31.01.2023 Views

31-1-1203343

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Conclusie

Wat vind jij zelf van het ontwerp van de

huisstijl?

Ik vind het een krachtig, luxueus

huisstijl en het weerspiegeld de naam van het

bedrijf Raion Design. Het komt logisch overeen

dus, maar ze hebben toch gekozen voor de luxe

kant van het hoge segment. Met een leeuw kan

je namelijk ook een laag segment maken, maar

zij wilde toch luxe vertonen en dat laten ze ook

zien met de huisstijl zoals eerder benoemd. Ik

zelf zou dit ook mooi vinden met die kleuren

combinatie goud en de donkere kleuren. De

kleuren die terugkomen in de huisstijl lijken niet

op elkaar en geven allebei de ruimte om als

kleur apart gezien te worden daardoor.

De leeuw die zelf ook terugkomt in de huisstijl

vind ik ook een goed luxe ontwerp. Sierlijke

lijnen komen erin terug en een krachtige

uitstraling met de ogen en de plaatsing van de

leeuw die dus naar links kijkt.

De font Poppins is een gewone standaard

font. Het is toch wat je leest en hoe je de

informatie volledig binnen krijgt, dan is het toch

handig om een font te hebben die makkelijk bij

iedereen redelijk aanvoelt en makkelijk leest.

Deze font is toch een bijzondere keuze, omdat ze

in het hoge segment zitten. Ik krijg bij deze font

namelijk niet helemaal het gevoel ermee dat het

luxe is, maar het is een standaard font die terug

komt in de huisstijl en die kan ik ook redelijk

waarderen, omdat het makkelijk leesbaar is en

de logo en de kleuren laten al genoeg zien dat

ze dus luxe zijn en dat ze krachtig als een leeuw

zijn.

Ook het logo in de huisstijl vind ik ook van de

sterke punten van de complete huisstijl. Het is

goud, en er zit een verloop in, de lijnen zijn

sierlijk, het laat luxe zo zien, want Raion Deisgn

zelf positioneert in het hoge segment en dus

willen ze luxe uitstralen.

Raion is leeuw een leeuw is krachtig en een

belangrijke kernwaarde is kracht en het staat

ook in het slogan dat ze krachtig zijn. Dat laat

het logo ook zien de leeuw staart met een puntige

boze oog naar links.

Wat vind je minder sterk en zou je

veranderen?

De huisstijl op het eerste gezicht past goed bij

elkaar en is uniek met de kleuren die ze

gebruiken goud en dat grijze. Een redelijk

donker palet, maar als ik naar hun kernwaarde

kijk en wat ze in het slogan willen meegeven, dat

ze sterk en luxe zijn, twijfel ik toch echt aan het

gekozen lettertype. Het is iets te standaard voor

hun imago en het laat niet iets unieks zien, dat

ze anders zijn dan de rest, dus dat ze krachtig en

creatief en luxe zijn, maar vooral past het niet bij

het imago wat ze hebben, kracht en hoog

segment, luxe.

Misschien was een schreven font beter geweest.

Dat ziet er iets meer luxe uit en kan meer kracht

meegeven door de schreven. Want een schreven

lettertype wordt vaak gebruikt voor een

luxere imago en dat heeft zo een font ook en

Raion Design wilt dat ook, door hun zelf gezegd,

uitstralen.

Wat vind je sterk en onderbouw dit.

De balans tussen de kleuren die gebruikt zijn in

de huisstijl. Goud en de donkere kleuren grijs/

zwart. De gouden kleur is best wel opvallend,

maar er is veel meer grijs te zien, daardoor komt

er een mooie balans. Het gouden is misschien

wel minder te zien, maar valt al op zonder dat

het al te veel terug komt en dus sluit het mooi

aan met de donkere kleuren.

54

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!