22.02.2023 Views

Regupol 1000 LSE

Datablad Regupol 1000 LSE

Datablad Regupol 1000 LSE

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Regupol</strong> <strong>1000</strong> <strong>LSE</strong><br />

PRODUCTOMSCHRIJVING<br />

<strong>Regupol</strong> <strong>1000</strong> <strong>LSE</strong> is een premium antislipmat<br />

ontwikkeld voor zware transporten<br />

die met extreme weersomstandigheden<br />

te maken kunnen hebben.<br />

LEVERINGSVORM<br />

Rollen & stroken<br />

AFMETINGEN<br />

Afhankelijk van wens, diktes: 8 - 20mm<br />

GEWICHT<br />

Ong. 7.8 kg/m² bij 8 mm dik<br />

KLEUR<br />

Zwart met rode/oranje vlokken<br />

HOOFDTOEPASSING<br />

Ladingzekering<br />

PRODUCTSPECIFICATIES<br />

MAXIMALE BELASTING<br />

BREUKREK<br />

630 t/m² = 6.30 N/mm² bij 8 mm 45% DIN 53 571, test lichaam B<br />

SLIPWEERSTAND<br />

> 0,6 μ (afhankelijk van toepassing)<br />

BULKDENSITEIT<br />

Ong. 983 kg m³<br />

TREKVASTHEID<br />

Tenminste 0.60 n/mm² volgens DIN 57<br />

154 test lichaam B & EN ISO 1798<br />

AFWIJZINGCONDITIES<br />

Barsten, gaten, scheuren, en na direct<br />

contact met olie, brandstof of chemicaliën.<br />

Kan volgens afvalcode 070299 van<br />

de European Waste Catalogue gewoon<br />

bij het huishoudelijk afval.<br />

BRANDKLASSE<br />

B2 volgens DIN 4102<br />

BESTENDIGHEID<br />

UV-licht, natriumchloride, zwakke zuren<br />

en alkaline oplossingen.<br />

GEBRUIKSTEMPERATUUR<br />

-40 °C tot +120 °C<br />

ONDERHOUD<br />

• Uit te schudden<br />

• Te stofzuigen<br />

• Wassen<br />

• Hogedrukreiniger<br />

DATABLAD <strong>Regupol</strong> <strong>1000</strong> <strong>LSE</strong> 18/2/2020 V1.0<br />

Copyright© Fiberplast Circulair BV - De Kletten 10 - 9206 BA Drachten - + 31 (0)51244715<br />

KvK 70119023 - info@fiberplastcirculair.nl - www.fiberplastcirculair.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!