07.02.2023 Views

VVP 1-2023

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

VVP

AL

80 JAAR

80 JAAR HÉT PLATFORM VOOR DE FINANCIEEL ADVISEUR

JAARGANG 80 • NUMMER 1 • FEBRUARI 2023

Actueel op de korrel

Onafhankelijk... of toch niet?

Henk Jansen (Expat Mortgages)

Sluit niemand buiten

Mieke Dadema

Weg met wartaal!

Duurzaam

Betrokken

Frisse blik expert panel


VVP Ondernemers

Netwerk 2023

Samen sterker

Veel adviesondernemers zijn voortdurend op zoek naar inzichten

en mogelijkheden om hun bedrijfsvoering verder te

optimaliseren. Om ondernemers te helpen de juiste koers te

bepalen, heeft VVP in 2022 het VVP Ondernemersnetwerk

opgericht, een platform voor en door adviesondernemers met

als doel kennis en inzichten te delen voor de uitdagingen

van morgen. Na de zeer succesvolle pilot gaat VVP opnieuw

vier praktijkgerichte sessies organiseren voor adviesondernemers.

De vier thema’s zijn: business model, click-call-face,

zorgplicht en nieuwe verdienmodellen.

In iedere sessie wordt een thema diepgaand behandeld.

De sessies bieden praktische informatie, wetenschappelijke

inzichten, ervaringen van collega-ondernemers en concrete

tools. Er is volop ruimte voor dialoog over de belangrijkste

vraagstukken van de deelnemers zelf. Karel Slierendrecht

(Nationale-Nederlanden), Nathalie Smol (VodafoneZiggo)

Richard Meinders (SVC Groep) en Marco Kok (KOK Advies)

delen als gastsprekers hun kennis over het ondernemerschap

in de adviessector.

“In alle sessies van het VVP Ondernemersnetwerk

zijn actuele en aansprekende

thema’s aan de orde geweest. Misschien

wel het meest waardevolle aan het VVP

Ondernemersnetwerk is het op openhartige

wijze kunnen sparren met collegaondernemers

over onderwerpen die ons

allemaal raken. Echt een aanrader voor

elke financiële dienstverlener!”

paul robbe, robbe financiële ra adgevers

Schrijf je in voor het VVP Ondernemersnetwerk

en vind de juiste koers voor je

adviesonderneming. Een investering die

zich dubbel en dwars terugverdient.

www.vvpondernemersnetwerk.nl


XXX

VOORWOORD

Verfrissend!

In 2022 portretteerde VVP tien ondernemers die recent

met het adviesvak waren gestart. Verfrissend

om nieuwe adviesondernemers aan het woord te laten.

Het mooie adviesvak kan een frisse blik gebruiken,

zeker in deze uitdagende tijden.

De nieuwkomers bleken veel gemeen te hebben. Ze

hebben passie voor hun vak, houden van hun klanten,

geloven in de meerwaarde van persoonlijke dienstverlening,

nemen de tijd voor hun klanten, kijken naar het

totaalplaatje van de klant en houden ervan om ingewikkelde

puzzels voor hun klanten op te lossen. Met

deze rubriek gaat VVP in 2023 verder. Maar er is meer.

We hebben de tien friskijkers bereid gevonden om

aan het Frisse Blik Expert Panel deel te nemen. Dit keer

niet de vertrouwde gezichten in een expertpanel, maar

nieuwe ondernemers die hun licht laten schijnen op

actuele vraagstukken in het adviesvak. En daarbij kan

juist een frisse blik nieuwe inzichten geven, die het adviesvak

daadwerkelijk weer verder kunnen helpen. In

deze eerste editie staat de maatschappelijke rol van financieel

adviseurs centraal.

Het Frisse Blik Expert Panel past in de missie van

VVP om het prachtige en betekenisvolle adviesvak te ondersteunen

en te promoten. Dat doen we dit jaar weer

met de verkiezing van de Advies Award. De editie 2023

is alweer van start gegaan. Ruim 35 spotters (experts uit

de haarvaten van het adviesvak) zijn namens de jury alweer

op zoek naar de meest excellente advieskantoren

van Nederland. Dit keer in de categorieën: Particulier advies,

Zakelijk advies, Hypotheek advies, Pensioen advies,

Duurzaam advies, Nichemarkt en Starters. De jury heeft

Odette Bakker (Dazure) en Ingrid Oudhuis (Scildon) mogen

verwelkomen als nieuwe leden.

Na een succesvolle pilot in 2022 gaan VVP en C-Profile

dit jaar het VVP Ondernemersnetwerk verder uitrollen.

In vier dieptesessies worden kennis en inzichten gedeeld

voor de uitdagingen van morgen. De sessies bieden

de deelnemers praktische informatie, wetenschappelijke

inzichten, ervaringen van collega-ondernemers

en concrete tools. Er is volop ruimte voor dialoog over

de belangrijkste vraagstukken van de deelnemers zelf.

Karel Slierendrecht (Nationale-Nederlanden), Nathalie

Smol (VodafoneZiggo) Richard Meinders (SVC Groep) en

Marco Kok (KOK Advies) delen als gastsprekers hun kennis

over het ondernemerschap in de adviessector. Informatie:

www.vvpondernemersnetwerk.nl.

Nieuw in VVP dit jaar is de rubriek Wartaal. Mieke

Dadema (Soepel.org) geeft in iedere VVP voorbeelden

van wartaal en hoe dit voorkomen kan worden. Leerzaam

voor de sector.

Ook in deze VVP volop kantoren die het geheim delen

van hun klantgerichtheid. Dit vanuit het besef dat

de adviessector als geheel baat heeft bij kennisdeling.

Dit en veel meer. Dit jaar bestaat VVP tachtig jaar.

We hebben zin in 2023. Laten we gezamenlijk met een

frisse blik blijven uitstralen hoe belangrijk en hoe mooi

het adviesvak in wezen is. We gaan er samen een mooi

adviesjaar van maken.

Veel leesplezier! n

WILLEM VREESWIJK

HOOFDREDACTEUR / willem@vvponline.nl

NR 1 FEBRUARI 2023 VVP | 3


COLOFON

VVP, Kennis- en inspiratiemagazine

voor financieel adviseurs

Uitgave van VVP Nederland

Tachtigste jaargang

I

nhoud

uitgever en hoofdredacteur

Willem Vreeswijk 06-10630149,

willem@vvponline.nl

(eind)redacteur

Toon Berendsen 06-12907930,

toon@vvponline.nl

persberichten, reacties, ideeën

vvp@vvponline.nl

redactie-adres

Wapendragervlinder 29, 3544 DL Utrecht

senior accountmanager/traffic

Arjan Cornelisse, 06-10628564,

arjan@vvponline.nl

abonnementenservice

abonneeservice@vvponline.nl

website www.vvponline.nl

abonnementsprijs 2023 (excl. btw)

Binnenland en België 175 euro. Financieel

onafhankelijk adviseurs met een AFMinschrijving

komen in aanmerking voor

het gereduceerde tarief van 61 euro.

Aanvragen voor dit tarief via

abonneeservice@vvponline.nl.

Abonnementen gelden voor één jaar en

worden – zonder tegenbericht – automatisch

verlengd. Opzeggingen dienen uiterlijk

twee maanden voor het aflopen van

de abonnementsperiode te geschieden.

Opzeggen kan schriftelijk (per e-mail) of

telefonisch (06-10628564).

Advertentieplaatsingen worden uitgevoerd

overeenkomstig ‘De Regelen 2022 Stichting

ROTA’

copyright VVP Nederland, 2023

vormgeving/prepress

Peter Beemsterboer, Beemsfoto

druk

Veldhuis Media BV, Meppel. Deze uitgave is

gedrukt op FSC-papier

ISSN: 1388-2724

12 30 34 48

6 FRISSE BLIK EXPERT PANEL: Midden in de samenleving

12 SAMENLEVING Henk Jansen (Expat Mortgages): ‘Sluit niemand

buiten’

14 HET GEHEIM VAN KLANTGERICHTHEID Ondernemerschap van

de beste advieskantoren van Nederland

22 ACTUEEL OP DE KORREL Toon Berendsen: ‘Onafhankelijk...

Of toch niet?’

26 FRISSE BLIK OP HET ADVIESVAK Katja Huijbregts (Sven & Katja)

en Thomas van Uunen van Thomas Verzekert

30 INNOVATIE Marijn Moerman (Alicia): ‘Het juiste moment

in de klantreis’

32 HET VUUR VAN... Jasper Cuijten (De Hypotheker)

34 CULTUUR Mieke Verhoef: ‘Hunkeren naar verandering’

38 OPINIE Geeke Feiter-Van Heuvelen (Verbond van Verzekeraars):

‘Samen optrekken bij verzekeren overstromingsrisico’

40 SAMEN BETROKKEN Maarten Dangremond (Wim Jansen

Assurantiën)

42 NIEUWE KANSEN Geert Hoek (proSolve): ‘Een nieuw jaar met

nieuwe kansen en… verandering bij verzekeraars’

45 KATERN BUSINESS SUPPORT Met bijdragen van Jack Vos (Onesurance),

Richard Meinders (SVC Groep) en Toon Berendsen (VVP)

53 KEN JE VAK! Katern met need-to-know-informatie voor

adviseurs, met onder meer de rubrieken Leren van Kifid-uitspraken,

Compliance, Klantgerichtheid, Inkomen, Permanent Actueel en

Duurzaamheid

66 MONEYVIEW Pepijn van Kleef: ‘Hip and happening, maar voor wie?’

NR 1 FEBRUARI 2023 VVP | 5


FRISSE BLIK EXPERT PANEL

Midden in de

samenleving

MET INGANG VAN DEZE EDITIE GAAT VVP VAN START MET HET FRISSE BLIK EXPERT

PANEL. IN DIT PANEL ADVISEURS DIE RECENT EEN (DOOR)START MAAKTEN EN VORIG

JAAR IN VVP WERDEN GEPORTRETTEERD. DIT JAAR LATEN ZE HUN LICHT SCHIJNEN

OP ACTUELE VRAAGSTUKKEN IN HET ADVIESVAK. IN DEZE EERSTE EDITIE STAAT DE

MAATSCHAPPELIJKE ROL VAN FINANCIEEL ADVISEURS CENTRAAL.

jacco hofland

tim klerx

linda van loon

stephan wilderbeek

stephania ammerlaan-beeke

pieter maclean

dick boereboom

monique schipper

6 | VVP NR 1 FEBRUARI 2023


FRISSE BLIK EXPERT PANEL

Ultieme klantbeleving

“Adviseurs hebben een belangrijke maatschappelijke

rol”, aldus Jacco Hofland van de Risicostrateeg uit Wervershoof.

“Door dichtbij je klant te staan, nieuwe generaties

adviseurs te enthousiasmeren en klanten te wijzen

op de eerlijke verzekeringswijzer.”

ergrijzing is een maatschappelijk probleem die

“Vdoor grote financiële instellingen niet altijd

wordt onderkend. Wegens centralisatie hebben banken

zich teruggetrokken uit lokale regio’s wat vooral voor

ouderen een probleem is. Door verdere digitalisering

valt deze groep tussen wal en schip. Die beweging zie

je ook bij advieskantoren. Kleine kantoren worden opgeslokt

door grote instellingen. Ook dit is een logisch

gevolg van de vergrijzing. Ik kan mij voorstellen dat je

je als klant niet thuis voelt bij zo’n groot kantoor. Daarom

is van belang dat lokale kantoren bestaan. Mijn

kernwaarden zijn: persoonlijk contact, service en vertrouwen.”

“Door regelgeving haken veel adviseurs af of gaan

met pensioen. Elke PE-periode neemt het aantal adviseurs

dat nog aan de Wft-verplichting voldoet af. Met

dit tempo zijn er straks geen adviseurs meer om onafhankelijk

advies te geven. Daarom geef ik les en verzorg

ik opleidingen op het gebied van de Wft, verzekeringen

en risicomanagement en schrijf ik lesmateriaal en casuïstiek.

Puur om jonge mensen te enthousiasmeren

voor de financiële sector.”

“Verzekeraars hebben een maatschappelijke rol als

het gaat om het beleggen van verzekeringspremie. Ik

vraag mijn klanten of ze het belangrijk vinden om te

weten hoe hun premies worden belegd en wijs hen op

de eerlijke verzekeringswijzer. Steeds meer klanten laten

dit meewegen in hun keuze. Zo hoop ik mijn steentje

bij te dragen aan een betere wereld.”

KANSEN

Jacco is gespecialiseerd in zakelijke verzekeringen, verzuim

en inkomen. “Dit biedt mij de kans om mij te onderscheiden

en te profileren. Ik werk samen met specialisten

op het gebied van hypotheken, financiële planning,

pensioen, Arbo en HR-diensten. Dit zorgt voor een

mooie synergie onderling waardoor we elkaar versterken.

Zo blijf ik als lokaal kantoor wendbaar en benaderbaar.

Ook particuliere klanten weten inmiddels mijn

kantoor te vinden. Komend jaar ga ik hier meer aandacht

aan besteden. Verdere groei door samenwerkingen

en nieuwe initiatieven op het gebied van sponsering

staan inmiddels in de steigers en zal dit jaar vorm

krijgen.“

Jacco Hofland: ‘Jonge

mensen enthousiasmeren.’

UITDAGINGEN

Grootste uitdaging ligt bij het beheersbaar houden van

de groei van het kantoor. “Het afgelopen jaar heb ik een

flinke groeispurt gemaakt. Dit heeft ook een keerzijde,

zoals de administratieve werkload. Gelukkig heb ik een

CRM-leverancier die goed meedenkt. Hier ga verdere

stappen mee maken. Alles voor de ultieme klantbeleving.

Op termijn zal ik een medewerker moeten aannemen.

Dit zal ook meteen de volgende stap zijn in de ontwikkeling

van mijn bedrijf. Een stap waar ik me op verheug.”

n

Financieel gezond

“Als adviseur draag je bij aan een financieel gezonde

maatschappij. Dat is je maatschappelijke rol”, aldus

Linda van Loon-De Graaf van Helder Hypotheekadvies

uit Dongen.

ls financieel adviseur help je mensen grip te krijgen

en te houden op hun financiële situatie. “A Dat

geeft rust, waardoor mensen zorgeloos kunnen wonen

en leven. Na goede gezondheid is financiële zekerheid de

belangrijkste voorwaarde voor een ontspannen en goed

leven. Zo hielp ik een mevrouw die in haar woning wilde

blijven wonen nadat haar man was vertrokken. Ze zat in

zak en as. Dan kun je als adviseur zoveel betekenen: inzicht

bieden, mogelijkheden schetsen, vertrouwen ge-

NR 1 FEBRUARI 2023 VVP | 7


FRISSE BLIK EXPERT PANEL

ven. Ala adviseur ben je een houvast. Zo mooi als het dan

lukt. Met een prima betaalbare maandlast kan ze de komende

twintig jaar in haar woning blijven. Als adviseur

draag je bij aan een financieel gezonde maatschappij.”

Linda van Loon-De Graaf:

‘Ik ga uit van mijn

eigen kracht.’

KANSEN

“Er is veel onzekerheid op de hypotheekmarkt. Daar

spreken we als collega’s over. Toch zie in 2023 ook voldoende

kansen om voor veel mensen iets te kunnen

betekenen. Kijk maar naar de behoefte om woningen

te verduurzamen of bij pensioen, financiële planning

en actief klantbeheer. Er zijn zoveel life events waar

een financieel adviseur van grote meerwaarde kan zijn.

Als ik goed zichtbaar blijf voor mijn klanten en doe

waar ik goed in ben – mensen ontzorgen, duidelijkheid

geven, zekerheid bieden – heb ik alle vertrouwen in de

komende jaren.”

UITDAGINGEN

“Onzekerheid is een vaste factor in het bedrijfsleven.

Flexibel zijn is daarom belangrijk, zodat je kunt meebewegen

met veranderende omstandigheden. Eerlijk gezegd,

vind ik het fijn dat de hypotheekmarkt wat kalmeert.

Sinds de start van mijn onderneming, zo’n drie

jaar geleden, was ik alleen maar aan het doorrazen.

Deze periode geeft mij de ruimte om na te denken welke

kant ik op wil gaan. Waar kan ik mijn klanten nog

meer in ondersteunen? Hoe krijg ik de klanttevredenheid

nog hoger?” n

Gouden voorzet

“De maatschappelijke rol van de adviseur is groot, groter

dan veel adviseurs denken en groter dan veel klanten

beseffen”, aldus Tim Klerx van Klerx Financieel Advies/Goed

met je geld.nl uit Nijmegen.

nze maatschappelijke rol is klanten wijzen op

“Ode financiële (on)mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld

de financiering van de verduurzaming van een

woning of de verplichting een rookmelder in huis te

hebben. De maatschappelijke rol van een adviseur is

klanten financiële handvatten geven. Daarmee kan de

klant financieel zo goed mogelijk meedoen in de huidige

maatschappij. Of zoals ik het tegen mijn klanten

zeg: jouw portemonnee dient zo gezond mogelijk te

zijn en daar kun je samen met je adviseur voor zorgen.

Tim Klerx: ‘De portemonnee

van de klant

dient gezond te zijn.’

Wel dient de klant zelf in actie te komen. Een financieel

adviseur kan een gouden voorzet geven, maar de klant

moet deze binnen koppen.”

KANSEN

Het was te verwachten dat de wind op de huizen- en

hypothekenmarkt uit een andere richting ging waaien,

zedt Tim. “Toch is het snel gegaan. Ineens hebben starters

weer méér mogelijkheden om een woning aan te

schaffen. Vanwege de inflatie en energieprijzen letten

gezinnen steeds meer op hun uitgaven. Ook daar liggen

kansen, namelijk: inzicht bieden in het netto besteedbaar

inkomen. Waar kun je op besparen? Hoe kun je je

financiën beter inrichten? Juist nu heb je als adviseur

de kans om onderhoudsgesprekken te voeren. En ook

daar gaan dankbare en rendabele klussen uit komen.”

UITDAGINGEN

Tim sprak laatst enkele adviseurs die sinds een tijdje

minder te doen hebben. “Zij richtten zich tot voor kort

op het oversluiten van hypotheken. Hier zit naar mijn

mening een van de grootste uitdagingen voor de komende

tijd. Richt je als adviseur niet op één doelgroep,

maar wees actief over het gehele speelveld.” n

8 | VVP NR 1 FEBRUARI 2023


FRISSE BLIK EXPERT PANEL

Financieel inzicht

“In een steeds ingewikkelder wordende financiële wereld

heeft een adviseur de maatschappelijke taak om

mensen helderheid in hun financiën te geven”, aldus

Stephan Wilderbeek van Passie voor Financieel Advies

- Financieel Zeker uit Lunteren.

eem wijziging van het pensioenstelsel. Voor

“Niedereen heeft dit impact, maar voor veel mensen

zal het niet duidelijk zijn wat er verandert en wat

dat betekent. De maatschappelijke taak van adviseurs

en de sector als geheel is om mensen hierover goed te

informeren.”

Wilderbeek geeft hier vorm aan door artikelen

over ingewikkelde onderwerpen in begrijpelijke taal

te schrijven en door klanten te adviseren op basis van

netto besteedbaar inkomen in plaats van alleen de Gedragscode

Hypothecaire Financieringen. “De GHF-norm

geeft een te beperkt beeld. Door te adviseren op basis

van het netto besteedbaar inkomen weet je zeker dat

een hypotheek past binnen het inkomsten- en uitgavenpatroon

van je klant.”

KANSEN

Grote kans zijn er op het bieden van financieel inzicht.

“Door de snel veranderende financiële regels is het voor

mensen lastig een goed overzicht te krijgen van hun financiële

situatie. Door de inflatie en stijgende energieprijzen

is de financiële situatie van veel mensen onder

druk komen te staan. Er ontstaat behoefte inzicht

te krijgen wat eventuele financiële gevolgen zijn bij

life events. Ook is er meer aandacht voor het financieel

welzijn van mensen waardoor mensen zelf actiever

bezig zijn met de vraag: hoe sta ik er eigenlijk financieel

voor?”

“Bewustwording dat mensen zelf de regie moeten

nemen over hun financiële situatie is een goede ontwikkeling.

Ik zou het mooi vinden als hier ook vanuit

werkgevers meer aandacht voor zou zijn binnen het arbeidsvoorwaardenpakket.

Dit levert voordelen op voor

zowel de werknemer als de werkgever.”

Stephan Wilderbeek:

‘Laat mensen de regie

nemen over hun

financiële situatie.‘

UITDAGINGEN

Grootste uitdaging is uitbreiding van het klantenbestand.

“Als startend advieskantoor dat van af nul is begonnen

in 2021 vergt dit simpelweg tijd. Dit in combinatie

met een afzwakkende woningmarkt maakt dit

een uitdagende klus. Door de banden met de lokale

makelaars goed te onderhouden en het opbouwen van

goede klantrelaties wil ik de stijgende trend van het

afgelopen jaar doorzetten.” n

Klant bewust maken

“Mijn rol als financieel adviseur is de klant bewust

maken van zijn of haar relatie met geld”, aldus Stephania

Ammerlaan – Beeke van Stephania Finance – Financieel

Zeker uit Den Haag.

ijn klanten zijn zich goed bewust van waar

“Mde maatschappij naartoe gaat. Zij zouden liever

zien dat ik de toekomst kan voorspellen en hoe zij

hier in hun situatie op in kunnen spelen. Mijn rol is om

de klant bewust te maken van zijn of haar eigen relatie

met geld, wat dit doet en hoe hij of zij ermee omgaat.

De hamvraag is: ‘waarom doe je wat je doet?’ Groter

dan dit zou ik mijn maatschappelijke rol niet willen

noemen.”

KANSEN

De tijd nemen. Dat is volgens Stephania de grootste

kans voor haar adviesbedrijf. “Veel partijen nemen de

tijd niet meer voor de klant. Zij meten hoeveel tijd je

investeert en hoeveel dat oplevert. Soms gaan er inderdaad

veel uren zitten in de weg naar het einddoel en

soms denk ik ‘daar gaan we weer’. Maar we zijn mensen

en geen machines en dat geldt ook absoluut voor mijn

klanten.”

NR 1 FEBRUARI 2023 VVP | 9


FRISSE BLIK EXPERT PANEL

Stephania Ammerlaan-

Beeke: ‘Aandacht

maakt het verschil.’

UITDAGINGEN

“De overheid stelt regels op en banken hebben zo hun

eigen risicoperceptie en stellen daar hun voorwaarden

en prijs op af. Zoveel banken, zoveel afwijkingen. Op internet

leggen ze dit niet uit. Dan blijkt ineens dat iets

niet kan en dat verlamt. Mensen snappen het niet meer

en blijven dan weg.”

“Als zelfstandige kan ik geen grote marketingcampagne

opstarten. Mijn klanten komen hier door mondtot-mond

reclame en ze gunnen mij mijn opdracht. Dus

benader ik ze met oprechte interesse. Niet om te verkopen,

dat schrikt af. Ik neem nu de tijd en spijker mijn

kennis bij. Golfbewegingen zijn er altijd. Ik ben nieuw

als zelfstandige, maar niet nieuw in dit vak.” n

Integraal advies

“Samen met mijn klanten kijk ik naar hun woonwens

die veel meer omvat dan alleen de maandelijkse hypotheekbetaling.

Goed advies is een breed advies en

inventarisatie is cruciaal”, aldus Pieter Maclean van

WoonWens Hypotheken uit Berkel & Rodenrijs.

ls adviseurs vervullen we een maatschappelijk

“A rol. De hypotheek is vaak de grootste maandelijkse

uitgave. Als je teveel leent of de maandlasten niet

goed betaalbaar zijn of als risico’s niet goed afgedekt

zijn, kunnen klanten in financiële problemen komen.

Voor het zover is, kan dit al voor veel stress zorgen. Integraal

advies is cruciaal. Woonwensen omvatten veel

meer dan alleen de maandelijkse hypotheekbetaling.

Goed advies is een breed advies.”

Pieter Maclean: ‘Blijf in

contact met je klant!’

KANSEN

In relatiebeheer ligt een grote kans. “Je ziet dat banken

klanten vooral richting internet of apps sturen,

bellen is bijna niet meer mogelijk en het advies is

fragmentarisch. Klanten hebben veel baat bij adviseurs

die het hele financiële spectrum in kaart brengen.

Als je gaat verduurzamen, neem je naast de hypotheek

ook de energierekening mee. Dan is het wel

zo handig om te checken of de nieuwe zonnepanelen

ook gedekt zijn in de opstalverzekering. Hier zie ik de

grootste kansen voor de komende jaren. Blijf in contact

met je klant.”

UITDAGINGEN

“De onrust in de markt zorgt voor veel onzekerheid

waardoor mensen hun gedrag aanpassen en beslissingen

uitstellen. Dat klanten je vanzelf bellen, zal minder

vaak voorkomen. Hoe blijf je dan in contact met bestaande

klanten? Wat voor toegevoegde waarde kun je

bieden en hoe kom je in beeld bij nieuwe klanten? Wat

wordt het sentiment? Hoe dan ook: blijf zichtbaar en lever

toegevoegde waarde.” n

Duurzaamheid in de horeca

“Wij hebben een focus op de horeca waar duurzaamheid

een grote rol speelt. Denk aan verpakkingen,

duurzame producten en duurzame aankleding van de

zaak. Verder denken wij mee over energiebesparing”,

aldus Dick Boereboom van Boereboom Adviesgroep uit

Den Haag.

10 | VVP NR 1 FEBRUARI 2023


FRISSE BLIK EXPERT PANEL

De overheid stimuleert duurzame oplossingen zoals

zonnepanelen, maar de verzekerbaarheid van deze

zonnepanelen staat al jaren flink onder druk. “Dit komt

door grote brandschades die zijn ontstaan door kwalitatief

mindere en/of verkeerd geplaatste zonnepanelen.

Het blijft belangrijk dat wij als sector ervoor zorgen dat

dit risico te verzekeren blijft. Hier ligt een rol voor verzekeraars

waar duurzaamheid steeds hoger op de kaart

staat.”

KANSEN

Kansen zijn er op het gebied van persoonlijke aandacht

en specifieke kennis. “Waar de grote adviesorganisaties

tegen flinke uitdagingen aanlopen, zijn wij in staat om

de klant te bedienen op een manier zoals ikzelf dat ook

graag zou willen. Wij gaan voor de klant door het vuur.

Goede bereikbaarheid is daarin erg belangrijk.”

“Door innovaties kunnen wij onze relaties nog beter

ondersteunen en nog betere dekkingen bieden. Vooral

in de bezorgmarkt zijn we al jaren bezig om goede oplossingen

te bieden. We denken dat deze markt verder

zal groeien. Voor bezorgfietsen, e-bikes en bezorgers

kunnen wij tegenwoordig een goede verzekeringsdekking

bieden. Veel bedrijven zijn hier in het verleden niet

goed over geadviseerd met alle risico’s van dien.”

Dick Boereboom: ‘Bezorgmarkt

blijft groeimarkt.’

UITDAGINGEN

Uitdaging is hoe ondernemers uit de coronaschulden

komen. “Zeker met de huidige inflatie wordt dit een stevige

uitdaging, waardoor er een belangrijke taak weggelegd

zal zijn voor de overheid. Er valt onder meer te

denken aan uitstellen van belastingen, matiging van

bizarre huurstijgingen en energiekosten.” n

Financieel inzicht

“Belangrijk maatschappelijke rol is het bieden van financieel

inzicht en mensen helpen met waar ze recht

op hebben mensen”, aldus Monique Schipper van Monique

Schipper Financieel Advies uit Ommen.

oor duidelijk te maken wat een klant zelf kan of

“Dmoet doen, ontstaat financieel inzicht. Dit zou

al op school moeten beginnen. Maak jongeren meer bewust

van hoe ze om moeten gaan met geld. Wat moet

er bijvoorbeeld geregeld worden als ze achttien worden,

zoals een eigen zorgverzekering, studiefinanciering en

het invullen van de belastingaangifte.“

KANSEN

Het bieden van financieel inzicht is voor Monique de

belangrijkste drijfveer. “Klanten kunnen bijvoorbeeld

hun hypotheek wel goed geregeld hebben, maar weten

vaak niet wat hun netto besteedbaar inkomen zal zijn.

Ook het inzichtelijk maken van de financiële gevolgen

van diverse life events is een belangrijke taak. Denk aan

de financiële gevolgen van een overlijden. Kan de nabestaande

in de woning blijven wonen? Heeft de nabestaande

voldoende inkomen? Kan de uitvaart betaald

worden? Kunnen de erfgenamen de woning zonder

restschuld verkopen?”

Ook pensionering heeft grote financiële gevolgen. “Hoe

is het geregeld? Hoeveel is er te besteden? Wat gebeurt

er als iemand onverhoopt langdurig ziek raakt? Daarnaast

kun je als adviseur helpen de maandlasten te verlichten

en adviseren over verduurzaming. Er zijn talloze

financiële vraagstukken waarbij de adviseur een cruciale

rol heeft.”

Het lijkt Monique leuk gastlessen over financiën op

scholen te geven.”

Monique Schipper:

‘Dromen laten uitkomen.’

UITDAGINGEN

“Ik denk dat het belangrijk is om in deze tijden van onrust

vooral positief te blijven. Juist daarom wil ik juist nu

met klanten in gesprek gaan. De persoonlijke benadering

wordt door mijn klanten erg op prijs gesteld. Ik wil

klanten begeleiden bij alle financiële aspecten in hun leven,

dan kunnen zij vooral gaan genieten van een (nieuwe)

woning, van een verbouwing of van het feit dat dromen

uit kunnen komen. Dat maakt mij gelukkig.” n

NR 1 FEBRUARI 2023 VVP | 11


MAATSCHAPPIJ

Henk Jansen: ‘Denk

écht divers.’

Henk Jansen (oprichter van het in expats

gespecialiseerde financieel adviesbureau

Expat Mortgages) belicht in

iedere editie van VVP een maatschappelijk

vraagstuk waar hij door geraakt

is. In deze rubriek geen zakelijke onderwerpen

waar hij al veel over publiceert

(huizenmarkt, hypotheekrente, economische

omstandigheden, nieuwe pensioenwetgeving,

etc), maar reflecties over

maatschappelijke uitdagingen die ons

allen aangaan.

12 | VVP NR 1 FEBRUARI 2023


MAATSCHAPPIJ

VAN DIANA ZANDBERGEN, VOORZITTER VAN VROUWENNETWERK WIFS

(WOMEN IN FINANCIAL SERVICES), KREEG IK HET BLAD LOF UITGEREIKT.

EEN PRACHTIG MAGAZINE MET ALS ONDERTITEL: VOOR VROUWEN MET

AMBITIES. IK GENOOT VAN DE VERHALEN VAN ANNETTE MOSMAN (CEO

VAN APG) EN NICOLETTE LOONEN (MEDE INITIATIEFNEMER VAN DE TOP

50 WOMEN IN SUISTANABLE FINANCE). TOCH VROEG IK MIJ TEGELIJK AF:

IS DIT ECHT NOG NODIG ANNO 2023? DAT WIJ EEN BLAD MAKEN VOOR

VROUWEN MET AMBITIES? DAT ER EEN NETWERK MOET ZIJN SPECIAAL

VOOR VROUWEN IN DE FINANCIËLE DIENSTVERLENING?

Sluit niemand buiten

TEKST HENK JANSEN, EXPAT MORTGAGES

Helaas zie ik om mij heen dat dit maar al

te nodig is. Inclusiviteit is helaas, net als

bijvoorbeeld verduurzaming, een modewoord

in plaats van een hygiëne factor.

Ik verbaas mij daar niet alleen over, het

maakt mij ook verdrietig en soms zelfs

kwaad. En dan heb ik het niet alleen over de inclusiviteit

van vrouwen in het bedrijfsleven maar ik heb het

ook over mensen van verschillende leeftijdscategorieën,

mensen van verschillende culturele achtergronden of

mensen van verschillende geaardheden. Ik denk dat ik

de verscheidenheid in de Nederlandse samenleving één

van de allermooiste dingen vind. Als je openstaat voor

de mening van iemand met een andere achtergrond

dan de jouwe dan kan dit je namelijk zoveel brengen.

Ook denk ik dat het draagvlak in je bedrijf, in de samenleving,

er groter van wordt. Mijn oproep is dan ook om

diversiteit niet als modewoord te gebruiken maar om

echt ‘divers’ te denken en vooral te handelen. Dat betekent,

wat mij betreft, dat je in een sollicitatieprocedure

iemand met een afwijkende achternaam niet moet uitsluiten.

Dat betekent dat je niet moet kiezen voor een

vrouw of voor iemand van Marokkaanse afkomst, maar

dat je moet kiezen voor de beste kandidaat als dit een

vrouw of iemand van Marokkaanse afkomst is!

KEUR AAN DIVERSITEIT

Ik heb het voorrecht dat ik, zowel in het bedrijfsleven

als in het vrijwilligerswerk, te maken heb gehad met

een enorme keur aan diversiteit. Ik merk dat ik daar

heel veel van geleerd heb en dat dit mijn inzichten

soms heeft doen veranderen. Hoe prachtig is het als je

kunt leren van een jongere of met je neus op de feiten

gedrukt wordt door iemand die niet in Nederland geboren

en getogen is.

Recentelijk, in een vergadering met onze afdeling

people & culture – vroeger HR geheten – zei Adrienne

Buteijn tegen mij: “Henk, die opmerking is wel heel

erg woke. En ondanks dat ik wel van de term woke gehoord

had, moest ik heel eerlijk bekennen dat ik niet

precies wist wat het betekende. Maar dat ik mij bewust

ben van de rassenproblematiek en van de ongelijkheid

jegens minderheden in deze samenleving is

hopelijk een feit.

OPROEP

Mijn oproep in deze column is dan ook niet om woke,

inclusief of duurzaam te zijn mijn oproep is om niemand

buiten te sluiten. Mijn oproep is om open te

staan voor mensen die anders zijn dan jij zelf bent. Dat

zal betekenen dat je soms geconfronteerd gaat worden

met andere denkbeelden, met andere meningen en met

andere gewoonten maar dat betekent ook dat je meer

moet nadenken en dat je beter weet wat er in je bedrijf

en in de samenleving leeft.

Ik wens je een prachtige (werk)dag. n

NR 1 FEBRUARI 2023 VVP | 13


KLANTGERICHTHEID IN DE PRAKTIJK

Ondernemerschap van de beste

advieskantoren van Nederland

Het geheim van

klantgerichtheid

WAT IS HET GEHEIM VAN EEN EXCELLENT ADVIESKANTOOR? VVP VROEG HET AAN

EEN AANTAL CATEGORIEWINNAARS VAN DE ADVIES AWARD 2022. DIT ZIJN VOLGENS

DE JURY STUK VOOR STUK KANTOREN DIE HET ADVIESVAK EEN POSITIEVE BOOST

GEVEN, DE A(DVIES)-FACTOR UITSTRALEN EN HUN KLANTGERICHTHEID WETEN TE

VERZILVEREN. OMDAT JUIST DEZE KANTOREN EEN INSPIRATIEBRON ZIJN VOOR

COLLEGA-ADVIESKANTOREN, GEEFT EEN AANTAL VAN DEZE ADVIESHELDEN HUN

ONDERNEMERSTIPS EN VISIES OP ACTUELE VRAAGSTUKKEN.

TEKST WILLEM VREESWIJK

14 | VVP NR 1 FEBRUARI 2023


KLANTGERICHTHEID IN DE PRAKTIJK

Oprecht in aandacht

“Neem de telefoon aan en help iemand met zijn of

haar vragen. Vanuit efficiëntie hebben we belmenu’s

en wachtrijen bedacht, maar dat wil een klant niet. Iemand

aan de telefoon die je helpt bij een vraag is tegenwoordig

al voldoende om het verschil te maken,

zeker ten opzichte van grote gecentraliseerde organisaties”,

aldus Tomas Geerts van Geerts uit Oosterhout,

in 2022 uitgeroepen tot winnaar in de categorie Particulier

Advies.

Sinds 1950 kunnen relaties bij familiebedrijf Geerts

terecht voor advies over (bedrijfs)verzekeringen, hypotheek

en pensioen. Geerts heeft een huisvolmacht.

De focus ligt op de regionale MKB-markt in schade, inkomen

en pensioen. “Hierin realiseren we jaarlijks een

mooie autonome groei”, aldus Geerts, alweer de derde

generatie in het familiebedrijf. De gemiddelde leeftijd

van de directie is veertig jaar.”

Optimaal gebruik van digitale mogelijkheden is wat

Geerts speciaal maakt. “Hierdoor ervaren relaties gemak

en ligt de focus bij ons op persoonlijke aandacht

en oprechte interesse. Verder leveren we wat is beloofd.

Grote organisaties hebben hier vaak moeite mee om dit

waar te maken. Bij ons weet een relatie met wie er zaken

wordt gedaan. Door vaste contactpersoon ontstaat

niet het gevoel; ik ben een nummertje.”

Volgens Geerts kiezen klanten voor het advieskantoor

vanwege de service, persoonlijke aandacht en

kennisniveau. “Als bedrijf zetten we in op een pro-actieve

klantbenadering. Denk hierbij aan onderhoudsgesprekken

of specifieke acties zoals een open dag,

slipcursus en seminars. Ook is er aandacht voor bijzondere

momenten zoals een geboorte, impactvolle

schades of overlijden. Daarbij beschikken we over een

brede én specialistische deskundigheid. Met name op

zakelijk gebied weten we vaak risico’s af te dekken die

een ander niet voor elkaar krijgt. Onze klantretentie is

al jaren hoog.”

VOORBEELD

Geerts geeft een voorbeeld van een klantrelatie met een

wow-factor. “Een tijd geleden werden we samen met

een relatie geïnterviewd door Adfiz. Doel was om het

over de technische invulling van de verzekeringen te

hebben. Maar op een bepaald punt komt de relatie met

een verhaal dat de betreffende adviseur allang was vergeten.

Twee jaar geleden was ze samen met haar man

op vakantie in Spanje. Haar man kreeg daar een zware

hartaanval. Ze wist niet wat ze moest doen. Het enige

Tomas Geerts: ‘Totale

kosten (inclusief assurantiebelasting)

zijn in de keten

aan de hoge kant.’

wat haar te binnen schoot, was: ‘Ik moet Geerts bellen’.

Zij belde op zaterdagavond en we hebben zaken direct

voor haar in werking kunnen zetten. Zij gaf aan: ‘Dan

kan je bij mij niet meer stuk, dan krijg je van mij een

tien met een griffel’. Dit laat zien wat relaties belangrijk

vinden aan een adviseur en waarom ze voor je kiezen.”

AANBIEDERS

“Positief is dat er weer meer mogelijk is. Er wordt vaker

commercieel meegedacht. De verbeterde schadecijfers

van afgelopen jaren hebben hiervoor gezorgd en dat is

te merken.”

“Waar we soms tegenaan lopen, is een gebrek aan

kennis bij verzekeraars. Goede mensen werken via

aanvraagstraten en worden afgeschermd voor vragen.

Hierdoor ontbreekt overleg en is er is niet altijd ruimte

voor specifieke risico’s en maatwerk. Als het al mogelijk

is, duurt het hele traject lang. Inspecties worden

laat ingepland en de terugkoppeling laat lang op zich

wachten.”

Geerts geeft een tip: “Bouw de aanvraagstraat zo dat

je wat basisgegevens invoert en de mogelijkheid hebt

NR 1 FEBRUARI 2023 VVP | 15


KLANTGERICHTHEID IN DE PRAKTIJK

om een overleg aan te vragen. Maakt het werk plezieriger

voor beide partijen. Acceptanten van verzekeraars

klagen ook vaak dat het voorheen prettiger werken was,

maar nu moet het nu eenmaal via de aanvraagstraat.”

BELONING EN NAZORG

Geerts maakt geen geheim van provisiebedragen of

percentages, maar zegt ook niet voorop te lopen met

een transparant nieuw verdienmodel. “Mijn indruk is

dat relaties geen probleem hebben met het betalen

van provisie. Met voor particulier twintig procent provisie

en zakelijk nog wat lager op schadeverzekeringen

zitten we ook onder het verdienmodel van de Belastingdienst

op verzekeringen. Daar is niks mis mee. Wel

denk ik dat de totale kosten (inclusief assurantiebelasting)

in de keten aan de hoge kant zijn. Maatschappijkosten

en winstopslagen zijn niet helemaal duidelijk,

maar als iemand tien euro per maand betaalt voor een

inboedelverzekering gaat er nog niet de helft naar de

daadwerkelijke risicopremie. De rest zijn belastingen

en kosten.”

“Iedere twee jaar wordt er contact opgenomen met

de relatie om een afspraak in te plannen voor het doornemen

van de verzekeringen. Dit vindt plaats op de manier

waarop de klant dit het prettigst vindt: bij ons op

kantoor, bij de relatie op locatie (zakelijke relaties), telefonisch

of via teams. Hoe vaak er contact wordt opgenomen,

is afhankelijk van het klantbelang. Hoe meer verzekeringen,

hoe groter de kans dat er iets gewijzigd is.”

Aan nazorg besteedt Geerts veel aandacht. Zo ontvangen

particuliere relaties ieder jaar een verzekeringscheck

waarin ze aan kunnen geven of er iets is gewijzigd

en of ze behoefte hebben aan een afspraak. Via de

website kunnen relaties eenvoudig een afspraak inplannen

voor een onderhoudsgesprek en worden ze

proactief benaderd voor onderhoud. Geerts heeft tevens

de maandstart ingevoerd. De medewerkers gaan dan

onder meer bellen voor onderhoudsgesprekken of nemen

contact op met klanten naar aanleiding van een

schadeafhandeling. Via nieuwsbrieven, blogs en social

media worden relaties op de hoogte gehouden van belangrijke

ontwikkelingen. Regelmatig organiseert Geerts

evenementen om relaties en niet-relaties proactief te

informeren. n

Adel verplicht

“Verzekeraars en banken (zeker de grote jongens) moeten

zich voldoende bewust zijn van hun maatschappelijke

rol om Nederland verzekerd te houden. Adel verplicht.

Tegelijkertijd moet de adviseur niet blijven hangen

in de rol van ‘wij nemen het voor onze klant op tegen

de verzekeraars’; dat is oud denken. We dragen met

elkaar de verantwoordelijkheid in de keten”: aldus Bertjan

Scheepbouwer, directeur L&B Groep, in 2022 uitgeroepen

tot winnaar in de categorie Zakelijk Advies.

L

&B Groep is een advieskantoor (gevolmachtigde)

met het zwaartepunt op de zakelijke markt. De

dienstverlening strekt zicht uit van zakelijke schade, tot

collectief pensioen/inkomen, tot financiële planning en

hypotheken. “We doen dit met tachtig medewerkers die

nog een beetje liefde voelen voor hun vak. Het kantoor

bestaat pas 63 jaar en is nog steeds volledig privaat eigendom

en dat gaat voorlopig niet veranderen ook.”

Wat maakt L&B Groep speciaal? “Heel goed werk leveren.

Dat is ons geheim. Bij L&B voelt een professional

zich nog echt op zijn of haar plek en worden mooie dingen

gedaan voor onze klanten. Wij genieten daarvan.”

L&B gaat voor langdurige relaties. “We doen dat met

klanten, met medewerkers en met partners. Vooraf on-

Bertjan Scheepbouwer:

‘Wees alert en

blijf relevant.’

16 | VVP NR 1 FEBRUARI 2023


KLANTGERICHTHEID IN DE PRAKTIJK

derzoeken we dus écht goed of we wel bij elkaar passen.

Zoekt de klant wel wat wij bieden? Als je dit proces van

onboarding goed in de vingers hebt, dan hoef je verder

alleen nog maar te doen wat je hebt beloofd. Ingewikkelder

moet je het niet maken.”

ACTIEF

Scheepbouwer vindt het lastig om maar éen voorbeeld

te geven van een wow-moment voor de klant. “Laat ik

iets kiezen met een maatschappelijk tintje. Enige jaren

terug organiseerde een plaatselijke stichting met

een enorme spirit en drive een geweldig evenement:

een schaatsbaan op het marktplein! Helemaal overdekt,

met ronkende aggregaten, talloze schaatsende kinderen

én borrelende ouders. Top! Zoveel energie, maar

geen tijd om goed stil te staan bij de aansprakelijkheid

van dit grapje (stichting én bestuurders!). We hebben ze

uiteindelijk aan de haren erbij getrokken! Achteraf een

dankbare voorzitter.”

Voor Scheepbouwer is beloning een non-discussie.

“Daarom ga ik er ook geen woorden aan vuil maken. Laten

we problemen oplossen die er wél zijn en niet problemen

verzinnen die er níét zijn.”

L&B Groep heeft gemiddeld genomen een zeer actief

contact met klanten. “Ondernemers en hun bedrijven

spreken we jaarlijks uitgebreid. Onze particuliere

relaties ervaren, naast het persoonlijke contact, juist ook

veel gemak van doorlopende gepersonaliseerde relevante

content die betrekking heeft op hun financiële leven.

TIP

“Veel van mijn collega’s weten zelf heel goed wat ze

waard zijn, daar hebben ze mijn advies niet voor nodig.

Wat ik wel kan delen is datgene wat ons altijd helpt:

Wees alert en blijf relevant! Zorg dat je bereidheid hebt

en houdt om het oude over boord te gooien en nieuwe

wegen te bewandelen. Hier past een organisatie

bij waar de medewerkers de vrijheid voelen zelfstandig

nieuwe manieren te vinden als de wereld om hen

heen verandert. Iets minder op vaste functieprofielen

sturen en iets meer op basis van competenties organiseren

dus.” n

Oprecht met een glimlach

“Ga met je klanten, uitvoerders én medewerkers om

zoals je zelf graag behandeld wenst te worden. Dat

komt op een positieve manier bij je terug”, aldus Alfred

van den Dobbelsteen van Pensioen-Coaching uit

Tilburg, in 2022 uitgeroepen tot winnaar in de categorie

Pensioenadvies.

Pensioen-Coaching telt vijf medewerkers, waarvan

drie Wft Pensioen gecertificeerd, en bedient 500 tot

600 klanten waarvan tachtig procent mkb, vijftien procent

ondernemers en vijf procent particulieren. De beloning

is op basis van uurtarief en in de beheerfase is

de prijs per werknemer of uurtarief.

Op de vraag wat Pensioen-Coaching nou zo speciaal

voor klanten maakt, zegt Alfred: “Onze klanten geven

de volgende kernwoorden terug: verantwoordelijkheid,

prettig, no-nonsens, toegankelijk, kennis, snelheid.

Klanten blijven voor ons kiezen omdat we een toegankelijke

onderhoudscyclus bieden, met digitale ondersteuning.

Ook informeren we ze continu over ontwikkelingen

door middel van lezingen, e-books, nieuwsbrieven

en relatiebijeenkomsten.”

Een voorbeeld van een klantrelatie waarvoor het

kantoor hét verschil heeft gemaakt: “Een klant met zestig

medewerkers vertrouwt ons in het jaargesprek toe:

Alfred van den Dobbelsteen:

‘We hebben elkaar nodig.’

‘Alfred, maakt me niet uit wat je per werknemer per

maand vraagt; regel het! Regel het zoals je dat nu al

NR 1 FEBRUARI 2023 VVP | 17


KLANTGERICHTHEID IN DE PRAKTIJK

een aantal jaren doet. We zijn super tevreden over jullie

diensten, dat laat ik niet gaan voor een paar honderd

euro meer of minder.’ Waar zit dat in? Zo’n vertrouwensband

bouw je met elkaar op, met medewerkers die

hun verantwoordelijkheid nemen en onze kernwaarden

uitdragen, door een goede samenwerking met de uitvoerder

en dat alles oprecht en met een glimlach!”

Over de relatie met aanbieders: “We maken een

driehoek, Klant-Adviseur-Uitvoerder. We stemmen af

wie welke diensten uitvoert. We zien uitvoerders als samenwerkende

partners. We hebben elkaar nodig.”

NAZORG

Pensioen-coaching adviseert uitsluitend in pensioenen

en dus wordt er op uurbasis gewerkt. “Dat is voor sommige

klanten wennen. Ook voor korter durende dienstverlening,

een half uurtje bijvoorbeeld, sturen we een

factuur. Dat maken we op alle mogelijke manieren bij

aanvang van de dienstverlening duidelijk. Naarmate

onze samenwerking langer duurt, wordt het steeds

meer logisch gevonden. Ook omdat de tegenwaarde

goed is. We reageren snel, compleet, inhoudelijk doordacht

én met een glimlach!”

“Onderhoud van een pensioenregeling is essentieel.

De vorm waarin we dat doen is klantgericht. Soms in

een lang gesprek, soms via e-mail, de vorm is vrij. Beloning

is steeds minder een issue, dat hebben we bij het

aangaan van de overeenkomst duidelijk doorgesproken,

vastgelegd en geborgd.” n

Samenwerking is samen werken

“Probeer als aanbieder te denken en te handelen in de

huidige tijdgeest en niet zoals het twintig jaar geleden

was. Samenwerken is écht samen werken. De klant is

de baas in de keten. De klant kiest voor de adviseur en

samen kiezen ze voor een oplossing van één van de

aanbieders”, aldus Henk Jansen van Expat Mortgages,

in 2022 uitgeroepen tot winnaar in de categorie Niche.

Expat Mortgages doet één ding (hypotheekadvies) voor

één doelgroep (expats of internationals). “Wij werken

met zeventig collega’s waarvan een groot deel jonger is

dan dertig. Wij hebben een flexibele schil van studenten

om ons heen en dat is onze talentpool. De ‘oudjes’ – waar

ik onderdeel van ben – zorgen voor de kennis en ervaring

terwijl ‘de jonkies’ zorgen voor energie en vernieuwing.

Een prachtige mix. Ook op feestjes overigens. Sinds 2020

zijn wij onderdeel van Söderberg & Partners.”

Jansen weet heel goed wat het advieskantoor speciaal

maakt. “Dat zijn de mensen. Onze medewerkers maken

en zijn het verschil. Het personeel staat op één. Wij

proberen als werkgever zo goed mogelijk voor ons personeel

te zorgen en gaan ervan uit dat onze mensen zo

goed mogelijk voor onze klanten en onze business partners

zorgen. Ik snap het als de buitenwereld zegt: jullie

doelgroep maakt jullie speciaal omdat er maar weinig

in expats gespecialiseerde advieskantoren zijn, maar

voor ons is dat niet het geval.”

Henk Jansen: ‘Onze medewerkers

zijn het verschil.’

LOYALITEIT

“Klanten kiezen niet vanzelfsprekend voor je. Je moet

echt elke dag met honderd procent focus hieraan blijven

werken. Klanten kiezen voor ons vanwege ons specialisme,

vanwege onze kennis, kunde, ervaring en omdat

we communiceren in een taal die ze begrijpen: Engels.

Al onze offertes worden volledig vertaald in het

Engels. Ook ons netwerk maakt ons speciaal. Een Expat

is vaak niet bekend met de Nederlandse gebruiken en

gewoontes. Wij begeleiden hen door het hele proces en

bieden ons ruime netwerk aan om hen te begeleiden:

18 | VVP NR 1 FEBRUARI 2023


KLANTGERICHTHEID IN DE PRAKTIJK

makelaars, taxateurs, notarissen, fiscaal onderlegde adviseurs,

bouwkundigen, aannemers, tolken en allerlei

andere aan het huis- en hypotheektraject verbonden

specialisten.”

PERSOONLIJK

Eén voorbeeld van een wow-factor van een klant is lastig

te geven, aldus Jansen. “Maar ik heb een Australisch

echtpaar geholpen in Rotterdam met de financiering

van de aankoop van hun appartement. Helaas werd de

man, de kostwinner, ernstig ziek en kwam na twee jaar

te overlijden. Nadat wij de weduwe geholpen hebben

met de overlijdensuitkering (Scildon) en het grotendeels

inlossen van de hypotheek wilde mevrouw terug

naar Australië. In ons netwerk vonden wij een goede

en betrouwbare verkopend makelaar die de woning

verkocht heeft. De hypotheek werd ingelost, mevrouw

had voldoende middelen om in Australië, in de nabijheid

van haar kinderen, zich opnieuw te vestigen en wij

onderhouden, meer dan zeven jaar na dato, nog steeds

contact. Misschien niet meer over de hypotheek of de

ORV, die zijn al lang beëindigd, maar meer op het persoonlijke

vlak. Dat is namelijk hoe wij nazorg zien!”

BLIJF IN GESPREK

Expat Mortgages werkt samen met een beperkt aantal

business partners. “Met hen hebben we een uitstekende

relatie. Ik denk dat communicatie, het uitspreken

van elkaars verwachtingen en het bijsturen waar nodig

de basis is van onze samenwerkingen.”

“Ook als een businesspartner een besluit neemt

waar wij als adviseur minder gelukkig van worden, dan

blijven we in gesprek. Neem ING die in januari 2016

besloot te stoppen met expats, met lineaire hypotheken

en met de twee jaar vaste rente. Wij waren niet blij

maar zijn in gesprek gebleven. Nu, zeven jaar later, is

ING één van onze belangrijkste business partners. En

ze doen weer expats, weer lineaire hypotheken en weer

twee jaar vast. Het kan dus raar lopen. Maar mijn oproep

is: blijf altijd in gesprek!”

PROFIJTELIJKE NAZORG

De beloning is geen issue voor Expat Mortgages. “Wat

ik wel jammer vind, is dat geldverstrekkers vaak doorslaan

als het gaat om het BGfo. Als adviseur kunnen wij

werkzaamheden voor geldverstrekkers verrichten waar

ze zelf niet aan toe komen: denk aan het onderhouden

van de hypotheekportefeuille. Als je dan over een vergoeding

begint, roepen ze heel snel: dat mag niet van

het BGfo. Maar ik heb het niet over provisie, ik heb het

over het uitvoeren van werkzaamheden die nu vaak

blijven liggen waar wij als beroepsgroep afspraken over

zouden kunnen maken.”

“Wij hebben met al onze klanten ieder jaar contact. Dat

zijn er inmiddels bijna 10.000. Het reguliere onderhoud,

niet alleen het contact maar ook het verval van de rentevast

periode of de extra aflossing (expats lossen héél

veel extra af), doen wij op grond van onze nazorgplicht.

Voor aanvullende diensten zoals onderhandse opname,

tweede hypotheek, rentemiddeling, ontslag hoofdelijke

aansprakelijkheid en dergelijke hebben wij een tarievenkaart.

Dit zijn dus betaalde diensten. Nazorg is bij

ons een profijtelijke dienstverlening.”

TIP

De tip voor de branche: “Probeer écht vanuit de klant te

denken en probeer waarde toe te voegen aan het traject.

Wees niet bang voor de AFM of de DNB maar begrijp

dat zij beleid moeten hebben. Maar beslis zelf. Doe

wat jij denkt dat goed is en wat nodig is. En wees een

beetje aardig tegen elkaar. Wees aardig tegen je klanten,

tegen je business partners en vooral tegen je medewerkers

of collega’s. Je moet het per slot van rekening

samen doen. n

EDITIE 2023 IN VOLLE GANG

De editie 2023 van de VVP Advies Award is alweer van start gegaan.

Dit jaar bestaat de jury uit Richard Meinders (SVC Groep),

Odette Bakker (Dazure), Ingrid Oudhuis (Scildon), Robin van

Beem (Polis Advocaten), Edwin Bosma (BHB Dullemond), Bob

Klijn (Söderberg & Partners) en Jack Vos (ONEsurance).

De jury borduurt voort op de nieuwe opzet van vorig jaar

en in 2023 zal de inbreng van spotters (experts in de haarvaten

van de financiële advieswereld) nog crucialer zijn in de zoektocht

van de jury naar de meest excellente advieskantoren van

Nederland.

Tot 24 maart 2022 gaan de spotters op zoek naar de pareltjes

in de adviesmarkt in zes verschillende categorieën. Dit zijn:

Particulier advies, Zakelijk advies, Hypotheek advies, Pensioen

advies, Duurzaam advies en Nichemarkt.

Op 12 april 2023 vindt de voor de jury cruciale spottersbijeenkomst

plaats. Deze bijeenkomst is uitermate belangrijk in

het juryproces. Op basis van grondig eigen onderzoek en de

motivatie van de spotters maakt de jury eind april een shortlist

per categorie bekend.

Tevens maakt de jury dan de winnaar bekend van de aparte

categorie Startersprijs, een aanmoedigingsprijs voor een adviesorganisatie

gestart na 2020 die zich nu al onderscheidend

ontwikkelt.

Op 6 september vindt de halve finale plaats met de zes categoriewinnaars.

Drie van hen gaan door naar de finale op 11

oktober in de belevingsstudio van First Impression te Tilburg.

Voor de jury zijn dit de drie winnaars van de editie 2023. Vervolgens

bepalen de online kijkers de publiekswinnaar.

NR 1 FEBRUARI 2023 VVP | 19


PARTNER IN KENNIS

FINANCIEEL DIENSTVERLENER VAN EGMOND VAN HIRTUM IS

GEVESTIGD IN NOORDWIJK. SAMEN MET EEN REGIOBANK, MA-

KELAARDIJ O.G. EN HYPOTHEEKADVIESKANTOOR TREEDT HET

KANTOOR ONDER ÉÉN DAK NAAR BUITEN ONDER DE NAAM HA-

BITHUIS. IN DEZE AFLEVERING GEEFT SCILDON HET WOORD

OVER HET ONDERWERP ‘BELEGGEN’ AAN JACCO VAN EGMOND,

ADVISEUR VERZEKERINGEN EN PENSIOENEN.

Scildon geeft het woord aan…

Jacco van Egmond, Van Egmond Van Hirtum

Beleggen populairder

binnen financieel plan

TEKST SCILDON

Door de jaren heen hebben onze

relaties iets meer belangstelling

en inzicht gekregen in

hun eigen pensioensituatie. De

site mijnpensioenoverzicht.nl heeft hieraan

zeker positief bijgedragen. Hoewel

er voor de consument meer informatie

beschikbaar is dan in het verleden, missen

veel consumenten een samenhangend

beeld. Daardoor blijft het onderwerp

pensioen voor hen een ingewikkelde

puzzel. Ik zie het als mijn taak om

samen met onze relaties deze verschillende

puzzelstukjes in elkaar te zetten

zodat er voor hen een helder beeld over

hun financiële toekomst ontstaat.

Onderdeel advies vermogensopbouw

In onze adviespraktijk zien wij dat het

onderwerp pensioen veelal de belangrijkste

aanleiding is om met relaties te

praten over beleggen. Dit ligt nogal voor

de hand wanneer je het hebt over vermogensopbouw

gedurende een periode

die vaak vijftien jaar of meer bedraagt.

Het aantal relaties dat met ons in

gesprek gaat over hun inkomen na

pensionering groeit jaarlijks. Naast een

stijgend pensioenbewustzijn zal ook

een stijging van het aantal ZZP’ers in

ons land hieraan hebben bijgedragen.

Als kantoor verwachten wij dat het

onderwerp pensioen en beleggen in de

komende jaren alleen maar belangrijker

wordt.

Beleggen bij jongeren

Tijdens mijn adviesgesprekken merk

ik dat het onderwerp ‘beleggen’ bij

jongeren een volkomen geaccepteerd

onderwerp is. Zij zijn met het onderwerp

bekend en hebben daarbij niet

bij voorbaat negatieve associaties.

Waar bij ouderen een aantal jaren geleden

het onderwerp ‘beleggen’ nog

vaak werd verbonden met begrippen

als ‘speculatie’ en ‘onzekerheid’, zie je

dat ook bij hen ‘beleggen’ steeds meer

wordt gezien als een normaal onderdeel

van vermogensopbouw. Dat het

onderwerp beleggingsadvies een volwassen

plaats heeft gekregen, blijkt

ook uit het feit dat de negatieve berichtgeving

over cryptovaluta de praktijk

van serieuze beleggingsadviezen

niet negatief beïnvloedt.

Klanten prefereren duurzaamheid

Ik kom maar zelden relaties tegen die

bij de start van het gesprek direct op eigen

initiatief aangeven dat zij alleen interesse

hebben in duurzame beleggingen.

Wel geven bijna alle relaties aan de

voorkeur te hebben voor duurzame beleggingen

wanneer ik deze optie voorleg.

Zolang consumenten nog niet op

eigen initiatief beleggingen selecteren

op de mate van duurzaamheid, hebben

adviseurs hierbij een belangrijke functie.

Ik denk dat het onderwerp ‘duurzaamheid’

om deze reden een belangrijke

plaats moet krijgen in de wettelijke

20 | VVP NR 1 FEBRUARI 2023


SCILDON

en bovenwettelijke opleidingen binnen

onze bedrijfstak.

Less is more

Nog te vaak zie ik dat bij beleggingsadvies

adviseurs een rapport opstellen

met talloze grafieken en tabellen waarbij

het rapport al snel de 70 pagina’s

overstijgt. Mijn ervaring is dat klanten

deze rapporten nooit meer inkijken en

tijdens presentaties na drie sheets het

verhaal al niet meer volgen. Een enorm

uitgebreid rapport is mooi, maar voegt

het voor de klant ook echt iets toe? Ikzelf

heb goede ervaringen met het per

relatie maken van een relatief simpele

PowerPoint-presentatie met globaal de

volgende opbouw:

• Hoe is jouw gezinssituatie;

• Wat zijn jouw doelstellingen;

• Wat is nu en later het te verwachten

inkomen;

• Welke uitgaven zijn er;

• Wat zijn de bezittingen;

• Wat zijn de schulden.

Bij een dergelijk overzicht is de relatie

vanaf de eerste sheet betrokken. Men

ziet dat het over hem of haar gaat en

men herkent de geschetste situatie. Oftewel,

men snapt wat er gebeurt. Wij

rekenen dan de situatie door tot in het

algemeen 85 jaar waarbij wij tevens

rekening houden met een inflatieverwachting.

Daarmee maken wij inzichtelijk

op welke gebieden en in welke

termijnen het verstandig is om nu al na

te denken over extra voorzieningen.

Jacco van Egmond:

‘Communicatie met

relaties blijft cruciaal.’

Onderhoud

Als adviseurs moeten wij erop bedacht

zijn, dat consumenten niet doordrongen

zijn van het belang om mutaties aan ons

door te geven. Bijvoorbeeld een nieuwe

baan met een ander salaris en pensioenregeling.

De gemiddelde consument

heeft geen idee waarom je er verstandig

aan doet om dit te melden aan de adviseur.

Dat het nabestaandenpensioen op

risicobasis bij de oude werkgever vervalt,

is voor de gemiddelde consument

abracadabra. Communicatie met onze

relaties blijft daarom cruciaal. n

NR 1 FEBRUARI 2023 VVP | 21


ACTUEEL OP DE KORREL

WAT IS HOT EN WAT IS NOT IN DE ACTUALITEIT

VAN FINANCIEEL ADVISEURS EN VERZEKERAARS?

VVP PAKT BELANGRIJKE ACTUALITEITEN OP EN

VOORZIET ZE VAN COMMENTAAR IN DE NIEUWE

RUBRIEK ‘ACTUEEL OP DE KORREL’.

Onafhankelijk…

of toch niet?

TEKST TOON BERENDSEN | BEELD VVP, IRIS BORST

Wie op zoek is naar de buzz in

de sector mag de Adfiz Nieuwjaarsbijeenkomst

niet missen.

En buzzen deed het daar in het

bargedeelte van Fort Voordorp;

het zoemde zo hard dat het pijn

deed aan de oren. Maar het

was ouderwets gezellig en dat is na die vreselijke coronaperiode

natuurlijk ook veel waard.

De nieuwe opzet van het Adfiz Prestatie Onderzoek

werd duidelijk gewaardeerd. Innovatie wordt vaak met

hoofdletters geschreven, maar niet alle vernieuwing is

zo transformerend als bijvoorbeeld het internet is geweest.

Veel vaker gaat het om evolutie dan om revolutie.

Maar die evolutie – het Prestatie Onderzoek bood

daar een aantal mooie voorbeelden van – is niet minder

belangrijk. En verdient het om te worden beloond.

De introductie van het onafhankelijkheidsbegrip in

de BGfo-wetgeving, evolutie of revolutie? Of zelfbedrog?

Binnenkort kunt u zich op de vergelijkingskaart - de

opvolger van het dienstverleningsdocument - profileren

als onafhankelijk adviseur. Helaas kunnen dat ook

mensen die niet per se onafhankelijk zijn. Die weeffout

bestond al, maar wordt dus niet gecorrigeerd. Wat verwondert,

want vergelijkingskaart en voorganger dvd

zijn juist bedoeld om transparantie te bevorderen.

GEEN KOPPELING

Met de komende introductie van de vergelijkingskaart

wordt het begrip objectieve analyse verruild voor advies

op onafhankelijke basis. Voorwaarde is als voorheen

dat u een toereikend aantal producten vergelijkt.

Of u ook in al die producten kunt bemiddelen, daar

wordt ook in de nieuwe opzet niet naar gevraagd. De

AFM tegenover VVP: “De wet maakt geen koppeling

tussen onafhankelijk advies en bemiddelen. Uiteraard

kun je van mening zijn dat deze er wel had moeten zijn,

maar daar heeft de wetgever niet voor gekozen.”

Het begrip onafhankelijkheid is echter toch wel wat

zwaarder dan objectieve analyse. En het bevreemdt

toch echt wel dat iemand die wel het vereiste aantal

producten vergelijkt (niet zo moeilijk met behulp van

vergelijkingssoftware) maar vervolgens maar één of

enkele producten kan aanbieden, zich met het predikaat

onafhankelijk kan tooien.

NAUWELIJKS TOEGEVOEGDE WAARDE

De OvFD: “Kan een financiële dienstverlener zich onafhankelijk

noemen als hij de producten van 25 aanbieders

beoordeelt, maar slechts voor vier aanbieders kan

bemiddelen? In de praktijk zal de klant namelijk altijd

een advies krijgen voor een product van een aanbieder

waarvoor de financiële dienstverlener kan bemiddelen,

22 | VVP NR 1 FEBRUARI 2023


ACTUEEL OP DE KORREL

zelfs als uit de beoordeling naar voren komt dat een ander

product, waarvoor hij niet kan bemiddelen, op basis

van prijs en/of kwaliteit beter is. Dat is niet wat de

klant verwacht bij onafhankelijk advies en het strookt

naar onze mening ook niet met de intentie van onafhankelijk

advies. Op deze wijze heeft onafhankelijk advies

ook nauwelijks toegevoegde waarde voor de consument

en kan het zelfs misleidend werken.”

Iedereen kent wel het verhaal van de keizer die

denkt dat hij mooi gekleed over straat gaat, terwijl hij

eigenlijk in zijn nakie is. De mensen houden hun mond

(totdat een jongetje de illusie verbreekt). Het begrip advies

op onafhankelijke basis op de vergelijkingskaart

doet een beetje aan die keizer denken. De keizer is in dit

geval dan dus de wetgever.

CORONA

De financiële sector kan er zelf echter ook wat van.

Trots wordt gesteld dat financiële instellingen met succes

hun klanten tijdens de coronapandemie zoveel mogelijk

hebben geholpen. Maar hoeveel hulp was er nou

eigenlijk werkelijk nodig? Het verhaal zou heus heel anders

zijn geweest als het kabinet niet zo ruimhartig met

loonsubsidies had gestrooid. Dus houd jezelf nou niet

voor de gek.

Nog zo eentje: DNB publiceerde eind vorig jaar een

nieuwe studie over de rol van de verzekeringssector in

de Nederlandse economie, ‘Verzekeraars in een veranderende

wereld’. De toonzetting: positief. Dat terwijl,

we citeren DNB, Nederland een aanhoudend krimpende

levensverzekeringsmarkt kent en een relatief verzadigde

schadeverzekeringsmarkt. Wat is er dan eigenlijk

zo positief? En dan formuleert de toezichthouder

het nog netjes: aanhoudend krimpende levensverzekeringsmarkt.

Want het is ongekend hoe de verzekeraars

deze markt uit hun handen hebben laten glippen, terwijl

levensverzekeringen in de ons omringende landen

wel degelijk nog volop worden ingezet bij het opbouwen

van aanvullend pensioen. Het zou toch wel heel

triest zijn als levensverzekeringen in Nederland alleen

bestaansrecht hadden door de indertijd ruime fiscale

begunstiging.

Ruud Veltenaar:

‘Het goede doen is

een levensstijl.’

ANDERE MINDSET NODIG

Het regende pijpestelen de dag van de Nieuwjaarsbijeenkomst.

Dat je denkt: met die opwarming van de

aarde valt het reuze mee. Maar de noodzaak tot verandering

is onmiskenbaar (juist door de opwarming van

de aarde regent het meer en heviger). Het gevoel van

urgentie werd er tijdens de bijeenkomst met veel verbaal

geweld ingeramd door ‘progressor’ Ruud Veltenaar.

“We weten allemaal dat het urgent is. Maar een

heleboel mensen weten niet hoe urgent”, aldus Veltenaar.

Volgens Veltenaar zou het voor de aarde helemaal

geen ramp zijn als de soort mens verdwijnt. En dat gaat

volgens hem gebeuren als de mens op de huidige weg

doorgaat: “Wij zijn de enige soort die de natuur heeft

aangevallen. Maar als we die wedstrijd winnen, hebben

we verloren…”

De wereld en daarmee onszelf redden van de ondergang,

vraagt volgens Veltenaar in ieder geval dat mensen

zich verbinden met hun hart en met de aarde. “Het

creëren van een betere wereld, het goede doen”, aldus

Veltenaar, “is geen project of werk, maar een levensstijl.”

En dat zijn dan ook meteen de hele grote vragen:

gaat de mindset van mensen echt veranderen en zoja, is

het genoeg en is het op tijd?

Adfiz gelooft er nog wél in. Adfiz presenteerde op

haar Nieuwjaarsbijeenkomst het werkprogramma naar

duurzaam advies en duurzame financiële producten dat

NR 1 FEBRUARI 2023 VVP | 23


ACTUEEL OP DE KORREL

NADRUKKELIJKER KEUZES

Om de ernst van de situatie te schetsen, haalde Veltenaar

een voorspelling aan dat vijf miljoen Nederlanders

in de tweede helft van deze eeuw zullen moeten

verhuizen willen ze geen natte voeten of erger krijgen.

Plannen- en beleidsmakers willen dat echter duidelijk

niet horen. Zij stampen er in de bedreigde en vaak ook

al drukbevolkte gebieden graag nog honderdduizenden

woningen bij. Helemaal bizar is dat er ondertussen ook

nog woningen worden bijgezet buiten de dijken. Sowieso,

aldus het Compendium voor de Leefomgeving, zijn

in Nederland 77.000 woningen niet door een dijk beschermd

tegen overstromingen.

Veel mensen vinden het tegenwoordig abject als

een financiële instelling in wapentuig of ander ellendige

zaken investeert. Maar zijn we niet op het punt gekomen

dat de financiële sector zijn verantwoordelijkheid

moet nemen en met een verduurzamingsoog nadrukkelijker

moet gaan kiezen wat ze wel en niet financiert

en verzekert?

Verzekeraars dwingen tot herbouw in klimaatrisicogebieden (hier

Altenahr in Duitsland).

zij heeft ontwikkeld rond vijf thema’s: duurzame samenwerking,

energietransitie, circulair ondernemen, (financieel)

fit en financiële inclusie. Ambitieus, maar volgens

Veltenaar dus ook gewoon keihard noodzakelijk.

‘Onafhankelijkheidsbegrip

op vergelijkingskaart doet

denken aan de kleren van

de keizer’

VOOR EIGEN RISICO?

Oprechte complimenten voor het Verbond van Verzekeraars

dat probeert een verzekeringsoplossing te vinden

voor schade als gevolg van het falen van primaire

waterkeringen en overstromen van grote rivieren. Het

Verbond doet ook alle moeite momenteel om de stakeholders

mee te krijgen, want verzekeraars kunnen dit

risico niet allen dragen. Het zou echt een doorbraak zijn

als de verzekeringsoplossing er komt.

Aan de andere kant: als woningen bewust in risicogebieden

worden gebouwd of zijn neergezet, moet

je dan niet op enig moment zeggen dat dat voor eigen

risico is? Afgelopen zomer waren wij in het Ahrtal in

Duitsland, waar de watersnood in 2021 nog veel rampzaliger

en dodelijker was dan in Limburg. Ongelooflijk

hoeveel er een jaar na de ramp nog hersteld of helemaal

opnieuw opgebouwd moest worden. Maar ook in

Duitsland wordt de vraag gesteld: is het wel handig om

te herbouwen in risicogebieden? De verzekeringspolissen

laten echter niet werkelijk keus, want die zijn geënt

op herbouw op dezelfde plek. Terwijl de volgende catastrofe

zich als gevolg van de klimaatverandering elk moment

kan aandienen.

VLOEKEN IN DE KERK

Het overstapseizoen zorgverzekering was interessant

vanwege het helemaal wegvallen van de collectiviteitskorting

bij de basisverzekering (lijkt nog niet zo veel

impact te hebben gehad) en de toch niet onaanzienlijke

premieverhoging. Inderdaad was het aantal overstappers

groter dan in tijden. De vergelijkingssites weten

ook te melden dat meer mensen dan eerst hebben gekozen

voor een hoger vrijwillig eigen risico.

Hoe gaat het verder met dat vrijwillig eigen risico?

Onlangs werd bekend dat het verplicht eigen risico in

de medisch-specialistische zorg per 2025 wordt aangepast

naar maximaal 150 euro per declarabele prestatie,

waarbij de totale hoogte van het verplicht eigen risico

in stand blijft. Het vrijwillig eigen risico van maximaal

500 euro wordt behouden, maar misschien dat mensen

straks toch niet meer gaan voor die maximale 500.

Dat vrijwillige eigen risico is en blijft een wonderlijk

model. Immers, het is het voordeel van gezonde mensen

en mensen met genoeg financiële reserves. Eigenlijk

zouden juist deze mensen méér eigen risico moeten

bijdragen. Of is dat vloeken in de kerk? n

24 | VVP NR 1 FEBRUARI 2023


NR 1 FEBRUARI 2023 VVP | 25


NIEUWKOMERS EN DOORSTROMERS

Een frisse blik

op het adviesvak

IN DE RUBRIEK NIEUWKOMERS EN DOORSTARTERS BESTEEDT VVP

AANDACHT AAN ADVIESBEDRIJVEN DIE (VRIJ) RECENT ZIJN GESTART. DIT

OM HUN VISIE OP DE MARKT TE LEREN KENNEN EN MEER TE WETEN

OVER HUN ONDERNEMERSCHAP. BOVENDIEN WILLEN WE DE ANDERE

KIJK OP ADVISEREN MEER AAN HET WOORD LATEN, JUIST OM TE LATEN

ZIEN HOE AANTREKKELIJK HET ADVIESVAK IS. IN 2022 WERDEN TIEN

ADVIESONDERNEMERS GEPORTRETTEERD IN DEZE RUBRIEK. ZIJ DOEN DIT

JAAR ALLEMAAL MEE AAN HET FRISSE BLIK EXPERT PANEL, EEN FRISSE KIJK

OP ONDERNEMERSZAKEN. IN DEZE EERSTE EDITIE VAN 2023 GEVEN WE IN DE

RUBRIEK FRISSE BLIK HET WOORD AAN KATJA HUIJBREGTS (SVEN & KATJA)

EN THOMAS VAN UUNEN VAN THOMAS VERZEKERT.

SAMENSTELLING WILLEM VREESWIJK

26 | VVP NR 1 FEBRUARI 2023


NIEUWKOMERS EN DOORSTROMERS

Ontzorgen met plezier

“Er ontstaan steeds meer grote partijen in de markt,

waardoor de persoonlijke aandacht verdwijnt. Wij

denken ons als klein kantoor te kunnen onderscheiden

door de klanten van A tot Z op een persoonlijke

manier te ontzorgen”, aldus Katja Huijbregts (28 jaar)

van Sven & Katja, op 1 november 2022 van start gegaan

in Ulvenhout.

Sven & Katja is een standalone onafhankelijk advieskantoor

gericht op consumenten en MKB-bedrijven

die persoonlijke aandacht willen in combinatie met

kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. In feite zijn

Sven & Katja met zijn drieën van start gegaan. De derde

enthousiaste adviseur is Lars, de vader van Sven. Katja:

“Zij zijn beiden opgegroeid in een ondernemersgezin.

Lars is de derde generatie werkzaam in de financiële

wereld en daarmee is Sven alweer de vierde generatie.

Lars heeft in 2019 zijn bedrijf FDC Breda als mede-eigenaar

verkocht en is vervolgens in dienst gegaan bij de

nieuwe organisatie. Hier heb ik Lars leren kennen als

collega. Onze ambities bleken overeen te komen en zo

hebben we besloten de handen in één te slaan en een

nieuw kantoor op te starten. Onze missie is om de klant

echt weer die persoonlijke aandacht te geven, van A tot

Z te ontzorgen en plezier te maken.”

Hoewel het kantoor met zijn drieën is opgericht, is

er de ambitie om de komende jaren uit te groeien tot

een kantoor ‘met een mannetje of tien’.”

Lars beschikte al over een behoorlijk netwerk. “Dit

willen we verder uitbreiden met onder andere makelaars,

mediators, advocaten en aannemers. Verder ontstaan

er steeds meer grote partijen in de markt, waardoor

de persoonlijke aandacht verdwijnt, dit gebeurt zowel

in de gehele markt als lokaal. Wij denken ons daarom

als klein kantoor weer te kunnen onderscheiden

van deze grote kantoren door de klanten van A tot Z op

een persoonlijke manier te ontzorgen.”

UITDAGINGEN

Volgens Katja was de grootste uitdaging in het begin

om zonder klanten een kantoor op te bouwen in een

uitdagende markt. Hun ondernemersaanpak is niet per

se gestoeld op vernieuwende ideeën. “Wij pakken juist

terug op ouderwetse dienstverlening. De klant kan echt

met ons in gesprek en als je met Sven belt krijg je Sven

aan de telefoon. Later mag dit bijvoorbeeld ook Bart

worden maar dan moet het ook Bart blijven.”

Volgens Katja heeft het adviesbedrijf voldoende

ruimte binnen de huidige wet- en regelgeving om te

ondernemen. “Door creatief, maar volledig vanuit het

Lars Melis, Sven Melis en Katja Huijbregts: ‘Ouderwetse dienstverlening

in een nieuw jasje.’

klantbelang, met een zaak bezig te zijn, krijgen we soms

dingen voor elkaar die niet standaard zijn. Door persoonlijke

gesprekken kun je je beter inleven in de klant.

Wel zouden we graag nog meer mogelijkheden zien

voor klanten die uit elkaar gaan (echtscheidingen) en

meer overlegmogelijkheden/ruimte voor ondernemers.”

Sven & Katja werkt met professionele systemen, zowel

voor hypotheken als verzekeringen, “Hierdoor hebben

wij zelf meer tijd voor de klant.”

VERNIEUWEN

Waarin zou het adviesvak zich nog kunnen vernieuwen?

“Een assurantiekantoor wordt over het algemeen

als redelijk stoffig ervaren. Wij hebben daarom besloten

om een aantal zaken anders aan te pakken. Zo is

onze naam Sven & Katja terwijl andere kantoren er

vaak voor kiezen om met achternamen te werken. Hiermee

stralen we al direct uit dat we modern en informeel

te werk gaan. We gaan graag fysiek langs bij de

klant. Hiermee bouw je vanaf het eerste moment direct

een persoonlijke band op. Door voorgaande punten te

benoemen willen wij onszelf niet zo zeer vernieuwen,

maar juist afstand doen van de werkwijze van grote

kantoren. De ouderwetse, persoonlijke dienstverlening

terugbrengen, in een modern jasje.”

“Over vijf jaar zouden we graag een succesvol, maar

nog steeds relatief klein advieskantoor neergezet willen

hebben. Verder hopen wij vooral dat we over vijf jaar

nog steeds veel plezier hebben met elkaar in zowel het

ondernemen als het adviseren.” n

NR 1 FEBRUARI 2023 VVP | 27


NIEUWKOMERS EN DOORSTROMERS

Relevant betrokken risicoadvies

“Ik geloof in de meerwaarde van de rol als adviseur, in

mensenwerk en in persoonlijk contact. Daarom ben

ik ervan overtuigd dat het vak als adviseur zal blijven

bestaan”, aldus Thomas van Uunen (36) van Thomas

verzekert.

Thomas is zijn hele werkzame leven al actief in de financiële

sector. “In oktober 2020 ben ik gestart met

mijn eigen verzekeringskantoor onder de naam Thomas

verzekert. Mijn missie is ondernemers en bedrijven

helpen groeien door relevant betrokken risicoadvies.”

Thomas verzekert is als partnerkantoor aangesloten

bij FGD Diensten. “Hierdoor heb ik altijd collega’s

om mij heen en kan ik terugvallen op hun expertise en

collegialiteit. Dankzij deze unieke samenwerking kan ik

mij volledig focussen op hetgeen ik het leukst vind van

het vak: aan tafel bij de ondernemer en sparren over

ondernemerszaken en bedrijfsrisico’s. Ook mag ik graag

sparren en samenwerken met collega-ondernemers en

adviseurs van andere kantoren.”

KANSEN

“Na ervaring te hebben opgedaan in diverse functies in

de adviessector en het opbouwen van een netwerk, heb

ik besloten mijn eigen kantoor te beginnen. Ik richt me

op ondernemers die vooruit willen. Ik geloof dat iedere

adviseur zijn/haar eigen type klant heeft. En daarom

ben ik niet bang voor concurrentie, sterker nog, ik denk

dat je met elkaar verder kunt komen. Mijn ideale klant

is ondernemend, wil vooruit en denkt niet in problemen

of beperkingen maar in oplossingen en kansen.

Net als ik.”

Het opzetten van een eigen volwaardig kantoor is voor

Thomas de belangrijkste uitdaging. “Ik heb er bewust

voor gekozen om zo goed als op nul te beginnen, zonder

het overnemen van een bestaande portefeuille. Daardoor

kon ik niet achterover gaan leunen en wachten tot

ondernemers bij mij uitkomen maar heb ik geleerd zelf

meer initiatief te nemen en zichtbaar te zijn voor hen.”

VOORUITSTREVEND

Thomas wil vooruitstrevend en vernieuwend zijn en

blijven. “Ik probeer naar collega’s en ondernemers uit

te dragen hoe leuk het is om in de verzekeringswereld

te werken. Ik vind het leuk om jonge mensen enthousiast

te maken voor het vak. Dat doe ik onder meer

door workshops te geven en studenten of collega’s mee

te nemen in mijn werkdag. Bij klanten probeer ik het

simpel en visueel te houden, dat blijft meer hangen. Ik

probeer zo visueel mogelijk en in Jip en Janneke taal te

werken. Mij te verplaatsen in de klant.”

Thomas constateert dat de wet- en regelgeving de

afgelopen jaren strenger is geworden. “Bij het starten

van mij kantoor liep ik daar zeker ook tegen aan. Aan

de andere kant geeft het ook de kwaliteitsnorm weer.

Wat uiteindelijk het vertrouwen moet geven aan klanten.

Het is wel de bedoeling dat we niet doorslaan in

bepaalde regelgeving en daardoor te veel theoretisch

bezig zijn.”

Thomas werkt zo digitaal mogelijk en daarmee zo

efficiënt mogelijk. “Via Mijn Thomas verzekert hebben

mijn klanten toegang tot hun verzekeringszaken en het

bespreken van offertes en aanvragen van verzekeringen

gebeurt (uiteraard wel in een face tot face gesprek)

zoveel mogelijk digitaal. Natuurlijk staat persoonlijk

contact voorop, maar hoe fijn is het om eenvoudig en

snel als klant bij je verzekeringszaken te kunnen?”

Thomas van Uunen: ‘Mijn ideale klant is ondernemend en wil vooruit.’

JUFFROUW POLIS

“Als ik naar mijn eigen werkverleden kijk dan zie ik

ontzettend veel kennis bij (oud)collega’s en de bereidheid

om klanten goed te kunnen adviseren. Al vind ik

wel dat dit in meeste gevallen te weinig naar buiten toe

wordt uitgedragen. Ik denk dat we in onze branche veel

meer mogen laten zien wat we daadwerkelijk doen en

hoe leuk dat is. Dat probeer ik voor mezelf te doen en

voor mij is Juffrouw Polis daar een mooi voorbeeld in.”

“Over vijf jaar hoop ik dat Thomas verzekert voor

veel ondernemers dé gesprekspartner is op het gebied

van bedrijfsrisico’s. Het liefst samen met één of meerdere

collega’s.” n

28 | VVP NR 1 FEBRUARI 2023


Save the date

VIP-Congres Act Now!

4 juli 2023, AFAS-theater Leusden

Na de zeer succesvolle eerste editie in 2022 organiseert

VVP in samenwerking met de Stichting Contactgroep

Automatisering op 4 juli 2023 opnieuw het VIP-Congres,

dit jaar onder de titel Act now! en opnieuw in het AFAStheater

in Leusden. Het VIP-Congres is hét Fin- & Insurtech

event voor de top van de financiële adviessector in

Nederland.

Deze grootschalige kennis-, netwerk-, inspiratie- en

innovatiedag biedt een wervelend hoofdprogramma,

presentaties van meer dan 40 verschillende fin- en insurtech

bedrijven en innovatieve dienstverleners die

een doorkijk geven naar de nieuwe mogelijkheden en

toekomstige ontwikkelingen in de adviesmarkt en volop

netwerkmogelijkheden. Het VIP-Congres werd vorig

jaar door de ruim 500 deelnemers gewaardeerd met een

dikke 8.

Dit congres is bestemd voor beslissers, management

en directie van geldverstrekkers, verzekeraars, de volmachtmarkt,

adviesketens en de topadvieskantoren van

Nederland. De deelnemers krijgen op dit event uitgebreid

de tijd om kennis te maken met alle innovaties en

nieuwe toepassingen voor de financiële advieswereld.

Verzeker je van een toegangsbewijs en meld je aan als Early Bird!

www.vipcongres.nl


INNOVATIE

IK VERWACHT DAT IN 2030 MEER DAN 35 PROCENT VAN DE

VERZEKERINGSMARKT UIT EMBEDDED INSURANCE BESTAAT.

DOOR DE TRADITIONELE VERZEKERINGSBEDRIJVEN SAMEN TE

LATEN WERKEN MET TECHNOLOGIEBEDRIJVEN, KAN DE HELE

INDUSTRIE MODERNISEREN EN IN DE BEHOEFTEN VAN DE

HEDENDAAGSE CONSUMENT VOORZIEN.

Het juiste moment

in de klantreis

TEKST MARIJN MOERMAN, CEO EN MEDE-OPRICHTER ALICIA

Voor de huidige digital native generaties

is het niet meer dan normaal dat

zij al hun zaken online kunnen regelen.

Ze zijn gewend geraakt aan snel

en altijd beschikbaar, met enkel persoonlijke

interactie als het nodig is.

Embedded insurance speelt hierop

in door verzekeringen volledig digitaal naar de eindgebruiker

te brengen op het meest relevante moment.

ESSENTIEEL GEBREK

Als het gaat om technologie en het delen van data loopt

de verzekeringswereld in volwassenheid achter op de

bankwereld. Een goed voorbeeld hiervan is PSD2, waar

wettelijke afspraken zijn gemaakt over uitwisselen van

betaaldata en het eigenaarschap daarvan. Dit is in de

verzekeringswereld nog niet geregeld. De verzekeringsindustrie

heeft daarnaast nog te maken met verschillende

vertragende factoren, voornamelijk bestaande uit

verouderde systemen en interne processen. Daardoor

kunnen traditionele verzekeraars momenteel niet volledig

inspelen op de huidige digitale on-demand behoefte

en de voorkeur voor gemak, laat staan het eenvoudig

aanbieden van verzekeringsproducten op het juiste moment

in de customer journey. Het resultaat hiervan is

dus een mismatch tussen de vraag uit de markt en het

aanbod van de branche.

Hoe kan de verzekeringssector dit gat overbruggen

en inspelen op de huidige klantbehoeften: digitaal als

norm, advies waar nodig? De huidige moderne technologie

biedt daarvoor oplossingen. Eén van die oplossingen

is embedded insurance, waarbij een verzekering

wordt toegevoegd aan een gebeurtenis zoals een aankoop,

transactie of dienst. Hierbij staan de eindgebruiker,

zijn wensen en gebruiksgemak centraal.

DRIE FASES

We zien drie verschillende fases wat betreft de toepassing

van embedded insurance. Fase 1, de meest laagdrempelige

variant, gaat om kleine, niet complexe, verzekeringsproducten

die worden aangeboden tijdens

het aankoopproces. Denk aan die mogelijkheid om een

tijdelijke reisverzekering af te sluiten bij het boeken van

een ticket of een fietsverzekering bij de online aankoop

van een fiets. De technologiebehoefte vanuit de verzekeringsindustrie

hiervoor is zeer beperkt, omdat nietvergunninghoudende

webshops dergelijke verzekeringsproducten

zelf mogen distribueren. Deze vorm van

embedded insurance bestaat al geruime tijd en groeit

sterk door de toename van het aantal online aankopen.

Fase 2 van embedded insurance draait om het naadloos

in de klantreis aanbieden van vergunninghoudende

verzekeringsproducten: een aansprakelijkheids-, ongevallen-,

cyber- of (tijdelijke) arbeidsongeschiktheids-

30 | VVP NR 1 FEBRUARI 2023


INNOVATIE

‘In 2030 bestaat meer

dan 35 procent van de

verzekeringsmarkt uit

embedded insurance’

verzekering bijvoorbeeld. Met Alicia zijn we direct in

deze fase begonnen. Om deze verzekeringsproducten

digitaal en embedded aan te kunnen bieden is vereenvoudiging

en duidelijkheid (fit-for-purpose) van de verzekeringsproducten

essentieel. Tevens heeft Alicia, op

basis van de nieuwste technologieën, een digitaal platform

ontwikkeld, zodat deze verzekeringen naadloos in

de klantreis van niet-vergunninghoudende domeinen

aangeboden kunnen worden. Deze vorm van embedded

insurance is nieuw en werd voorheen opgelost middels

een doorverwijzing naar het domein van de broker of

verzekeraar.

Alicia richt zich op de ontwikkeling van verzekeringsproducten

voor zelfstandigen, die op het juiste moment

in de klantreis worden aangeboden op digitale

platformen, die freelancers gebruiken. Voorbeelden zijn

de apps van banken, boekhoudpakketten of de platformen,

waar de zelfstandige een opdracht aanneemt. Een

belangrijke aanvullende succesfactor daarbij is het zo

simpel mogelijk maken van het aanvraagproces. Zo

hebben we de customer journey geoptimaliseerd en bijvoorbeeld

alle overbodige invulvelden geschrapt.

Fase 3 van embedded insurance gaat over de samenwerking

tussen digital, IoT (Internet of Things) en

menselijke interactie waarin een hybride constructie

ontstaat om ook complexere verzekeringsproducten

embedded aan te bieden, maar waarin de adviseur een

toegevoegde waarde heeft. Technologie zorgt voor laagdrempeligheid,

on demand service en het potentieel om

met lagere kosten meer individuen en bedrijven te bedienen

en meer learnings om producten te verbeteren.

Voor verzekeringsadviseurs is dit nu een kans om zich

te onderscheiden, gebruikers aan te trekken of te behouden,

of nieuwe inkomstenbronnen te genereren. n

NR 1 FEBRUARI 2023 VVP | 31


NIEUWE HET VUUR RISICO’S VAN...

HET VUUR VAN...

32 | VVP NR 1 FEBRUARI 2023


HET VUUR VAN...

ER ZIJN VEEL PRACHTIGE MENSEN IN

ONZE SECTOR DIE ELKE DAG HET BESTE

GEVEN WAT IN HEN ZIT. IN ‘HET VUUR VAN’

ZET VVP DEZE MENSEN OP EEN VOETSTUK.

TEKST JASPER CUIJTEN

Mensen die mij kennen, weten

dat ik voldoening haal uit het

creëren van vooruitgang, in

de breedste zin van het woord.

Dit geldt zowel voor mij persoonlijk

als in mijn omgeving.

Het is mijn drijfveer om mezelf

in te zetten bij het ontwikkelen van nieuwe initiatieven,

bijvoorbeeld bij de Lionsclub of HC Tilburg, binnen

tophockey. Ik vind het belangrijk om anderen te

helpen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken,

maar ook om als team te streven naar een hoger

niveau. Op die manier kun je jezelf elke dag verbeteren.

Als je dit op een positieve manier inzet, creëer je impact.

Dit zie ik ook terug bij De Hypotheker, waar ik als

Directeur Business Development verantwoordelijk ben

voor de portefeuilles Propositie, IT en Data. Een belangrijke

rol die je als marktleider hebt, is de verantwoordelijkheid

om vooruitgang te boeken. In deze positie is je

impact groot. Een voorbeeld hiervan is de digitalisering

van de klantreis. Over de gehele keten is al te zien hoe

digitalisering en automatisering een betere klantervaring

kan bieden. Onlangs hebben ruim 40 marktpartijen

een convenant ondertekend om het gebruik van brondata

te versnellen, een prachtig initiatief. Klanten van

De Hypotheker kunnen al drie jaar veel van de benodigde

gegevens voor een hypotheekaanvraag digitaal ontsluiten.

In 2023 starten wij met het gebruik van digitale

identificatie, waardoor een kopie van het identiteitsbewijs

niet meer nodig is bij een hypotheekaanvraag. Zo

ervaart de klant nóg meer gemak en vermindert de foutmarge

bij hypotheekverstrekkers. Dat heeft invloed!

Kijkend naar mezelf, zie ik een reguliere consument.

Ik ben van nature geïnteresseerd in nieuwe dingen en

probeer ze graag uit. Mede door deze interesse, in combinatie

met mijn rol binnen De Hypotheker, ben ik in

de gelegenheid om het kaf van het koren te scheiden

en nieuwe initiatieven mét impact ook daadwerkelijk

mainstream te maken. Hierdoor probeer ik, binnen een

toch wel sterk gereguleerde markt, vooruitgang te creëren.

Een mooi voorbeeld vind ik Albert Heijn, waarbij ze

niet alleen focussen op producten in de schappen, maar

ook op de manier van distributie en bereik (Albert Heijn

To Go, ophaalpunten, thuisbezorgen, etcetera). Ze spelen

hierbij goed in op de klantbehoefte die er leeft bij de

consument van nu. Zo ook in onze branche. Een eigen

woning is een groot goed: het is je thuis en alles wat

daarmee samenhangt. Met onze dienstverlening staan

we middenin de samenleving. Wij willen het verkrijgen

van een eigen woning zo goed mogelijk faciliteren.

Door de inzet van data krijgen wij dagelijks inzichten in

de klantbehoefte. Hierdoor kunnen wij continu bijsturen

op onze dienstverlening en zowel op korte als lange

termijn het verschil maken voor onze klanten. Alleen zo

boeken we vooruitgang. n

POWERED BY ANTOINETTE KALKMAN

‘Ik haal voldoening

uit het creëren

van vooruitgang’

JASPER CUIJTEN

DIRECTEUR BUSINESS DEVELOPMENT DE HYPOTHEKER

NR 1 FEBRUARI 2023 VVP | 33


CULTUUR

LEVEN GAAT OVER VERANDEREN. EEN

EMBRYO DAT EEN BABY WORDT, ZICH

ONTWIKKELT TOT KLEUTER EN UITGROEIT

NAAR EEN VOLWASSENE. ELKE DAG

EEN BEETJE GROEIEN EN KEUZES

MAKEN. JE LEVEN MET IEMAND DELEN,

SAMENWONEN, DIE ENE WONING KOPEN

EN GROEIEN ALS GEZIN. MAAR OOK

HET VERDRIET VAN HET VERLIES DOOR

ZIEKTE, OVERLIJDEN OF SCHEIDEN,

VAN BETEKENIS ZIJN DOOR DIE BAAN

OF ONDERNEMING, MET PENSIOEN

GAAN: ELKE FASE IN HET LEVEN IS EEN

VERANDERING. NIET VOOR NIETS IS

INSPELEN OP LIFE EVENTS EEN VEEL

GEKOZEN MARKETINGSTRATEGIE IN DE

BRANCHE.

TEKST MIEKE VERHOEF | BEELD MC CREATIVE/MARLEEN BOS

Mieke Verhoef: ‘Doe

niet zoals het hoort

maar zoals je het ziet.’

Dat maakt dat ook verzekeren over veranderingen

gaat. Daarom is het belangrijk

dat je als adviseur weet wat

er bij je klant speelt, zodat je erop kan

inspelen. Volg je klanten en volg je

klanten op. Ook online. Niet om een

product te verkopen, maar om je klant

de spiegel van mogelijkheden en risico’s voor te houden

en ze ervoor te behoeden. Nationale-Nederlanden

speelde daar in de nieuwste campagne sterk op in. ‘Voor

welke verandering je ook staat, onze support heb je’.

STILSTAAN OF MEEBEWEGEN?

Is dat niet de rol van de adviseur: meebewegen met de

veranderingen van je klant, zodat risico’s helder zijn en

afgedekt kunnen worden? Vanuit de maatschappelijke

oorsprong van verzekeren. Maar waarom gaan we het

34 | VVP NR 1 FEBRUARI 2023


CULTUUR

Hunkeren naar

verandering

mens zijn voorbij, staan we als branche stil en houden

we vast aan ingesleten patronen omdat ‘het zo hoort’?

Wat zou er gebeuren als je niet doet zoals het hoort

maar zoals jij het ziet? Dan ben je de verandering die je

voor de wereld (of de branche) wilt. Sta je op vanuit je

eigenheid en werk je vanuit je hart. Ben je niet de eenheidsworst,

maar je pure jij. Daarin ligt de verbinding

met je klanten en medewerkers omdat zij zich vanuit

gelijkgestemdheid in je herkennen.

PERSOONLIJKHEID

Persoonlijkheid is hierin cruciaal. Een beetje van jezelf

laten zien. Daarvoor hoef je niet je hele hebben en

houden publiekelijk te delen. Er is een verschil tussen

persoonlijk en privé. Wat ik wel bedoel, is je eigenheid

uitdragen, vanuit je rol van betekenis en plezier. Je zin.

Vertellen waarom je doet wat je doet maar ook praten

over die ene hobby of sport maakt dat je raakvlakken

vindt en blijvend vertrouwen wint. Van je klanten én je

(toekomstige) medewerkers.

VERBOND

Het Verbond van Verzekeraars publiceerde eind vorig

jaar de meest impactvolle trends in 2022. ‘Aantrekkelijkheid

van de verzekeringssector voor (nieuw) personeel’

prijkt op nummer één. Gevolgd door ‘Aandacht voor de

menselijke maat’. De branche aantrekkelijker en menselijker

maken, begint met het stof van het imago van

de branche afblazen en vertellen wat het werk voor jou

betekenisvol maakt. Jezelf zijn, uitspreken en laten zien,

menselijk zijn zodat je groeit in oprechte relaties.

Bezoek je klanten op de fiets, als je graag fietst.

Houd je adviesgesprekken wandelend omdat linker- en

rechterhersenhelften dan verbinden en de mooiste gesprekken

ontstaan. Laat zien waar jij je maatschappelijk

voor inzet en vertel dat je in het weekend hebt hardgelopen

of die obstacle run hebt gedaan. Hierin ligt de

verbinding.

‘De branche hunkert naar

de menselijke maat’

CULTUURVERANDERING

Uit het keurslijf stappen en jezelf uitspreken en laten

zien, in de huidige cultuur van de branche gebeurt dat

te weinig. Als je het mij vraagt, gaan niet alleen het leven

en verzekeren over verandering. Maar hunkert de

branche ook naar cultuurverandering vanuit klantbelang

en aantrekkelijk werkgeverschap. Naar de menselijke

maat en maatschappelijke rol voor meer betekenis

en impact. n

CULTUUR

In de VVP-rubriek Cultuur geven zingever en merkstrateeg

Mieke Verhoef, Eline de Wit (Country Manager Benelux Lemonade)

en Reane Dalger (Spirited Finances) afwisselend hun visie

op de cultuur(verandering) in de financiële sector.

NR 1 FEBRUARI 2023 VVP | 35


PARTNER IN KENNIS

IN DE GOLF VAN FUSIES EN OVERNAMES IS HET EEN VERADE-

MING OM DE DIRECTEUR VAN EEN AUTONOOM FAMILIE-

BEDRIJF AAN TE HOREN. FABRICE DE WAAL, DIRECTEUR VAN

DDW GROUP, KOESTERT ZIJN ONAFHANKELIJKHEID. GEHEIM

WAPEN VAN DEZE VERZEKERINGSMAKELAAR IS HET ENORME

INTERNATIONALE NETWERK.

Fabrice de Waal, derdegeneratie CEO van DDW Group:

Jong van geest met

83 jaar bestaansrecht

TEKST LINDA WELTHER

Bij DDW Group draait alles om

relaties. Cliënten, verzekeraars

en het netwerk van collegabrokers

in het buitenland. “Dat

is onze kracht. Als een Nederlandse onderneming

morgen een locatie opent in

Maleisië, China, of waar ter wereld, dan

kunnen wij via een partner ter plaatse

alle lokale verzekeringen verzorgen. Ons

netwerk is verspreid over zo’n 140 landen

ter wereld. Met per land tenminste vijf

partner-brokers.”

DDW Group geeft risico- en verzekeringsadvies.

Meest afgesloten polissen

zijn cyber, aansprakelijkheid, brand, marine,

CAR en D&O. Andere specialismen

zijn employee benefits (pensioenen) en

due diligence, waaronder M&A-activiteiten.

“Als een bedrijf een overname wil

doen, schakelt het ons in om de risico’s

te inventariseren.” Klanten zijn voornamelijk

bedrijven, in alle schaalgroottes.

“We hebben circa vijf procent van de Nederlandse

beursgenoteerde bedrijven in

de boeken.” Speciaal voor de Rotterdamse

klanten houdt DDW Group, naast de

hoofdvestiging in Amsterdam, ook kantoor

op de Kop van Zuid – waar het interview

plaatsvindt – met een schitterend

uitzicht over het havengebied.

JONGSTE DIRECTEUR

Dorens en De Waal Verzekeringen werd

opgericht in 1940 door Fabrices grootvader

Rein de Waal en diens oud-hockeyteamgenoot

Wim van Erven Dorens. De

eerste klanten zaten in de industriële

sector. In de jaren tachtig en negentig

kwamen daar technologie- en IT-bedrijven

bij. Maar ook advocatenkantoren,

interim-managers, biotech- en life science-bedrijven.

In 1985 nam Reins zoon Alexander de

Waal de zaak over. Dat Fabrice zijn vader

weer op zou volgen, lag niet vanzelfsprekend

vast. “Ik ben een hele gewone

jongen. Ik heb hotelkamers schoongemaakt,

afgewassen, bij V&D gewerkt

op verschillende afdelingen. In 2008 –

ik was 24 – wilde ik voor mezelf beginnen.

Mijn vader stelde voor: waarom pak

je niet de marketingactiviteiten op voor

DDW? Toen hebben we een aantal jaren

nauw samengewerkt. Ik vond het geweldig.

Ik heb met duizenden prospects

contact gelegd, reizen gemaakt, klanten

bezocht.”

Tot het moment dat Alexander onverwachts

kwam te overlijden en Fabrice

de leiding over moest nemen. “Dat was

in 2012. Op dat moment was ik de jongste

directeur in verzekeringsland.”

TOEGEVOEGDE WAARDE

Ondernemerschap en klantgerichtheid,

die termen keren steeds terug in het gesprek

met Fabrice. “Wij zitten heel dicht

op onze klantbedrijven. Service is key bij

DDW. Wij werken heel nauw samen met

onze relaties. Ze weten dat wij 24/7 voor

hen klaar staan.

“En ons ondernemersbloed stroomt.

Zakendoen is voor mij topsport. Ik zie

onszelf eigenlijk als start-up, we vinden

onszelf steeds opnieuw uit. Natuurlijk,

we nemen wel eens een verkeerde afslag,

we keren wel eens terug. Maar we

kijken altijd vooruit: hoe ziet de markt er

36 | VVP NR 1 FEBRUARI 2023


DDW GROUP

straks uit? Hoe kunnen we de klant nog

beter bedienen? Hoe halen we nieuwe

business binnen? Wij zijn jong van geest,

maar wel met 83 jaar bestaansrecht.

“Zo vraag ik me af of verzekeringsmakelaars

straks nog nodig zijn. Als je

ziet dat in de particuliere markt bijna alles

online wordt afgesloten… Wat is onze

toegevoegde waarde straks nog? Dat

moet je dus zoeken in risicomanagement

en risicoadvies. Mastering risk is een van

onze motto’s.”

ONAFHANKELIJKHEID

Door de jaren heen heeft DDW Group

altijd zijn onafhankelijkheid behouden.

“Natuurlijk, alles is te koop. Wij zijn wel

eens met partijen in een vergevorderd

stadium geweest. Toen bleek dat een

overname niet ten goede zou komen aan

de relatie met onze klanten, zijn we de

gesprekken gestopt. Maar we zijn nog

steeds geïnteresseerd in samenwerkingen

waar we sterker van worden. Daarbij

is het wel van belang dat de familie De

Waal een belang en zeggenschap houdt

in het bedrijf. Zo behouden we de continuïteit

richting onze klanten en partners.”

Fabrice de Waal:

‘Alles draait om relaties.’

GROEI

Daarbij komt dat DDW Group de laatste

jaren aan het groeien is. “Ik verwacht dat

die groei doorzet. Ik merk dat we voor internationale

bedrijven en hun partners

steeds meer gaan betekenen. Compliance

wordt belangrijker, we sluiten meer

lokale polissen af voor onze collega’s in

het buitenland. Een Amerikaanse collega-broker

kan niet meer denken: die Nederlandse

vestiging van onze relatie redt

zich wel. Ze moeten nu per land hun zaken

goed regelen. Ook cyberverzekeringen

zijn steeds belangrijker geworden.

Ook al heb je als bedrijf je IT op orde, er

wordt wel verwacht dat je professionele

back-up hebt.”

Daarnaast profiteert DDW Group –

tegen wil en dank – van de Brexit. “Sinds

Engeland uit de EU is, kunnen Britse brokers

niet meer zomaar dekking vanuit

Engeland verzorgen in een EU-land. Ze

moeten daar eerst een lokale polis afsluiten

en hebben dus een partner nodig die

dat voor hen regelt.”

TOEKOMST

Knelpunt in een familiebedrijf kan de opvolging

zijn. “Ik ben nog hartstikke jong.

En zo lang ik scherp van geest ben, zal ik

niet stoppen met werken. Maar ik denk

wel aan de continuïteit van de onderneming.

“Daarom ben ik bezig mensen aan

te trekken die bepaalde werkzaamheden

van key persons kunnen ondersteunen

en waar nodig overnemen. Zodat we

niet over tien jaar hoeven te constateren

dat er maar één persoon is die alle kennis

heeft. Bij DDW zeggen we niet voor niets:

Your future partner. Generations long.”

Fabrice heeft één zoon, Alexander,

negen jaar oud. “Ik weet niet of hij het

verzekeringsvak leuk vindt. Ik denk wel

dat hij ondernemer is. Maar ik ga hem

niet pushen om in het bedrijf te komen,

dat heeft mijn vader bij mij ook nooit

gedaan. Voor mij is het belangrijk dat

Alexander gelukkig is in wat hij doet.” n

NR 1 FEBRUARI 2023 VVP | 37


OPINIE

EEN VERANDEREND KLIMAAT VRAAGT OM BEWUST-

ZIJN, PREVENTIE ÉN VERZEKERINGSOPLOSSINGEN.

WIJ WERKEN AAN EEN MARKTBREDE OPLOSSING

VOOR HET OVERSTROMINGSRISICO VAN PRIMAIRE

KERINGEN. MAAR EEN VERZEKERINGSOPLOSSING

HEEFT ALLEN KANS VAN SLAGEN ALS DE SECTOR

EN DE OVERHEID SAMEN OPTREKKEN.

Samen optrekken

bij verzekeren

overstromingsrisico

TEKST GEEKE FEITER-VAN HEUVELEN, DIRECTEUR SCHADE VERBOND VAN VERZEKERAARS

Een veranderend klimaat leidt tot nieuwe

risico’s zoals wateroverlast door hevige

regenval. De ongekende watersnood

die Limburg in 2021 trof, is hier een triest

voorbeeld van. Verzekeraars hebben alles

op alles gezet om de geleden schade te

beperken en uit te keren. Eind december

2022 was 95 procent van de particuliere en 93 procent

van de zakelijke schades afgehandeld. In de tientallen

nog openstaande gevallen wordt er nog gewacht op de

laatste bonnen of eindfactuur van de aannemer. De impact

van een overstroming is niet alleen de grote schade,

maar ook de soms zeer lange droogtijden. Voor ondernemers

komt daar ook nog eens bij dat inkomsten

wegvallen en klanten in de tussentijd naar concurrenten

kunnen vertrekken.

Nu is schade door plaatselijke neerslag al meer dan

20 jaar verzekerbaar. Sinds 2020 is het op de provinciale

markt ook mogelijk je te verzekeren tegen schade door

overstroming van meren, kleine rivieren en kanalen.

Het aantal verzekeraars dat een dergelijk risico standaard

meeverzekert op de inboedel- en opstalverzekering

groeit nog steeds. Op beurspolissen kan dit in theorie

natuurlijk al langer, maar we zagen in Limburg dat

veel mkb-ondernemers hier geen dekking voor hadden.

Met de in december 2022 gelanceerde VNAB-clausule

wordt het ook via deze beurspolissen eenvoudiger om

je als mkb’er te verzekeren tegen lokale overstroming.

Natuurlijk is er ondernemersvrijheid, maar een adviseur

wordt nu beter in staat gesteld om de ondernemer

hier een bewuste keuze over te laten maken.

BEWUSTZIJN VERGROTEN

Zeker met het oog op de toekomst, waarbij weersextremen

zullen toenemen, is het van belang het bewustzijn

onder mensen te vergroten over het nut en noodzaak

van een dergelijke dekking. Daar ligt niet alleen een

belangrijke voorlichtende taak weggelegd voor verzekeraars,

maar ook voor adviseurs en de overheid. Zoals

DNB terecht aangeeft in de in november verschenen

38 | VVP NR 1 FEBRUARI 2023


OPINIE

studie ‘Verzekeraars in een veranderende wereld’ gaat

het om een gedeelde verantwoordelijkheid om de samenleving

van deze risico’s bewuster te maken.

Helemaal als we ons realiseren dat als het water

drie centimeter hoger was gekomen, de Maas buiten

haar oevers zou zijn getreden en Maastricht onder water

had gestaan. En tegen een overstroming van de grote

rivieren zoals de Maas, grote binnenwateren zoals

het IJsselmeer, of vanuit zee (zogeheten primaire keringen)

is vrijwel geen enkele Nederlander of mkb’er verzekerd.

Terwijl in andere landen overstromingsrisico’s

wel verzekerbaar zijn, mede vanuit een actieve rol die

de overheid daarbij speelt.

DUIDELIJKHEID

In het verleden heeft het Verbond meerdere pogingen

gedaan voor een collectieve verzekering om schade

door zo’n overstroming adequaat en snel af te wikkelen.

Om diverse redenen zijn deze pogingen gestrand.

En já, er waren verschillende marktinitiatieven, maar

die zijn er in al die jaren nooit in geslaagd een brede

oplossing voor alle Nederlanders te realiseren. Met de

kennis van nu en ervaringen in binnen- én buitenland

vinden we het onze maatschappelijke plicht om toch

nog eens te kijken wat we als sector kunnen voor alle

Nederlanders. We moeten ook eerlijk zijn dat dat ons alleen

niet lukt. Een systeem heeft alleen kans van slagen

als de verzekeringssector en de overheid samen optrekken.

We zien ook bij de overheid, toezichthouders en de

bredere financiële wereld aandacht voor dit onderwerp.

Op dit moment werken we daarom aan een marktbrede

oplossing voor het overstromingsrisico van primaire

keringen. We hebben het over een herverzekeringspool

met een solidair (verplichtend) karakter,

waaraan ook de overheid deelneemt. Gezien de uitdagingen,

ook op de herverzekeringsmarkt, richten we

ons vooralsnog alleen op particulieren. Maar ondernemers

willen we zeker niet in de kou laten staan, we willen

in elk geval ons netwerk en kennis kunnen inzetten

voor een eventuele tegemoetkoming van de overheid.

Voor gedupeerden maakt het dan niet langer uit waar

het water vandaan komt, ze kunnen bij hun verzekeraar

terecht voor de afhandeling. Dat zorgt voor tempo

in de schade-afhandeling en schept duidelijkheid. Dat

is waar de inwoners en ondernemers die met een overstroming

te maken krijgen, op zitten te wachten.

Voor een aanvullende verzekering waar alle Nederlanders

aan bijdragen, is breed draagvlak onder de bevolking

nodig, realiseren wij ons. En dat terwijl niet

iedereen evenveel direct risico loopt. We onderzoeken

daarom of en in hoeverre de premie-opslag in acceptabele

mate afhankelijk kan zijn van het overstromingsrisico

én of we met preventie dat risico omlaag kunnen

‘Wij werken aan een

marktbrede oplossing voor

het overstromingsrisico

van primaire keringen’

brengen. In Limburg was de schadelast bij gedupeerden

mét preventiemaatregelen namelijk 20 tot 50 procent

lager. Maar ook hiervoor zullen we samen moeten werken

met de overheid en andere maatschappelijke partijen.

Gezien de meerdere trajecten die op dit moment

worden ingezet bij de overheid, ligt het voor de hand

dat we binnenkort met de overheid om tafel gaan om

de publieke en private trajecten aan elkaar te verbinden.

Wat ons betreft ligt er op 1 januari 2025 een verzekeringsoplossing

voor primaire keringen. Maar tot die

tijd is er nog veel werk te doen. Ik ben zeer benieuwd

welke bijdrage u kunt/wil leveren aan het welslagen

ervan. n

NR 1 FEBRUARI 2023 VVP | 39


SAMEN BETROKKEN

Financieel adviseurs staan midden in de samenleving.

Deze Local Hero’s zijn een vraagbaak voor

verzekeringen, hypotheken en andere geldzaken,

plaatsen hun klanten op nummer één en zijn

maatschappelijk betrokken in hun omgeving. VVP zet

samen met Nh1816 verzekeringen het advieskantoor

in de schijnwerpers. Dit keer Wim Jansen

Assurantiën. Samen betrokken bij de samenleving.

TEKST MARTIN NEYT | BEELD FOTO HISSINK

De gemeente Rijssen-Holten telt meer dan

38.000 inwoners, van wie er zeker 28.000

in Rijssen wonen. Wat omvang betreft, is

Rijssen dus geen dorp te noemen - we bezitten

trouwens stadsrechten - maar we

hebben wel een dorps karakter. Rijssenaren groeten elkaar

op straat. Iedereen kent elkaar en als er hulp nodig

is, komen mensen in actie. We zijn ook een echte bouwgemeente.

Een bekende naam als VolkerWessels vindt

zijn oorsprong in Rijssen, maar er zijn ook talloze aanverwante

ondernemingen, zoals aannemers en leveranciers

voor de bouwsector. Veel van deze bedrijven zijn

klant bij ons.

Een Rijssenaar wil altijd winnen. Ook met sport. De

plaatselijke volleybalvereniging speelde een aantal jaren

op het hoogste niveau, er wordt jaarlijks een bekende

triatlonwedstrijd georganiseerd en we hebben

drie voetbalclubs. Van dat drietal is Excelsior ’31 onze

favoriet. De club telt zo’n tweeduizend leden en is één

van de grootste voetbalverenigingen in Twente. Eigenlijk

komt alles voor ons samen in de club. Veel van onze

klanten zijn lid van Excelsior ’31, een collega speelt in

het 45-plus-elftal, een andere collega leidt het derde elftal

en zelf voetbal ik in het tweede, na jarenlang in het

eerste van Excelsior ’31 te hebben gespeeld.

We sponsoren talloze verenigingen in de regio, natuurlijk

sportclubs, maar ook koren en de kanarievereniging.

Met Nh1816 gaan we zeker iets moois op touw zetten.

We werken nu ongeveer een jaar samen, dus nog niet

zo lang, maar we denken in de richting van activiteiten

voor jongeren uit gezinnen die minder te besteden hebben.

Twee collega’s die vorig jaar ons kantoor kwamen

versterken, droegen Nh1816 bij ons aan. Zij hadden goede

ervaringen met de verzekeraar. Nu we ruim een jaar

verder zijn, kan ik zeggen: dat hadden we eerder moeten

doen. De lijnen zijn kort, medewerkers zijn vriendelijk

en goed bereikbaar en producten, voorwaarden en premies

zijn concurrerend. Ook de VerzekeringApp werkt

prima. Een fijne verzekeraar om mee samen te werken.

Ons kantoor bestaat uit zes man. We willen graag in

Rijssen blijven werken en het lokale karakter van ons

kantoor behouden. Misschien dat er ooit nog een locatie

in het naburige dorp Enter bijkomt. We merken

dat de behoefte aan persoonlijk contact bij financiële

vraagstukken toeneemt. Alles wordt zo complex, mensen

zitten met tientallen inschrijvingen en hebben

overal polissen lopen. En er wordt maar maandelijks via

automatische incasso geld afgeschreven. Soms komen

ze hier binnen, zowel jong als oud, met een berg papier:

alsjeblieft, zoek het voor me uit. We zien ook dat de digitaliseringslag

voor een grote groep niet werkt. Ze leveren

dan iets aan, maar dan klopt een detail niet of er

ontbreekt iets. Een direct writer stuurt de boel dan weer

terug, maar daar gaat wat tijd overheen en bij vragen

is deze online verzekeraar telefonisch niet bereikbaar.

Dan mag je de chatbot testen. Een financieel adviseur

maakt alleen al het verschil door ervoor de klant te zijn

en bereikbaar te blijven. Klanten hoeven niet eens een

afspraak te maken, ze kunnen zo binnenlopen.

Goed advies begint bij het goed luisteren naar de klant

tijdens het intakegesprek en de inventarisatieperiode.

De zichtbare risico’s zijn door onze deskundigheid en

ervaring vaak snel en gedegen in kaart gebracht, maar

risico’s waarbij de nodige emotie komt kijken, krijg je alleen

maar tijdens persoonlijke gesprekken naar boven.

En ze zijn minstens zo belangrijk om een goed advies uit

te brengen. Ons vak bestaat voor 60 procent uit verzekeren

en voor 40 procent uit het bieden van een luisterend

oor. En waar nodig doorverwijzen binnen een betrouwbaar

professioneel netwerk. Met die sterke combinatie

kan een financieel adviseur zich onderscheiden en een

bijzondere positie in de maatschappij innemen. n

Maarten Dangremond bij voetbalclub Excelsior ’31 in

Rijssen (Overijssel).

40 | VVP NR 1 FEBRUARI 2023


SAMEN BETROKKEN

TROTS

OP WELKE SCHADE-AFHANDELING

KIJK JE MET TROTS TERUG?

Op nieuwsjaardag appte een klant vanaf

zijn wintersportadres: mijn vrouw

heeft een dubbele scheenbreuk opgelopen

met skiën, wat moet ik doen? Aangegeven

om de Nh1816 Alarmcentrale

te bellen, maar omdat de reisverzekering

van de familie precies per 1 januari

2023 in ging, was de polis nog niet

zichtbaar. Wij hebben contact gezocht

met Nh1816 en de situatie uitgelegd.

Vervolgens verliep alles op rolletjes.

Het gezin heeft flinke kosten gemaakt,

niet alleen voor de operatie van mevrouw,

ook voor vervoer. Dat is allemaal

zonder omhaal geregeld. Probeer dat

eens bij een direct writer, op een zondagavond…

op 1 januari.

NR 1 FEBRUARI 2023 VVP | 41


NIEUWE KANSEN

GEERT HOEK, COMMERCIEEL DIRECTEUR EN ADVISEUR PARTICULIER EN ZAKELIJK

BIJ PROSOLVE ASSURANTIE UIT BAARLE-NASSAU, MAAKT ZICH ERNSTIG ZORGEN

OVER DE VERZEKERBAARHEID IN NEDERLAND. HIJ ROEPT VERZEKERAARS OP

MEER MAATWERK TOE TE PASSEN OMDAT HET GEEN KOSTENPOST IS MAAR HEEL

VEEL OPLEVERT VOOR VERZEKERAARS, ADVISEURS ÉN UITERAARD DE KLANT.

OOK ROEPT HIJ COLLEGA-ADVISEURS OP AAN DE BEL TE TREKKEN BIJ DE GROTE

VERZEKERAARS EN DISCUTABELE AFWIJZINGEN TE MELDEN.

Een nieuw jaar met nieuwe kansen en…

Verandering bij

verzekeraars

TEKST GEERT HOEK

Heel vroeger was er als allereerste de reisverzekering…

Simpel en eenvoudig. Je

gaf als freule hotemetoot je koffer mee

aan de postkoets-bestuurder, hij plakte

een zegeltje en gaf een bewijs uit tegen

betaling en de baljurkjes, schoenen en

hoedjes waren verzekerd tegen een vergoeding

bij verlies of ander onheil onderweg.

Van lieverlee groeide dat uit tot een wereld waarin je

zelfs de ziekte van je huisdier kan verzekeren. Menigeen

stortte zich in de wereld van verzekeren en het tegen betaling

risico lopen voor andermans zaken. De onderlinge

waarborgfondsen voor overlijden, de coöperatieven voor

gezamenlijke risico’s van bijvoorbeeld boeren.

Want dat is verzekeren… het risico van een ander

dragen tegen betaling. Natuurlijk wel op jouw voorwaarden

en volgens jouw regeltjes. En daarmee is het

verschil in aanbieders ontstaan. Maatschappij A neemt

dat ene risico wel, maar tegen een hogere premie of

strengere voorwaarden en maatschappij B doet het net

weer anders. En zo ontstond er een wirwar aan regeltjes

en acceptatienormen. Dit kun je in een vergelijkingsprogramma

naast elkaar zetten en je keuze maken.

Maar dan is het de vraag of je een klant ergens geaccepteerd

krijgt.

Vaak hoor je dan: “Nee, beste adviseur, deze verzekeringnemer

valt niet in onze doelgroep.” “Hoezo niet?

Hij staat nergens geregistreerd in een systeem, betaalt

altijd netjes.” De verzekeraar: “Nee, wij willen alleen totaalrelaties

in onze portefeuille.” “Maar jullie zijn gespecialiseerd

in landbouwproducten.” “Klopt, maar alleen

voor boeren en tuinders.” En dan vraag je nog: “Dus dit

landbouwvoertuig met een door de regering verplicht

geworden kenteken willen jullie niet verzekeren?” Antwoord:

“Nee, past niet in ons beleid.” Andere aanbieders

reageren op een zelfde manier. Oplossing: “Probeert u

maar bij de Vereende!”

Of, je krijgt een standaardbericht terug op de aanvraag:

“Helaas kunnen we hiervoor geen dekking verlenen.”

Maar waarom dan niet? Antwoord: “De in de

aanvraag gekozen verzekeraar wil dat niet. Maar als u

verzekeraar B kiest, dan kan het misschien wel.” En dan

mag je de aanvraag opnieuw doen en hopen dat het

goed komt.

42 | VVP NR 1 FEBRUARI 2023


NIEUWE KANSEN

‘Laten we de verzekeraars

duidelijk maken

dat er niks mis is met

een beetje risico lopen’

VERZEKEREN ANNO NU

Want dat is het nieuwe verzekeren anno nu. Past het

niet binnen de acceptatieprogramma’s? Dan doen verzekeraars

geen moeite en wijzen ze af. Efficiency is leidraad.

Iedere afwijking kost geld en vooral mankracht.

“Daar zitten we hier niet voor. De AFM wil dat we aan

onze normen denken en onze doelstellingen halen.”

En als je in een keer in een maatwerksituatie terecht

komt, moet je veel uitleggen en overtuigen. De I cover

my ass policy heet dat bij acceptanten. “Nee, dat accepteer

ik liever niet, stel je voor dat mijn baas het ziet… lig

ik eruit. Nou vooruit, ik zal overleggen.”

En ondertussen is er zelfs geen WA-dekking voor

een simpele oldtimer, die na jaren de weg weer op mag

en verzekerd dient te zijn. Tot je zegt dat het je zwager is

en je hem dus al lang goed kent… Dan is het zo geregeld.

Wat is het verschil met een ander?

En wat denk je van de acceptant die je na de afwijzing

doodleuk vertelt dat er geen voorlopige dekking

wordt afgegeven voor een bestaande klant. “Er is geen

geldige APK op deze auto en dat accepteren we niet.”

Je vraagt nog: “Ook geen voorlopige dekking? De klant

haalt de auto vrijdagmiddag 23 december net voor de

kerst op. Het is een bestaande relatie van jullie.” Maar het

antwoord blijft “nee”. Alsof een autoverkoper een klant

met een ongekeurde auto zijn showroom uit laat rijden.

“Als u de kopie van de keuring vrijdagmiddag toestuurt,

kan het in behandeling worden genomen.” Dat is dan

weer extra werk en een telefoontje naar een serviceprovider.

Een kwartier later volgt dan toch een volledige offerte

voor een voordeelpakket met ook nog een premievoordeel

voor de verzekeringnemer. Binnen een half

uur daarna is alles in orde en geaccepteerd met een

voorlopige dekking. Waarom moet dit op deze manier?

Als adviseur zal ik voorlopig niet zo snel meer een nieuwe

aanvraag bij deze verzekeraar indienen. Over efficiënt

werken gesproken…

EVOLUTIE

Als adviseur met meer dan twintig jaar ervaring valt

me nog iets op. In de beginjaren 2000 werd er hier en

daar een extranet gelanceerd. De eerste waar ik graag

mee werkte, was LondonNet. Geen papieren aanvraag

meer per fax, maar direct een premie berekenen en een

aanvraag invullen. Ondertussen wel hopen dat de datatypiste

achter de schermen de print van jouw aanvraag

goed in het eigen polissysteem zou overnemen.

De automatiseringsrevolutie brak uit en menig verzekeraar

stortte zich op een eigen systeem om aanvragen

eenvoudig en snel binnen te krijgen. Maar dergelijke

systemen hebben onderhoud nodig en – heel belangrijk

– feedback van de gebruikers. Want zij moeten alle velden

en vragen achter de knopjes wel weten te vinden.

NR 1 FEBRUARI 2023 VVP | 43


NIEUWE KANSEN

FRUSTRATIE

En dat is frustrerend. Zelfs als je heel veel positieve

feedback geeft, wordt er niets of weinig mee gedaan.

Hooguit krijg je te horen: “We zijn ermee bezig, er komt

een update. Wanneer is niet bekend.”

Adviseurs vullen tegenwoordig alles in wat er op

een polis komt te staan. Wij maken de keuzes in het acceptatiesysteem

en de software. Luister dan naar onze

feedback zodat wij ook eens efficiënt kunnen gaan werken.

En geef een kans om buiten de lijntjes te kleuren

met maatwerkoplossingen.

Door de jaren heen gaan systemen verouderen. Dan

zit je met te duur onderhoud en vooral de gevolgen van

niet tijdig aanpassen. Veel verzekeraars menen er wat

op gevonden te hebben. Ze doen een overname, lijven

soortgelijke verzekeraars in of brengen alle dochterondernemingen

onder één dak. Maar vervolgens zijn ze

jarenlang bezig met de overgang van het ene naar het

andere systeemhuis en met de samenvoeging van softwarepakketten.

Met als doel efficiënter werken. In de

praktijk betekent dit: strakke richtlijnen en strenge acceptatienormen.

Wat niet past in het systeem doen ze

niet meer.

Geert Hoek: ‘Bij maatwerk

heeft iedereen baat.’

OPROEP

Adviseur Geert Hoek ergert zich aan het starre acceptactiebeleid

van verzekeraars en pleit voor meer maatwerk. Goed voor verzekeraars,

goed voor adviseurs en uiteraard goed voor klanten. Hij

roept collega’s op gezamenlijk een krachtig signaal af te geven

dat er een ander acceptatiebeleid moet komen én dat verzekeraars

serieuzer moeten omgaan met de feedback van adviseurs.

Meld het direct bij de betreffende verzekeraars en/of geef een

praktijkvoorbeeld van een onterechte afwijzing gedocumenteerd

door aan vvp@vvponline.nl. Wij publiceren een overzicht.

WERELD VERANDERT

Met al die drukke werkzaamheden vergeten ze dat de

wereld ondertussen verandert en dat er nieuwe producten

nodig zijn voor nieuwe risico’s met nieuwe aandachtsgebieden.

Hoe gaan we bijvoorbeeld om met al

die nieuwe elektrische auto’s? Wat doen we met de premiestelling

als de veiligheidsnormen voortdurend worden

verhoogd? Zijn er aanpassingen nodig in de aanvragen,

zodat ze beter aansluiten bij de dag van vandaag?

Vraag je als verzekeraar bijvoorbeeld af wat je kan

betekenen om de steeds populairder wordende (elektrische)

minivoertuigen in grote steden te verzekeren en

daar een goede premiestelling voor te maken. Concrete

schadecijfers zouden de leidraad voor de premiestelling

moeten zijn en niet de huidige veronderstelde cijfers. En

waarom geen goede premiedifferentiatie per postcode

of leeftijdsgroep? Maak een verlaagde massa-is-kassa

premieberekening, ingegeven door de explosieve vraag

in grote steden naar betaalbare verzekeringen en verhoog

de WA-premie van scootmobielen van 40 euro naar

120 euro per jaar om die schadelast goed af te dekken.

En als je als verzekeraar groen wil zijn… grijp dan je

kansen. Verander vandaag en durf mee te gaan in de

huidige tijd van elektrisch en zero emissie.

OPRECHTE VRAAG

Mijn vraag bij deze is oprecht aan alle collega’s in verzekeringsland…

Ben ik de enige die zich ergert aan

het steeds strakker wordende acceptatiebeleid en de

vreemde wijze van reageren van acceptanten? Ben ik

de enige die erin gelooft dat je veel meer bereikt als je

samen onderzoekt om een oplossing te vinden voor een

afwijzing? Ben ik de enige die geen geloof heeft in de

starre houding die nu de maat bepaalt?

Verzekeraars hebben eerst zelf met mooie websites

en dure tv-reclames de rechttoe rechtaan polissen binnengehaald

en als adviseurs krijgen wij nu de uitvallers

van hun strakke acceptatiebeleid.

Uiteraard willen we hier ons best voor doen. Maar

het wordt wel een keer tijd dat we de verzekeraars duidelijk

maken dat er niks mis is met een beetje risico lopen

en dat maatwerk heel veel oplevert en niet een kostenpost

is. Denk aan klanttevredenheid, het vertrouwen

van verzekerden in de verzekeraar en de adviseur.

Samen naar het Malieveld is niet wat ik voor ogen

heb, maar laten we samen wel een keer een duidelijk

signaal afgeven richting die paar grote verzekeraars die

er nog zijn overgebleven. n

44 | VVP NR 1 FEBRUARI 2023


BUSINESS SUPPORT

It takes two

to tango

It takes two to tango. Passende financiële dienstverlening

is het resultaat van teamwork, met uiteraard

de financieel adviseur die de dans leidt. In dit

katern Business Support weer veel praktijkinformatie

zodat u financiële adviezen blijven swingen.

NR 1 FEBRUARI 2023 VVP | 45


BUSINESS SUPPORT

UIT DIVERSE ONDERZOEKEN DOOR DE JAREN HEEN IS GEBLEKEN

DAT ONDERNEMERS DIE KEUZES DURVEN TE MAKEN DE MEEST

RENDABELE BUSINESSCASE HEBBEN. DAAROM: DURF U KAARTEN

TE ZETTEN OP SAMENWERKING MET ÉÉN SERVICEPROVIDER.

Durf keuzes te

maken!

TEKST RICHARD MEINDERS, SVC GROEP

In de financiële dienstverlening is een enorme consolidatie

gaande. Dat is overigens niet voor het eerst.

Twintig jaar geleden vond er ook een dergelijke golf

plaats. Waren het toentertijd de verzekeraars die

tussenpersonen overnamen, nu is het veelal private

equity. Door het verkrijgen van schaalgrootte en efficiency

proberen deze partijen een goede businesscase

te realiseren. Voordat dit zover is moet er nog wel

heel wat water door de Rijn stromen. Denk alleen al aan

integratie van alle systemen en culturen. Momenteel

valt er nog een goed rendement te behalen voor veel

financieel dienstverleners, maar de tijd dat dit onder

druk komt te staan is niet meer ver weg. Door de toenemende

efficiency bij verzekeraars gaan de kosten omlaag.

Er is druk op verzekeraars om de kosten nog verder

te verlagen, waardoor de schaderatio verhoogt, en

actieve provisietransparantie staat - in welke vorm dan

‘Ga de exclusieve

samenwerking aan

met één goede

serviceprovider’

ook - voor de deur. Met name deze laatste twee elementen

zullen druk op de verdiensten van de financieel

dienstverleners veroorzaken. Om alsnog tot een positieve

businesscase te komen, moet je hierop als financieel

dienstverlener voorstorteren en nu al keuzes durven

te maken.

SUPERMARKT VERSUS BUURTWINKEL

Ik vind het aardig om te kijken wat er in de retail gebeurt,

om van daaruit paralellen te trekken naar de financiële

dienstverlening. In de supermarktbranche is

de kruidenier van vroeger al lang geleden (ik kan hem

mij niet eens herinneren). Het speelveld is redelijk overzichtelijk

en bestaat uit de grote ketens (Albert Heijn,

Jumbo, Lidl en Aldi), kleinere ketens (onder andere Boni,

Plus, Coop), specialisten (zoals Ekoplaza) en nieuwkomers

met een nieuw distributiemodel (Picnic). Daarnaast

heb je nog de buurtwinkels, die veelal een beperkt

verzorgingsgebied hebben.

Met uitzondering van de specialisten hebben ze één

ding gemeen; er wordt in het groot ingekocht en de distributieprocessen

zijn efficiënt. De combinatie van collectieve

inkoop, een efficiënt distributieproces en klantloyaliteit

zorgt ervoor dat ook de buurtwinkel zijn hoofd

boven water houdt.

NIET EFFICIËNT

Als we kijken naar de financiële dienstverlening, dan

zien we eenzelfde speelveld; de grote ketens (ondere

46 | VVP NR 1 FEBRUARI 2023


BUSINESS SUPPORT

andere Alpina, Veldsink, Quintes en Heinenoord), de

wat kleinere ketens (zoals SAA en Zicht), specialisten

(bijvoorbeeld VvAA), nieuwkomers met een nieuw distributiemodel

(waaronder Laka en Alicia). Ook zijn er

nog steeds veel lokale assurantiekantoren. Voor invoering

van de Wft waren er ruim 25.000 assurantiekantoren

ingeschreven in het SER-register. Nu staan in het

AFM-register nog een kleine 6.000 zelfstandige advieskantoren.

Hiervan is 86 procent kleiner dan vijf fte.

In de praktijk zien we dat veel van deze kantoren nog

zelfstandige samenwerkingen hebben met een aantal

verzekeraars en dat zij daarnaast met serviceproviders

samenwerken. Hiervan zijn er ook zo’n 50 met verschillende

doelgroepen en bedieningsmodellen. Wat wel opvalt

is dat assurantiekantoren vaak gebruik maken van

meerdere serviceproviders. Dit wordt vaak veroorzaakt

doordat een serviceprovider niet over aanstellingen van

alle verzekeraars beschikt.

Men werkt dus primair samen met één serviceprovider

en kiest vervolgens voor een of enkele andere serviceproviders

om daar de posten te stallen die men bij

de primaire serviceprovider niet kwijt kan. Niet efficiënt

voor de financieel dienstverlener en ook niet voor

de serviceprovider. Hij moet immers voor slechts een

paar posten een rekening-courant in stand houden.

SERVICEPROVIDER ALS GROOTHANDEL

Ik zie de serviceprovider als de groothandel van de financiële

dienstverlening. Als we de parallel trekken

met de supermarktbranche, dan kan deze van groot belang

zijn om een rendabele businesscase te realiseren.

De inkoop is al geregeld, met de klantloyaliteit van de

lokale assurantiekantoren zit het vaak ook wel goed,

nu nog het efficiënte distributieproces. Dit efficiënte

proces kan alleen worden gerealiseerd als je als assurantiekantoor

keuzes durft te maken. Zoek een serviceprovider

met een breed assortiment aan verzekeraars,

een goed werkend (klanten)portaal en eventueel commerciële

en administratieve ondersteuning en ga hier

de exclusieve samenwerking mee aan. Dit betekent dat

je bij enkele individuele klanten niet kunt bemiddelen

in de meest passende verzekering, maar vaak is er een

goed alternatief voorhanden. Als je duidelijk uitlegt aan

jouw klant waarom je voor dit alternatief kiest, dan zal

hij dit over het algemeen begrijpen. Is er geen alternatief,

dan kun je jouw klant nog altijd adviseren over dit

product en de verzekering rechtstreeks laten sluiten

door de klant. Door dergelijke keuzes wordt jouw distributieproces

niet alleen eenvoudiger, maar ook minder

arbeidsintensief. Ga maar na: je hebt nog maar één rekening-courant,

namelijk met de serviceprovider en al

jouw klanten zitten in het portaal van de serviceprovider,

waardoor een assurantieapplicatie niet nodig is.

Richard Meinders.

Maak goede afspraken met de serviceprovider over de

kwaliteit van dienstverlening en vertrouw erop dat hij

deze zorgvuldig nakomt. Ja, er zal heus wel eens wat

fout gaan, maar maken we zelf ook geen fouten? Doordat

je de tijd en energie niet meer in jouw administratie

hoeft te steken, kun je deze aan jouw klanten besteden.

Dat is een investering die zich altijd uitbetaalt! n

‘KEUZEMODEL SERVICEPROVIDER’

SP 1 | SP 2 | SP 3 | SP 4 | SP 5

Aanbod verzekeraars | | | | |

Klantenportaal | | | | |

Administratieve ondersteuning | | | | |

Commerciële ondersteuning | | | | |

Kosten | | | | |

Totaal | | | | |

Scoor de kandidaat-serviceproviders op deze onderwerpen met een

score 1 t/m 5. Op deze wijze objectiveert u uw keuze voor de juiste

serviceprovider. Desgewenst kunt u, als bepaalde ondersteuning

voor u zwaarder weegt, nog een weging van de score toekennen.

NR 1 FEBRUARI 2023 VVP | 47


BUSINESS SUPPORT

Wat een mens niet kan, kan

AI-technologie wel: enorme

hoeveelheden data omzetten

tot bruikbare informatie en

hierin voorspellende patronen

herkennen.

Kiezen voor schaalbare

AI-techniek

met data-ethiek

WE ZIEN HET ELKE DAG OP KANTOOR, DOOR MODERNE COMPUTERTECHNOLOGIE GROEIT

DE BERG ‘BIG DATA’ EXPONENTIEEL. MAAR WAT KUNNEN WE MET DEZE, NOG NIETSZEG-

GENDE, DATA? HOE MAKEN WE ER BRUIKBARE INFORMATIE VAN, DIE ONS FIGUURLIJK

IN FORMATIE ZET WAARDOOR WE BETERE BESLISSINGEN NEMEN EN KLANTBEDIENING

KUNNEN VERBETEREN? EN HOE ZORGEN WE ERVOOR DAT DEZE DATA GEDREVEN

BESLUITVORMING OP EEN ETHISCHE EN VERANTWOORDE MANIER GEBEURT?

TEKST JACK VOS (ONESURANCE.NL) EN MAX ROETERS (BRUSH-AI.NL)

48 | VVP NR 1 FEBRUARI 2023


BUSINESS SUPPORT

Wijsheid is de kunst om in alle

omstandigheden juist te oordelen

en te handelen. Eén

ding staat daarbij wel vast: cycli

van steeds nieuwere technologieën

met meer en meer

beschikbare informatie, verwart

ons eerder dan dat het bijdraagt aan kennis en

wijsheid. Dit constateerde schrijver T.S. Eliot al in 1934.

In een inspirerende poëem schrijft hij:

Where is the Life we have lost in living?

Where is the wisdom we have lost in knowledge?

Where is the knowledge we have lost in information?

The cycles of heaven in twenty centuries

Brings us further from God and nearer to the Dust.

De tekst van Eliot is volgens velen de basis van het in

ICT-land bekende DIKW-model. Het model geeft antwoord

op de vraag waarom we data en informatie in

willen zetten, namelijk zodat de mens betere beslissingen

kan nemen. We onderscheiden vier niveaus:

• Het eerste niveau is data. Dat zijn simpele facts & figures.

Het is de enorme berg big data, zoals bijvoorbeeld

alle opgeslagen polismutaties. Zonder analyse

kunnen we hier niets mee.

• Het tweede niveau is informatie. Informatie is alle

data die is gebundeld, georganiseerd en het liefst

gevisualiseerd. Dit zodat we kunnen zeggen wat er

is gebeurd en bijvoorbeeld te gebruiken als benchmark.

Hoeveel polissen zijn er geroyeerd in 2022 ten

opzichte van 2021?

• Het derde niveau omvat kennis. Dit is informatie

waaruit, gegeven de context, onderliggende patronen

te herleiden zijn. Hiermee beantwoord je de

vraag waarom iets is gebeurd. Waarom royeerden

klanten hun polis? Waarom waren ze ontevreden?

Premieverhoging? Slechte schadeafwikkeling?

• Het laatste niveau gaat over wijsheid. Idealiter gebruiken

we de vergaarde kennis om nu en in de toekomst

betere beslissingen te nemen die in ieders

belang zijn. Wellicht kunnen we op basis van patronen

uit het verleden voorspellen wie een polis gaat

opzeggen? En belangrijker: kunnen we voorspellen

hoe we kunnen voorkomen dat een klant ontevreden

wordt?

De vier niveaus uit het DIKW-model correleren met de

vier levels van datavolwassenheid waarin een organisatie

zich kan bevinden te weten: descriptive level (data

ordenen tot informatie); diagnostic level (kennis vergaren

door uit informatie patronen te halen); predictive

level (kennis gebruiken om te voorspellen wat er gaat

gebeuren) en prescriptive level (voorschrijven hoe we

het laten gebeuren of voorkomen). Datavolwassenheid

geeft aan in hoeverre een bedrijf zijn databronnen effectief

inzet om daarmee productiviteit te verhogen.

Op de hoogste niveaus ontkom je niet aan de inzet van

artificial intelligence (AI) technologie. Als we streven

naar wijsheid, willen we deze technologie op de juiste

manier inzetten en daarin speelt ethiek een belangrijke

rol.

NR 1 FEBRUARI 2023 VVP | 49


BUSINESS SUPPORT

Jack Vos: ‘Streven

naar wijsheid.’

Max Roeters:

‘De mens in de loop

houden.’

AI VOOR ADVISEURS

Veel verzekeraars, volmachten en intermediairs worstelen

met de vraag hoe ze tienduizenden klanten optimaal

kunnen blijven bedienen. Dit kan alleen maar

schaalbaar door het slim inzetten van data en AI-technologie,

want meer adviseurs inzetten, dat is simpelweg

te duur. AI maakt gebruik van zelflerende algoritmes

– in feite wiskundige formules - die in staat zijn

miljoenen datapunten te analyseren op correlaties.

Hieruit worden met complexe software voorspellende

patronen gehaald die aangeven of iets goed werkt

of juist niet. Zo kan bijvoorbeeld per klant een onderbouwde

voorspelling gedaan worden welke acties in de

customer journey leiden tot de hoogste klanttevredenheid

met ook nog eens het hoogste rendement voor het

kantoor. Deze kennis stelt adviseurs in staat om doeltreffender

te werk te gaan en hun kostbare tijd zo effectief

mogelijk te besteden.

Er zijn mensen die AI-technologie wantrouwen, omdat

het naar hun mening opereert in een ‘black box’. Dit

betekent dat wel de ingaande en uitgaande informatiestromen

van het algoritme te zien zijn, maar niet de mechanismes

die deze twee stromen aan elkaar verbinden.

Vanuit de ambitie te streven naar wijsheid, willen we

juist de eigenschappen van deze mechanismes weten

om de interpreteerbaarheid van AI te waarborgen. Dit is

cruciaal als er met persoonlijke data gewerkt wordt.

RESPONSIBLE AI

De gedachte achter de methodologie die responsible AI

wordt genoemd, is om het algoritme vanaf scratch zo te

ontwikkelen en in te richten dat de gebruiker te allen

tijde een weloverwogen beslissing kan nemen of het

inzetten ervan ethisch verantwoord is gegeven de context.

Het ethisch kader data gedreven besluitvorming,

opgesteld door het Verbond van Verzekeraars, sluit hier

goed bij aan. Dit kader bepaalt dat er bij het ethisch gebruik

van AI zeven vereisten in acht moeten worden

genomen. De precieze normen kun je vinden in het

ethisch kader, hieronder een korte toelichting:

1. Menselijke autonomie & controle

AI moet een middel zijn om tot een bepaalde oplossing

te komen, niet het doel zelf. Dit betekent dat als er minder

ingewikkelde technologie gebruikt kan worden om

tot hetzelfde resultaat te komen, dit de voorkeur geniet.

Er dient tevens genoeg aandacht besteed te worden aan

risico’s en mogelijke tegengestelde belangen.

2. Technische robuustheid en veiligheid

Logischerwijs moeten klantgegevens beschermd worden

en is het verstandig de kwaliteit van de data te

(blijven) waarborgen. Klantgegevens die niet meer upto-date

zijn, kunnen immers onbedoeld leiden tot foutieve

inzichten.

50 | VVP NR 1 FEBRUARI 2023


BUSINESS SUPPORT

3. Privacy en data governance

Bij het werken met data, is het waarborgen van privacy

enorm belangrijk. Menselijk toezicht is cruciaal, want

je kunt niet voorkomen dat er bepaalde vooroordelen

(bias) in het model terechtkomen. Door hier aandachtig

en preventief mee aan de slag te gaan, voorkom je onnodige

fouten.

4. Transparantie

Zeker wanneer er beslissingen genomen worden die

een significante impact kunnen hebben op het leven

van een persoon - denk bijvoorbeeld aan afwijzing van

een uitkering - is het van belang om het AI-model zodanig

in te richten dat het altijd mogelijk is om klanten

uitleg te kunnen geven over hoe een beslissing tot

stand is gekomen.

5. Diversiteit, non-discriminatie en rechtvaardigheid

Het is belangrijk te erkennen dat net als de mens zelf,

het haast onmogelijk is om tot een geheel bias-free AImodel

te komen. Door extra aandacht te geven aan onder-gerepresenteerde

of kwetsbare groepen, voorkom je

dat het model hierop - al dan niet onbewust - gaat discrimineren.

6. Maatschappelijk welzijn

Ook met AI moeten zoveel mogelijk klanten verzekerbaar

blijven en zij die moeilijker of onverzekerbaar dreigen

te worden, moeten geïnformeerd worden over manieren

om risico’s te verlagen of af te dekken. Juist door

modellen interpreteerbaar en transparant in te richten,

kunnen klanten nog gerichter geïnformeerd worden,

bijvoorbeeld door aan te geven op basis van welke

klanteigenschappen de beslissing is gebaseerd.

7. Verantwoording

Een veilige en ontvankelijke interactie over de mogelijke

risico’s van AI, tussen verzekeraar, haar medewerkers

en haar klanten is essentieel. Daarom dient al tijdens de

ontwikkeling aandacht besteed te worden aan mechanismen

die men in staat stelt de technologie te blijven

beoordelen.

DE HUMAN IN DE LOOP

Wat een mens niet kan, kan AI-technologie wel: enorme

hoeveelheden data omzetten tot bruikbare informatie

en hierin voorspellende patronen herkennen. Daardoor

zijn verzekeringsbedrijven in staat adviseurs effectiever

in te zetten, zeker als ze tien- of soms wel honderdduizenden

klanten schaalbaar willen bedienen. Bij het

streven naar wijsheid willen we wel de human in de

loop houden. Het ethisch kader biedt handvaten die de

kwaliteit van een AI-model helpen waarborgen. Dit is

AI in praktijk

Gesprek met Indra Frishert, directeur Dazure.

Voor wie jullie nog niet kennen, wat is Dazure?

Dazure is een volmachtbedrijf dat innovatieve verzekeringen

bedenkt die passen in de wereld van nu: eerlijke producten die

we ook willen aanbieden aan onze dierbaren.

Waarom zijn jullie met AI gestart?

Wij waren benieuwd hoe we de dienstverlening naar onze

klanten konden verbeteren, door meer te doen met alle data,

die we in de afgelopen veertien jaar hebben opgebouwd. De

data bleek van goede kwaliteit. We kregen in korte tijd veel

mooie inzichten en bruikbare kansen aangereikt. Dit verraste

ons positief!

Welke voordelen zien jullie in AI?

Het grote voordeel is het zelflerende effect van AI. Hiermee zet

je grote stappen voorwaarts in de customer journey, waarbij

we wel de mens in the loop willen houden om ervoor te zorgen

dat je de grote stappen zorgvuldig zet. Zo kunnen we onze processen

verbeteren, versnellen én vereenvoudigen voor de klant.

Wanneer je bijvoorbeeld kijkt naar het acceptatieproces voor

levensverzekeringen, wordt er ontzettend geleund op medici

(zoals huisartsen). Enerzijds voldoet dit niet aan de wens van

de klant, want die wil graag meteen een polis. En anderzijds

belast je de medische wereld, die eigenlijk wel wat beters heeft

te doen dan een verzekeringsrisico in kaart te brengen. Met AI

kunnen we voorspellen welke KGO’s (klein geneeskundig onderzoek)

overbodig zijn. AI is dus een effectief hulpmiddel, mits

je er op een juiste manier naar handelt.

Waarom is responsible AI zo belangrijk?

Responsible AI is voor ons belangrijk, omdat big data niet het

gevaar is, maar hoe wij als mensen (ondernemers) met data

omgaan. Wij hanteren de ‘familiemeetlat’ bij al onze producten.

Dit is het uitgangspunt wat wij op alle fronten doorvoeren en

wat wij erg belangrijk vinden. Want als je iets je eigen familie

niet wilt aanbieden, moet je het gewoon niet doen. Wanneer je

deze meetlat ook hanteert bij het AI stuk, geloven wij erin dat

je een bedrijf hebt dat echt werkt aan een lange termijnrelatie

met haar klanten.

geen bedreiging voor AI, juist hierdoor zal AI veel eerder

gebruikt en geaccepteerd worden, zeker als de methode

van responsible AI wordt gebruikt. De adviseur

houdt altijd een belangrijke rol, zolang hij op het juiste

moment intermenselijke kwaliteiten zoals empathie,

vriendelijkheid en vertrouwen inbrengt. n

NR 1 FEBRUARI 2023 VVP | 51


BUSINESS SUPPORT

HET IS ALTIJD GOED OM ALS FINANCIEEL ADVISEUR NAAR

NIEUWE WEGEN TE ZOEKEN. OOK IN DIT KATERN BUSINESS

SUPPORT WEER EEN AANTAL ADVIESALERTS!.

Adviesalerts!

TEKST TOON BERENDSEN

Verduurzaming, als financieel adviseur

heb je daar gewoon aandacht

voor te hebben. Eind vorig jaar verschenen

er een onderzoekje van

Centraal Beheer: “De roep om subsidies

voor verduurzaming blijft groot,

maar het regelen ervan is volgens

velen ‘gedoe’. Daarom gebruikt maar liefst twee derde

eigen geld om verduurzaming van de woning te bekostigen.

Rond achttien procent maakt daarbij wel gebruik

van subsidie. Circa vijftien procent financiert verduurzaming

van hun woning via de hypotheek. Dit omvat

met name starters die zes procent extra kunnen meefinancieren

voor verduurzaming.”

Hier moet je als financieel adviseur dan toch je nut

kunnen bewijzen. Maar je hoeft je niet per se te ontwikkelen

tot energieadviseur, tenzij je daar nadrukkelijk

voor kiest en op kantoor de capaciteit voor vrijmaakt.

De website verbeterjehuis.nl biedt overigens een

goed overzicht van verduurzamingsmaatregelen en

manieren om deze te bekostigen.

De energiezuinigheid van een woning gaat waarschijnlijk

meewegen in de leennormen. Het Nibud pleit

ervoor om dit vanaf 2024 door te voeren. Er is nog geen

precieze systematiek bepaald. De vraag is wel of de politiek

hier haast mee gaat maken, nu de hypotheekrente

omhoog is geknald en een woning zeker voor veel starters

nóg onbetaalbaarder is geworden.

ACTIEF KLANTBEHEER

Actief klantbeheer staat bij veel kantoren hoog op de

agenda, zeker nu de hypotheekmarkt is opgedroogd.

Maar hoe pak je het aan? Faster Forward geeft in een

whitepaper tien concrete tips: zorg voor een centraal

systeem, zorg voor een uniforme werkwijze, registreer

alle acties en afspraken, zorg voor een bestendig verdienmodel,

houd data actueel, automatiseer signalen

en herinneringen, personaliseer communicatie, automatiseer

herhalende acties, zorg voor de juiste aanvullende

tools, meet evalueer en pas aan.

Automatiseren van acties is cruciaal. Zorg vooral

ook dat de gegevens actueel blijven. “Dit kan je doen

door bijvoorbeeld iedere drie jaar in contact te komen

met de klant”, aldus de whitepaper. Dat klinkt basaal, in

een tijd van realtime data. Maar aan realtime data, voor

zover ze je als financieel adviseur al kunt verkrijgen,

heb je ook weinig zonder context. Bovendien is het wel

belangrijk dat de klant af en toe van je hoort als je pretendeert

persoonlijk financieel advies te geven.

KENNISDOSSIER ECHTSCHEIDING

Adfiz heeft eind 2022 het kennisdossier Echtscheiding

gepubliceerd. Mede bedoeld om adviseurs te stimuleren

onverhoopte relatiebeëindiging mee te nemen in het

advies- of onderhoudsgesprek.

Adfiz: “Mensen spreken een stuk makkelijker over

onderwerpen waar ze geen grip op hebben, zoals overlijden,

arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Financiële

adviesgesprekken waar deze onderwerpen ter sprake

komen kunnen juist een goede aanleiding zijn om

ook relatiebeëindiging te bespreken.

“Gedurende een relatie kan er veel veranderen. Bijvoorbeeld

omdat één van de partners minder gaat werken

als er kinderen komen. Dit heeft veel financiële gevolgen

(verschil inkomen, vermogens- en pensioenopbouw,

etcetera). Door dit bespreekbaar te maken tijdens

een hypotheekgesprek of bij het opstellen van een financieel

plan (op een moment dat er nog ‘geen vuiltje

aan de lucht’ is), is het makkelijker om dit onderwerp

ook tijdens de onderhoudsfase op de agenda te zetten.

Hiervoor hebben we handvatten ontwikkeld.”

Adfiz biedt sowieso een nog altijd groeiend aantal

kennisdossiers. Delen daarvan zijn ook toegankelijk

voor niet-leden. n

52 | VVP NR 1 FEBRUARI 2023


Het praktijkgerichte katern Ken je vak! vormt het hart van iedere VVP-editie

en biedt need to know-informatie voor iedere adviseur. Met onder meer de

vertaling van belangrijke Kifid-uitspraken op het gebied van leven, schade

en hypotheken naar de dagelijkse adviespraktijk, de rubriek Permanent

Actueel en informatie en tips met betrekking tot Innovatie, Compliance,

Marketing & Sales, Inkomen, Purpose en Duurzaamheid.

FOTO PETER BEEMSTERBOER

NR 1 FEBRUARI 2023 VVP | 53


LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN

Verhuizen is niet blijven wonen

waar je woont

HYPOTHEKEN – De zeer op leeftijd zijnde consument ziet de uitkeringen van

zijn lijfrenteverzekeringen eindigen en voorziet dat zijn besteedbaar inkomen

te laag wordt. Hij besluit zijn woning aan zijn kinderen te verkopen en vanuit

de opbrengst van de verkoop huur te betalen zodat hij wel in de woning kan

blijven wonen. De kinderen financieren de aankoop van de woning door het

afsluiten van een hypotheek. De bank van de consument brengt aan de consument

vervolgens een boeterente in rekening van 13.650,89 euro.

De consumenten zijn het met deze boete niet eens. Zij stellen onder meer

dat “door overheidsmaatregelen” ouderen tegenwoordig niet zomaar in aanmerking

komen voor een plek in een bejaardenhuis. Ouderen moeten zo lang

mogelijk zelfstandig blijven wonen. Zij vinden het wrang dat de bank daar in

haar voorwaarden niet in meegaat.

Het verweer van de bank is dat dat zij een vergoedingsrente in rekening

brengt als een hypothecaire geldlening vervroegd wordt afgelost en de rente

op het moment van aflossing lager is dan de rente die betaald zou worden

zonder vervroegde aflossing, omdat de bank dan financieel nadeel lijdt. De

bank heeft hierop een uitzondering gemaakt in geval van verhuizing, omdat

anders de doorstroming op de woningmarkt verhinderd wordt.

Alles afwegend, is de Geschillencommissie van oordeel “dat hetgeen de

consumenten naar voren gebracht hebben, onvoldoende is voor een oordeel

dat het in rekening brengen van de vergoedingsrente naar maatstaven van

redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is”. – Uitspraak: GC 2022–0962

Hoedanigheid of doel?

HYPOTHEKEN – Een consument koopt als particulier een bedrijfspand. In het

kader van de financiering van dit pand heeft de consument een klacht over

de financieel dienstverlener. Deze klacht wordt voorgelegd aan de Geschillencommissie.

De commissie acht de klacht (deels) onbehandelbaar en motiveert

dit als volgt: “Artikel 60 van het reglement Geschillencommissie financiële

dienstverlening (Kifid) (geldig tot 1 april 2022) bepaalt dat onder het begrip

consument moet worden verstaan ‘Iedere natuurlijke persoon die handelt

voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten

vallen’. De aankoop van een bedrijfspand valt per definitie niet

onder het begrip consument als bedoeld in het reglement. Ook niet als het

bedrijfspand als privépersoon wordt aangekocht. Het gaat niet om de vraag

in welke hoedanigheid de consument het pand aankoopt, als privépersoon

of middels een bedrijf, maar om de vraag wat het doel van de aankoop is. Dat

doel is in dit geval zakelijk en valt daarmee niet onder artikel 60 van het reglement.”

– Uitspraak GC 2022-0619A

Heeft erfgenaam recht

van inzage hypotheek

overledene?

HYPOTHEKEN – De broer van de overleden zus

verzoekt de bank informatie te verstrekken over

twee hypothecaire geldleningen van zijn zus. De

bank weigert deze informatie te verstrekken. De

Geschillencommissie stelt de bank in het gelijk

en motiveert dit onder meer als volgt: “Uit artikel

4:182 van het Burgerlijk Wetboek volgt dat erfgenamen

gezamenlijk in de rechten van de erflater

treden. Het inzagerecht is daarom een recht dat

aan de erfgenamen gezamenlijk toekomt en niet

individueel.

“Niet ter discussie staat dat de boedelnotaris

van de nalatenschap van erflaatster de erfgenamen

vertegenwoordigde. Uit de door partijen

overgelegde stukken blijkt echter niet dat de boedelnotaris

heeft verzocht om stukken over herfinanciering

in 2006, de jaaroverzichten van 2006

tot en met 2013 en een rekeningoverzicht vanaf

2018. Dit verzoek is dus niet door de erfgenamen

gezamenlijk gedaan, maar alleen door de consument.

Alleen al om die reden kan het verzoek niet

worden toegewezen.” – Uitspraak GC 2022-1002

Leren van Kifid-uitspraken

De uitspraken van Kifid bevatten regelmatig

leermomenten voor financieel adviseurs en

verzekeraars. In elk nummer vat VVP een aantal

relevante uitspraken samen.

De samenvatting Hypotheken

wordt u aangeboden door de

54 | VVP NR 1 FEBRUARI 2023


ADFIZ

Omdat vrijwel iedereen die in Nederland

woont verplicht is een zorgverzekering

af te sluiten, zal de Zorgverzekeringswet

bij veel adviseurs regelmatig onderwerp

van gesprek zijn. Of het nu gaat om het

adviseren van een individu over de best

passende zorgverzekering of over het

begeleiden van een multinational om

een zorgcollectiviteit voor het personeel

op te tuigen; kennis van de regels en

achtergronden rondom de Zorgverzekeringswet

is daarbij essentieel.

De ins en outs van

de Zorgverzekeringswet

TEKST ADFIZ

Daar komt nog bij dat er rondom de Zorgverzekeringswet altijd veel te

doen is. Jaarlijks wordt het wettelijke vergoedingenpakket in meer

of mindere mate aangepast. Regelmatig zijn er ingrijpender wijzigingen,

zoals het vervallen van de collectiviteitskorting op de basisverzekering.

En recent heeft het kabinet maatregelen aangekondigd om te

voorkomen dat het verplichte eigen risico van 385 euro direct volledig opgesoupeerd

wordt als gebruik wordt gemaakt van medisch-specialistische zorg.

Om te helpen om de kennis rond de Zorgverzekeringswet up-to-date te

houden, biedt Adfiz een gratis handboek aan over de Zorgverzekeringswet.

In dit document met de naam Zorgverzekeringswet in Praktijk worden alle

relevante aspecten van de Zorgverzekeringswet besproken. Zo wordt er begonnen

met wie er horen tot de kring van verzekerden. Belangrijk daarbij zijn

ook internationale aspecten. Belangrijke zaken

als verdragszorg en hoe mensen die daar recht op

hebben dat betalen worden vermeld. Vervolgens

wordt er ingezoomd op de Zorgverzekeringswet

zelf: hoe zit het met aanmeldplicht van verzekeringsgerechtigden

en hoe werkt de acceptatieplicht

van verzekeraars? En wat gebeurt er als je

bewust onverzekerd bent?

STEMMEN MET DE VOETEN

Onderdeel van de marktwerking rondom de

Zorgverzekeringswet is dat verzekerden kunnen

‘stemmen met de voeten’ door van verzekeraar te

‘Gratis

handboek

over de

Zorgverzekeringswet’

switchen. Maar welke opzegmogelijkheden kent

de wet allemaal, voor zowel verzekerden als voor

zorgverzekeraars? Daarna wordt het wettelijke

verstrekkingenpakket van de Zorgverzekeringswet

besproken. Wat zit er allemaal in en hoe moeten

zorgverzekeraars daarmee omgaan? En hoe werkt

het met het eigen risico?

Regelmatig wordt gesproken over de stijgende

zorgkosten. Maar hoe wordt alle zorg vanuit

de Zorgverzekeringswet gefinancierd? Is de premie

die we betalen genoeg voor alle zorgkosten of

is dat slechts een deel van de financiering van de

Zorgverzekeringswet? En hoe zit het met wanbetalers

en de zorgtoeslag?

Al deze elementen komen in het handboek

Zorgverzekeringswet in Praktijk aan de orde. Het

document wordt periodiek, meestal tweemaal per

jaar, bijgewerkt naar de actuele stand van zaken.

In september worden de cijfers en gegevens verwerkt

die op Prinsjesdag door de overheid openbaar

gemaakt worden. En begin januari wordt de

versie met alle gegevens voor het nieuwe jaar bijgewerkt.

De meest actuele versie is te vinden in

het kennisdossier Zorgcollectiviteiten op de site

van Adfiz (www.adfiz.nl/zorgcollectiviteiten). Op

pagina 5 van de handleiding staat ook beschreven

hoe je je kunt aanmelden om de updates automatisch

in je mailbox te ontvangen. n

NR 1 FEBRUARI 2019 2023 VVP | 55


Het kan altijd voorkomen dat een werknemer tijdelijk in het buitenland gaat werken en een eigen

woning achterlaat. Wie kan daar blijven wonen en wat gebeurt er dan met de hypotheekrenteaftrek?

Dit alles is vastgelegd in de uitzendregeling, waar recent een wijziging in is aangekondigd.

Wat verandert er binnen de uitzendregeling

en eigenwoningregeling?

Wft Hypothecair krediet

Doelgroep

uitzendregeling eigen

woning verruimd

Een grotere doelgroep kan gebruikmaken

van de uitzendregeling voor de eigen

woning. Dit blijkt uit een goedkeurend

besluit van de staatssecretaris van

Financiën. De goedkeuringen zijn ingegaan op 8

november 2022 en werken terug tot en met 23

oktober 2020.

Tijdens de uitzendregeling mogen de volgende

personen in de woning van de belastingplichtige

wonen, waarbij de woning een eigen woning blijft:

• de fiscaal partner van de belastingplichtige;

• de persoon die niet meer fiscaal partner van

de belastingplichtige is door de uitzending

van de belastingplichtige;

• de persoon die direct voor de uitzending minimaal

twaalf maanden achter elkaar bij het

huishouden van de belastingplichtige hoorde;

• de kinderen van de belastingplichtige;

• de kinderen van de fiscaal partner van de belastingplichtige;

of

PERMANENT ACTUEEL. OMDAT HET MOET.

Heeft u inhoudelijk klantcontact? Dan heeft u ook de verplichting om

Permanent Actueel te zijn. Met de rubriek ‘Permanent Actueel’ in VVP

helpen wij u op weg. Wij brengen verschillende actualiteiten onder de

aandacht. Wat zijn de ontwikkelingen in de branche, toegespitst op uw

vakgebied? Aan bod komen wetswijzigingen, nieuwe regelingen en aandachtspunten

binnen het Wft-vakbekwaamheidsstelsel. Even lezen en

u bent weer op de hoogte. De rubriek wordt verzorgd door de Vakredactie

van Lindenhaeghe. Wilt u op een van de onderwerpen reageren? Mail

uw reactie naar contact@lindenhaeghe.nl.

• de kinderen van de persoon die nog fiscaal partner was van de belastingplichtige

direct voor de uitzending. De leeftijd van het kind maakt hierbij

niet uit. Ook maakt het niet uit of het kind voor de uitzending bij het

huishouden van de belastingplichtige hoorde.

VOORWAARDEN GOEDKEURING 1

De volgende drie voorwaarden gelden hierbij:

1. De belastingaanslag staat nog niet onherroepelijk vast op 23 oktober

2020. Het gaat hierbij om de belastingaanslag waarin een beroep wordt

gedaan op de goedkeuring.

2. De woning wordt kosteloos beschikbaar gesteld om in te wonen.

3. De woning is een eigen woning direct voor de goedkeuring.

GOEDKEURING 2

Heeft een belastingplichtige gebruikgemaakt van goedkeuring 1, maar kan

de belastingplichtige in de volgende belastingjaren geen gebruikmaken van

goedkeuring 1, omdat de belastingaanslag wel onherroepelijk vaststaat op 23

Powered by

oktober 2020? Dan mag de belastingplichtige alsnog

gebruikmaken van goedkeuring 2. De belastingplichtige

moet dan voldoen aan de volgende

vier voorwaarden van goedkeuring 2:

1. De belastingplichtige heeft gebruikgemaakt

van goedkeuring 1 in een eerder belastingjaar.

2. De belastingplichtige voldoet aan de andere

voorwaarden van goedkeuring 1.

3. De belastingplichtige voldoet aan de voorwaarden

van de uitzendregeling tijdens de

uitzending.

4. De belastingplichtige doet op tijd een verzoek

om ambtshalve vermindering. n

56 | VVP NR 1 FEBRUARI 2023


PERMANENT ACTUEEL

Vanaf 2021 kunnen woningkopers die jonger dan 35 jaar zijn, gebruikmaken van

de startersvrijstelling op overdrachtsbelasting. Recent is het besluit geactualiseerd

en is besloten dat er ook, na het indienen van bezwaar, gebruikgemaakt

kan worden van de startersvrijstelling of van het lage tarief.

Wft Hypothecair krediet

Alsnog startersvrijstelling of

lage tarief door bezwaar

Lukt het een koper niet om de schriftelijke

verklaring af te geven bij de notaris voor

het passeren van de woning om hiermee

gebruik te kunnen maken van de startersvrijstelling

of van het lage tarief? Of doet de

koper geen beroep op de startersvrijstelling of op

het lage tarief? Dan mag de koper bezwaar indienen

bij de Belastingdienst na het betalen van de

overdrachtsbelasting.

GOEDKEURING

De staatssecretaris heeft goedgekeurd dat een koper

alsnog gebruik kan maken van de startersvrijstelling

of van het lage tarief als de koper voldoet

aan de voorwaarden. De koper moet hiervoor op

tijd bezwaar indienen bij de Belastingdienst.

De volgende voorwaarden gelden:

1. De Belastingdienst behandelt het bezwaar als

het bezwaar voldoet aan de eisen die daarvoor

gelden.

2. De koper doet een beroep op deze goedkeuring

tijdens de bezwaarfase. De schriftelijke

verklaring wordt hierbij alsnog toegevoegd.

3. De koper voldoet aan de voorwaarden van de

startersvrijstelling of aan de voorwaarden van

het lage tarief.

4. Het gebruikmaken van de startersvrijstelling

of het lage tarief door de goedkeuring vervalt

als dezelfde woning binnen zes maanden

wordt doorverkocht en de volgende koper

een beroep doet op de verlaging van de overdrachtsbelasting

door artikel 13 van de Wet op

Belastingen van Rechtsverkeer.

5. Heeft de koper gebruikgemaakt van de startersvrijstelling door deze

goedkeuring? En ontvangt de koper binnen twaalf maanden een groter

deel van het eigendom van dezelfde woning of meer rechten van dezelfde

woning of een aanhorigheid? Dan moet de koper alsnog overdrachtsbelasting

betalen over de volledige woningwaarde als de waardes bij elkaar

opgeteld hoger zijn dan de woningwaardegrens.

6. Heeft de koper gebruikgemaakt van deze goedkeuring? Dan mag de koper

niet nog een keer gebruikmaken van de startersvrijstelling in de toekomst.

n

SCHENKINGSVRIJSTELLING EIGEN WONING VERDWIJNT

Om de woningmarkt te verbeteren en vermogensongelijkheid te verminderen,

is de schenkingsvrijstelling eigen woning per 1 januari 2023 omlaag

gebracht naar 28.947 euro. Per 1 januari 2024 wordt de schenkingsvrijstelling

eigen woning helemaal afgeschaft.

Daarnaast wil het kabinet de positie van starters en doorstromers op

de woningmarkt verbeteren. Daarom is de woningwaardegrens van de

startersvrijstelling per 1 januari 2023 verhoogd van 400.000 naar 440.000

euro. Door de startersvrijstelling betalen huizenkopers jonger dan 35 jaar

eenmalig geen overdrachtsbelasting voor de aankoop van een woning

waarin ze zelf gaan wonen. Tegelijkertijd heeft het kabinet het tarief verhoogd

voor de overdrachtsbelasting voor kopers die de woning niet zelf

gaan bewonen, van acht naar 10,4 procent.

Ook is het eigenwoningforfait in 2023 verlaagd tot 0,35 procent voor

woningen tussen de 75.000 en 1.200.000 euro.

NR 1 FEBRUARI 2019 2023 VVP | 57


INKOMEN

AOV afsluiten: privé of op naam van

je BV? Veel ondernemers met een

BV stellen deze vraag. Er zijn tientallen

internetpagina’s aan gewijd.

Deze beschrijven de fiscale verschillen

en wijzen vaak op het faillissementsrisico.

Maar daar blijft

het meestal bij. Er zijn echter meer

aandachtspunten.

AOV: privé of op naam van je BV?

Navraag bij diverse verzekeraars leert dat veruit de meeste arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

op naam van de ondernemer zelf

(‘in privé’) worden afgesloten. Sterker nog: veel aanvraagformulieren

kennen alleen deze mogelijkheid. Voor een AOV op naam van

een BV is dus extra communicatie nodig of een wijziging achteraf. De voorwaarden

zijn doorgaans geschreven voor de situatie dat verzekeringnemer

en verzekerde dezelfde persoon zijn. Het alternatief levert onleesbare tekstuele

acrobatiek op.

FISCALE BEHANDELING

Premies voor een privé gesloten AOV zijn aftrekbaar in box 1 van de inkomstenbelasting

als uitgaven voor inkomensvoorzieningen, uitkeringen worden

in dezelfde box belast als inkomsten uit vroegere dienstbetrekking. De verzekeraar

houdt loonbelasting in als voorheffing, deze wordt verrekend met de

inkomstenbelasting. Indien een BV verzekeringnemer is, vormen de premies

bedrijfskosten. Uitkeringen vallen in de winst. Beide hebben dus gevolgen

voor de vennootschapsbelasting. Niet de verzekeraar maar de BV moet loonbelasting

inhouden als de uitkering aan de DGA wordt overgemaakt.

Let op bij een zwangerschapsuitkering! Deze is onbelast, maar hoe keert

de BV dit bedrag onbelast uit aan de zwangere DGA? Een uitstekend argument

om de AOV privé af te sluiten.

Arbeidsongeschiktheid kan leiden tot een faillissement, of omgekeerd.

Sluit daarom nooit een AOV af op naam van een werkmaatschappij. Hiermee

voorkom je dat de uitkeringen in de failliete boedel

vallen. Bij een holding speelt dit risico niet,

tenzij de ondernemer ook vanuit de holding gaat

werken.

TEKST ANNEMIEKE POSTEMA, AOVDOKTER.NL

ARGUMENTEN

Accountants en boekhouders voeren diverse redenen

aan om een AOV op naam van de BV af

‘Meeste AOV’s

worden in privé

afgesloten’

te sluiten, zoals de loondoorbetalingsplicht bij

ziekte. (Door deze verplichting zou een wachttijd

van twee jaar verantwoord zijn. Maar als de enige

werkzame persoon arbeidsongeschikt is, komt

er geen geld binnen!) Loondoorbetaling kan niet

door derden worden afgedwongen, alleen door de

DGA zelf: vestzak-broekzak. De arbeidsongeschikte

DGA doet er verstandig aan om bij de Belastingdienst

een beschikking te vragen voor de verlaging

van het gebruikelijk loon. Anders kan de fiscus

wel loonheffing afdwingen.

Een ander veel gebruikt argument is dat de

premie niet ten laste van het privévermogen van

de DGA komt. Uiteindelijk maakt dat niet uit,

want een lagere BV-winst leidt immers tot lagere

dividenduitkeringen aan diezelfde DGA.

Bij langdurige arbeidsongeschiktheid kan het

onwenselijk zijn de BV enkel in stand te houden

voor het doorsluizen van de uitkering. De kosten

lopen immers ook door. Niet iedere verzekeraar

werkt echter zomaar mee aan het wijzigen van de

verzekeringnemer/begunstigde in een uitkeringssituatie.

Incidenteel adviseert een accountant een AOV

op naam van de BV zodat de DGA zelf kan bepalen

hoeveel hij ontvangt bij arbeidsongeschiktheid.

Dat lijkt mij een onwenselijke constructie. Sommige

adviseurs noemen de theoretische mogelijkheid

dat de BV verzekeringnemer is en de DGA

begunstigde. In de praktijk komt dit echter nauwelijks

voor. Tot slot: klagen bij Kifid kan alleen

over diensten die als privépersoon worden afgenomen.

n

58 | VVP NR 1 FEBRUARI 2023


KLANTGERICHTHEID

Door de huidige technologie en de transparantie

van het internet en social media, zijn er vrijwel geen

slechte producten meer. Dat geldt ook voor verzekeringen.

De klant zoekt het onderscheidend vermogen

dan ook niet zo zeer meer op product, maar op de totale

dienstverlening. Je product is de klantbeleving

geworden. Hoe kun je daarop onderscheiden?

Je product is

klantbeleving

TEKST SONJA STALFOORT, PUURKLANT

Laten we beginnen met een definitie voor klantbeleving. Klantbeleving

is het gevoel dat de klant heeft over een organisatie op basis

van alle interacties die hij heeft gehad met de organisatie. Klantbeleving

wordt ook vaak customer experience (CX) genoemd. De eerste

interacties vinden vaak al plaats zonder dat er direct contact is. Klanten of

potentiële klanten zien berichten voorbijkomen op social media, ze bezoeken

je website en checken reviews op bijvoorbeeld Advieskeuze.nl. Als ze dan nog

steeds van plan zijn om jouw dienstverlening af te nemen, dan moet het wel

heel makkelijk en snel gaan. Bedrijven die bij het contactformulier schrijven

dat ze zo snel mogelijk contact opnemen, begrijpen de klantbehoefte niet.

Wat is snel? Er is er een grote groep die bij onduidelijkheid de telefoon pakt,

maar onder de 25 jaar wil men niet bellen. Wel chatten, appen en soms een

e-mail. Ben je daar als organisatie op ingericht? Bovenstaande zaken gaan

allemaal over klantbeleving en ik heb het product nog niet genoemd. Als de

klant aan het begin van de klantreis al niet het juiste gevoel heeft, dan wordt

het lastig om nog iets te verkopen. De marketingmix bestaat niet meer alleen

uit Product, Prijs, Plaats, Promotie. Ook Personeel, Proces en Purpose

hebben een nadrukkelijk rol in genomen en alles moet met elkaar kloppen.

ONDERSCHEIDEN

Het begint met een stevig kompas. Een energieke

en richtinggevende missie, visie en strategie. Gevolgd

door de kernwaarden en een onderscheidende

en consistente huisstijl. Het uitwerken van

een basis klantreis is vervolgens een goede manier

om de klantbeleving te ontwerpen. Hoe ziet

bijvoorbeeld de oriëntatiefase van een (potentiële)

klant eruit en hoe speel jij daar als organisatie op

in? Als de klant in deze fase op zoek is naar informatie

over de verschillende hypotheekvormen

‘Het begint

met een stevig

kompas’

bied je dan een blog waarin je dit helder uitlegt of

bied je alleen de mogelijk om een afspraak hierover

te maken? Bij het ontwerpen van de klantreis

en de gewenste klantbeleving is het van cruciaal

belang om dit samen met een multidisciplinair

team (of gewoon medewerkers met verschillende

functies) te doen. Een klantreis gaat over de gehele

organisatie heen en het is mijn ervaring dat

medewerkers samen al een heel eind komen op

de mogelijke verbeterpunten. En natuurlijk is het

belangrijk om feedback bij klanten op te halen en

in continu dialoog te staan over deze klantreis.

Het kompas is een belangrijke leidraad voor de basis

van de klantreis en waarop de organisatie zich

kan onderscheiden. Een gezonde dosis creativiteit

doet de rest. n

Sonja Stalfoort is expert in klantbeleving en auteur

van het boek ‘De klant-energieke organisatie’.

Zij kent de financiële sector als geen ander en was

werkzaam onder bij ARAG.

NR 1 FEBRUARI 2019 2023 VVP | 59


DUURZAAMHEID

Hoe krijg ik meer gedaan op het gebied

van duurzaamheid? Helaas heb

ik de achtste en negende dag in de

week ook nog niet kunnen vinden,

maar wel heb ik twee voorbeelden.

Twee voorbeelden waar ik motivatie

uithaal om ook daadwerkelijk tijd

voor duurzaamheid te maken.

Te druk voor

duurzaamheid?

TEKST BJÖRN JALVING, TURIEN & CO.

Wellicht herken je het gevoel, je zou graag meer doen op het gebied

van duurzaamheid maar het is al zo druk. Soms heb je

ideeën hoe zaken duurzamer kunnen of hoe duurzaamheid

meer in de bedrijfsvoering doorgevoerd kan worden, maar er is

ook de hectiek van alledag. Door van duurzaamheid een doelstelling te maken

is er de spreekwoordelijke stok achter de deur om ermee aan de slag te

gaan. Uiteraard is het hierbij prachtig om als doelstelling te hebben om als

bedrijf in 2030 volledig CO2-neutraal te opereren. Maar juist op persoonlijk

of op teamniveau is het goed om een doelstelling af te spreken. Deze doelstelling

is vaak veel tastbaarder voor ons en de collega’s. Een goede doelstelling

geeft richting, verhoogt de motivatie, versterkt de saamhorigheid binnen

het team en is van positieve invloed op onze eigenwaarde. Mijn doelstelling

op het gebied van duurzaamheid in 2023? Wij gaan er met ons team voor om

minstens drie nieuwe producten te introduceren waarbij duurzaamheid een

belangrijke component is.

INSPIRATIE BUITEN DE DEUR

Soms is een inspirerend verhaal buiten de deur voldoende om te beseffen dat

een drukke agenda geen reden mag zijn om ergens niet mee aan de slag te

gaan. Een voorbeeld waar ik stil van werd, is het bezoek van eurocommissaris

Frans Timmermans aan Oekraïne. Vanwege de veiligheid reisde Timmermans

per geblindeerde trein af naar Kiev om daar

met Zelenski en diverse ministers te praten over

‘Maak van

duurzaamheid

een

doelstelling’

de groene wederopbouw van Oekraïne. Een journalist

vroeg of duurzaamheid hetgeen is waar Oekraïne

nu op zit te wachten, is er niet meer de behoefte

aan wapens? Timmermans gaf daarop als

antwoord dat juist nu het in gesprek gaan over de

wederopbouw hoop geeft. Hoop op dat Oekraïne

grotendeels kan voorzien in de eigen energiebehoefte,

hoop op een moderne, stabiele en duurzame

economie en hoop op een EU-lidmaatschap.

Juist vanuit Oekraïne is er daarom de behoefte

te investeren in een duurzame toekomst. Het

land is afhankelijk van fossiele brandstoffen maar

ziet mogelijkheden om meer met hernieuwbare

energie te gaan werken om zo onafhankelijker en

weerbaarder te worden. En een rol te spelen in de

productie van biomethaan en groene waterstof,

twee brandstofsoorten die in de toekomst waarschijnlijk

meer nodig zullen zijn, waardoor zij ook

voldoende exportmogelijkheden zien.

Deze hoop en veerkracht geven mij de motivatie

en inspiratie om ook een aantal stappen harder

te zetten. Want tja, de agenda is altijd vol maar er

moet toch ruimte te maken zijn voor belangrijke

zaken als duurzaamheid? Ondernemen gaat verder

dan de problemen van alledag oplossen, de lange

termijnvisie en zorgen dat je ook straks klaar bent

voor de toekomst, hoort hier zeker bij. En hoe die

toekomst er straks uit ziet? Dat ligt ook aan ons! n

KANSEN BIJ VERDUURZAMING

In de rubriek ‘Duurzaamheid’ onderzoeken

Björn Jalving en Paul Burger van Turien & Co./

AnsvarIdéa kansen voor financieel adviseurs

bij verduurzaming. Reacties zijn welkom op

bjalving@turien.nl.

60 | VVP NR 1 FEBRUARI 2023


WARTAAL

Net als jullie allemaal moet ook ik mijn Wft-diploma’s op

orde houden. Een paar jaar geleden dacht ik dat ik nooit

meer iets met mijn inkomenspapiertje ging doen, dus heb

ik dat laten verlopen. Helaas, helaas. Ik had beter mijn

PE kunnen halen, want nu moet ik de tekst weer lezen en

examen doen.

Wartaal – verzekeringstaalringstaal

TEKST MIEKE DADEMA, SOEPEL.ORG

Ik heb na de eerste alinea eigenlijk al geen zin meer. Er staat namelijk: “In

beginsel voorziet een huishouden in het levensonderhoud doordat een

of meer leden tegen betaling arbeid verrichten.” Wat is dit voor zin, wat is

dit voor onzin! Waarom staat er niet gewoon: “Om geld te krijgen om je

gezin te onderhouden, werken de meeste mensen”. Of zoiets. Dat is toch veel

makkelijk en veel beter leesbaar. Ik ga met tegenzin door naar de volgende

regel en worstel mij door de eerste pagina’s, voordat ik het boek dichtsla en

iets anders ga doen.

Het is niet dat ik het niet interessant vind, het is ook niet dat ik het niet

snap. Maar het is wel dat ik de tekst te ouderwets en breedsprakig vind. Zinnen

van een paar regels, overal komma’s. Aan het einde van zo’n zin ben

ik dan de weg wel kwijt waar het ook alweer over ging. Ik lees zelf veel en

graag. Waarom lees ik een boek? Omdat het lekker leest, omdat ik opga in de

zinnen, het verhaal. Omdat ik mij voor kan stellen wat er allemaal gebeurd

met de hoofdpersonen. Ik lees geen boek om mij er doorheen te worstelen,

mijn nieuwsgierigheid neemt af met iedere slecht leesbare zin. En uiteindelijk

stop ik met lezen.

GATVER

Dat geldt ook voor de teksten in de verzekeringsbranche. Ik wil niet zeggen

dat ik nou graag Wft-opleidingsboeken lees, maar als ik ze lees moeten ze wel

een beetje lekker weglezen. Nog een voorbeeld, uit hetzelfde boek over collectieve

ongevallen: “Als de werkgever de premie betaalt en de premie niet

tot het loon van de werknemer wordt gerekend, is de werknemer loonbelasting

verschuldigd over de uitkering. De werkgever moet dan wel degene

zijn die de uitkering ontvangt. De uitkering wordt

progressief belast.” Gatver. Er staat gewoon: als

je werkgever een collectieve ongevallenverzekering

voor je heeft gesloten, dan zijn er regels hoe

je daar met de loonbelasting mee om moet gaan.

Ben jij degene aan wie de collectieve ongevallenverzekering

uitkeert? Dan is de regel dat als de

premie bij je loon hoort, je over de premie loonbelasting

betaalt. Krijg je later een uitkering, dan is

deze niet belast. Is de premie geen onderdeel van

‘Maak het

makkelijker en

duidelijker’

je loon en betaal je daarover dus geen loonbelasting,

dan wordt de uitkering belast. Het kan vast

nog wel makkelijker, maar maak er op zijn minst

duidelijke en korte zinnen van.

Ik ben meer een schademens dan een inkomenmens,

dus het zal moeizaam blijven, ik en dit

boek. Maar uiteindelijk kom ik er wel doorheen.

Normaal vind ik leren leuk, maar door het onderwerp

én door hoe het geschreven is, nu even niet.

En ik denk dat dit voor meer mensen geldt! Maak

het gewoon wat makkelijker en wat duidelijker,

daar wordt iedereen blij van.

Heb jij een wartaalthema, een woord of een

zin die je besproken wil zien, stuur die aan mij

door en wie weet zie je deze in mijn volgende column

weer terug! n

Mieke Dadema is initiatiefnemer van soepel.org en

wil verzekeringen toegankelijk maken voor mensen

die moeite hebben met lezen en schrijven. Meer informatie:

www.soepel.org.

NR 1 FEBRUARI 2019 2023 VVP | 61


BOUWSTENEN VOOR SUCCES

Een adviseur verslaan op prijs en

aanbod is redelijk gemakkelijk.

Maar een adviseur verslaan op de

relatie die hij of zij opbouwt, is een

stuk moeilijker.

Ga voor de relatie

TEKST JELLE BARTELS, NEXT STEP FACTORY

Op hoofdlijnen kan je kiezen om te concurreren op drie onderwerpen:

prijs, aanbod en relatie. Om telkens de goedkoopste prijs of

het beste aanbod te hebben, is veel geld nodig. Concurreren op

prijs of het kopiëren van een aanbod is voor jouw concurrent makkelijk.

En vervolgens moet jij weer met een nieuwe prijs en/of nieuw aanbod

komen. Dat kost veel geld.

FRISSE BLIK

Kies daarom voor het opbouwen van een excellente relatie. Dat is niet te kopiëren.

En het zorgt dat je de achterdeur dicht houdt. Omdat je je bestaande

klanten toch al kent, heb je ook nog eens een voordeel ten opzichte van

je concurrent. Daarvoor hoef je niets nieuws te doen. Wat je nodig hebt, is

tijd en de wil om écht te kijken naar de wensen van je klanten (en niet wat jij

denkt dat je klanten willen). Dus leer je aannames de deur uit te doen en kijk

eens met een frisse blik. Want reken maar dat ook jouw klanten wakker liggen

van hun financiële situatie.

Onderzoek wijst uit dat een groot deel van de Nederlanders zich schamen

voor hun financiële situatie. Dat geldt ook voor jouw klanten. Grote kans dat

ook jouw klanten zich schamen en zich zorgen maken over hun financiële situatie,

nu en in de toekomst. Jij als onafhankelijke adviseur zou hier natuurlijk

van enorme betekenis kunnen zijn!

Natuurlijk is een persoonlijk gesprek met je

klant altijd goed om erachter te komen wat hen

bezig houdt. Hoewel dat de meest accurate antwoorden

geeft, kan het ook effectiever. Ga met je

team fictief rond een klant zitten en breng de volgende

zaken in kaart:

• Wat ziet jouw klant in de wereld op hem/haar

afkomen wat ongerust maakt?

‘Een excellente

relatie is niet

te kopiëren’

• Wat ziet jouw klant in de wereld allemaal op

zich afkomen waar mogelijkheden liggen?

• Waar maakt jouw klant zich zorgen over in

zijn/haar privé en werkleven?

• Waar droomt jouw klant van in zijn/haar privé

en werkleven?

• Waar is jouw klant persoonlijk het bangst

voor? Wat is het ergste wat hem/haar kan

overkomen?

• Wat zou jouw klant het liefst willen? Waar

hoopt hij/zij op?

• Wat is in de kern de grootste behoefte van je

klant (dit vind je vaak in termen van veiligheid,

rust, gezelligheid, etcetera).

De antwoorden zijn natuurlijk in eerste instantie

jullie antwoorden. Je zult ze willen controleren

bij de klant. Als je dit eenmaal gedaan hebt

en je hebt de bevestiging dat je op de goede weg

bent, kun je een steeds betere relatie opbouwen.

Een ding kan ik je verzekeren: veel van de hoofdpijnen

en angsten hebben te maken met hun financiële

huishouding. Iets waar jij als adviseur

dus van enorme waarde kunt zijn! Want zeg nou

zelf, hoe fijn is het als je een adviseur hebt die je

helpt trends te duiden, je hoofdpijn te verlichten

en je (financiële) zorgen in een ander perspectief

te zetten? Met zo’n adviseur wil je altijd wel om

tafel! n

62 | VVP NR 1 FEBRUARI 2023


COMPLIANCE

Wat 2023 ons gaat brengen? Dat is altijd afwachten, maar

er zijn plannen genoeg. Om er een voor de branche uit te

pakken: het dienstverleningsdocument (DVD) wordt vervangen

door de vergelijkingskaart. De vraag is: is dit een

verbetering of tijdverspilling?

Verbetering of

tijdverspilling?

TEKST CHRISTEL VAN BOMMEL-VERSLUIJS, COMPLIANCE ADVISEUR

Uit een evaluatie door de AFM van het provisieverbod is gebleken

dat de klant het DVD onvoldoende gebruikt. Daarom heeft de minister

van Financiën afgelopen zomer besloten dat het DVD moet

worden vervangen door de vergelijkingskaart. Met als doel: een

duidelijker document dat klanten stimuleert om dienstverleners te vergelijken.

Maar de vraag is: vergelijken klanten dienstverleners wel door dit soort

informatiedocumenten naast elkaar te leggen? Volgens mij niet. Vergelijken

doe je door de website van dienstverlener te bekijken, meestal na aanbeveling

van iemand die al jaren klant is bij die dienstverlener of daar al jaren

mee samenwerkt. Je leest reviews en maakt een afspraak voor een intakegesprek

om te kijken of er een klik met de adviseur is. Dat vertelt die vergelijkingskaart

namelijk niet: wat de ervaringen van anderen zijn en of de (potentiële)

klant het vertrouwen heeft in de adviseur dat hij op basis van zijn

persoonlijke en financiële situatie een echt goed advies krijgt.

Wat staat er dan wel op de vergelijkingskaart? Wat de financiële dienstverlener

voor de klant kan doen: advies, bemiddelen of allebei en in welke

producten. Hoe je advies kunt krijgen: op kantoor, bij de klant thuis, videogesprek,

etcetera. Dan is er ook nog ruimte voor de adviseur om uit te leggen

waarom de klant voor hem moet kiezen. In maximaal 300 woorden. Ook

wordt vermeld de adviseur op onafhankelijke of

afhankelijke basis adviseert en wat de gemiddelde

prijs voor de dienstverlening is. Oude wijn in nieuwe

zakken als je het mij vraagt. Waarom wordt er

niet een document dat echt iets toevoegt ontwikkeld?

‘Vergelijkingskaart

oude

wijn in nieuwe

zakken’

KWARTETTEN?

Net als de DVD-generator stelt de AFM, als de

definitieve vormgeving van de kaart bekend is,

een applicatie beschikbaar waarmee de kaarten

kunnen worden gemaakt. En dan? Kwartetten?

Gaat een klant daadwerkelijk bij meerdere adviseurs

langs voor een kennismaking en dan thuis

de kaarten vergelijken? Dat doen klanten nu toch

ook niet? Alle (nieuwe) klanten ontvangen voorafgaand

aan de dienstverlening netjes een DVD,

maar of ze dit ook lezen? De klant krijgt al zoveel

informatie.

Als straks, de verwachting is april 2023, de vergelijkingskaart

klaar is hebben financieel dienstverleners

een half jaar de tijd om hun DVD’s om te

zetten naar vergelijkingskaarten. In hun opdrachtbevestiging

en op de website vervangen ze het

ene woord voor het andere en de klant tekent netjes

voor ontvangst. Vinkje gezet, klaar is Kees.

Als het echt anders had gemoeten, had het

dan ook anders gedaan. Meer van deze tijd. Een

document met tekst, dat maar door weinig mensen

wordt gelezen en waar niemand op zit te

wachten is naar mijn idee geen verbetering maar

een verspilling van tijd. Tijd die veel beter aan de

klant kan worden besteed. n

NR 1 FEBRUARI 2019 2023 VVP | 63


Op 16 december 2022 is de langverwachte brief van minister

van Gennip verschenen om de juridische positie van

de zelfstandige te verduidelijken. Vanaf 2025 wil de overheid

weer volledig gaan handhaven op de wet Deregulering

Beoordeling Arbeidsrelaties. De brief benoemt drie

hoofdcriteria om te beoordelen of sprake is van schijnzelfstandigheid

of van ondernemerschap.

Handhaving op wet DBA

komt terug

TEKST MARJOL NIKKELS, CS OPLEIDINGEN | BEELD WIEP VAN APELDOORN

Voor de Belastingdienst is het van belang om zelfstandigen en werknemers

in loondienst van elkaar te kunnen onderscheiden. De twee

categorieën werkenden worden namelijk voor de belastingen (fiscaal)

en premies (sociale zekerheidsrecht) anders behandeld. De

hoofdregel is dat er sprake is van een dienstverband als de arbeid persoonlijk

ingevuld moet worden, er loon betaald wordt en iemand onder gezag werkt.

In de praktijk zien we situaties dat een zelfstandige zonder personeel (zzp’er)

langere tijd één opdrachtgever heeft. Dat wijst sneller op een dienstverband.

Of dat de opdrachtgever naast het betalen een vergoeding ook de werkuren

voorschrijft en opdrachten geeft. Ook dan is er snel sprake van een dienstverband.

Het kabinet wil de schijnzelfstandigen aanpakken omdat belastingen en

sociale premies worden misgelopen. Als grote groepen werkenden niet meedoen

aan het stelsel van sociale zekerheid neemt ook het bereik daarvan af

en kan het moeilijker worden om ook kwetsbaarder werkenden voldoende

bescherming te bieden. Voor de vakbeweging is

een ander probleem dat er sprake is van oneerlijke

concurrentie met werkgevers die wel werkenden

in vaste dienst nemen. Verder is een zorg is dat er

in de groeiende groep zzp’ers ook werkenden zijn

die niet voldoende beschermd zijn tegen inkomensschokken

door werkverlies en ziekte.

‘Wijs uw

klant op de

risico’s van het

werken met

freelancers’

HANDHAVING

De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties

(DBA) was juist in 2016 ingevoerd om de schijnzelfstandigheid

te verminderen. De wet regelt dat

de opdrachtgever en de zzp’er (de opdrachtnemer)

samen verantwoordelijk zijn voor de fiscale gevolgen

van hun arbeidsrelatie. Zij moeten dus samen

bepalen hoe zij hun arbeidsrelatie invullen: als

dienstbetrekking (loondienst) of niet als dienstbetrekking.

Hiervoor werden modelovereenkomsten

geïntroduceerd. Echter, de opdrachtgever kon wel

achteraf geconfronteerd worden met het betalen

van sociale premies wanneer de werkzaamheden

toch anders uitgevoerd werden dan in deze overeenkomst

stond.

De wet DBA leidde tot veel onrust bij zelfstandig

ondernemers en hun opdrachtgevers. Veel

opdrachtgevers wilden geen werk meer aanbieden.

Door de onrust is de handhaving van de wet

DBA opgeschort. Sinds 2018 geldt de handhaving

alleen maar voor kwaadwillenden en fraudeurs.

Het huidige kabinet wil dat er vanaf 1 januari 2025

weer sprake is van volledige handhaving. Daarvoor

gaan ze de criteria voor zelfstandigheid verduidelijken.

DRIE HOOFDCRITERIA

Het kabinet kondigt aan dat de regels vanuit de

jurisprudentie in de regelgeving vastgelegd gaat

worden. De drie hoofdcriteria zijn:

• Worden er instructies gegeven en wordt toezicht

gehouden op het werk? (ook wel aangeduid

als materieel gezag)

• Is het werk organisatorisch ingebed in de organisatie

van de werkgevende?

64 | VVP NR 1 FEBRUARI 2023


INKOMEN

• Is er sprake van zelfstandig ondernemerschap

binnen een arbeidsrelatie? Dit biedt een contra-indicatie

voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst.

Naast het begrip ‘gezagsverhouding’ wordt dus

het begrip ‘inbedding’ geïntroduceerd. Inbedding

gaat over de mate waarin iemand onderdeel

is van een organisatie. Het kabinet zal later

met het werkveld bepalen hoe ze het begrip ‘inbedding’

precies gaan invullen. De zelfstandigenorganisaties

waarschuwen nu al dat de aangekondigde

maatregelen óók de mensen raken die

overduidelijk ondernemer zijn en niet concurreren

met werknemers in loondienst. Bijvoorbeeld

de mensen die meerdere keren per jaar invallen

voor werkneemsters die met zwangerschapsverlof

zijn. Dat zijn overduidelijk zelfstandig ondernemers,

maar ze werken wel steeds in een ‘ingebedde’

functie.

Ook gaat er een rechtsvermoeden van een arbeidsovereenkomst

komen dat gekoppeld wordt

aan een uurtarief. Blijven mensen onder dit tarief,

dan kunnen zij straks claimen dat ze eigenlijk

werknemers zijn. Het rechtsvermoeden leidt

dus tot een minimumtarief voor zelfstandigen.

De hoogte van dit minimumbedrag staat nog niet

vast.

Door aanscherping van de regelgeving is het de verwachting dat een deel

van de zzp’ers niet langer op freelancebasis kan werken. In veel uitvoerende

functies zal het moeilijker worden om nog zzp’ers in te zetten. Voorbeelden

die genoemd worden komen met name uit de zorg, bouw of de journalistiek.

AFBOUW ZELFSTANDIGENAFTREK

Uit het rapport van de Commissie Regulering van Werk bleek hoe groot fiscaal

de netto beloningsverschillen zijn tussen werknemers en zelfstandig ondernemers.

Het kabinet zet in op het creëren van een gelijker speelveld voor

contractvormen van werknemers en zelfstandigen. Hiervoor is in het Belastingplan

2023 de versnelde afbouw van de zelfstandigenaftrek

aangekondigd. De aftrek was in

2022 al verlaagd van ruim 7.000 naar 6.310 euro.

Voor 2023 is dat 5.030 euro. En in stappen wordt

de zelfstandigenaftrek verder teruggebracht naar

900 euro in 2027. Ook is de fiscale oudedagsreserve

(FOR) afgeschaft per 1 januari 2023.

Verder is de voorbereiding gaande voor de invoering

van de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering

voor zzp’ers. Het plan voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering

voor zelfstandigen

moet uiterlijk in het eerste kwartaal van 2025 in

de Staatscourant opgenomen worden. De vermoedelijke

invoerdatum zal niet voor 2027 liggen.

‘Wet DBA leidde

tot veel onrust

bij zelfstandig

ondernemers

en opdrachtgevers’

FREELANCERS

Werkt uw klant veel met freelancers, dan is het

nu al goed om na te denken in hoeverre ze ingebed

in de organisatie zijn en of ze wel of niet onder

een gezagsverhouding werken. Immers, vanaf

2025 gaat er door de fiscus volledig gehandhaafd

worden. Maar ook nu loopt de organisatie al risico

als de freelancer bij de rechter een dienstverband

claimt en zo recht krijgt op ziekengeld of WW. Dit

risico kan worden verminderd wanneer de freelancer

in ieder geval bij meerdere opdrachtgevers

werkt en qua inkomsten niet teveel afhankelijk

is van één opdrachtgever. Ook kunnen opdrachtgever

en opdrachtnemer werken met de modelovereenkomsten

zoals deze op de site van de Belastingdienst

opgenomen zijn. Wel moet de feitelijke

situatie ook overeenkomen met wat de modelovereenkomst

beschrijft. Oftewel, er mag geen

sprake zijn van een gezagsrelatie. n

Marjol Nikkels is vaktechnisch directeur bij CS Opleidingen.

NR 1 FEBRUARI 2019 2023 VVP | 65


COLUMN

MONEYVIEW HOUDT ALLE HYPOTHEEKRENTES

NAGENOEG REALTIME BIJ EN DAT HEBBEN WE

AFGELOPEN JAAR GEWETEN OOK. IN TOTAAL

HEBBEN WE IN 2022 EEN KLEINE DRIE MILJOEN

RENTEMUTATIES VERWERKT, TERWIJL DAT ER IN

2021 NOG ‘MAAR’ RUIM 650.000 WAREN.

TEKST PEPIJN VAN KLEEF, MONEYVIEW

Dat 2022 een roerig rentejaar was, is

geen geheim. Stond de hypotheekrente

begin 2022 gemiddeld nog op

1,11 procent voor tien jaar vast met

NHG, aan het einde van het jaar was

dat gemiddelde voor eenzelfde hypotheek

4,11.

Hoe anders ging het in 1996, het jaar waarin wij

begonnen met het vastleggen van hypotheekrentes.

Eén keer per week, op vrijdag, deden we een belrondje

langs alle geldverstrekkers met de vraag of er

voor de komende week nog rentewijzigingen op stapel

stonden. Vaak volgde dan de wedervraag of wij

toevallig al van andere partijen gehoord hadden of

er een wijziging aankwam, want zo werkte dat toen:

als één van de grootbanken bewoog was dat het teken

voor de rest om ook wat te gaan doen.

En wat was het renteleven toen nog heerlijk eenvoudig!

Er waren hooguit vijf risicoklassen en met

een stuk of tien rentevaste periodes had je het wel

zo’n beetje gehad. We deden op vrijdagochtend ons

belrondje, verwerkten ’s middags de mutaties en we

verstuurden maandagochtend (per fax!) onze HypotheekWijzer

met daarin een tabel of zes met rentes.

66 | VVP NR 1 FEBRUARI 2023


MONEYVIEW

Hip and happening,

maar voor wie?

KORRELIG

Das war einmal. Vergelijk het eens met hoe het nu

gaat: alle rentevaste periodes tussen een maand en 30

jaar zijn beschikbaar, de bevoorschottingen worden

tegenwoordig tot op twee cijfers achter de komma berekend

en er zijn tal van extra op- en afslagen. Er zijn

met dat hippe granulaire gedoe op dit moment om

precies te zijn 93.800 rentes in de markt voor nieuwe

hypotheken voor nieuwe klanten en die van de ‘closed

book’-portefeuilles voor bestaande klanten met

bestaande hypotheken samen. Ál die prijspunten

kunnen tegenwoordig op dagbasis wijzigen en zoals

we allemaal weten: dat wat op dagelijkse basis kán

wijzigen, zál ook op dagelijkse basis wijzigen.

De tijd waarin er soms wekenlang geen beweging

te bekennen was in de hypotheekrentes, ligt al jaren

achter ons maar zo bont als de geldverstrekkers het

maakten in 2022 was nog niet eerder vertoond. Dagelijkse

aanpassingen zijn de standaard geworden en

er waren in het afgelopen jaar zelfs geldverstrekkers

waar wij meerdere keren op één dag een rentemutatie

van ontvingen.

Het moeten haast wel interne krachten zijn bij geldverstrekkers

die hier een en ander in de melk te brokkelen

hebben. Maar of het nou de riskmanagers, de

Treasury-afdeling of de pricing-specialisten zijn die

zorgen voor deze almaar complexer wordende realiteit,

de vragen die ik heb zijn hetzelfde: wat voegt het

toe om op één dag drie keer je rentes aan te passen?

En voor wie levert het dan wat op? En wat levert het

dan op? Is dit iets waar überhaupt íemand wat aan

heeft?

‘Wat voegt het toe om

op één dag drie keer je

rentes aan te passen?’

INTERNE KRACHTEN

De vraag is wie er nu precies gediend is met dat fijnmazige

en volatiele beprijzen van hypotheken. Ik

maak me sterk dat het niet per se het belang van de

klant of de adviseur is dat hier de drijvende kracht is.

Die hebben er alleen maar last van, want door de extreem

hoge snelheid van de wijzigingen wordt het geven

van adviezen en het nemen van beslissingen er

niet makkelijker op. De druk wordt alleen maar hoger

als je als klant niet weet of de rente waar je vanochtend

je financiële plaatje op hebt gebaseerd vanmiddag

nog wel geldig is.

Er zal ongetwijfeld iets achter zitten. Zou het zo zijn

dat het gewoon hip and happening is? Dat je er niet

meer bij hoort als je niet lekker dynamisch aan het

prijzen bent? Dat je op het Hypotheken Event een

muurbloempje bent als je niet ‘dynamic’ bent? Dat je

ontslag aanstaande is als je niet granulair gaat?

Of is het banaler en wordt dit extreem dynamische

beprijzen ingezet om elk laatste eurocentje aan

marge eruit te persen? En gaat het dus zoals altijd gewoon

weer eens om de pegels?

Of zijn we weer eens bezig om elkaar helemaal

gek te maken? Gewoon, omdat het kan? n

NR 1 FEBRUARI 2023 VVP | 67

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!