07.02.2023 Views

Toolkit Good Busy - voor social impact

Toolkit voor bedrijven en organisaties

Toolkit voor bedrijven en organisaties

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Checklist

Je kunt verschillende onderdelen meten van het programma van je

medewerkersvrijwilligerswerk. Denk aan de kwaliteit en resulaten

van het programma, de competentie van de volunteer leaders en de

betrokkenheid van je medewerkers die vrijwilligerswerk doen.

Kwaliteit van het programma

samenvatting

the next

step

Onderdeel

Wat te meten

inleiding

Beleid

Communicatie

Technologie oplossing

Vrijwilligersmanagementsysteem

Incentives

Volunteer leadertraining

Bewustwording

Link met bedrijfsdoel

Intern: doelgroep, benadering, kanalen, boodschap

Extern: kanalen, marketingdata

Bewustwording

Gebruik

Gebruiksgemak

Adoptierate: hoeveel % van de medewerkers doet mee?

Individueel gebruik versus teamgebruik

Demografische gegevens gebruikers

Inhoud training

Aantal aanwezige deelnemers en volbrachte trainingen

principe 1

principe 2

principe 3

principe 4

principe 5

Good Busy • Toolkit voor social impact • powered by NOV

pag 23 van 30 pagina’s

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!