31.01.2023 Views

31-1-1203343

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Hoofdstuk 4 - Gemaakt werk

Jong Piano Talent

Flyer Jong Piano Talent

Poster Jong Piano Talent

Voor het lessenprogramma Jong Piano Talent van Mkhitar Ghazaryan,

moest ik een flyer maken in A5 en een poster in A3 formaat.

Allebei zijn gemaakt in Adobe InDesign. Ik mocht zelf de afbeeldingen

uitzoeken en had veel vrijheid in mijn keuzes tijdens deze opdracht.

Het moest wel in een piano thema blijven. Daarom heb ik gekozen

voor zwart en witte kleuren, de kleuren van de toetsen van een piano

en sierlijke klassieke letters groot op de voorkant.

26

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!