31.01.2023 Views

31-1-1203343

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Inleiding

Vanaf 5 september ging ik stage lopen bij het

grafisch ontwerpbureau Raion Design. Om dit

stageverslag in te leiden wil ik wat informatie

uitlichten en wat achtergrond informatie over

mezelf laten zien. Onder andere kunt u in dit

stageverslag lezen wat ik geleerd heb en waar ik

stage gelopen heb en hoe dat tot dus ver ging.

Ik laat ook de twee versies zien van mijn

sollicitaitebrief, de orginele en de brief die ik heb

geschreven tijdens een Nederlands les. De

informatie van het bedrijf waar ik een half jaar

stage heb gelopen komt ook aanbod. Ook laat

ik mijn gemaakte werk onder ogen zien en voor

welke bedrijven dat allemaal waren en nog

verdere informatie daarover. En mijn mening laat

ik ook zien over verschillende kanten.

Om dit stageverslag verder in te leiden wil ik

mezelf graag ook voorstellen. Mijn naam is

Rebecca Blancke en dit schooljaar zit ik in het

tweede leerjaar van de opleiding mediavormgever.

Voor het eerste deel van dit schooljaar

moest ik stage lopen om mijn eerste deel van

de stage uren te behalen. Dat heb ik ook behaald

en in dit verslag kunnen jullie zien wat ik

geleerd, gemaakt heb, maar ook wat informatie

over het stage bedrijf Raion Design waar ik

stage gelopen heb.

Raion Design is een bedrijf die zich bezig houdt

met ontwerpen maken voor de desbetreffende

klanten. Zij geven mij informatie door en ik moet

dat uitvoeren tot een ontwerp. Op mijn stageplek

had ik alleen contact met praktijkopleider

Winston Holguin en soms ook met andere

stagiairs die daar stage lopen, maar die kende

ik niet goed en het contact verliep alleen via

Whatsapp of Gather. Deze stageplek kwam ik

tegen op Stagemarkt en ik vond het een bedrijf

met een sterke uitstraling, maar vooral lieten

ze zien wat ze zochten. Mensen met redelijke

kennis van vormgeven en de programma’s die

daarbij horen. Ik was dus gelijk zeker dat dit

een goede stageplek zal zijn, die mij verder zou

gaan leren van de kennis die ik nu op school

opgedaan heb. Zoals ik al eerder benoemde was

Winston Holguin mijn praktijkopleider. Met hem

was ik vaak in contact via Whatsapp en Gather

een app waar je online samen kan praten. Als ik

vragen had kon ik het aan hem vragen en

begeleidde me erg goed. Ik wist voor ogen wat

ik per opdracht moest doen. Winston Holguin is

ook de oprichter van Raion Design in 2017.

Mijn verwachtingen bij het bedrijf waren dat ik

mijn kennis verder kon gaan uitwerken tot de

opdrachten die ik kreeg dus dat ik wel die kennis

had. Maar ook dat ze me wel wat nadere uitleg

konden geven over dat proces van de opdracht.

Dat waren wel natuurlijk de standaard verwachtingen.

Maar ook dat ik nu verwacht had dat

ik meer zelfvertrouwen kon krijgen dat ik wel

weet hoe ik kan vormgeven. Dus dat ik nu mijn

kennis kan uittesten dat het wel goede kennis

is en informatie die ik bezit. Werkt het? Zijn mijn

ontwerpen daaruit wel goed? Want dit was een

echt grafisch ontwerp bureau en die hebben de

kennis al. Dus nu kon ik kijken of mijn kennis,

kijkend naar mijn stagebedrijf, ook overeenkomt

en of ik naar hun verwachtingen voldoe.

5

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!