07.02.2023 Views

Toolkit Good Busy - voor social impact

Toolkit voor bedrijven en organisaties

Toolkit voor bedrijven en organisaties

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

samenvatting

MEDEWERKERSVRIJWILLIGERSWERK

the next

step

inleiding

92%

van de Nederlandse

top-werkgevers heeft

een MVO programma

65%

van de bedrijven geeft medewerkers

de mogelijkheid om binnen bedrijfstijd

deel te nemen aan vrijwilligerswerk

(bron: NRC 30/1/2021 & Geven in Nederland 2020)

principe 1

principe 2

principe 3

(Bron: doing good is good for you)

94%

krijgt een beter humeur;

goed doen maakt blij

79%

wil graag werken

voor een betrokken bedrijf

57%

minder verloop als medewerkers zich

verbonden voelen door inspanningen van

een bedrijf op het gebied van vrijwilligerswerk

principe 4

principe 5

Good Busy • Toolkit voor social impact • powered by NOV

pag 8 van 30 pagina’s

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!