24.02.2023 Views

Componist maart 2023

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Algemene Leden Vergadering<br />

Wijkvereniging Bergermeer<br />

23 <strong>maart</strong> <strong>2023</strong> | 19:30 uur | Aula Nicolaas Beets<br />

1<br />

Maart <strong>2023</strong>


2


Bestuur wijkvereniging Bergermeer<br />

Wiebe den Hartogh<br />

Voorzitter<br />

Rita Hellemons-Pilon<br />

Secretaris<br />

Louis Kramer<br />

Penningmeester<br />

Eefje Donkersloot-Groothuizen<br />

Bestuurslid<br />

Merel Meinen<br />

Bestuurslid<br />

Elger Snikkenburg<br />

Bestuurslid<br />

3


4


Algemene Leden Vergadering<br />

Wijkvereniging Bergermeer<br />

23 <strong>maart</strong> <strong>2023</strong> | 19:30 uur | Aula Nicolaas Beets<br />

AGENDA<br />

01. Mededelingen van het bestuur<br />

02. Vaststellen van de agenda<br />

03. Bestuur<br />

04. Ingekomen stukken9<br />

05. Notulen ALV van april 2022 zie website)<br />

06. Vaststelling jaarcijfers (zie website)<br />

07. Controle (en benoeming) kascommissie<br />

08. Evenementen <strong>2023</strong><br />

09. Aanpassen statuten <strong>maart</strong> 2024<br />

10. Voorlichting over de verkeerssituatie<br />

11. Rondvraag<br />

12. Sluiting<br />

Dennis Dieleman is beleidsmedewerker bij de afdeling verkeer in de gemeente Alkmaar.<br />

Hij komt ons het een en ander uit te leggen over verkeer in de wijk. We hebben de laatste tijd<br />

een paar vragen vanuit de wijk gekregen met daarbij vooral de uitleg dat “de rest van de wijk<br />

niks lijkt te vragen aan de gemeente, omdat ze het idee hebben dat daar toch niks mee wordt<br />

gedaan”. Dat vinden we jammer, omdat wij denken dat juist het tegenovergestelde waar is.<br />

Uiteraard kunnen er geen wonderen verwacht worden, maar ik kan wel uitleggen wat voor<br />

dingen dan realistisch zijn op korte(re) termijn en wat er zou kunnen op lange termijn en hoe<br />

dit werkt.<br />

Ook komt Mariëlle Kiel , gebiedsregisseur van Alkmaar West. De gebiedsregisseur vormt een<br />

belangrijke schakel tussen bewoners en gemeente. zij kijkt wat er in de buurt nodig is en<br />

verkent ook de mogelijkheden om bewonersinitiatieven te realiseren.<br />

5


6


Notulen ALV 2022<br />

Datum: 7 april 2022<br />

Plaats: Aula Nic. Beetsschool<br />

Opkomst: er zijn in totaal zo’n 30 personen aanwezig<br />

1. Voorzitter Wiebe opent de vergadering , er zijn geen mededelingen vanuit het<br />

bestuur.<br />

2. Er zijn geen extra agendapunten<br />

3. Er is tweemaal een oproep gedaan in de <strong>Componist</strong> voor meer participatie van de<br />

wijkbewoners bij evenementen die door de wijkvereniging worden georganiseerd.<br />

Er zijn in totaal 9 reacties binnen gekomen met leuke suggesties , maar geen echte resultaten.<br />

4. Nieuwe bestuursleden.<br />

Louis Kramer wordt de nieuwe penningmeester en Merel Meinen van Groot in Groen. De<br />

vereniging heet hen welkom.<br />

5. Geen ingekomen stukken, alleen afberichten van Elger Snikkenburg( bestuurslid) en Hans<br />

Andela ( samensteller van de componist ) Ook Dita Witteveen , wijkbewoner heeft afbericht.<br />

7


8


Benieuwd naar wat de componisten van de Bergermeer zoal<br />

gecomponeerd hebben? Luister dan eens naar de Bergermeer<br />

afspeellijst op Spotify.<br />

9


10


Wijkvereniging Bergermeer<br />

De wijkvereniging bestaat bij gratie van haar leden. Woont u in de Bergermeer dan zou u lid<br />

kunnen worden van de wijkvereniging.<br />

De contributie vormt een belangrijke inkomstenpost. Zo geven we subsidie aan diverse<br />

activiteiten, zoals Buitenspeeldag, Muziek en Kunst bij de Buren en de Bergermeerun. Ook<br />

treden we op als vertegenwoordigers van de wijk en laten we de mening van de wijk horen<br />

bij gemeentelijke plannen.<br />

Dat kunnen we alleen maar doen als we voldoende draagvlak in de wijk hebben.Dat kunnen<br />

we alleen maar doen als we voldoende draagvlak in de wijk hebben. De contributie bedraagt<br />

€ 7,50 per adres.<br />

U kunt lid worden of lid blijven door dit bedrag over te maken op rekeningnummer<br />

NL75INGB0003583596 tnv Wijkvereniging Bergermeer.<br />

De Bergermeer<br />

De Bergermeer maakt deel uit van de wijk Alkmaar West. Mariëlle Kiel is de gebiedsregisseur<br />

voor de wijken West, Huiswaard en Vroonermeer. Met haar kunt u contact opnemen over de<br />

buurt en de wijk waarin u woont.<br />

U kunt haar bereiken via 06 28 356 352 of mkiel@alkmaar.nl<br />

Met vragen voor de wijkagent kunt terecht bij Saskia Boersbroek. U kunt haar bereiken via het<br />

algemene nummer van de politie 0900 - 8844 of saskia.boersbroek@politie.nl<br />

Spreekuur in het Wijksteunpunt (kantoor wijkmeester), Honthorstlaan, dinsdag 14.00-14.30 uur<br />

11


Klein Alkmaar<br />

nieuwe naam met<br />

bekende gezichten<br />

Dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang,<br />

verspreid over alle wijken van Alkmaar<br />

Wij zijn een betrokken en vooruitstrevende kinderopvang in Alkmaar. Wij bouwen<br />

aan duurzame relaties met ouders, kinderen, collega’s en onze partners. Zo staan<br />

we schouder aan schouder en zorgen we samen voor onze kinderen en een betere<br />

wereld om ons heen.<br />

Wij maken bewuste keuzes voor een gezonde toekomst. Bij ons is<br />

iedereen welkom. Ben je nieuwsgierig naar ons, scan dan de QRcode<br />

voor meer informatie of voor het aanvragen van een rondleiding.<br />

kleinalkmaar.nl<br />

12


Zonder vrijwilligers geen activiteiten!<br />

Ook in <strong>2023</strong> wil Wijkvereniging Bergermeer weer een aantal evenementen<br />

organiseren. Om die activiteiten te kunnen bewerkstelligen zijn er mensen nodig die<br />

de schouders eronder willen zetten. De wijkvereniging zoekt (groepjes) buurtbewoners die<br />

deze feestelijkheden verder willen ontwikkelen, er een geheel nieuwe draai aan willen<br />

geven of mee willen helpen tijdens het evenement. Het bestuur zal meehelpen en<br />

ondersteunen waar dat gevraagd wordt. Voorlopig hebben we de volgende activiteiten op<br />

de rol staan:<br />

LEGO dag.<br />

Wijkvereniging Rembrandtkwartier heeft een enorme hoeveelheid LEGO en DUPLO<br />

en het is natuurlijk geweldig dat die wijkvereniging de kinderen uit de Bergermeer,<br />

het Bergerhof en het Bleaustraatkwartier de gelegenheid biedt om met al die blokjes<br />

prachtige bouwwerken te kunnen maken. Het plan is om dat op een nog niet bepaalde zaterdag<br />

plaats te laten vinden in de gymzaal van de school.Wie, ouders, grootouders, jongeren, willen zich<br />

met de organisatie van deze legodag gaan bemoeien? Er zijn ongeveer zes mensen nodig om te<br />

helpen bouwen, limonade uit te reiken etc..<br />

Lijkt dit je wat of wil je eerst meer informatie hebben? Die kun je krijgen bij Rita<br />

Hellemons: mobiel 0651476529 of mail naar: bestuur@wijkverenigingbergermeer.nl.<br />

13


14


Zonder vrijwilligers geen activiteiten!<br />

Paaseieren zoeken, eerste paasdag, 9 april <strong>2023</strong>.<br />

Deze zoekactie in het Park de Oude Kwekerij bleek in 2022 een groot succes. Het<br />

was prachtig weer, de paashazen dansten als nog nooit vertoond en 2000 eieren werden in rap<br />

tempo tussen de plantjes vandaan gehaald. Er waren op deze mooie ochtend veel kinderen met<br />

aanhang aanwezig, in totaal ongeveer 300 mensen. Ook voor deze actie zijn een paar<br />

enthousiastelingen nodig. Wil en kun je helpen bij het verstoppen van de eieren, het koffie en<br />

thee schenken en natuurlijk het bewonderen van alle eitjes die gevonden zijn? Je bent van harte<br />

welkom. Bovendien zijn er twee personen nodig die zich willen hullen in de paashaaspakken.<br />

Misschien met een paar vrienden of buren? Kun je ook afwisselen bij de bezigheden.<br />

Lijkt dit je wat of wil je eerst meer informatie hebben? Die kun je krijgen bij Rita<br />

Hellemons: mobiel 0651476529 of mail naar: bestuur@wijkverenigingbergermeer.nl.<br />

Koningsdag, 27 april, rommelmarkt en buitenspelletjes<br />

Dit jaar willen we heel graag in het Park de Oude Kwekerij een rommelmarkt voor<br />

kinderen organiseren en daarnaast willen we ook allemaal spelletjes uitzetten.<br />

We hopen zo een echt feestelijke Koningsdag te kunnen vieren in het Park de Oude Kwekerij.<br />

U snapt dat we dit zonder hulp van vrijwilligers echt niet gaan redden. We hebben<br />

hier veel mensen nodig om alles klaar te zetten en de deelnemers te begeleiden. De<br />

catering moet uiteraard ook goed geregeld zijn. Deze activiteit vereist een grotere<br />

groep helpende handen. Ook ideeën over de organisatie zijn van harte welkom.<br />

Lijkt dit je wat of wil je eerst meer informatie hebben? Die kun je krijgen bij Rita<br />

Hellemons: mobiel 0651476529 of mail naar: bestuur@wijkverenigingbergermeer.nl.<br />

15


Zonder vrijwilligers geen activiteiten!<br />

Muziek in de wijk.<br />

Dit jaar geen Muziek bij de Buren, maar alleen Muziek in de Wijk. In 2022 hebben we<br />

een combinatie gehad van muziek bij de mensen thuis en muziek in de wijk. Dat laatste speelde<br />

zich vooral af op het veld bij de Nic. Beetsschool. Er was een DJ, er stonden springkussens, een<br />

orgel reed door de wijk, kinderen zaten in de rij om geschminkt te worden en natuurlijk kannen<br />

vol limonade. Later op de dag waren er trommelaars en in het park stond de DJ klaar om de<br />

buurtbewoners te laten dansen. Helaas goot het.<br />

Dit jaar willen we ook zoiets organiseren in juni. Welke (muzikale) groep wil zich hier op storten?<br />

Ook kun je je zonder groep aanmelden als vrijwilliger. Die groep vormt zich vanzelf. Ideeën zijn<br />

natuurlijk ook altijd welkom. Het is niet perse de bedoeling dat het bestuur bepaalt wat je moet<br />

doen.We hopen op een mooie dag met veel muziek en een gezellig terras met veelmuziek, ook<br />

dit is ook alleen mogelijk met hulp en inzet van vrijwilligers.<br />

Lijkt dit je wat of wil je eerst meer informatie hebben? Die kun je krijgen bij Rita<br />

Hellemons: mobiel 0651476529 of mail naar: bestuur@wijkverenigingbergermeer.nl.<br />

16 9


Activiteiten Bergermeer <strong>2023</strong><br />

11 <strong>maart</strong> NLDoet<br />

23 <strong>maart</strong> Algemene Ledenvergadering Wijkvereniging<br />

Bergermeer<br />

9 april 1 e Paasdag : Paaseieren zoeken<br />

16 april Open podium Amfitheater in park de Oude Kwekerij<br />

27 april Koningsdag : kinderrommelmarkt en buiten spelletjes<br />

11 juni Open podium Amfitheater in park de Oude Kwekerij<br />

.. juni Volleybaltoernooi en aansluitend parkfeest<br />

.. juni Muziek in het Park, wijkvereniging Bergermeer’<br />

9 juli Open podium Amfitheater in park de Oude Kwekerij<br />

21 juli Picknick in het Park<br />

23 juli- 3 september JOL<br />

13 augustus Open podium Amfitheater in park de Oude Kwekerij<br />

10 september Open podium Amfitheater in park de Oude Kwekerij<br />

16 september Alkmaar City Clean/up<br />

17


18


Activiteiten Bergermeer <strong>2023</strong><br />

24 september Nationale Burendag<br />

Bergermeer Run<br />

29 oktober Halloween 23 juli- 3 september JOL<br />

13 augustus Open podium Amfitheater in park de Oude Kwekerij<br />

10 september Open podium Amfitheater in park de Oude Kwekerij<br />

16 september Alkmaar City Clean/up<br />

24 september Nationale Burendag<br />

Bergermeer Run<br />

29 oktober Halloween<br />

19


Hoe word je directeur<br />

van Taqa Theater De Vest en De Grote Kerk?<br />

Dat kan Naud van Geffen uitleggen. Hij is sinds een jaar of vier bewoner van de Bergermeer en<br />

sinds 1 oktober 2022 directeur van voornoemde instellingen. Met zijn 40 jaar heeft hij een<br />

arbeidzaam leven achter de rug dat bijna niemand in veel meer jaren haalt.<br />

Je begint als zevenjarige met het sorteren van komkommers bij een tuinder uit Goessen. ‘Ik stond aan<br />

het eind de “buitenbeentjes” er tussenuit te halen.’<br />

Als veertienjarige ga je aan de slag bij een Italiaans restaurant:’De hele familie werkte daar en ik kon<br />

de kennis later gebruiken bij mijn cateringbedrijf.’. Op je achttiende word je op- en afbouwer bij Hhet<br />

Gelders Orkest. ‘De vader van een vriend van mij was daar concertmeester.’. Hetzelfde orkest vraagt<br />

je om een evenement te organiseren met diezelfde vriend en binnen de kortst mogelijke tijd vind je<br />

jezelf terug achter het bureau van een heuse holding met een serieuze accountant en maak je dagen<br />

van 8 uur ’s ochtends tot 23.00 uur ’s avonds. ‘We hadden tien man in vaste dienst en 2550 freelancers<br />

die door het hele land bezig waren. Zij deden wat ik graag deed, dus daar stapte ik uit.’<br />

Vervolgens word je zelfstandig productieleider in de klassieke muziek. Eerst bij het Combattimento<br />

Consort Amsterdam, later bij de Nederlandse Bachvereniging. ‘Ik heb de Matthäus-Passion mogen<br />

doen in de kerk van Naarden Daar werkte als beheerder een heel bijzondere vrouw, van<br />

haar heb ik veel geleerd. Op paaszaterdag hadden we daar nog een concert en zij zei:”Waar is je<br />

stropdas? Met Pasen in de kerk hoort die erbij. Ga er een kopen. Dat was mijn duurste stropdas ooit.<br />

20


Op zijn 25ste kwam de baan vrij bij Het Gelders Orkest van wat toen nog heette orkestinspecteur,<br />

eigenlijk orkestmanager. ‘Het was een mooie combinatie van op kantoor werken en met het orkest<br />

meereizen. Ik was de duurst betaalde taxichauffeur, want ik haalde de dirigenten op van bijvoorbeeld<br />

Schiphol, Brussels Airport of van het hotel.’ In 2012/2013 kwam de bezuinigingsronde. ‘Mijn afdeling<br />

moest 50% bezuinigen. Ik moest leren om te gaan met mensen die geraakt werden door de<br />

bezuiniging. Ik had twee instrumenten in mijn gereedschapskist: empatisch meevoelen of de deur<br />

dicht en gaan. Daar liep ik persoonlijk echt tegen mijn muur aan. Na wat omwegen heb ik een<br />

persoonlijke effectiviteitstraining gedaan. De man die de training gaf, zei: “Dit is life-changing.” Hij<br />

had gelijk. De les die ik daar geleerd heb is dat je met elkáar dingen moet doen. Ieders perspectief<br />

komt vanuit een eigen overtuiging, eigen achtergrond, eigen talent. Die invalshoeken moeten<br />

vertegenwoordigd zijn in je team. Het leert je meer begrip te hebben voor de visie van de anderen en<br />

om die visies met elkaar te verbinden.’<br />

Onderstaande foto is het beeld dat Naud kreeg bij zijn afscheid van de Nationale Opera Ballet.<br />

21


Dit inzicht nam hij mee naar De Nationale Opera &amp; Ballet waar hij vanaf 2016 tot september<br />

2022 als zakelijk leider van het koor werkte. Hij was daar financieel manager. Dat lijkt op achter het<br />

bureau de boekhouding doen, maar het tegendeel is waar. ‘Juist daar ben je met mensen bezig.<br />

Dat loopt als een rode draad door al mijn werkzaamheden heen. Ook als je een eigen bedrijf hebt is<br />

de sfeer en dat goede gevoel belangrijk, ook al gaat het niet altijd zoals je wilt. Mensen met een<br />

burn-out gooien het bijltje er niet bij neer, maar willen juist teveel goed doen. Je kracht wordt dan je<br />

zwakte. Daar moet je balans in vinden. Dat was hier ook zo.’ De opera en het orkest waren prachtig,<br />

maar wel heel smal, merkte hij in de coronatijd. ‘Ik wilde daar, net zoals hier mijn opdracht is,<br />

verbinding met buiten maken, met de wereld er omheen. Dat was bij de opera minder. Er zijn veel<br />

liefhebbers, maar de aansluiting moet breder worden, contact met jonge mensen, mensen die geen<br />

liefhebber zijn. Zodat die ook een ervaring gaan hebben en nog een keer en nog een keer.’<br />

Peter Blaauboer had aangegeven dat hij stopte bij De Vest en de Grote Kerk. Naud: ‘Ik kende de<br />

Vest natuurlijk wel. Hanneke de Wit, mijn vrouw, komt uit Alkmaar. Ze heeft recitals èn in de Grote<br />

Kerk èn in De Vest gegeven. Ze zingt heel regelmatig met de Oratoriumvereniging. Ik krijg door mijn<br />

hele carrière heen, al vanaf de eerste dag dat ik manager was, steun van Hanneke. Het eerste project<br />

dat ik deed was Le Nozze di Figaro, tevens de eerste opera die ik deed in Amsterdam en in de aria<br />

Sull’aria zong Hanneke de gravin. De muziek leerde ik echt kennen door Hanneke. Zij zingt op hoog<br />

niveau, dus ik heb ook geleerd wat het leven is van een uitvoerend artiest, dus de andere kant. Ik<br />

heb gezien wat het kost om artiest te zijn. Het is heel leuk dat we samen in het vak zitten, ieder in<br />

een eigen stuk.’. Lachend vult hij aan dat hij in een volgend leven zeker geen uitvoerend artiest zal<br />

zijn.<br />

Het breder maken van de wereld van het theater en verbinding krijgen met die wereld daarbuiten wil<br />

Naud ook hier bereiken. Daarom gaat hij de wijkcentra langs. ‘Eerst kennis gemaakt met zeven<br />

wijkcentra om de kring die iets organiseren in Alkmaar te vergroten. Want die is best klein, dan lijkt<br />

Alkmaar een dorp, maar de populatie is eigenlijk heel groot. Er is een hele club die soms naar het<br />

centrum komt, misschien wel naar Taqa Theater De Vest of naar de Grote Kerk, maar vaak ook niet.<br />

De wijkcentra hebben de opdracht om binnen de wijk mensen te verbinden, maar ook met de<br />

grotere kring. Zij weten hoe je de mensen moet bereiken. Daar kunnen wij veel van leren.’.<br />

Naud stuurt drie MT’s aan, te weten Publiek en programmering, event (openstelling van de kerkvoor<br />

feesten, concerten ed.) en de financiële afdeling met onder andere Henk Jan Zijlstra. ‘Ik<br />

voetbal elke zondag met hem, daarom noem ik zijn naam.’ Elke zondag spelen ze met allerlei heel<br />

verschillende mensen op een veldje in het Hoefplan. ‘Geen competitie, maar wel fel!’.<br />

‘<br />

22


Ik mag werken met een fantastische groep mensen, die bestaat uit heel ervaren krachten, maar ook<br />

zijn er heel veel jonge enthousiastelingen. Daarnaast is er een grote groep vrijwilligers.<br />

Vrijwilligers zijn niet alleen nodig, maar dragen ook iets bij. Niet alleen aan het verhaal, maar ook aan<br />

wat je wil uitstralen als organisatie. Dat is het verbindende. Ze zijn ook ambassadeurs.<br />

Van onschatbare waarde.’.<br />

Aangezien De <strong>Componist</strong> een blad is voor de wijk De Bergermeer wil ik ook weten hoe hij hier<br />

terecht is gekomen. Hanneke haar familie en vrienden wonen hier. Na Arnhem wilden we eigenlijk in<br />

het midden van het land gaan wonen, maar toen kwam ons zoontje. (We hebben een kind dat in<br />

groep 1 zit en een kind dat in klas 1 zit). We wilden daarom liever hier wonen. Er stond welgeteld één<br />

huis in de Bergermeer te koop en dat hebben we toen gekocht. Superfijn dat we hier wonen<br />

vanwege de schoonouders, maar dat is ook andersom.Zij zijn ook heel blij dat wij hier wonen. Ons<br />

zoontje gaat nog regelmatig naar oma toe en onze dochter ging in de voor-continueroostertijd graag<br />

bij opa en oma een broodje eten. Zij heeft in Arnhem op de Vrije School waar ik op heb gezeten<br />

rondgelopen en in Alkmaar op de school waar Hanneke haar basisschooltijd heeft doorgebracht. Dat<br />

vind ik zo mooi.’.<br />

Op mijn vraag of hij ook in De Bergermeer het gesprek met de bewoners aan wilt gaan , antwoordt<br />

hij positief. ‘Ik wil graag praten over waarom mensen wel of niet naar het theater gaan. Een reden<br />

kan bijvoorbeeld zijn dat iemand zich niet thuisvoelt bij het publiek dat er zit. Kaarten zijn te duur,<br />

mensen hebben een druk sociaal leven. Daar kan ik van leren.’ Een gesprek aangaan is altijd<br />

goed. Tussen neus en lippen door geeft hij nog een tip: ‘Misschien kunnen er van die boekenkastjes<br />

voor huizen neergezet worden, dan is er ook een aanleiding om het gesprek aan te gaan.’. Wie<br />

begint?<br />

Na een gesprek van ruim twee (!) uur werd het tijd om zijn kantoor met een levensgrote, felroze<br />

gekleurde pony, vele gedichten, een prachtig schilderij en een voetbal van AZ met handtekeningen<br />

van de spelers te verlaten. ‘Ik kan nog uren doorgaan!’, sluit hij af en dat geloof ik graag. Dank je wel!<br />

Eefje Donkersloot-Groothuizen<br />

Naud is gek op poëzie. Daarom zijn er een paar gedichten die voor hem belangrijk zijn te vinden in De <strong>Componist</strong>.<br />

23


NIET BANG ZIJN<br />

Niet bang zijn, niet bang zijn:zelfs onder water<br />

gaat het leven door; alleen niet voor ons<br />

-een detail dat je maar beter kan vergeten.<br />

Nee, dan het grotere en diepere dat ons<br />

omringt bij het eeuwig geworstel<br />

op het droge; dat zou wel eens de troost<br />

van het hoge kunnen zijn.<br />

De grond<br />

is hard, de lucht is scherp:maar zacht<br />

zijn de momenten dat je om het kolderieke<br />

lachen moet. Een glimlach, meer zit er<br />

niet in. Er is een einde, er is een begin.<br />

Niet bang zijn, niet bang zijn; stel het bang<br />

zijn uit, en op het moment dat je bang zou<br />

móeten zijn, sluit het water zich onherroepelijk<br />

om je heen. En overal begint weer leven:<br />

kolderiek, lach maar-je zit er middenin<br />

Ruben van Gogh<br />

Dit gedicht, NIET BANG ZIJN, maakte zo’n indruk op hem, dat hij Ruben, tevens<br />

librettist voor de Nationale opera en koor, het verzoek gaf een gedicht te maken<br />

dat weergaf wat de koorleden doormaakten in de coronatijd. Gepensioneerde<br />

koorleden die normaal gesproken nog vaak naar repetities en uitvoeringen<br />

kwamen hebben met Ruben gesproken en hij heeft een gedicht gemaakt. Dat<br />

gedicht TOONAANGEVEND, werd gegeven aan de huidige koorleden.<br />

24


Dirigent<br />

TOONAANGEVEND<br />

Een koor dat zwijgen moet is net zo goed<br />

aanwezig. Adem is altijd bezig de longen in<br />

en uit te gaan - grondtoon van het bestaan.<br />

Zodra er even niets te zingen valt, vervliegt<br />

de gewezen melodie tot collectief beleden<br />

stilte, met een duur van meerdere maten<br />

tot soms zelfs weken. Eerder gezongen werk<br />

zingt zich dan voort in herinneringen: scenes<br />

waarin het koor liep te springen, rondtoerde,<br />

of verborgen bleef onder doeken en elkaar,<br />

en zong, zoals dat vanzelfsprekend voelde.<br />

Zodra het koor weer zingen mág ontsnappen<br />

nieuwe noten de lijven uit en komen weer tot<br />

leven, blijvend nu, als toonaangevend geluid.<br />

Gedicht voor het koor van de Nationale Opera<br />

(2021)<br />

Als de regen traag blijft vallen<br />

en het licht wordt als aan zee,<br />

sluit de ochtend naadloos<br />

op de avond aan. Dat klinkt<br />

als somberheid, maar niet<br />

per se. Je hoeft niet alles<br />

in mineur te zingen. Je doet<br />

de dingen met je beste been<br />

vooruit. Aan donker zit altijd<br />

een kant die glanst zoals<br />

de natte straat. Het heet ook<br />

hondenweer voor iets.<br />

Is het niet grappig dat je<br />

je evenwicht verliest bij het<br />

schudden van je vacht.<br />

Je weet dat oefenen niet<br />

bij het leven hoort. Alles is<br />

altijd voor echt. Je moet<br />

de straat op en verdrinken,<br />

je borstzak brandend van<br />

het kaartje voor een stoel<br />

dicht bij de dirigent. Hij<br />

wijst je met het tillen van zijn<br />

handen op het belang van<br />

het moment.<br />

-Bart Moeyaert-<br />

25


26


Weet je de oplossing? Knip die dan uit en lever die<br />

dan vóór 31 <strong>maart</strong> <strong>2023</strong> in voor een leuk presentje.<br />

Dat kan bij bloemenwinkel Groot in Groen in<br />

winkelcentrum De Hoef.<br />

27


28


Fysiotherapie Adams<br />

Sinds begin dit jaar zijn we op de praktijk gestart met small group fitness.Dat is werken aan je fysieke<br />

gesteldheid onder begeleiding.<br />

Groepsgrootte maximaal 5 personen.<br />

Voor wie een personal trainer te duur is en toch onder begeleiding een op maat gesneden<br />

programma wil volgen.<br />

Op maandag en donderdag zijn er 2 groepen. Er zijn nog een paar plekken vrij op donderdag van<br />

19:30-20:30 en van 20:30-21:30 uur vrij.<br />

Kosten 35 euro per maand voor 1 keer per week en 50 euro per maand voor 2 keer per week.<br />

Bel met : 072-5129999<br />

Of Mail naar : receptie@fysiotherapieadams.nl<br />

29


Vraag en aanbod Bergermeer<br />

Een goede buur is beter dan een verre vriend. Woont u in de<br />

Bergermeer en heeft u ergens hulp bij nodig? Plaats dan een<br />

oproep om de Facebook pagina vraag en aanbod Bergermeer.<br />

Bent u niet bekend met het gebruik van Facebook? Mail uw<br />

vraag dan naar bestuur@wijkverenigingbergermeer.nl Zij<br />

plaatsen dan namens u een oproep op Facebook.<br />

30


De Bergermeer toen<br />

Kantorencomplex Bergermeer. Links zicht naar de Oude Hoeverweg.<br />

Berend Ulrich / collectie Regionaal Archief Alkmaar / FO 1009943.<br />

Heeft u nog oude foto’s van de Bergermeer die u wilt delen met de buurt? Mail deze<br />

dan naar bestuur@wijkverenigingbergermeer.nl. Wij plaatsen de foto’s dan in de<br />

volgende <strong>Componist</strong> en op Facebook.<br />

31


32

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!