31.01.2023 Views

31-1-1203343

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Tijdlijn Raion Design:

Raion Design heeft nu bijna een zes jarig bestaan het begon in november 2017 toen Winston

Holguin zijn eigen webdesign bureau wilde beginnen. Ze zijn uitgegroeid naar allerlei diensten,

zoals grafische vormgeving en webhosting en onderhoud. Dit jaar hebben ze een nieuwe

kantoorruimte in Almere en verplaatsen zich van Almere Buiten naar Almere Haven. Het WTC of

kantoorruimte The Office waren ook andere opties, maar ze zijn zich toch gaan vestigen in Almere

Haven op de bedrijfsterrein in De Steiger. De toekomst ligt voor dit bedrijf open en Raion Design zal

zich zeker verder gaan ontwikkelen en in een nieuwe kantoorgebouw!

15

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!