een idee van één van de bezoekers.’<br />

Dat is meteen een goed voorbeeld van wat de Buurtkamer inhoudt.<br />

Door en voor bezoekers, vrijwilligers en medewerkers.<br />

Als bezoeker hoef je niets te organiseren, maar het mag wel,<br />

als je ideeën hebt zijn ze van harte welkom. De Buurtkamer<br />

wordt georganiseerd door ‘Stjoer’ in samenwerking met verschillende<br />

andere welzijnsorganisaties, in Feanwâlden wordt<br />

samengewerkt met Stichting Welzijn Het Bolwerk. De gemeente<br />

subsidieert. Stjoer organiseert meerdere activiteiten<br />

in Friesland en wil ervoor zorgen dat mensen een plek hebben<br />

waar zij zich kunnen ontwikkelen, bijvoorbeeld als zij weinig<br />

sociale contacten hebben. Dat geldt voor zowel vrijwilligers<br />

als bezoekers.<br />

Om het simpel te zeggen; de Buurtkamer in Feanwâlden is er<br />

voor iedereen die andere mensen wil ontmoeten. Zoals op<br />

de flyer staat ‘meer samen, minder alleen’. De afgelopen jaren<br />

heeft Yolanda gemerkt hoe belangrijk dat sociale contact is.<br />

Gelukkig kon de Buurtkamer doorgaan in coronatijd en dat was<br />

hard nodig.<br />

Iedereen is welkom, van alle leeftijden. Yolanda vertelt dat het<br />

momenteel wel een damesclub is en de ene man die af en<br />

toe komt zou er best nog wat ‘manlju’ bij willen hebben. De<br />

leeftijdsopbouw verschilt per Buurtkamer, Yolanda begeleidt er<br />

5 in de omgeving. Het mooie is dat er van alles georganiseerd<br />

wordt. Meedoen mag, maar hoeft niet, alleen een kopje thee<br />

of koffie drinken kan ook. Aanmelden is niet nodig en je kan<br />

natuurlijk ook eerst even bellen om vragen te stellen. Sommige<br />

mensen zijn er bijna elke maandag, anderen komen voor één<br />

bepaalde activiteit, alles mag.<br />

Er worden verschillende activiteiten georganiseerd, zoals<br />

schilderen, sjoelen, bingo, een high tea en kerstkaarten maken.<br />

Om de week wordt er ook gewandeld, waarbij een deel van de<br />

bezoekers meeloopt. Er wordt een uurtje gewandeld in een<br />

‘gezellig tempo’ en daarna wordt er nog koffie/thee gedronken.<br />

Verder maken de vrijwilligers die de Buurtkamer begeleiden<br />

regelmatig een quiz. Ook zijn de bijeenkomsten regelmatig<br />

informatief, voorbeelden zijn het langskomen van de wijkagent,<br />

brandweer, sportcoach, budgetcoach of thuiszorg. Tijdens ons<br />

gesprek weet Yolanda me al te strikken om een mindfulness<br />

workshop te verzorgen in de Buurtkamer in het nieuwe jaar,<br />

omdat ik vertel dat ik de mindfulnessgroep weer wil starten<br />

en dit keer in Feanwâlden. Ook goed om kennis mee te maken<br />

voor hun bezoekers vindt zij. Zo krijgt zij de agenda wel gevuld!<br />

Vandaag zijn er zo’n 10 dames bezig met het maken van kerststukjes,<br />

er wordt druk gekletst en het ziet er gezellig uit. Omdat<br />

Yolanda allerlei groen over had van een andere Buurtkamer<br />

bijeenkomst is er vandaag geen eigen bijdrage voor materialen.<br />

Soms wordt er wel een kleine bijdrage gevraagd en voor koffie<br />

of thee betaal je 50 cent. De kosten worden zo laag mogelijk<br />

gehouden, zodat iedereen kan deelnemen.<br />

Als je interesse hebt om eens langs te komen; elke maandag<br />

van 14:00 uur tot 16:30 uur is de Buurtkamer geopend in De<br />

Mienskip (Haadstrjitte 17 Feanwâlden). Als je eerst eens met<br />

Yolanda wilt bellen dan kan dat ook, 06-39738222. Er is ook een<br />

site: www.buurtkamer.com.<br />

Karen Rosier-Brattinga<br />

25


Computerproblemen??<br />

Of een nieuwe/gebruikte<br />

laptop/computer nodig?<br />

Computerproblemen?<br />

Bel: 0627181600<br />

**NO CURE, NO PAY**<br />

PC-Reparaties & ICT Dienstverlening<br />

Feanwâlden.<br />

Tel: 0627181600.<br />

Email: pc-rep@hotmail.com<br />

KVK Nr: 82866317


Waar wil<br />

jij werken?<br />

Wij hebben ruim 250 banen bij diverse<br />

opdrachtgevers in de<br />

bouw<br />

techniek<br />

agrarisch<br />

transport<br />

en logistiek<br />

Versta jij je vak en ben jij<br />

op zoek naar baanzekerheid<br />

met opleidingsmogelijkheden?<br />

Abiant. Dat komt goed. www.abiant.nl<br />

groen<br />

industrie<br />

productie<br />

gww<br />

Elke dag een<br />

mooie dag!<br />

Zoek je opvang voor je baby,<br />

dreumes, peuter of schookind?<br />

Kinderwoud biedt door heel<br />

Friesland opvang voor kinderen<br />

van 0 t/m 12 jaar. We maken van<br />

‘Elke dag een mooie dag!’. Ieder<br />

kind verdient het om zich in een<br />

warme, geborgen sfeer te kunnen<br />

ontwikkelen en ontplooien. Meer<br />

weten of aanmelden? Bezoek onze<br />

website!<br />

kinderwoud.nl


28Recept van Roeli<br />

Aardperensoep met champignons<br />

Als je eenmaal aardperen in je tuin hebt dan houd je ze.<br />

Niet erg want je kunt er heerlijke soep en/of puree van maken.<br />

Ook rauw in een salade kun je ze<br />

verwerken.<br />

Aardperensoep met kastanjechampignons is een goede<br />

combinatie.<br />

Nodig: (2 personen)<br />

500 gram aardperen, 100 gram kastanjechampignons, 5<br />

dl bouillon, 1 ui, 1 wortel (naar wens), takje tijm of halve<br />

theelepel gedroogd, 20 gram boter, scheutje olie, 1 dl<br />

room, croutons.<br />

Maken:<br />

Pel en snipper de ui, boen de aardperen schoon of<br />

schil ze. Als je ook wortel gebruikt boen deze dan ook<br />

schoon. Snij de aardpeer en wortel in plakjes. Rits de<br />

blaadjes van de tijm als je verse tijm gebruikt. Verwarm<br />

de boter in een soeppan op matig vuur. Voeg de ui toe<br />

en bak deze vijf minuten op zacht vuur. Voeg daarna de<br />

aardpeer en wortel toe en doe het deksel op de pan.<br />

Alle recepten zijn terug te vinden<br />

op www.receptenvanroeli.nl<br />

Laat het geheel 10 minuten op zacht vuur smoren. Voeg<br />

de bouillon toe en breng het geheel aan de kook. Laat het<br />

zachtjes koken tot de aardpeer gaar is. Dit duurt ongeveer<br />

een kwartier. Ondertussen de champignons schoonvegen<br />

en in plakjes snijden. Verwarm de olie in een koekenpan<br />

en bak hierin de champignons op hoog vuur. Als<br />

ze zijn geslonken temper dan de warmtebron en voeg de<br />

tijm toe. Warm dit nog even mee en draai daarna het vuur<br />

uit. Pureer de aardperensoep en voeg de room toe.<br />

Garneer de soep met de champignons en croutons en<br />

dien op.<br />

Variatie:<br />

• Vervang een deel van de aardpeer door knolselderij<br />

of aardappel;<br />

• Voeg extra vulling toe, bijvoorbeeld doperwten of<br />

een andere groente;<br />

• Vervang de champignons door uitgebakken bacon<br />

in kleine stukjes gesneden;<br />

• Maak de croutons zelf met knoflook en tijm van overgebleven<br />

(stok)brood.<br />

Roeli van Til


FAN IT BESTJOER EN DE REDAKSJE FAN IT DOARPSKOMPAS<br />

Utnûging foar alle frijwilligers dy’t meiwurkje oan it<br />

<strong>Doarpskompas</strong> en belangstellenden op<br />

Moandei 20 febr. <strong>2023</strong> om 20.00 oere yn de Mienskip.<br />

Bestjoer en redaksje fan <strong>Doarpskompas</strong> nûgje frijwilligers en<br />

belangstellenden/ lêzers fan herte út foar in noflike gearkomste<br />

mei in hapke en in drankje, om oer ús blêd te praten.<br />

It doel is om mei-inoar yn de kunde te kommen en om opmerkings<br />

en ideeën te wikseljen. In goed ynformaasjeblêd is<br />

ommers fan grutte wearde. It is it semint, de ferbining tusken<br />

ús allegearre as ynwenners.<br />

Hokker nije ûnderwerpen soene oan de oarder komme kinne<br />

om <strong>Doarpskompas</strong> noch oantrekliker te meitsjen? Wa komt<br />

mei ynteressante suggestjes?<br />

Wa ’t fan doel is om te kommen, graach efkes in mailtsje<br />

stjoere nei de foarsitter fan it bestjoer Paulus Sipma:<br />

p.sipma1@knid.nl<br />

Meie wy op jimme komst rekkenje?<br />

Mei freonlike groetnisse,<br />

Bestjoer en redaksje fan it <strong>Doarpskompas</strong><br />

VAN HET BESTUUR EN DE REDACTIE VAN HET DOARPSKOMPAS<br />

Uitnodiging voor alle vrijwilligers die meewerken aan het<br />

<strong>Doarpskompas</strong> en belangstellenden voor:<br />

Maandag 20 februari <strong>2023</strong> om 20:00 uur in ‘De Mienskip’<br />

Bestuur en redactie nodigen alle vrijwilligers, belangstellenden<br />

en lezers van harte uit voor een gezellige bijeenkomst<br />

met een hapje en een drankje. Samen kunnen we over ons<br />

mooie <strong>Doarpskompas</strong> praten.<br />

Het doel is om kennis te maken met elkaar en om ideeën uit<br />

te wisselen. Een goed blad is immers van grote waarde, als<br />

verbinding tussen ons allemaal als inwoners.<br />

Welke nieuwe onderwerpen zouden wij kunnen opnemen<br />

in het <strong>Doarpskompas</strong> om het nóg aantrekkelijker te kunnen<br />

maken? Wie heeft er suggesties?<br />

Als u wilt komen, laat dat dan even weten in een mailtje naar<br />

de voorzitter van het bestuur, Paulus Sipma, via p.sipma1@<br />

knid.nl.<br />

Komt u ook?<br />

Met vriendelijke groet,<br />

Bestuur en redactie van het <strong>Doarpskompas</strong><br />

BinnensteBuiten: Kinderen beleven de natuur in Feanwâlden<br />

Alles wat we binnen doen, kan ook buiten en andersom!<br />

In Feanwâlden bieden wij meerdere opvangsoorten aan.<br />

Kom gerust vrijblijvend kennismaken!<br />

kidsfirst.nl | 088 - 035 04 00<br />

29


Plaats hier uw<br />

advertentie<br />

Word collectant. Ga naar<br />

hersenstichting.nl/collecte<br />

Met iedere druk op de bel zet Saskia meer<br />

hersenonderzoek in gang.<br />

Want alleen samen komen we een stap dichterbij<br />

gezonde hersenen voor iedereen.<br />

Loop mee van 30 <strong>januari</strong> t/m 4 februari <strong>2023</strong>


EHBO opleiding start weer<br />

Je komt er op een onverwacht moment voor te<br />

staan. Een mens in nood, een vriend, familie of<br />

onbekende.<br />

Hulp is nodig, in afwachting van arts of ambulance.<br />

Zorg dat je weet wat je moet doen. Ook EHBO<br />

Dantumadiel wil een beginnerscursus in <strong>januari</strong><br />

starten. Na afloop kunt u reanimeren met en<br />

zonder AED.<br />

Ook verbandleer en kennis van het menselijk<br />

lichaam zijn lesstof. Maar vooral praktisch<br />

handelen.<br />

Afhankelijk van de voorkeur van de cursisten<br />

kunnen de lessen op een zaterdag of op een<br />

avond worden aangeboden.<br />

Informatie en aanmelden bij Kees de Haan,<br />

423297 of info@ehbodantumadeel.nl<br />

Monteur nodig...?<br />

Gas<br />

Water<br />

CV<br />

Zink- en<br />

Dakwerk<br />

DeVriesTechnyk<br />

De Vries Technyk<br />

De Wâl 49<br />

9269 RB Feanwâldsterwâl<br />

06-57112570<br />

devriestechnyk@gmail.com


pRijspuzzel<br />

A<br />

U R<br />

R<br />

R A<br />

I<br />

N<br />

VUL DE BOVENSTAANDE PUZZEL IN MET WOORDEN GEMAAKT VAN DE LETTERS<br />

ARUJNAI<br />

DE OPLOSSING KOMT IN DE LICHT GEKLEURDE VAKJES TE STAAN<br />

Deze maand zetten we de volgende sponsor ondernemers in het zonnetje:<br />

• Drogisterij Lia (Da)<br />

• Hoogland subsidieadvies Marco Hoogland<br />

• Hotel Café ‘t Dûke Lûk<br />

• Jan Bekema Schilder<br />

• Kinderman Mechanisatiebedrijf<br />

Oplossing<br />

Stuur de oplossing van deze wedstrijd vóór 15 <strong>januari</strong> naar dorpskompas@gmail.com. De winnaar krijgt<br />

uiterlijk 30 <strong>januari</strong> persoonlijk bericht. De uitslag is bindend.<br />

De oplossing van het december nummer was: de tijd van gezelligheid<br />

Iedereen die mee gepuzzeld heeft: BEDANKT!<br />

Omdat het kan, deze maand twee winnaars: M. de Witte en Y. Veening, GEFELICITEERD<br />

32


Kidspagina<br />

33


A dirty mind is a joy for ever.<br />

Dick Jongman<br />

column<br />

U moet een saaie toespraak volgen. U vecht tegen<br />

de slaap. Misschien is dit een goede tip. Let eens<br />

op wat de spreker werkelijk beweert. Vaak valt er<br />

wat te lachen.<br />

Ik had dat gevoel toen ik burgemeester Buma zag<br />

in Nieuwsuur. Het was een programma over prostitutie.<br />

Ze vroegen Buma hoe de Leeuwarder politie<br />

stond tegenover prostitutie. Buma antwoordde:<br />

“Nou erg goed. Ze zitten er boven op.” Ik dacht<br />

bij me zelf: “Dat lijkt mij toch geen goede zaak. Dit<br />

doe je niet onder werktijd. Zo krijg je BOA’s met<br />

soa’s.”<br />

Als kind had je dat helemaal. Vroeger vertelden ze<br />

je niks. Ik herinner me nog een stuk uit de bijbel,<br />

die de juffrouw voorlas. Een ouderpaar wilde zich<br />

voortplanten. En de juffrouw las voor: “Zij werden<br />

één vlees.” Ik zag in gedachten een linker hand<br />

met een grote gehaktbal er in en een rechterhand<br />

met ook een gehaktbal. Linker en rechterhand<br />

werden met kracht tegen elkaar geklapt en de<br />

twee gehaktballen werden één vlees.<br />

Maar ook de prostituees bijten soms fel van zich<br />

af. Toen de seks woonboten in Utrecht werden opgedoekt<br />

riep een zo’n dame: “We voelen ons door<br />

de gemeenteraad genomen.”<br />

Toen een journalist aan een vakbondsman vroeg:<br />

“Ze hebben U nu de zwarte Piet toegespeeld. Wat<br />

gaat U er mee doen?” Antwoordde de vakbondsman:<br />

“We zullen niet aarzelen om van ons af te<br />

bijten. Desnoods zullen we de zwarte Piet hard<br />

maken.” Piet is een Vlaams woord voor mannelijk<br />

geslachtsdeel.<br />

Nog leuker wordt het als de spreker een taal probeert<br />

te spreken die ze niet goed beheerst. Men<br />

vroeg minister Vorrink van welk departement ze<br />

minister was. Ze zei: “Je suis le ministre du milieu.”<br />

Le milieu in het Frans betekent de hoerenbuurt. De<br />

Fransen dachten heb je daar echt een minister voor<br />

nodig? Nog erger werd het toen men haar vroeg of<br />

ze van kinderen hield. Ze zei: “J’aime a baiser des<br />

enfants.” Dat betekent in het Frans: ik hou er van<br />

om seks met kinderen te hebben. Een zoen geven<br />

is embrasser (omarmen, knuffelen).<br />

Dit doe je niet onder werktijd.<br />

Zo krijg je BOA’s met soa’s.”<br />

In de Waadhoeke wilde men de naam van krimpregio<br />

veranderen in Pimpregio om zo positief bekend<br />

te staan. De naam Pimpregio past precies bij hun<br />

doelstelling. Van alle industrie, die de krimp in deze<br />

regio kan tegengaan is de seksindustrie wel de<br />

meest voor de hand liggende. En pimp is het Engelse<br />

woord voor pooier. Ze zijn reeds druk bezig met<br />

slogans. Zoals: “Alles wordt nog mooier met een<br />

Waddenpooier. U bent pas in uw sas met een dame<br />

achter Waddenglas” Dat dat Waddenglas dan in de<br />

plaats Sexbierum staat is een geschenk uit de hemel.<br />

En verder:” Seks en drugs in Slappeterp. Wildwest<br />

in Winsum en Dronrijp Rock City.” Men hoopt<br />

dat dit een aanzuigende werking op het toerisme<br />

zal hebben.<br />

Kortom als U op dit soort versprekingen let, dan<br />

volgt U de toespraak en valt er ook nog wat te<br />

lachen<br />

In militaire dienst leerden wij: dat je een vrouwelijke<br />

officier alleen dan moest groeten als je je<br />

bevindt in haar onderdeel.<br />

35


De kachel kan wel uit met<br />

de sokken en pantoffels van<br />

1 paar<br />

Van 49.99<br />

Drogisterij Lia<br />

2 paar<br />

NU 14.99<br />

Nu 5.99<br />

Lysterstrjitte 47<br />

9269NR Feanwâlden<br />

0511-472274<br />

1 paar<br />

Van 49.99<br />

Nu 14.99<br />

‘Dankzij de thuiszorg<br />

van Elkander, kunnen mijn<br />

vrouw en ik samen blijven’<br />

Vertrouwde zorg in<br />

een vertrouwde omgeving<br />

Zo lang mogelijk thuis blijven wonen. In uw eigen omgeving.<br />

Ook als u zorg nodig hebt. Daar zet Elkander zich voor in.<br />

Geworteld in Noordoost Fryslân, zijn wij altijd dichtbij.<br />

Onze locaties in Dantumadiel<br />

• Verpleegcentrum Talma Hûs in Feanwâlden<br />

• Woonzorgcentrum Talma Hoeve in Feanwâlden<br />

• Woonzorgcentrum Brugchelencamp in De Westereen<br />

• Kleinschalig Wonen ’t Hofke in De Westereen<br />

Tel. Thuiszorg 088 512 6577 | Tel. Klant Advies Centrum 088 512 7004<br />

Thuiszorg | Woonzorgcentra | Verpleegzorg | Dagverzorging | Specialistische zorg | Huishoudelijke hulp | Maaltijdservice | Tijdelijk verblijf<br />

www.elkander.frl


Agenda<br />

Januari<br />

1 Nieuwjaarsduik, 14.00 uur. In It spoorpark<br />

5 t/m 22 Gebedsweek in de Johanneskerk. Elke avond vanaf 19:00 uur, u bent van harte welkom<br />

13 Workshop pouring, Maak je eigen pouring schilderij, De Smidte, Haadstrijtte 18<br />

19:45-21:30 uur. Infomatie en opgeven via 0613233807<br />

t/m 15<br />

Overzichtsexpositie Ellen Johanna Sikma Roorda (schilderijen, tekeningen), Schierstins,<br />

vr. en za. 10.00-16.00 u., zo. 13.00-16.00 u. (1 jan. gesloten.)<br />

19 3de donderdag naaiavond, De Smidte, Haadstrijtte 18,<br />

informatie en opgeven via 0613233807<br />

20 Oud papier actie Dr Theun de Vriesskoalle<br />

21 Afhaal stiperskaart yn de Mienskip tussen 10.30 -11.00 uur<br />

21 Ophalen oud papier PKN<br />

21 t/m 5 mrt Kunstexpositie schildersclub De Mienskip, Schierstins, vr. en za. 10.00-16.00 u.<br />

zo. 13.00-16.00 u.<br />

22 Midwinterconcert met Noord-Nederlands Trombone Ensemble met o.a.<br />

Wiebe Kamminga, Johanna Bart (sopraan), met pianobegeleiding, Schierstins, 15.30 u.<br />

25 Activiteit: ledenavond Vrouwen van Nu Feanwâlden, gast is mevrouw Luth met een<br />

lezing over IJsland, De Mienskip, aanvang 19.45 uur. Gasten welkom.<br />

26 Workshop aromatherapie. De Smidte, Haadstrijtte 18, Feanwalden. 19.45-21.30 uur.<br />

Informatie en opgeven via 0613233807<br />

februari<br />

t/m 5 mrt. Kunstexpositie schildersclub De Mienskip, Schierstins, vr. en za. 10.00-16.00 u.<br />

zo. 13.00-16.00 u.<br />

17 Lezing Bearn Bilker over adellijke familie Van Sijtzama, Schierstins, 20.00 u.<br />

20 Uitnodiging voor medewerker en belangstellenden voor het <strong>Doarpskompas</strong>. 20.00 uur in<br />

de Mienskip (Haadstrjitte 17), zie uitnodiging pagina 29<br />

26 ‘Die Winterreise’ van Franz Schubert, door Fokko Fransen-van Halderen Duo<br />

(bariton, verteller en pianist), Schierstins, 16.00 u.<br />

37


Juliusstrjitte 16<br />

9269 NV Feanwâlden<br />

.<br />

De Ferbining<br />

Stasjonswei 2a<br />

9269PG Feanwâlden<br />

.<br />

De Sanjes 2<br />

Feanwâlden<br />

Telefoonnummers<br />

Hulpdiensten<br />

Alarmnummer 112<br />

Politie 0900 - 88 44<br />

Gezondheid<br />

Dokterspraktijk De Wilgen<br />

algemeen 0511 - 47 22 60<br />

spoed 0511 - 47 22 22<br />

Dokterswacht 0900 - 112 7 112<br />

Tandartspraktijk Berkhof 0511 - 47 42 22<br />

Sionsberg 088 - 070 88 88<br />

Medisch Centrum Leeuwarden 058 - 286 66 66<br />

Ziekenhuis Nij Smellinghe 0512 - 58 88 88<br />

Zorginstellingen<br />

Talma Hûs 0511 - 47 97 00<br />

Talma Hoeve 0511 - 47 35 55<br />

Dierenwelzijn<br />

Dierenambulance Friesland 06 - 27 13 75 86<br />

Dierenartsenpraktijk Giekerk- 0511 - 47 20 64<br />

Hardegarijp-Veenwouden<br />

Scholen<br />

CBS De Frissel 0511 - 47 47 00<br />

OBS Theun de Vries 0511 - 47 55 54<br />

Peuterspeelzaal Jodocus 088 - 035 04 44<br />

Gemeente<br />

Gemeente Dantumadiel 0519 - 29 88 88<br />

Gemeente-app Dantumadiel 06 - 12 08 30 46<br />

Sporthal Hoantserid 0511 - 47 56 56<br />

Religie<br />

PKN kerk<br />

Mevr. Y. Attema 06- 446 909 76<br />

Chr. Geref. kerk<br />

Ds. D. Steensma 0511 - 47 37 77<br />

Doopsgez. kerk<br />

Da. G. Laan 0515 - 41 30 04<br />

Telefonische hulpdiensten<br />

Bureau Slachtofferhulp 0900 - 01 01<br />

Stichting Welzijn het Bolwerk 0519 - 29 22 23<br />

Bureau Jeugdzorg Friesland 058 - 233 35 04<br />

GGZ Friesland 058 - 284 88 88<br />

Kindertelefoon 0800 - 04 32<br />

Meld Misdaad Anoniem 0800 - 70 00<br />

Korrelatie (€ 0,30/min.) 0900 - 14 50<br />

BurenHulpDienst 0519 - 29 22 23<br />

Uitvaartvereniging, bij overlijden<br />

Bode dhr. A. Kooi 06-50876215.<br />

38


Ontdek de mogelijkheden van Wijngaarden Steigerbouw & Verhuur BV:<br />

- (De)montage en verhuur stalen steigers;<br />

- Verhuur aluminium rolsteigers,<br />

schilderschermen, bouwhekken;<br />

- Evenementen / podiumbouw;<br />

- Krimpfolie sealen;<br />

- Gespecialiseerd in traditionele steigers;<br />

- Denken in mogelijkheden;<br />

- Kwaliteit, flexibiliteit en veiligheid;<br />

- VCA* gecertificeerd en erkend leerbedrijf.<br />

Elingsloane 20 +31 (0)511 745001<br />

9251 MN BURGUM info@wijngaardensteigerbouw.nl info


Team Dijkstra Mode wenst je een gezond en<br />

. nieuw jaar!<br />

modieus<br />

“Moderne<br />

dienstverlening<br />

met ouderwets<br />

betrouwbare service<br />

voor particulier<br />

en ondernemer”<br />

verzekeringen financieringen hypotheken mediation

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!