31.01.2023 Views

31-1-1203343

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Bebiko Flyer

De zijde waar de verdere informatie

opstaat.

De groot uitgebeelde logo op de flyer aan

de andere kant.

Het merk Bebiko heeft een ruim assortiment aan verzorgingsproducten

en luiers tot zijn beschikking en daar moest ik een welkoms

kortingsvoucherflyer voor maken voor de klanten die daar eens iets

besteld hebben, maar nu eenmalig korting krijgen wegens de

lancering van een nieuwe website en ook omdat dat Bebiko veranderd

is. Voor dit merk moest ik dus goed rekening houden dat ik baby

kleuren erin verwerkt had en dat het gezellig en huiselijk overkomt.

Wolkjes, baby’s en sterretjes vormen passen daar dus bij. Ook lachen

die vormpjes, wat erg aanspreekt naar mensen toe, (het lacht de klant

toe), zo ben je toch eerder geneigd daar wat te kopen. Wat natuurlijk

een groot doel voor ze is, inkomsten!

30

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!