07.02.2023 Views

Toolkit Good Busy - voor social impact

Toolkit voor bedrijven en organisaties

Toolkit voor bedrijven en organisaties

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Competenties van de volunteer leaders

samenvatting

Onderdeel

Skills

Gedrag

Betrokkenheid van de vrijwilligers

Wat te meten

Vaardigheid om vrijwilligersactiviteiten te vinden

Communicatie

Leiderschapscapaciteiten

Partnerschappen opbouwen

Faciliteren van briefings voorafgaand en aan het einde van

vrijwilligersactiviteiten

Identificeren van de verschillende fasen van vrijwilligerswerk

Waarderen en bedanken van vrijwilligers voor hun deelname

the next

step

inleiding

principe 1

Onderdeel

Wat te meten

Betrokkenheid van de vrijwilligers Op een schaal van 1 - 10:

Hoe waarschijnlijk is het dat je een volgende keer weer meedoet?

Hoe waarschijnlijk is het deze activiteit aanbeveelt bij een collega?

Hoe waarschijnlijk is het dat je je deelname deelt met een vriend of

collega?

principe 2

principe 3

Betrokkenheid van het

bedrijf

Op een schaal van 1 - 10:

Hoe waarschijnlijk is het dat je ons bedrijf aanbeveelt aan een vriend?

Hoe waarschijnlijk is het dat je de organisatiecultuur met een vriend

bespreekt?

principe 4

Link vrijwilligersparticipatie met:

-productiviteit

-ziekteverzuim

-verloop

principe 5

Good Busy • Toolkit voor social impact • powered by NOV

pag 24 van 30 pagina’s

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!