07.02.2023 Views

Toolkit Good Busy - voor social impact

Toolkit voor bedrijven en organisaties

Toolkit voor bedrijven en organisaties

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Inhoud

Samenvatting 3

Voorwoord 5

Inleiding 6

De 5 principes

Principe 1 Balans tussen bedrijfsstrategie en de passie van de medewerker 10

Principe 2 Geef vorm aan effectieve partnerschappen 13

Principe 3 Portfolio: herken de veelzijdigheid van vrijwilligerswerk 16

Principe 4 Medewerkersvrijwilligerswerk als essentieel onderdeel van HR 18

Principe 5 Integreer medewerkersvrijwilligersbeleid in je organisatiecultuur 20

Impact meten en checklist 22

En nu aan de slag 26

Definities 27

Verder lezen & boektips 28

Bronnen 29

Good Busy • Toolkit voor social impact • powered by NOV

pag 2 van 30 pagina’s

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!