31.01.2023 Views

31-1-1203343

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Techno Infra Kabel & Grondwerken

Homepage voor Techno Infra Kabel & Grondwerken.

Techno Infra Kabel & Grond werken wilde graag een nieuwe website

hebben voor hun bedrijf. Ze stuurde mij een voorbeeld zodat ik wist

in welke stijl ik moest uitwerken en ik moest goed naar een voorbeeld

luisteren van een indeling op een website die Winston naar mij

doorstuurde. Kaders met een lijn eromheen wilde ze en het moest ook

wel de moderne kant op. Ik heb rood en grijs in de website verwerkt,

wat in hun logo zit. Ook heb ik grote afbeeldingen toegevoegd op de

homepage, die inspiratie komt van de website dat Techno Infra Kabel

& Grondwerken als een voorbeeld dus naar mij toestuurde.

33

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!