28.02.2023 Views

Prestige magazine_2023_ED1

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Nr. 1 - <strong>2023</strong><br />

<strong>Prestige</strong>mag<br />

JEWELS | DIAMONDS | WATCHES | TRENDS<br />

Driemaandelijks Vaktijdschrift / Revue professionnelle trimestrielle - Erkenningsnummer / Numéro de reconnaissance (P-915725)<br />

COVERSTORY<br />

HIRSCH<br />

INNOVATIEVE HORLOGEBANDEN<br />

DES BRACELETS DE MONTRE<br />

NOVATEURS


VOORWOORD/ÉDITO<br />

BESTE LEZERS,<br />

CHERS LECTEURS,<br />

Beste lezers van <strong>Prestige</strong> <strong>magazine</strong>, leden van Ars Nobilis, juweliers en fabrikanten,<br />

De wereldeconomie heeft de afgelopen jaren een aanzienlijke schok ondergaan als gevolg<br />

van de uitbraak van het coronavirus en de oorlog in Oekraïne. Veel industrieën zijn hard<br />

getroffen, maar de goud- en juwelensector is opvallend weerbaar gebleken. Als belangrijke<br />

speler in de goudhandel wil ik daarom graag ingaan op de macro-economische impact<br />

op onze sector.<br />

In tegenstelling tot veel andere sectoren, heeft de goud- en juwelensector de voorbije<br />

jaren een groei doorgemaakt. Dat is voornamelijk te danken aan de toegenomen vraag<br />

naar goud als veilige belegging. In tijden van economische onzekerheid, veroorzaakt door<br />

de pandemie en de stijgende inflatie, zochten veel beleggers naar<br />

manieren om hun vermogen te beschermen tegen de gevolgen<br />

van de economische neergang. Goud werd daarbij als een van<br />

de meest betrouwbare opties beschouwd. Het resulteerde in een<br />

stijging van de goudprijs, een stijging in de verkoop van juwelen<br />

en beleggingsproducten in goud en zilver, en in meer winst voor de<br />

goud- en juwelensector als gevolg.<br />

Bovendien heeft de covidpandemie ook geleid tot een toename<br />

van online verkoop van juwelen en goud. Veel mensen waren<br />

niet alleen genoodzaakt om van thuis uit te werken, maar ook te<br />

winkelen. Die trend zal zich naar alle verwachtingen ook blijven<br />

doorzetten nadat de pandemie is uitgeraasd. Veel bedrijven in onze<br />

sector hebben, met het oog op de toekomst, moeten innoveren en<br />

hun aanwezigheid op het internet blijvend moeten versterken om aan de veranderende<br />

behoeften van de consument te voldoen.<br />

Een andere factor die, tenslotte, de goud- en juwelensector ten goede is gekomen, is de<br />

afname van de waarde van fiat-valuta's als gevolg van de monetaire stimulansmaatregelen<br />

van de regeringen en centrale banken (lees: het bijdrukken van geld). We zien daardoor<br />

terug een iets positievere kijk, in vergelijking met voorgaande jaren, van de banken en<br />

overheden richting onze sector.<br />

Kortom, de goud- en juwelensector heeft de coronacrisis en de uitbraak van de oorlog in<br />

Oekraïne als een uitdaging gezien, maar is er sterker uit gekomen.<br />

Jelle Oostvogels<br />

Directeur commissie goud Ars Nobilis, Bestuurder Argentor Essayeurs<br />

Président de la commission or au sein d’Ars Nobilis, Directeur Argentor Essayeurs<br />

Chers lecteurs de <strong>Prestige</strong>, chers membres d’Ars Nobilis, chers bijoutiers et fabricants,<br />

L'économie globale a subi un choc important ces dernières années en raison de l'épidémie<br />

de Covid-19, puis de la guerre en Ukraine. De nombreuses industries ont été durement<br />

touchées, mais le secteur de l'or et de la bijouterie a remarquablement résisté. En tant<br />

qu'acteur majeur de ce commerce, j'aimerais revenir sur l'impact macroéconomique<br />

pour notre secteur.<br />

Contrairement à de nombreux autres domaines, celui de l'or et de<br />

la bijouterie a été en croissance ces dernières années. On le doit<br />

principalement à la demande accrue en or, qui reste un placement<br />

sûr. En période d'incertitude économique due à la pandémie et à une<br />

inflation durable, de nombreux investisseurs cherchent à protéger<br />

leurs actifs contre les effets du ralentissement économique.<br />

À cet égard, l'or est plus que jamais considéré comme une option<br />

extrêmement fiable. Cela s'est traduit par une hausse de son cours,<br />

une augmentation des ventes de bijoux et d'investissement en or et<br />

en argent et, par conséquent, une augmentation des bénéfices pour<br />

le secteur de l'or et des bijoux.<br />

La pandémie de Covid a également entraîné une augmentation des ventes en ligne de<br />

bijoux et d'or. De nombreuses personnes ont dû se mettre au télétravail et, bien souvent<br />

aussi, faire leurs achats en ligne. Cette tendance devrait se poursuivre après la fin de<br />

la pandémie. Pour aborder l'avenir, les entreprises de notre secteur ont dû innover et<br />

renforcer en permanence leur présence sur Internet afin de répondre aux nouvelles<br />

attentes des consommateurs.<br />

Enfin, un autre facteur qui a profité au secteur de l'or et de la bijouterie est la baisse de<br />

la valeur des monnaies fiduciaires due aux mesures de relance monétaire prises par les<br />

gouvernements et les banques centrales (lisez : faire tourner la planche à billets).<br />

On constate, dès lors, que les banques et les gouvernements ont à nouveau une attitude<br />

un peu plus positive à l’égard de notre secteur.<br />

En résumé, le secteur de l'or et de la bijouterie a vu la crise du Covid et le déclenchement<br />

de la guerre en Ukraine comme un défi à relever… et il en est sorti plus fort !<br />

CHLOE MEETS SWEETY <br />

<br />

Voorzitters / présidents:<br />

Ondervoorzitters / vice présidents:<br />

Bestuurders / membre du conseil:<br />

Algemeen secretaris / secrétaire général:<br />

Frédéric Schoenmaeckers, Cédric van den Abeele<br />

Manuel Scheldeman, Mickey Bloch<br />

Christiaan Van der Veken, Jelle Oostvogels, Pascal Callewaert, Thierry Spitaels, Tomer Reuveni<br />

Marie-Christine Heeren<br />

<br />

_<br />

DISCOVER MORE<br />

3


INHOUD/SOMMAIRE<br />

COLOFON/COLOPHON<br />

INHOUD/SOMMAIRE<br />

Cover: Hirsch<br />

JEWELS - DIAMONDS - WATCHES - TRENDS - EVENTS - NEWS <strong>Prestige</strong> Magazine wordt uitgegeven door •<br />

<strong>Prestige</strong> Magazine est une publication de:<br />

Belgische Federatie voor Juwelen en Uurwerken - ARS NOBILIS vzw<br />

Fédération Belge du Bijou et de la Montre - ARS NOBILIS asbl<br />

Priester Cuypersstraat 3, rue Abbé Cuypers 3, 1040 Brussel - Bruxelles<br />

T. +32 (0)499 722 882, E-mail: mail@arsnobilis.be<br />

26<br />

06 WHAT'S NEW<br />

De nieuwste juwelentrends en hipste horlogemerken van dit moment<br />

Les nouvelles tendances en matière de bijoux et de montres<br />

10 ACHTER DE SCHERMEN / EN COULISSES<br />

Dossier fabrikanten: Deel 02 - Pigou<br />

Dossier fabricants: Partie 02 - Pigou<br />

14 GLAM UP<br />

20 RETAIL TRENDS<br />

Beleving & ervaring<br />

Oui à l'expérience client !<br />

26 PRESTIGE TIME<br />

Time is a precious commodity that we all strive to make the most of.<br />

But what if time could also be a work of art? What if we could capture the<br />

essence of time in all its elegance and beauty?<br />

38 COVERSTORY<br />

Hirsch<br />

42 VINCENT GAYE - RODANIA<br />

Rodania krijgt de stabiliteit en verankering in de markt die het verdient<br />

Nous allons donner à Rodania la stabilité dont elle a besoin<br />

44 WATCH OUT<br />

50 CYBER CRIMINALITEIT / CRIMINALITÉ<br />

Niet alleen grote bedrijven worden geviseerd!<br />

Les petites entreprises également visées !<br />

ARS NOBILIS<br />

53 Leden / Membres<br />

55 The Goldsmith Marketplace<br />

56 Werkgroepen / Commissions<br />

58 Nieuws / Nouvelles<br />

63 Lidmaatschap / Affilation<br />

66 AGENDA<br />

<strong>Prestige</strong> Magazine wordt vervaardigd door •<br />

<strong>Prestige</strong> Magazine est réalisé par:<br />

INK the image builders<br />

Brandekensweg 13, B-2627 Antwerp<br />

T. +32 (0)3 289 27 30, E-mail: info@ink-antwerp.com<br />

www.ink-antwerp.com<br />

Fotografie • Photographie :<br />

Sven Geboers<br />

Redactie • Rédaction:<br />

INK the image builders in samenwerking met Ars Nobilis<br />

INK the image builders en association avec Ars Nobilis<br />

press@inkbvba.com<br />

Advertentieverkoop • Vente publicitaire:<br />

INK the image builders<br />

Christine Stefens (Media & Editorial Advisor <strong>Prestige</strong> Magazine)<br />

M. +32 (0)477 47 90 01, E-mail: christine@inkbvba.com<br />

© Copyright <strong>2023</strong><br />

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar<br />

gemaakt worden zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.<br />

<strong>Prestige</strong> Magazine besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de<br />

juistheid van de informatie die in het vaktijdschrift wordt opgenomen.<br />

Fouten zijn echter niet volledig uit te sluiten. De uitgever en de auteurs<br />

zijn dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade, van<br />

welke aard ook, die is ontstaan als gevolg van handelingen en/of<br />

beslissingen die gebaseerd zijn op de bedoelde informatie.<br />

Aucune partie de la présente publication ne peut être reproduite et/ou<br />

rendue publique sans autorisation préalable de l'éditeur. Le <strong>Prestige</strong><br />

Magazine accorde la plus grande attention à l'exactitude des<br />

informations contenues dans le <strong>magazine</strong>. Des erreurs ne sont<br />

toutefois pas totalement exclues. L'éditeur et les auteurs ne sont<br />

aucunement responsables des dommages, de quelque nature qu'ils<br />

soient, résultant des actions et/ou décisions fondées sur les<br />

informations visées.<br />

4 5


NEW IN<br />

WHAT’S NEW?<br />

Een exclusieve blik op het vele moois en nieuws dat de wereld van de horloges en juwelen ons te bieden heeft.<br />

Coup d'œil exclusif sur les plus séduisantes nouveautés dans l'univers des montres et des bijoux.<br />

01<br />

MACCI<br />

Made to match<br />

Het Belgische Macci doorbreekt de traditie van een gelijk paar oorbellen. De asymmetrische<br />

collecties worden per stuk aangeboden, zodat de oorbellen volop gecombineerd kunnen<br />

worden. De vier collecties van 18 karaats gouden juwelen hebben elk een uitgesproken stijl<br />

maar laten zich stuk voor stuk kenmerken door hun verfijnd design.<br />

La griffe belge Macci rompt la tradition des paires de boucles d'oreille identiques.<br />

Les collections asymétriques sont proposées à la pièce, permettant ainsi toutes les<br />

combinaisons imaginables. Les quatre lignes de bijoux en or 18 carats de la maison ont<br />

chacune leur style distinct, mais elles se caractérisent toutes par un design raffiné.<br />

www.macci-jewelry.com<br />

02<br />

HAMILTON<br />

Double-faced excellence<br />

In 2013 lanceerde Hamilton het revolutionaire concept van een dubbelzijdige wijzerplaat,<br />

waardoor één horloge twee persoonlijkheden kreeg. Begin dit jaar kwam met de<br />

Jazzmaster Face-2-Face III Limited Edition een geavanceerde update uit. Dit ingetogen<br />

model is het bewijs dat Hamilton horlogevakmanschap en creativiteit steeds vooropstelt.<br />

En 2013, Hamilton lançait le concept révolutionnaire du cadran double face, conférant à<br />

la montre deux personnalités bien distinctes. Début <strong>2023</strong>, le concept se renouvelle non<br />

sans sophistication, avec la Jazzmaster Face-2-Face III Limited Edition. Ce modèle discret<br />

prouve que Hamilton accorde toujours la priorité à l'artisanat horloger et à la créativité.<br />

www.hamiltonwatch.com<br />

03<br />

HEINZ MAYER<br />

Since 1599<br />

De familie Heinz Mayer geniet van een ononderbroken familietraditie in onze branche sinds 1599.<br />

Ze vervaardigden exclusief de Rolls-Royce en Bentley Centenary juwelen en<br />

zijn de exclusieve partner van De Beers - Forevermark in Duitsland en Oostenrijk.<br />

La famille Heinz Mayer perpétue depuis 1599 une tradition ininterrompue dans son domaine<br />

d'activité ! On lui doit la fabrication en exclusivité des bijoux marquant le centenaire de<br />

Rolls-Royce et de Bentley. Heinz Mayer est partenaire exclusif de De Beers Forevermark en<br />

Allemagne et en Autriche.<br />

www.heinzmayer.de<br />

6


NEW IN<br />

04<br />

BELL & ROSS<br />

Cyber Skull Bronze<br />

Een futuristisch design met een hoog rock-’n-rollgehalte: de nieuwste telg past<br />

volledig in de gefacetteerde stijl van de Skull-collectie. Voor de Cyber Skull Bronze heeft<br />

Bell & Ross het BR-CAL.210-kaliber ontwikkeld: door aan de kroon te draaien, komt<br />

de kaak van de schedel in beweging en lijkt de Cyber Skull te grijnzen. Een staaltje van<br />

vernuftige techniciteit!<br />

Design futuriste et esprit rock’n’roll : la dernière-née de la marque s’inscrit<br />

parfaitement dans le style facetté de la collection Skull. Pour sa nouvelle Cyber<br />

Skull Bronze, Bell & Ross a mis au point le calibre BR-CAL.210 : lorsqu’on tourne la<br />

couronne, la mâchoire du crâne s’anime et la Cyber Skull semble grimacer.<br />

Une prouesse d'ingénierie diablement futée !<br />

www.bellross.com<br />

05<br />

EVA NUEVA<br />

Handmade in Italy<br />

Het Italiaanse evaNueva is ontstaan uit de ambitie om de magische kwaliteit van<br />

handgemaakte, Italiaanse juwelen met de hele wereld te delen. Het merk brengt<br />

eigentijdse luxesieraden met een vrolijke toets, zoals deze met diamanten bezette<br />

oorringen in blauwe topaas. De natuurlijke materialen, zoals parels en koraal, zijn van<br />

een ongeziene puurheid.<br />

La maison italienne evaNueva est née de l'ambition de partager avec le monde<br />

entier la qualité unique des bijoux italiens artisanaux. La griffe propose des joyaux<br />

contemporains avec une touche de gaieté, comme ces boucles d'oreilles en topaze<br />

bleue serties de diamants. Les matériaux naturels, tels que les perles et le corail, sont<br />

tous d'une grande pureté.<br />

www.evanueva.it<br />

06<br />

RODANIA<br />

Marvellous with Montreux<br />

Rodania pakt uit met Montreux, een nieuwe collectie horloges die worden<br />

aangedreven door het Zwitserse kwartsgangwerk dat Rodania zo typeert. Dit sierlijke<br />

model krijgt een ultravrouwelijke toets dankzij de met zirkonia bezette horlogekast.<br />

De zwarte wijzerplaat geeft het design een eigentijdse, strakke look. Een topper in zijn<br />

klasse!<br />

Rodania débarque avec Montreux, une nouvelle collection de montres animées par un<br />

mouvement à quartz suisse, caractéristique de la marque. Ce modèle élégant doit sa<br />

touche ultra-féminine à son boîtier incrusté de zircons. Le cadran noir confère à cette<br />

montre un aspect contemporain et épuré. Une championne dans sa catégorie !<br />

www.rodania1930.com<br />

DISTRIBUTEUR BENELUX:<br />

SAP LUXURY GOODS - +31 (0)70 2390227 – INFO@SAPLUXURYGOODS.NL<br />

8


ACHTER DE SCHERMEN/<br />

EN COULISSES<br />

DOSSIER FABRIKANTEN - DEEL 02<br />

DOSSIER FABRICANTS: PARTIE 02<br />

HANDMADE<br />

IN BELGIUM<br />

JUWELEN VAN 100%<br />

BELGISCHE PRODUCTIE<br />

DES BIJOUX DE FABRICATION<br />

100 % BELGE<br />

Juwelen creëren van ontwerp tot afgewerkt product: weinig Belgische fabrikanten gaan de uitdaging nog aan.<br />

Toch is het verhaal van traditioneel edelsmeden nog niet uitverteld. <strong>Prestige</strong> volgt de merken bij wie het ambachtelijke vuur<br />

onophoudelijk blijft branden in deze vijfdelige reportage.<br />

Créer des bijoux, de la conception au produit fini ? Rares sont les fabricants belges qui relèvent encore ce défi.<br />

Pourtant, le dernier mot sur l’orfèvrerie traditionnelle n’a pas encore été dit. <strong>Prestige</strong> met à l’ honneur cinq maisons<br />

qui ont su garder le feu sacré de l’artisanat. Reportage en cinq volets.<br />

DEEL 02: PIGOU<br />

In de jaren 20 van de vorige eeuw ging de overgrootvader van Thierry<br />

en Patricia Pigou aan de slag als goudsmid. Sindsdien was goud<br />

niet meer weg te denken uit de familie. Thierry en Patricia Pigou<br />

groeiden letterlijk op in het atelier, waar de interesse werd gewekt<br />

en gekoesterd. Na het overlijden van hun vader kwamen ze als vierde<br />

generatie aan het roer, onder het toeziende commerciële oog van<br />

moeder Nadine. Vandaag is de naam Pigou een gevestigde waarde<br />

in de sector.<br />

Waar Thierry zich ontfermt over de sales en het uitzetten van de<br />

strategie, leidt zijn creatieve en technisch onderlegde zus Patricia het<br />

atelier in Kortrijk, met dezelfde passie voor het vak als mama Nadine<br />

het haar voordeed. Zo blijven eeuwenoude smeedtechnieken al jaren<br />

binnen de familie. “Er zijn weinig bedrijven die de ambachtelijke<br />

methodes zoals stampen, hameren en guillocheren nog toepassen”,<br />

weet Patricia. “Wij vinden het belangrijk om die traditie in ere<br />

te houden en onze kennis over te dragen aan jonge, gedreven<br />

creatievelingen. Patricia heeft zelf het goudsmeden geleerd en kan<br />

daardoor als geen ander zowel de klanten als de vakmannen beter<br />

begeleiden naar een perfect resultaat.”<br />

DIVERSE DISCIPLINES<br />

Pigou werkt in hoofdzaak met 18-karaats goud, en heeft een eigen<br />

collectie fijne, handgemaakte juwelen en trouwringen. Ze worden<br />

verdeeld via ruim 450 juweliers in België, Luxemburg en Frankrijk.<br />

“Naast onze ruime collectie juwelen bieden we ook maatwerk aan,<br />

van het ontwerp tot de in-houseproductie. Daarvoor kunnen we<br />

rekenen op een twaalfkoppig team dat in diverse disciplines thuis<br />

is. Een deel van de medewerkers in ons atelier hanteert de klassieke<br />

technieken, terwijl de jonge garde meer vertrouwd is met bijvoorbeeld<br />

3D. Dat zorgt voor een goede kruisbestuiving en laat ons toe voor<br />

elke opdracht de juiste aanpak te kiezen.” <br />

11


TIJDLOZE COLLECTIES<br />

“We geven oude juwelen een nieuwe vorm<br />

zonder aan de emotionele waarde te raken.”<br />

“Nous transformons les bijoux anciens<br />

sans rien perdre de leur valeur affective.”<br />

In de Emotions-collectie van Pigou wordt oud goud getransformeerd naar een nieuw<br />

en eigentijds juweel op maat. De klant kan kiezen uit een brede waaier van juwelen en<br />

deze desgewenst nog laten aanpassen naar eigen keuze. Met de You and Me-collectie,<br />

biedt Pigou haar klanten een breed scala aan sieraden gezet met diamanten en<br />

edelstenen. De laatste jaren is de collectie verrijkt met een gamma zirconium juwelen<br />

om te voldoen aan de vraag van de markt. De collectie You and Me volgen de trends op<br />

de voet, met een commercieel aanbod. Die worden samengesteld uit juwelen die Pigou<br />

uit noodzaak laat produceren in het buitenland, omdat ervaren personeel schaars is<br />

in België, en met in eigen huis geproduceerde juwelen. Voor Patricia is de uitbreiding<br />

van het team met ervaren goudsmeden een continue zoektocht.<br />

Verder vervaardigt Pigou ook gestampte zegelringen, asjuwelen, rouwjuwelen, solitairs<br />

en een uitgebreide collectie trendy trouwringen onder de merknaam D’euxx. Ten slotte<br />

behoren ook juwelen op maat tot de mogelijkheden: van exclusieve ontwerpen en 3D<br />

tot afgewerkte producten met exclusieve edelstenen, halfedelstenen en diamanten.<br />

Geen moeite is Pigou teveel.<br />

Afhankelijk van de complexiteit en welke processen erbij komen kijken, trachten wij<br />

elke opdracht in een zo kort mogelijke tijdspanne af te ronden. Op voorwaarde dat<br />

het eindresultaat aan alle wensen voldoet, natuurlijk.”<br />

KLEUR MAAKT COMEBACK<br />

Het bewerken en zetten van diamanten en edelstenen hoort volgens de familie<br />

Pigou onlosmakelijk bij goudsmeden. Maandelijks vullen leveranciers uit binnen- en<br />

buitenland de voorraad van Pigou aan met de mooiste en steeds vaker kleurrijke<br />

exemplaren. “België is een echt diamantland, maar de afgelopen jaren merken we<br />

toch een groeiende vraag naar edelstenen en halfedelstenen. Van vertrouwde soorten<br />

als toermalijn over trendy topaas london blue tot zeldzame morganiet: Er mag best<br />

weer wat kleur en fun in juwelen zitten.”<br />

DE HIGHLIGHTS<br />

Het geheim van Pigou ligt in de persoonlijke aanpak van Patricia en Thierry, een<br />

competent familiaal team, decennialange ervaring, grote keuze modellen, de<br />

voortdurende evolutie en modernisering en een goede reputatie binnen de sector!<br />

P<br />

C’est dans les années 1920 que l’arrière-grand-père de Thierry et Patricia Pigou<br />

PARTIE 02: PIGOU<br />

devient orfèvre. Depuis, l’histoire de la famille n’a cessé de s’écrire en lettres d’or.<br />

Thierry et Patricia Pigou ont littéralement grandi dans l’atelier, où leur passion s’est<br />

forgée au fil des années. Après le décès de leur père, c’est eux qui ont repris<br />

l’affaire, incarnant la 4e génération, sous l’œil commercial de leur mère Nadine.<br />

Aujourd’hui, le nom de Pigou est une valeur sûre et incontournable dans le secteur<br />

de la bijouterie.<br />

Si Thierry se concentre principalement sur les ventes et définis également la stratégie<br />

de l’entreprise, sa sœur Patricia, créative et très technique, dirige l’atelier à Courtrai<br />

avec la même passion pour le métier que sa maman, Nadine l’a fait, avant elle. De<br />

cette façon, les techniques de forgeage d’antan restent préservées et transmises<br />

au sein de la famille. “Peu d’entreprises appliquent encore les méthodes artisanales<br />

de l’estampage, le martelage et le guillochage”, assure Patricia. “Pour nous, il est<br />

primordial de maintenir cette tradition et de transmettre notre savoir-faire à de jeunes<br />

créatifs motivés. ” Patricia elle-même a appris l’orfèvrerie et peut donc mieux guider<br />

les clients et les artisans vers un résultat exceptionnel.<br />

PLUSIEURS DISCIPLINES<br />

Pigou travaille principalement l'or 18 carats que ce soit en or jaune, or blanc ou or<br />

rose, et possède sa propre collection de bijoux artisanaux de qualité et fabriqués à<br />

la main. Ils sont distribués par plus de 450 bijoutiers en Belgique, au Luxembourg et<br />

en France. "en plus de notre large gamme de bijoux, nous proposons également des<br />

bijoux personnalisés ou des bijoux sur – mesure, de la conception à la production,<br />

dans notre propre atelier. Pour cela, nous pouvons compter sur une équipe de douze<br />

personnes maîtrisant diverses disciplines. Certains employés de notre atelier utilisent<br />

des techniques classiques, tandis que la jeune garde est plus familière avec la 3D,<br />

par exemple. Cela nous permet de choisir chaque fois pour la meilleure approche."<br />

COLLECTIONS INTEMPORELLES<br />

Avec la collection « Emotions » la société Pigou recycle l’or et le transforme en bijoux<br />

neufs et contemporains, réalisés sur demande du client. Il peut choisir dans un vaste<br />

choix de bijoux proposés et l’adapter à ses propres désirs. Avec la collection You and<br />

Me, Pigou propose ses clients une large gamme de bijoux avec des diamants et des<br />

pierres précieuses et semi- précieuses. Depuis quelques années, cette collection<br />

s'est également enrichie d'une gamme de bijoux en zirconium pour répondre à tous<br />

les budgets. Avec You and Me, Patricia et Thierry suivent le marché de très près.<br />

La collection You and Me a un vaste choix de bagues, pendentifs, bracelets ….<br />

qui suit les tendances. Ces pièces sont fabriquées soit dans leur propre atelier<br />

soit à l’étranger pour Pigou par nécessité. Actuellement les orfèvres expérimentés<br />

deviennent rare en Belgique. Pour Patricia, l’élargissement de l’équipe avec des<br />

expérimentés reste un défi énorme.<br />

Pigou fabrique également des chevalières des bijoux commémoratifs, des solitaires,<br />

des pièces uniques et un très bel assortiment d’alliances soit simple et lisses,<br />

guillochées ou organique sous la griffe « D’euxx ». Enfin, il est aussi possible de<br />

faire réaliser des créations sur mesure pour votre magasin : du design exclusif pour<br />

votre magasin en 3D au produit fini serti des plus belles pierres et diamants. Rien<br />

d’impossible chez Pigou.<br />

OLD BUT GOLD<br />

Pour la production des nouveaux bijoux, Pigou part des souhaits de conception<br />

du client, voire d’une page blanche.. Selon la complexité du projet et les étapes à<br />

suivre, nous essayons toujours de livrer nos réalisations dans les délais les plus<br />

courts possible à condition que la qualité n’en souffre pas. Le résultat final doit<br />

répondre à toutes les exigences!<br />

LE COME-BACK DE LA COULEUR<br />

Le sertissage des diamants et des pierres précieuses et semi -précieuses sont<br />

indissociables de l'orfèvrerie, selon la famille Pigou. Chaque mois, des fournisseurs<br />

nationaux et étrangers réapprovisionnent le stock de la maison Pigou avec les plus<br />

belles pièces, incluant de plus en plus les pierres semi- précieuses. "La Belgique<br />

reste le pays du diamant mais, ces dernières années, nous constatons quand –<br />

même une demande croissante pour les pierres précieuses et semi-précieuses. Qu'il<br />

s'agisse de pierres bien connues comme la tourmaline, la topaze London Blue - très<br />

à la mode pour le moment - ou de la rare morganite. C’est bien de remettre de la<br />

couleur et de la joie dans les bijoux." Dit Patricia.<br />

LES POINTS FORTS<br />

Le secret de la maison Pigou réside dans un acceuil personnalisé assuré par<br />

Thierry et Patricia, une équipe familiale compétente, une expérience unique qui<br />

date d’antant, un grand choix de modèles, une évolution sans cesse, une bonne<br />

réputation de service !<br />

ACHTER DE SCHERMEN/<br />

EN COULISSES<br />

OLD BUT GOLD<br />

Voor de productie van nieuwe juwelen vertrekt Pigou vanuit de designwensen van<br />

de klant of zelfs van een wit blad. “Dan laten wij onze creativiteit graag de vrije loop.<br />

Hoe Pigou goud, diamanten en kleurstenen verenigt in zijn collectie en creaties op<br />

maat, kan je op afspraak ontdekken in het atelier in Kortrijk. Als geregistreerde klant<br />

plaats je tevens makkelijk een online bestelling op www.pigou.be.<br />

CONTACT:<br />

PIGOU ■ Veldstraat 39, 8500 Kortrijk ■ +32 56 21 96 75 ■ office@pigou.be<br />

Pour découvrir comment Pigou marie l'or, les diamants et les pierres de couleur<br />

au sein sa collection et dans ses créations sur mesure, rendez-vous à l'atelier de<br />

Courtrai ! En tant que client enregistré, vous pouvez également passer facilement<br />

une commande en ligne sur www.pigou.be<br />

12 13


SHOPPING<br />

GLAMup<br />

MESSIKA<br />

Messika durft met diamant! Deze D-Vibes<br />

oorringen met smaragd geslepen diamanten zijn<br />

handgemaakt en volgen soepel elke beweging van de hals.<br />

Verkrijgbaar in geel-, rosé- en witgoud.<br />

Messika ose twister le diamant ! Ces boucles d’oreilles<br />

D-Vibes avec des diamants taille émeraude sont réalisées à<br />

la main et accompagnent en souplesse les mouvements de<br />

la tête. Disponibles en or jaune, rose ou blanc.<br />

ANTONELLIS<br />

Tijdloze klasse voor elke vrouw.<br />

De sieraden van de Bespoke Design-collectie kunnen op<br />

maat worden aangepast volgens de creatieve wensen van<br />

de vrouw die ze zal dragen.<br />

L’élégance intemporelle au féminin.<br />

Les joyaux de la collection Bespoke Design signés<br />

Antonellis peuvent être réalisés sur mesure selon les envies<br />

créatives de celle qui les portera.<br />

SPIRIT ICONS<br />

Deze stoere Empress-hangers van het Deense<br />

Spirit Icons zijn een toonbeeld van persoonlijke<br />

expressie en verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen,<br />

met bijpassende ring en oorringen.<br />

Reflets rêvés de l’expression personnelle, ces<br />

pendentifs Empress de la griffe danoise Spirit Icons<br />

sont disponibles dans une variété de finitions, avec<br />

bagues et boucles d’oreilles coordonnées.<br />

FJORY<br />

Deze elegante zegelringen zijn stralend sterk<br />

in hun eenvoud. De zilveren binnenkant en buitenkant<br />

van 14 karaats goud maakt deze stijlvolle ringen<br />

toegankelijk voor een breed publiek.<br />

Dans leur simplicité, ces élégantes chevalières<br />

rayonnent d’une vraie force. La face intérieure en<br />

argent et l’extérieur en or 14 carats en font des<br />

modèles stylés accessibles à un large public.<br />

NAIOMY<br />

Met deze fijne collectie creëert het<br />

Belgische juwelenhuis Beheyt trendy juwelen, uit zilver<br />

en synthetische stenen, waarmee elke vrouw haar<br />

persoonlijkheid kan benadrukken.<br />

Avec cette jolie collection, la bijouterie familiale belge<br />

Beheyt propose des bijoux tendance, en argent et pierres<br />

de synthèse, une invitation pour toutes les femmes à<br />

souligner leur personnalité.<br />

FJF JEWELLERY<br />

De unieke ontwerpen van Florian-Julian Fichtinger<br />

schitteren door hun vrouwelijke elegantie en balanceren<br />

voortdurend tussen moderne en klassieke schoonheid.<br />

Les créations uniques de Florian-Julian Fichtinger brillent<br />

par leur élégante féminité et leur équilibre réussi entre<br />

beauté classique et contemporaine.<br />

14


SHOPPING<br />

ISABELLEFA<br />

De exclusieve schakelarmbanden van IsabelleFa<br />

stralen ultieme kracht en passie uit en vormen<br />

zo het perfecte geschenk voor een bijzondere<br />

gelegenheid.<br />

Les bracelets à maillons exclusifs d’IsabelleFa<br />

dégagent une aura de puissance et de passion.<br />

Pour les occasions spéciales, ne cherchez plus :<br />

vous tenez le cadeau idéal !<br />

DUO<br />

Een eeuwig aandenken aan de mooiste dag,<br />

een blijvende ode aan de liefde: in de collecties trouwringen<br />

van Duo vindt elk koppel wat wils.<br />

À la fois souvenir impérissable du plus beau jour de votre<br />

vie et ode durable à l’amour : les collections d’alliances<br />

signées Duo ont de quoi séduire tous les couples.<br />

DAVICE<br />

Deze ravissante ring uit de Elegance-collectie beantwoordt<br />

aan alle criteria van Italiaanse excellentie. Puur<br />

vakmanschap, in meerdere afwerkingen te verkrijgen.<br />

Cette ravissante bague de la collection Elegance répond<br />

à tous les critères de l’excellence italienne. Du très bel<br />

artisanat, disponible en plusieurs finitions.<br />

PASQUALE BRUNI<br />

De Petit Joli-collectie belichaamt de eeuwige band tussen<br />

de natuur en de vrouw. Deze 18 karaats roségoud ring is<br />

afgewerkt met blauwe maan en diamanten.<br />

La collection Petit Joli incarne le lien éternel entre la nature<br />

et la femme. Cette bague en or rose 18 carats est ornée<br />

d’une pierre Blue Moon et de diamants.<br />

info@femmeadoree.be - www.femmeadoree.be<br />

16


Het familiebedrijf Van Hell Juweliers heeft winkels in Amersfoort en Apeldoorn<br />

en is er al sinds de jaren 1930 een gevestigde waarde. De winkel in Amersfoort<br />

werd vorig jaar grondig uitgebreid en kreeg een ingrijpende make-over.<br />

Het team van WSBDESIGN.COM kreeg de opdracht om het voorste winkeldeel te<br />

renoveren en de winkel fors uit te breiden naar achteren. Er is gekozen voor een<br />

rigoureuze aanpak: vanaf de achtergevel van het hoofdgebouw werd de beschikbare<br />

laagbouw volledig gesloopt. Er kwam een nieuwe achterbouw waarin hoogte een<br />

sleutelwoord was.<br />

Daarbij kreeg WSB de opdracht om een passende nieuwe formule te ontwikkelen voor<br />

de zaak, die recht doet aan het cliënteel en de collectie. Het ontwerp moest eigentijds<br />

zijn en tegelijk een warme klassieke touch hebben.<br />

Een rigoureuze renovatie bij Van Hell Juweliers in Amersfoort<br />

Rénovation rigoureuse chez Van Hell Juweliers à Amersfoort<br />

In aansluiting op het bestaande interieur werd in het nieuwe deel gekozen voor een<br />

klassieker gevoel door natuursteen in twee kleuren te combineren met geborsteld<br />

eikenhout (naturel en zwart). De afwerking met goudkleurige elementen en<br />

wandbekleding van Arte zorgen voor verrassing en warmte.<br />

De winkel is opgedeeld in drie belevingscompartimenten. Het eerste deel is de oude<br />

gerestylede winkel, het tweede deel is een combinatie van eigen vitrines en de merken<br />

Longines en Bron en het derde deel is de trouwringen hoek. De koffie & wijn corner<br />

in het tweede deel is het hart van de winkel. Hierin bevindt zich ook het atelier in<br />

directe verbinding met de winkel. Een juweel of horloge kiezen bij Van Hell wordt in<br />

de vernieuwde zaak een beleving om u tegen te zeggen.<br />

L'entreprise familiale Van Hell Juweliers, qui possède des magasins à Amersfoort<br />

et à Apeldoorn, y est présente depuis les années 1930. Notablement agrandi<br />

l’année dernière, le magasin d'Amersfoort a aussi fait l'objet d'une importante<br />

rénovation.<br />

L'entreprise familiale Van Hell Juweliers, qui possède des magasins à Amersfoort et<br />

à Apeldoorn, y est présente depuis les années 1930. Notablement agrandi l’année<br />

dernière, le magasin d'Amersfoort a aussi fait l'objet d'une importante rénovation.<br />

L’équipe de WSBDESIGN.COM a eu pour mission de rénover la partie avant de la<br />

boutique et de l’agrandir sur une surface conséquente à l’arrière. On a opté pour une<br />

approche rigoureuse : à partir de la façade arrière du bâti principal, la construction<br />

existante, très basse, a été démolie. Un nouveau bâtiment arrière est sorti de terre,<br />

avec pour mots d’ordre hauteur et verticalité.<br />

Pour ce faire, WSB a été chargé de développer pour la boutique un nouveau concept<br />

à la mesure de la clientèle et des très belles collections. Le design se devait d’être<br />

contemporain, tout en gardant une touche classique chaleureuse.<br />

Dans la continuité de l'intérieur existant, on a donc créé pour la nouvelle partie du<br />

magasin une ambiance sobre et élégante en mariant de la pierre naturelle de deux<br />

couleurs avec du chêne brossé (naturel et noir). Les finitions avec des éléments dorés<br />

et les revêtements muraux d'Arte apportent chaleur et originalité.<br />

La boutique est divisée en trois espaces à vivre. La première partie concerne l'ancien<br />

espace de vente relooké ; la deuxième associe une série de vitrines avec les produits<br />

développés en interne et celles des marques Longines et Bron ; enfin, la troisième partie<br />

met en valeur les alliances. Le corner “café & vin” dans le 2e espace forme le cœur<br />

de la boutique. Il abrite également l'atelier en relation directe avec l’espace de vente.<br />

Choisir un bijou ou une montre chez Van Hell devient ainsi une expérience inoubliable<br />

au cœur d’une boutique entièrement repensée.<br />

CONTACT: +31 33 277 17 14<br />

WWW.WSBDESIGN.COM | INTERIEURBOUW<br />

18 19


RETAIL TRENDS<br />

PUUR<br />

BELEVING & ERVARING<br />

OUI À L'EXPÉRIENCE CLIENT !<br />

Een verzorgde etalage als uithangbord, een met passie samengesteld assortiment, zijn essentieel, maar<br />

volstaan niet langer. Klanten verwachten beleving en ervaring, online via een attractieve website en fysiek<br />

in de zaak. Nadrukkelijk het verschil maken en toch stijlvol blijven, is de uitdaging.<br />

Une vitrine et une enseigne soignées, un assortiment de produits sélectionnés avec passion... c'est essentiel,<br />

mais cela ne suffit pas. Les clients veulent vivre une expérience, en boutique comme en ligne sur un site<br />

attrayant. Le défi consiste à affirmer votre différence sans rien céder à l' élégance.<br />

HORECA INSPIREERT OM EIGEN VERHAAL TE SCHRIJVEN<br />

Rolf Platt zit sinds 1995 in het vak en nam in 2006 de zaak van zijn werkgever over. Hij miste iets in de uitstraling, besefte diep vanbinnen dat het anders<br />

moest, maar wist niet hoe. Dat was de start voor een uitgebreide zoektocht naar inspiratie voor Juwelier PUUR.<br />

“Onze sector is vrij traditioneel ingesteld, legt altijd enige discretie aan de dag, en dat zorgt voor heel wat gelijkenissen tussen de verschillende zaken”<br />

concludeerde Rolf Platt al snel. “Dat ontgaat de buitenstaander niet, die in het brede retaillandschap voortdurend uitgedaagd wordt met nieuwe concepten<br />

en prikkels”.<br />

1<br />

Na een rondreis door Nederland volgden Europese grootsteden en de oversteek van de grote plas om in New York uiteindelijk het antwoord te vinden: de<br />

horeca bruist daar van creativiteit, van innovatieve concepten en onweerstaanbare aantrekkingskracht.<br />

“De klant moet zich lekker voelen, een rustgevend thuisgevoel ervaren, dan volgt de aankoop spontaan” leerde Rolf Platt. “Wij hebben de lange weg<br />

gekozen met veel investeringen in interieur en assortiment, maar vooral ook in een groot<br />

team dat tijd neemt voor elke klant. De terugverdientijd wordt aldus wel langer, maar<br />

de klantenbinding compenseert dat”. Rolf Platt is rotsvast overtuigd: “Het product is<br />

ondergeschikt aan de winkelbeleving. PUUR moet top of mind zijn bij de consumenten,<br />

hem/haar verleiden tot een bezoek i.p.v. surfen naar webshops. Ons product verdient<br />

steeds een persoonlijke op maat begeleiding zodat de klant koopt voor ‘ons’, onze<br />

identiteit waarmee hij/zij zich vereenzelvigen”.<br />

QUAND L’HORECA INSPIRE UNE BIJOUTERIE<br />

Rolf Platt, actif dans le métier depuis 1995, a repris l'entreprise de son patron en 2006.<br />

Quelque chose lui manquait côté look, avant de comprendre : il fallait affirmer une<br />

différence, une originalité… mais comment ? Ce fut le début d'une longue recherche<br />

d'inspiration pour le bijoutier PUUR, à Waalwijk.<br />

“Notre secteur reste assez traditionnel, il impose une certaine discrétion, ce qui provoque<br />

du coup une certaine similitude entre les différentes boutiques”, a assez vite conclu Rolf<br />

Platt. “Cela n’échappe pas aux regards extérieurs, qui sont constamment confrontés à e nouveaux concepts et stimuli dans le vaste paysage du commerce de<br />

détail.” Après avoir fait le tour des Pays-Bas, des métropoles européennes et traversé l’Atlantique, c’est à New York que Rolf a trouvé la réponse : le secteur<br />

de l'hôtellerie y bruisse de créativité, de concepts innovants et d'un attrait irrésistible.<br />

“Le client doit se sentir à l'aise, avoir l’impression d'être comme à la maison… et l’achat suivra spontanément", s’est rendu compte Rolf Platt. "Nous avons<br />

choisi de prendre notre temps et d’investir énormément dans la décoration et l'assortiment de produits, mais avant tout dans une équipe formidable qui<br />

prend son temps pour servir chaque client. Le retour sur investissement est, certes, un peu plus long, mais c’est largement compensé par la fidélité de notre<br />

clientèle." Rolf Platt en est convaincu : “Le produit est secondaire par rapport à l'expérience d'achat. Le magasin physique de PUUR doit venir spontanément<br />

à l’esprit du consommateur, en l’incitant à se déplacer plutôt que de surfer sur des e-shops. Nos produits méritent un accompagnement personnalisé afin que<br />

le client achète pour "nous", pour notre valeur ajoutée à laquelle il s'identifie.”<br />

21


RETAIL TRENDS<br />

CASTEUR<br />

ULTIEME LUXEBELEVING EN PERSOONLIJKE BEGELEIDING<br />

Casteur in Waregem staat voor bijna een eeuw traditie en familiale verankering, maar evenzeer voor<br />

onafgebroken alertheid voor de tijdsgeest, zichzelf heruitvinden, innovatie verweven met het ambachtelijke.<br />

Hilde Bruwier: “We hebben een rijke waaier topmerken in huis, maar stelden ons de vraag hoe ons best<br />

onderscheiden van sectorgenoten in de grote steden; wat de klant vandaag verwacht en wat luxe nu<br />

eigenlijk is”.<br />

De zaakvoerders lieten zich inspireren door de jaarlijkse zoektocht naar een veelbelovende vakantiebestemming.<br />

Wie veeleisend is kan kiezen tussen vermaarde hotelketens, die voorspelbare zekerheden<br />

bieden, of zich laten verrassen door een boetiekhotel, met een heel aparte, karakteristieke en eigenzinnige<br />

sfeer. Daar lag het antwoord: zich profileren als een juwelier en horlogespeciaalzaak die zelfs over<br />

de grenzen moeilijk zijn gelijke zal vinden. Niet oogverblindend, maar oogstrelend, ingericht met een<br />

onbeschrijfelijk oog voor detail en passie voor de specialisatie. Dat maakt ze zowel beklijvend als warm<br />

uitnodigend voor een ontdekkingstocht. “Voor dat laatste hebben we het voordeel van onze ruimte – in<br />

totaal ruim 700m² - ten volle uitgespeeld” licht Hilde Bruwier toe.<br />

“Dat liet ons toe de beleving voor de klant centraal te stellen, corners af te bakenen waar extra accenten<br />

gezet worden voor onze merken. We gingen maximaal voor een huiselijke sfeer, nadrukkelijk verschillend<br />

van een winkelgevoel”. Het summum van luxe ontdekken we op de verdieping, waar de ‘Glorious Room’<br />

zijn opwachting maakt met een elegante bar, knus salon en pasruimte. “Hier ontvangen we klanten op<br />

afspraak voor een strikt persoonlijke advies” verduidelijkt Hilde Bruwier. “Het gaat om het uitzoeken van<br />

de perfecte match tussen outfit(s) en juwelen, voor bijzondere gelegenheden, of gewoon om jezelf te<br />

plezieren”.<br />

2<br />

EXPÉRIENCE LUXE ULTIME ET CONSEIL PERSONNALISÉ<br />

Casteur, à Waregem est, depuis près de cent ans, synonyme de tradition et d’ancrage familial, mais aussi de<br />

vigilance sans faille pour s’inscrire dans l’esprit du temps, se réinventer et allier innovation et bel artisanat.<br />

Hilde Bruwier : “Nous disposons d’un riche éventail de marques premium, mais nous cherchons aussi à nous<br />

différencier au mieux des autres maisons présentes en ville dans notre secteur d’activité, à répondre aux attentes<br />

des clients et à redéfinir le luxe aujourd’hui”.<br />

ANTWERP<br />

Les gérants se sont inspirés du choix annuel des destinations de vacances. Les plus exigeants se tournent vers<br />

les grands noms de l’hôtellerie – une façon de jouer la sécurité, sans mauvaise surprise –, alors que d’autres se<br />

laissent séduire par le charme d’un boutique-hôtel à l’atmosphère originale et particulière. La réponse était là : se<br />

profiler comme une bijouterie-horlogerie unique en son genre, dont on aurait du mal à trouver l’équivalent, même<br />

à l’étranger. Rien de bling-bling mais un cadre accrocheur qui traduit l’attention au moindre détail et la passion<br />

pour son domaine de spécialisation. Une chaleureuse invitation à la découverte ! “Pour cela nous avons pleinement<br />

tiré parti de notre espace – plus de 700m² en tout, explique Hilde Bruwier. Cela nous a permis de nous concentrer<br />

sur l’expérience client et de définir des corners où l’accent est mis sur nos marques. On a cherché à créer au<br />

maximum une ambiance cosy, différente d’un magasin classique.”<br />

Le summum du luxe se trouve à l’étage, où vous attend la ‘Glorious Room’ avec son bar élégant, son salon<br />

douillet et son espace d’essayage. “Nous y recevons les clients sur rendez-vous, pour des conseils personnalisés,<br />

détaille Hilde Bruwier. Par exemple, pour coordonner parfaitement une tenue et des bijoux en vue d’un événement<br />

exceptionnel ou juste pour se faire plaisir.”<br />

Jewellery Geneva<br />

hotel president, geneve<br />

booth 303<br />

www.hulchibelluni.com<br />

22


RETAIL TRENDS<br />

PROSPER<br />

3<br />

STATEMENT IN EEN TRENDY WIJK<br />

De Antoine Dansaertstraat is een smeltkroes van creativiteit en durf in hartje Brussel. Het<br />

is een heel bewuste keuze geweest van Prosper om zich in dé meest fashionable en trendy<br />

wijk te vestigen. “We willen er onze passie voor horloges delen en er nieuwe collectors mee<br />

aanspreken” verklaart Brice, één van beide oprichters.<br />

Zich in de hippe buurt onderscheiden en mensen aantrekken, is een uitdaging die bij Prosper<br />

op zeer diverse wijze wordt aangegaan. Eén van de meest opmerkelijke initiatieven is de<br />

ontwikkeling van een ‘Trivial Pursuit’ rond de horlogemakerkunst. “Het is een niet-commerciële<br />

ontwikkeling om op zaterdagnamiddag en op de maandelijkse koopzondag mensen aan te<br />

spreken” getuigt Brice. “We noteerden een 100-tal inschrijvingen in een eerste golf, waarvan<br />

midden maart de kwalificatieronde wordt gespeeld. De winnaar wordt uitgenodigd voor een<br />

tweedaagse reis naar de Nomos-manufactuur”.<br />

Liefst 500 vragen bedacht het gepassioneerd Prosper-team voor de ‘Trivial Pursuit’! Het<br />

initiatief werd kenbaar gemaakt via digital influencers die de gepaste content en aansluitend<br />

imago creëerden voor gebruik op Instagram. Na een eerste golf voor Franstalige deelnemers,<br />

volgt een tweede voor Nederlandstaligen en een derde voor Engelstaligen.<br />

Prosper zit niet verlegen om verrassende en opgemerkte initiatieven. Er is zelfs een specifieke<br />

‘activity zone’ gereserveerd in de fraaie winkel. Tijdens de decembermaand stond daar het<br />

exclusieve racefietsenmerk ‘Heroïn’ in de spots. Tegen de zomer zal het wereldvermaarde<br />

cameramerk Leica hier zijn opwachting maken.<br />

Zelfs de playlists voor de achtergrondmuziek zijn uniek afgestemd op uur en dag van de week<br />

door ‘Jeunes Boss’, jonge muziekfanaten, afgestudeerd aan het RITCS, én gevestigd in de<br />

Antoine Dansaertstraat.<br />

S’AFFIRMER DANS UN QUARTIER BRANCHÉ<br />

La rue Antoine Dansaert reste un creuset de créativité et d’audace au cœur de Bruxelles. Ce n’est donc pas un hasard<br />

si la maison Prosper a choisi de s’installer dans le quartier le plus fashion & trendy de la capitale. “Nous voulons<br />

partager notre passion des montres et séduire de nouveaux collectionneurs”, explique Brice, l’un des cofondateurs.<br />

Se démarquer dans un quartier branché et attirer la clientèle est un défi que l’on relève de diverses façons chez<br />

Prosper. L’une des initiatives les plus remarquables est le développement d’un « Trivial Pursuit » autour de l’artisanat<br />

horloger. “Il s’agit d’une idée non-commerciale que nous avons eue pour attirer les gens le samedi après-midi et le<br />

dimanche mensuel d’ouverture des boutiques, témoigne Brice. Nous avons obtenu une centaine d’inscriptions dès<br />

de la première étape, dont l’épreuve qualificative se jouera mi-mars. Le gagnant remportera un voyage de deux jours<br />

pour découvrir la manufacture de montres Nomos.”<br />

L’équipe de passionnés chez Prosper a imaginé 500 questions pour ce « Trivial Pursuit » d’un genre inédit ! L’initiative<br />

a reçu l’écho d’influenceurs qui ont créé du contenu et des images sur Instagram. Après une première salve pour les<br />

participants francophones, une seconde suivra pour les néerlandophones, avant une troisième pour les anglophones.<br />

Prosper n'est pas avare d'initiatives surprenantes et remarquées. Une « zone d'activité » a trouvé place dans la<br />

boutique. En décembre, la marque exclusive de vélos de course "Heroin" y était à l'honneur. D'ici l'été, la marque<br />

d'appareils photo Leica, mondialement connue, y fera son apparition.<br />

Même les playlists pour la musique d’ambiance de la boutique sont adaptées à l'heure et au jour de la semaine par<br />

les "Jeunes Boss", des passionnés de musique, diplômés du RITCS (une école de cinéma et de TV), et basés dans<br />

la rue Antoine Dansaert.<br />

www.bloch-and-co.be<br />

info@blochandco.be • +32 3 2343717<br />

24


PRESTIGE TIME<br />

Hulchi Belluni<br />

<strong>Prestige</strong> time<br />

Time is a precious commodity that we all strive to make the most of.<br />

But what if time could also be a work of art? What if we could capture the<br />

essence of time in all its elegance and beauty?<br />

Jacques du Manoir<br />

26


PRESTIGE TIME<br />

Raymond Weil<br />

As the saying goes, time waits for no one,<br />

but with a high-end watch and exquisite accessories, you can make every second count.<br />

You’ll enjoy watching the time go by, because you know you made the best of it.<br />

Bloch<br />

29


PRESTIGE TIME<br />

Bronzallure<br />

There's something truly captivating about the way gold and colourful gems catch<br />

the light and shimmer with every movement. They create a stunning visual feast for the eyes,<br />

making every piece a true work of art. Their exquisite craftsmanship is a testament to the<br />

skill and creativity of the designers who brought them to life.<br />

Ice Watch<br />

30


PRESTIGE TIME<br />

Amalys<br />

A watch is so much more than just a tool for telling time.<br />

It's a statement of style, sophistication, and success. Each watch tells its own unique story,<br />

with a distinct personality that can perfectly reflect your own.<br />

Pianegonda<br />

33


PRESTIGE TIME<br />

T I M E F O R D E S I G N<br />

Dries Criel<br />

MEISTER CHRONOSCOPE Since the 1930s the finest watches of the company have borne the Meister appellation.<br />

They continue to feature a skilful blend of the fascination with watchmaking and aesthetic design.<br />

Self-winding movement, stop function, sapphire crystal, water-resistant up to 5 bar.<br />

The Belgian designer takes inspiration from his background in<br />

modern dance and his enduring love for travel, antique jewelry, architecture,<br />

and ancient Egyptian hieroglyphics.<br />

27/4224.02<br />

www.junghans.de<br />

C H A R A C T E R S T A R T S O N Y O U R W R I S T<br />

34


KASIUS<br />

KASIUS<br />

... ontmoet u graag / aimerait vous rencontrer<br />

OP 12, 13 EN 14 MAART VINDT U KASIUS TERUG OP DE JEWELS & WATCHES BEURS IN UTRECHT<br />

LES 12, 13 ET 14 MARS, VOUS TROUVEREZ KASIUS AU SALON JEWELS & WATCHES À UTRECHT<br />

Op 12, 13 en 14 maart vindt de Jewels & Watches voorjaarseditie plaats in Utrecht, waar Kasius een<br />

vaste beursstand heeft. Hier kunt u kennismaken met de grote collectie, nieuwste trends en het<br />

enthousiaste verkoopteam van deze firma.<br />

"Een aantal trends die we komende tijd veel zullen zien zijn (zwaar) schakelwerk, kleurstenen en parels.<br />

Wij hebben ons best gedaan om voor u de mooiste artikelen uit deze trends te selecteren en aan te bieden."<br />

Aldus Luuk Kasius. Naast de beurs vindt u ook de volledige collectie online op www.l-kasius.nl.<br />

14k Goud<br />

&D iamant<br />

Kasius Sieraden B.V. | Rietdekkerstraat 10 | 2984 BM Ridderkerk | Nederland | T +31 180 462700 | verkoop@l-kasius.nl<br />

Voor meer informatie, bezoek onze webshop: www.l-kasius.nl<br />

Het verkoopteam van Kasius is op dit moment bezig met de verkoop van de Voorjaarsbrochure. De juwelier<br />

heeft keuze uit verschillende brochures, elke brochure wordt gepersonaliseerd met hun eigen logo. "Dit voorjaar<br />

was de eerste keer dat de juwelier een ‘<strong>magazine</strong>’ kon kiezen. Het <strong>magazine</strong> bestaat uit 36 pagina’s, waar de<br />

consument aangesproken wordt door de prachtige sieraden, het kleurenpalet en de verhalen. Aanvullend bij<br />

de brochures sturen wij via een betaalde social media campagne consumenten naar www.sparkleandshine.<br />

online. Consumenten kunnen de collectie bekijken en vinden vervolgens door het invullen van hun postcode<br />

hun dichtstbijzijnde dealer." Aldus Amber Rijnhout, Hoofd Verkoop Kasius. In juli zullen de verkoopweken<br />

plaatsvinden voor de najaarseditie. Voor de juweliers in Nederland zijn de brochures al jaren een groot succes.<br />

Bent u als Belgische juwelier benieuwd naar de mogelijkheden voor u? Twijfel dan niet om contact op te nemen<br />

met verkoop@l-kasius.nl.<br />

---<br />

Les 12, 13 et 14 mars, l’édition printemps du salon Jewels & Watches se tiendra à Utrecht, où Kasius<br />

possède un stand permanent. Vous pourrez y découvrir la collection, les dernières tendances en date<br />

et l’équipe de vendeurs enthousiastes de la marque.<br />

« Parmi les tendances qu’on verra beaucoup prochainement, on peut citer les colliers à (gros) maillons, les<br />

pierres de couleur et les perles. Nous avons fait de notre mieux pour sélectionner et proposer les plus beaux<br />

modèles collant à ces tendances », explique Aldus Luuk Kasius. En plus du salon, la collection complète est à<br />

retrouver sur www.l-kasius.nl/fr<br />

L’équipe de vente de Kasius se concentre en ce moment sur les Brochures de printemps. En tant que bijoutier,<br />

vous avez le choix entre plusieurs brochures, chacune personnalisée avec votre logo. « Ce printemps, pour la<br />

première fois, les bijoutiers peuvent choisir un ‘<strong>magazine</strong>’. Il se compose de 36 pages, où sont mis en valeur<br />

pour le consommateur de très beaux bijoux, une palette de couleurs et des récits. En complément des brochures,<br />

nous renvoyons les consommateurs vers www.sparkleandshine.online via une campagne payante sur les réseaux<br />

sociaux. Les consommateurs y ont accès à toute la collection et peuvent trouver ensuite le distributeur le plus<br />

proche de chez eux en entrant leur code postal », détaille Amber Rijnhout, directrice des ventes Kasius.<br />

En juillet, place aux sale weeks pour l’édition automne. Auprès des bijoutiers des Pays-Bas, les brochures Kasius<br />

remportent un grand succès depuis des années. Vous êtes bijoutier en Belgique et vous voulez en savoir plus ?<br />

N’hésitez pas à prendre contact en nous écrivant à verkoop@l-kasius.nl<br />

Meer info / Pour plus d'infos :<br />

www.l-kasius.nl<br />

37


COVERSTORY<br />

TIJDLOZE INDIVIDUALITEIT<br />

Horlogebanden van Hirsch zijn accessoires voor horloges. Ze geven horloges een<br />

vleugje extra stijl en ze maken van elk horloge een persoonlijke sieraad.<br />

Hirsch biedt een veelheid aan stijlen, maten, kleuren, materialen en prijzen. Op die<br />

manier hebben ze voor elk horloge en elke stijl een perfecte horlogeband. Zakelijk,<br />

sportief, extravagant of trendy… het kan allemaal. Waarom zou een horloge maar<br />

één look mogen hebben, als je in een wip de armband verwisselt en een andere stijl<br />

kiest? Met Hirsch kies je niet alleen voor kwaliteit, maar ook voor tijdloze individualiteit.<br />

HET ULTIEME DRAAGCOMFORT<br />

Een armband van Hirsch dragen is het summum van draagcomfort. Dat dankt de<br />

armband aan de hoge souplesse van het leer, maar ook aan een perfecte combinatie<br />

van leer, vulling en voeringsleer. De gebruikte rembordé-techniek draagt enkel bij aan<br />

het hoge draagcomfort. Bij dit proces worden de drie onderdelen van de horlogebanden<br />

door middel van druk en hitte vezeldiep tot een onscheidbare eenheid bijeengebracht.<br />

Het rond persen van de randen in een latere fase van afwerking garandeert dat de<br />

armband ook aan de randen mooi blijft en heerlijk soepel zit.<br />

le pouls de l’époque et sont à l’affût de matériaux tendance, innovants et durables. La<br />

marque se maintient ainsi au top de l’innovation dans son secteur.<br />

RESPECT DE L’HUMAIN ET DE L’ENVIRONNEMENT<br />

Ce caractère novateur imprègne toutes les activités de la marque. Avec une vision<br />

entrepreneuriale de l'avenir, l'entreprise prend au sérieux ses responsabilités sociales,<br />

écologiques et économiques.<br />

Les types de cuirs et les composants utilisés pour la confection des bracelets de<br />

montre Hirsch sont durables et répondent à toutes les exigences légales. Pour garantir<br />

l’éco-durabilité et la qualité des produits, l'entreprise surveille de près chaque étape<br />

du processus de production, depuis la livraison des matières premières jusqu’au<br />

produit fini.<br />

Pour la fabrication de ses produits, Hirsch utilise des sources d'énergie alternatives<br />

telles que l'énergie solaire et le chauffage de ville issu d'une centrale bioénergétique,<br />

afin de réduire durablement les émissions de CO2. En outre, Hirsch recycle autant que<br />

possible. Ainsi, les chutes de cuir issues de la production sont broyées et utilisées<br />

pour rembourrer les bracelets de montre.<br />

Hirsch staat hoog aangeschreven in de Zwitserse horloge-industrie en maakt<br />

horlogebanden voor de meest gerenommeerde horlogemerken. Maar ook met<br />

de horlogebanden die het onder eigen naam produceert heeft Hirsch een<br />

uitmuntende reputatie bij horlogemakers en bij de consument.<br />

LEIDER IN INNOVATIE<br />

Hirsch weet als geen ander dat een horloge vaak een bijzondere persoonlijke of<br />

emotionele betekenis heeft en dat de polsband een belangrijk onderdeel is van een<br />

horloge. Niet in het minst omdat het de look van een horloge mee bepaalt. Maar ook<br />

omdat het een grote impact heeft op de het draagcomfort van het horloge.<br />

Het Zwitserse merk zet naast duurzaamheid, draagcomfort en een aantrekkelijk<br />

uiterlijk, dan ook volop in op het perfectioneren van de technische functionaliteit.<br />

Het heeft daarom een team van trendscouts en materiaalexperts in huis dat de<br />

vinger aan de pols van de tijd houdt en altijd op zoek is naar trendy, innovatieve en<br />

duurzame materialen. Op die manier houdt het merk zijn naam van innovatieleider<br />

in zijn branche hoog.<br />

INNOVATIEVE HORLOGEBANDEN MET MAXIMAAL DRAAGCOMFORT<br />

Hirsch ontwerpt en produceert de meest geavanceerde en gedetailleerde<br />

kwaliteitshorlogebanden ter wereld. Wat in 1945 begon met Hans Hirsch, die aan de<br />

keukentafel van zijn woning minutieus aan het kleinste detail van de horlogebanden<br />

werkte, is intussen uitgegroeid tot een internationaal succes.<br />

RESPECT VOOR MENS EN MILIEU<br />

Het innovatieve karakter dringt door tot in de bedrijfsvoering. Met een ondernemende<br />

blik op de toekomst neemt het bedrijf zijn sociale, ecologische en economische<br />

verantwoordelijkheden ernstig.<br />

De leersoorten en onderdelen die Hirsch gebruikt bij het vervaardigen van de lederen<br />

horlogebanden zijn duurzaam en voldoen aan alle wettelijke vereisten. Om de hoge<br />

kwaliteit van de producten duurzaam te garanderen, bewaakt het bedrijf nauwlettend<br />

elke stap in het productieproces: van de grondstoffen die geleverd worden tot het<br />

eindproduct dat de deur uitgaat.<br />

Hirsch gebruikt voor zijn bedrijfsprocessen alternatieve energiebronnen zoals zonneenergie<br />

en stadsverwarming van een bio-energiecentrale om de CO2-uitstoot<br />

duurzaam te verminderen. Daarnaast recycleert Hirsch waar het mogelijk is. Het<br />

lederen restmateriaal van de productie wordt bijvoorbeeld vermalen en gebruikt voor<br />

de vulling van horlogebanden.<br />

VERTROUWEN EN DEGELIJKHEID<br />

Een armband bepaalt voor een groot stuk het draagcomfort van een horloge. Maar net<br />

zoals een horloge moet een horlogeband dag in dag uit bestand zijn tegen verschillende<br />

vormen van belasting, tegen wrijving, vocht, weersomstandigheden… De levensduur<br />

van een armband wordt immers heel sterk beïnvloed door de gewoontes van zijn drager.<br />

Daarom is Hirsch ervan overtuigd dat, hoe hoog de kwaliteit van hun horlogebanden<br />

ook is, ze altijd verder ontwikkeld kunnen worden om nog beter te beantwoorden aan<br />

de draagvoorwaarden en wensen van horlogefanaten. De essentie van een horlogeband<br />

is natuurlijk dat het horlogedragers de zekerheid geeft dat hun horloge veilig om hun<br />

pols blijft zitten. Daarom moeten ze honderd procent kunnen vertrouwen op hun<br />

polsband en daarom levert Hirsch niets minder dan topkwaliteit.<br />

Wie voor Hirsch kiest, kiest voor vakmanschap en een lange levensduur. Hirsch geeft<br />

dan ook een garantie van 1 jaar op de fysieke kwaliteit van al hun HIRSCH Classic en<br />

HIRSCH Performance horlogebanden.<br />

---<br />

DES BRACELETS DE MONTRE NOVATEURS ET TOUT CONFORT<br />

Hirsch conçoit et fabrique les bracelets de montre les plus sophistiqués et<br />

détaillés au monde. L’ histoire débute en 1945, quand Hans Hirsch œuvre<br />

minutieusement aux moindres détails de ses bracelets de montre à la<br />

table de cuisine de sa maison… Depuis lors, la maison connaît un succès<br />

international.<br />

Hirsch, maison très réputée au sein de l’industrie horlogère suisse, fabrique<br />

des bracelets pour les plus grandes marques de montres. Ceux qu’elle produit<br />

en nom propre jouissent, eux aussi, d’une réputation sans faille auprès des<br />

horlogers et des consommateurs.<br />

LEADER EN INNOVATION<br />

La maison Hirsch sait mieux que quiconque qu'une montre revêt souvent une<br />

signification personnelle ou affective et que le bracelet en est un élément important.<br />

Parce qu'il contribue à l’allure d'une montre, mais aussi parce qu'il détermine le confort<br />

de la montre au poignet. Outre la durabilité, l’esthétique et le confort de ses bracelets,<br />

la marque suisse s’attache à perfectionner la fonctionnalité technique. Elle dispose en<br />

interne d’une équipe de dénicheurs de tendances et d’experts en matériaux qui prennent<br />

PERSONNALISATION INTEMPORELLE<br />

Les bracelets Hirsch sont de véritables accessoires. Ils confèrent aux garde-temps un<br />

supplément de style et font de chacun d’eux un bijou tout personnel.<br />

Hirsch propose une grande variété de styles, de dimensions, de coloris, de matériaux<br />

et de prix. Ce qui permet de trouver le bracelet idéal pour chaque montre et chaque<br />

envie. Montre élégante, sport, extravagante ou trendy… tout est possible. Pourquoi<br />

une montre n’aurait-elle qu'un look, alors qu’on a tout loisir de changer de bracelet et<br />

d’opter pour un style différent en un clin d'œil ? Avec Hirsch, on choisit non seulement<br />

la qualité, mais aussi une personnalisation intemporelle.<br />

GRAND CONFORT<br />

Porter un bracelet Hirsch s’apparente au summum du confort. Le secret ? Des bracelets<br />

taillés dans un cuir hyper souple. Mais aussi une association parfaite de cuir, de<br />

rembourrage et de doublure de grande qualité.<br />

Le procédé de “rembordage” participe au confort des bracelets de montre. Au cours<br />

du processus, les trois parties constituant les bracelets sont réunies par pression et<br />

chaleur pour se sceller parfaitement. Le pressage circulaire des bords à un stade<br />

ultérieur de la finition garantit un bracelet qui reste impeccablement beau et souple,<br />

même sur les bords.<br />

CONFIANCE ET SOLIDITÉ<br />

C’est le bracelet qui détermine en grande partie le confort d'une montre sur le poignet.<br />

Mais tout comme la montre, le bracelet doit résister aux tensions, aux frottements, à<br />

l'humidité, aux caprices de la météo, etc. jour après jour. Finalement, sa durée de vie<br />

dépend avant tout du mode de vie de celui qui l’arbore. C'est pourquoi Hirsch en est<br />

convaincu : quelle que soit la qualité de ses bracelets, ceux-ci peuvent toujours être<br />

perfectionnés pour répondre encore mieux aux exigences et aux souhaits des amateurs<br />

de montres. L'essence d'un bracelet de montre consiste à rassurer celui qui l’arbore<br />

en lui garantissant que sa montre restera en sécurité sur son poignet. Les amateurs de<br />

beaux garde-temps doivent pouvoir compter à cent pour cent sur leur bracelet, et c'est<br />

pourquoi Hirsch ne fournit que de la top qualité. Ceux qui optent pour Hirsch choisissent<br />

l'artisanat et la longévité. La maison offre une garantie d'un an sur la qualité physique<br />

de tous ses bracelets de montre estampillés HIRSCH Classic et HIRSCH Performance.<br />

Meer info / Pour plus d'infos :<br />

www.hirschthebracelet.com<br />

38 39


UW PARTNER OP<br />

EDELMETAALGEBIED<br />

VOTRE PARTENAIRE<br />

DANS LE DOMAINE DES<br />

MÉTAUX PRÉCIEUX<br />

E.C. DE SCHEPPER<br />

“NEW CONCEPT” VERSATO WIJNEGEM SHOPPING<br />

Gezien de veranderende marktsituatie was het hoog tijd voor een nieuwe visie<br />

en concept met een aangepast interieur! Na een eerste brainstorming waren de<br />

doelstellingen duidelijk: de toekomst voor Versato Wijnegem werd herschreven.<br />

De winkel krijgt een grondige upgrading met terug meer aandacht voor luxe producten.<br />

In samenspraak met Mr Hubert Janvier, Mvr Fedora Gaye en Mr Gaye werkte E.C.De<br />

Schepper een volledig nieuw concept uit met als eindresultaat een interieur waarbinnen<br />

een aparte luxe afdeling werd gecreëerd met eigen ingang die zich op een commercieel,<br />

creatieve wijze harmonieus integreert in de rest van de winkel.<br />

HOSPITALITY, DE MANIER VAN ONTVANGEN WERD OOK EEN CENTRAAL THEMA<br />

De luxe afdeling werd als een “lounge” opgevat, binnen deze privéruimte wordt<br />

je ontvangen met een koffie ... of afhankelijk van de gelegenheid ... een glaasje<br />

champagne! Deze lounge ruimte met trouwringen corner werd ook aangekleed met<br />

een op maat gemaakte zitbank, gezellig met veel kussens en met achterliggend een<br />

sfeervol gordijn…look&feel van een hotel? Ook in de rest van de winkel werd er<br />

door de introductie van beige en crèmetinten, hout en een zacht tapijt veel aandacht<br />

gegeven aan warmte en gezelligheid.<br />

Au regard de l'évolution du marché, il était grand temps d'adopter une nouvelle vision<br />

et un nouveau concept de boutique modernisée ! Après une première séance de<br />

brainstorming, les objectifs ont rapidement été cernés : il fallait réécrire l'avenir de<br />

Versato Wijnegem. Le magasin a ainsi été entièrement rénové et l'accent mis sur<br />

les articles de luxe. En concertation avec M. Hubert Janvier, Mme Fedora Gaye et<br />

M. Gaye, E.C. De Schepper a élaboré un concept totalement renouvelé. Résultat ?<br />

La boutique bénéficie désormais d’un intérieur avec un corner luxe distinct qui dispose<br />

de sa propre entrée et s'intègre harmonieusement au reste de l’espace dans un esprit<br />

commercial et créatif.<br />

L'HOSPITALITÉ ET L’ACCUEIL DE LA CLIENTÈLE CONSTITUENT UN THÈME<br />

CENTRAL<br />

Le département luxe a été conçu comme un "lounge", un espace privé où les clients<br />

sont accueillis avec un café ou, selon l'occasion, avec une coupe de champagne !<br />

L’espace lounge avec coin alliances est également décoré d'un vaste canapé sur<br />

mesure et tout confort avec ses nombreux coussins et le rideau chaleureux en arrièreplan...<br />

Tout le charme d’un boutique-hôtel !<br />

• De hoogste vergoeding voor uw edelmetalen •<br />

• Gecertificeerde analyse<br />

• Eigen afhaalservice (beveiligd en verzekerd)<br />

• Verwerkingstijd van slechts 1 dag<br />

La contribution la plus élevée pour vos métaux précieux<br />

• Analyse certifiée<br />

• Propre service de collecte (sécurisé et assuré)<br />

Bel of mail voor UW gouden deal<br />

Appelez ou envoyez un e-mail pour une offre en or<br />

De route binnen de winkel met drie ingangen is bijzonder en creëert een commerciële<br />

dynamiek waar je het idee krijgt veel te beleven , veel te ontdekken! De uurwerk en<br />

juwelencollecties komen ook mooi tot hun recht dank zij een uitgebalanceerde belichting.<br />

De receptie toog is opgevat als een hotel lobby/bar uitnodigend en professioneel.<br />

Centraal vóór deze receptietoog is de blikvanger een stijlvolle hedendaagse luster.<br />

Er is dan ook bewust gekozen voor een tijdloze stijl zonder drukte en bling bling…<br />

Het eindresultaat is een succes, als je de winkel bezoekt ervaar je een indrukwekkende<br />

beleving! Een interieur dat persoonlijkheid en gastvrijheid uitstraalt! De winkel werd<br />

dank zij een strikte organisatie ook zonder stres op tijd opgeleverd door E.C. De<br />

Schepper. Hebt u ook interesse om je winkel op te frissen, te verbouwen of uit te<br />

breiden? Neem dan contact op, wij komen graag even langs voor een vrijblijvende<br />

brainstorming sessie!<br />

Dans le reste du magasin, les tons beiges et crème, la présence de bois et d'un tapis<br />

moelleux mettent également l'accent sur la chaleur et le confort…<br />

Le parcours original, avec ses trois entrées distinctes, crée une dynamique commerciale<br />

qui donne l’impression d’avoir des tas de choses à vivre et à découvrir ! Les collections<br />

de montres et de bijoux sont très joliment mises en valeur grâce à un éclairage<br />

équilibré. Le comptoir de réception est conçu comme un lobby/bar d’hôtel accueillant<br />

et professionnel. Au centre de l’espace trône un élégant lustre contemporain. On a<br />

opté ici pour un style intemporel, sans fioritures ni bling bling…<br />

Le résultat final est une réussite : pousser la porte du magasin, c’est l’assurance de<br />

vivre une véritable expérience ! La boutique rayonne de personnalité et d'hospitalité.<br />

• Temps de traitement d’1 seule journée 41<br />

Polderboskdyk 13 A | 8501 ZJ Joure | Nederland (Pays Bas)<br />

T +31 (0)513 468 110 E info@meulen.nl<br />

Björn De Schepper ■ 0475 25 42 43 ■ (0)15 43 25 82 ■ ecds.nv@gmail.com ■ Zemstbaan 70, 2800 Mechelen<br />

WWW.ECDESCHEPPER.COM ■<br />

@E.C.DESCHEPPER


VINCENT GAYE -<br />

RODANIA<br />

RODANIA<br />

Rodania krijgt de stabiliteit en verankering in de markt die het verdient<br />

Nous allons donner à Rodania la stabilité dont elle a besoin<br />

Rodania werd in 1930 opgericht in het Zwitserse kanton Bern. In de jaren ’50 kwam het naar Brussel,<br />

waar een internationaal distributiecentrum opende als poort tot de wereld. Recent kreeg het populaire horlogemerk met<br />

lange traditie in België en ver daarbuiten een nieuwe thuishaven bij Vincent Gaye Company.<br />

Rodania a été fondée en 1930 dans le canton suisse de Berne. Dès les années 1950, elle est présente à Bruxelles<br />

où un centre international de distribution ouvre ses portes à destination du monde entier. Récemment, la marque à la longue<br />

tradition en Belgique et au-delà a trouvé un nouvel ancrage auprès de Vincent Gaye Company.<br />

Rodania, dat 2030 zijn honderdste verjaardag zal vieren, beschikt over een<br />

bijzonder sterke notoriëteit in België, een niet geringe internationale notoriëteit, en<br />

is nog steeds zeer gegeerd bij vele consumenten. Er leeft zelfs een enthousiaste<br />

community van verzamelaars. Argumenten genoeg voor de acquisitie door Vincent<br />

Gaye Company. Het bedrijf beoogt het verder versterken van de aantrekkelijkheid<br />

van Rodania en maximale verankering van het merk. De nieuwe eigenaar is<br />

rotsvast overtuigd van het immense groeipotentieel en zal dan ook progressief<br />

investeren in de toekomstgerichte ontwikkeling van Rodania in eigen land en<br />

daarbuiten.<br />

CONCENTREREN OP HET PRODUCT<br />

In eerste instantie is het de bedoeling om het merk stabiliteit te geven door het<br />

opnieuw een sterke identiteit te verlenen met een lange termijnvisie, waardoor<br />

het kan openbloeien. Rodania kan trots zijn op haar lange en rijke geschiedenis,<br />

met tal van modellen die hun stempel gedrukt hebben op de horlogewereld.<br />

Vincent Gaye Company zal verder bouwen op de sterke aantrekkingskracht van<br />

het merk, haar historiek en traditie, om het uniek en aantrekkelijk te maken in<br />

zijn segment. Rodania is één van de zeldzame horlogemerken die steeds een<br />

evenwichtige dames/heren collectie hebben voorgesteld. Dat is een troef die<br />

het huis zal blijven koesteren, om nog aantrekkelijker te zijn voor alle klanten.<br />

Deze herlancering van het merk en de focus op het product zal gepaard gaan<br />

met toenemende investeringen in een begeleidende marketing.<br />

VINGER AAN DE POLS<br />

Rodania is momenteel vertegenwoordigd in een 200-tal winkelpunten in België en<br />

het Groothertogdom. Heel wat juweliers koesteren het merk. De verwachtingen<br />

ten aanzien van het merk zijn in lijn met de populariteit van het merk.<br />

Een panel van verkooppunten fungeert als bron voor informatie voor de ontwikkeling<br />

van succesrijke collecties en de rotatie van de verschillende collecties, de trends,<br />

verwachtingen en noden vanuit de markt. Deze informatie is al gebruikt voor<br />

de ontwikkeling van toekomstige collecties in lijn met de verwachtingen van de<br />

consumenten.<br />

Er is de laatste manden hard gewerkt, wat duidelijk tot uiting zal komen bij de<br />

Rodania-productlanceringen voor <strong>2023</strong>. De nieuwigheden tonen nog meer oog<br />

voor detail. De zorg voor kwaliteit en detail is één van de prioriteiten voor het merk.<br />

Dit seizoen verschijnen nieuwe varianten van enkele Rodania-bestsellers.<br />

De Nyon-collectie met het uitzonderlijke kwaliteitsniveau eigen aan een Rodania<br />

- een Zwitsers uurwerk en saffierglas - voor een prijs die schommelt tussen<br />

100 en 200 euro, wordt uitgebreid. Modieuze kleuren maken hun opwachting in<br />

verschillende collecties, met behoud van de klassieke waarden.<br />

Vanuit de toekomstvisie voor Rodania krijgen de verschillende collecties voor 2024<br />

en 2025 nu al vorm, ontstaan veelbelovende producten, die zowel distributeurs,<br />

juweliers als consumenten zullen verleiden.<br />

Rodania, 100 ans en 2030, peut encore s’enorgueillir d’une immense notoriété<br />

en Belgique, d’une certaine notoriété internationale et d’un capital désirabilité<br />

intacte auprès de nombreux consommateurs. Il existe même une communauté<br />

enthousiaste de collectionneurs de modèles iconiques anciens. Autant d’arguments<br />

de nature à convaincre le repreneur, Vincent Gaye Company.<br />

La société entend renforcer davantage l’attrait de Rodania et apporter un maximum<br />

d’ancrage à la marque. Le nouveau propriétaire est convaincu du très grand<br />

potentiel de croissance et investira progressivement dans le développement futur<br />

de Rodania sur le plan national comme à l’étranger.<br />

FOCUS SUR LE PRODUIT<br />

Dans un premier temps, il s’agira de donner une stabilité à la marque, en lui<br />

redonnant une identité forte avec une vision à long terme qui lui permettra de se<br />

déployer. Rodania peut être fière de sa longue et riche histoire, regorgeant de<br />

modèles qui ont su imprimer leur marque dans l’univers de l’horlogerie.<br />

En s’appuyant sur ses nombreux atouts, Vincent Gaye Company renouera avec<br />

l’histoire et la tradition de la marque, pour la rendre unique et attractive dans<br />

son segment.<br />

Rodania est l’une des rares marques horlogères traditionnelles dont les ventes<br />

sont parfaitement équilibrées entre collections féminines et collections masculines.<br />

Un attribut que la maison compte bien préserver en se rendant plus désirable à<br />

l’ensemble de sa clientèle. La relance de la marque et le focus sur le produit feront<br />

progressivement l’objet d’investissements marketing croissants.<br />

SONDER L’AIR DU TEMPS<br />

Rodania est actuellement présente dans quelques 200 points de vente en Belgique<br />

et au Grand-Duché. Nombre d’horlogers-bijoutiers sont encore attachés à la<br />

marque. Il faut dire que les attentes sont à la hauteur de la popularité de la marque.<br />

Un panel de points de vente qui communique ses ventes permet de déterminer les<br />

gammes à succès, le taux de rotation des différentes collections, les tendances<br />

en vogue, les besoins et les attentes du marché. Ces informations sont d’ores et<br />

déjà utilisées pour développer les futures collections en collant aux attentes des<br />

consommateurs. Un travail de fond a été réalisé ces derniers mois et se reflètera<br />

dans les nouveautés <strong>2023</strong>, avec plus d’attention apportée aux détails. Ce souci<br />

de qualité et du détail est une des priorités de la marque.<br />

C’est ainsi que, cette saison, de nouvelles déclinaisons de best-sellers font leur<br />

apparition. La collection Nyon qui offre, comme toute la collection Rodania, un<br />

mouvement horloger suisse et un verre saphir, pour des tarifs qui oscillent entre<br />

100 et 200€, sera élargie. Des coloris plus tendances seront également introduits<br />

dans différentes collections sans pour autant oublier les valeurs classiques.<br />

Dans cette perspective, les différentes collections Rodania pour 2024 en 2025<br />

se dessinent déjà, avec en ligne de mire des produits prometteurs qui sauront<br />

convaincre et séduire les distributeurs, les bijoutiers et les consommateurs.<br />

Meer info / Pour plus d'infos :<br />

www.rodania1930.com<br />

42 43


SHOPPING<br />

WATCHout<br />

LACOSTE<br />

Wie Lacoste zegt, zegt sportieve klasse zonder blabla.<br />

Daardoor zijn de horloges van Lacoste tijdloos en geschikt<br />

voor elke gelegenheid en elke stijl.<br />

Qui dit Lacoste, dit grande classe sportive ! Les montres de<br />

la marque adoptent logiquement un style intemporel, qui se<br />

plie à tous les styles et à toutes les envies.<br />

AMALYS<br />

Amalys is een jong, eigenzinnig horlogemerk uit<br />

Brussel dat ethiek hoog in het vaandel draagt. Het maakt<br />

knappe dameshorloges en vecht in één moeite voor<br />

vrouwenrechten.<br />

Cette marque de montres bruxelloise, jeune et originale,<br />

s’astreint à un strict cahier des charges éthique. Amalys<br />

propose de très jolis modèles féminins et s’engage<br />

activement pour les droits des femmes.<br />

HERBELIN<br />

Sinds 1952 maakt Herbelin horloges die op<br />

onnavolgbare wijze tegelijk klassiek en eigentijds zijn.<br />

Topklasse en kwaliteit aan heel vriendelijke prijzen.<br />

Depuis 1952, Herbelin produit des montres inimitables,<br />

à la fois classiques et contemporaines. Le chic et la<br />

top qualité à des prix très doux.<br />

HUGO BOSS<br />

Hugo Boss is een modehuis dat al 100 jaar de<br />

trends mee bepaalt. Dat is op vlak van horloges niet<br />

anders. Trendy klasse.<br />

Hugo Boss est une griffe de mode qui redéfinit les<br />

tendances depuis 100 ans... y compris au rayon des<br />

montres, classieuses et tendance.<br />

VICTORINOX<br />

Sportief, robuust mannelijk en oerdegelijk.<br />

De horloges van Victorinox zijn van dezelfde kwaliteit als<br />

hun wereldvermaarde Swiss Army Knives.<br />

Sportives, robustes, viriles et solides. Côté qualité, les<br />

montres Victorinox ne le cèdent en rien au fameux canif<br />

estampillé “ Swiss Army Knive”.<br />

TAG HEUER<br />

Tag Heuer staat bekend voor zijn iconische racehorloges.<br />

Maar de duikershorloges van het legendarische merk<br />

moeten niet onderdoen in sportieve klasse.<br />

Tag Heuer est connue pour ses montres pilotes iconiques.<br />

Mais les montres de plongée de la marque légendaire<br />

affichent la même classe sportive et tout terrain.<br />

44


SHOPPING<br />

CHOPARD<br />

Chopard maakt er zijn handelsmerk van om<br />

klassieke horloges een extravagante twist mee<br />

te geven. Dat het resultaat altijd verrassend is,<br />

bewijst dit Animal World Peacock horloge.<br />

La marque de fabrique de Chopard ?<br />

Des garde-temps classiques twistés d’une<br />

touche d’extravagance. Le résultat est<br />

ébouriffant, comme en témoigne l’Animal World<br />

Peacock.<br />

SWISS MILITARY<br />

Dat ‘Swiss Made’ geen fortuin hoeft te kosten,<br />

bewijst Swiss Military Hanowa met verve. Sportieve<br />

topkwaliteit voor elke portemonnee en elke smaak.<br />

Les montres Swiss Military Hanowa prouvent,<br />

s’il le fallait, que le ‘Swiss Made’ ne coûte pas toujours<br />

une fortune. La top qualité sportive pour toutes les<br />

bourses et tous les goûts.<br />

ZENITH<br />

De Defy-collectie blinkt uit in bescheiden klasse en is door<br />

de achthoekige kast toch onmiskenbaar Zenith. Een wonder<br />

van precisie en betrouwbaarheid.<br />

La collection Defy excelle dans le segment des<br />

montres abordables, mais dont la couronne octogonale<br />

signe l’appartenance à Zenith. Un miracle de précision<br />

et de fiabilité.<br />

TISSOT<br />

De PRX Powermatic 80 is het ‘go to’ horloge wie een<br />

veelzijdige en betrouwbare Swiss Made automaat wil en<br />

onder de duizend euro wil blijven.<br />

La PRX Powermatic 80 est la référence pour ceux qui<br />

veulent s’offrir à moins de mille euros une montre suisse<br />

automatique, polyvalente et fiable.<br />

INSPIRATION<br />

More infos: G Time info@gtime.be +32 2 658 01 20<br />

46


ELLIPSE JEWELRY<br />

ELLIPSE JEWELRY<br />

David heeft 23 jaar ervaring in de retail. Vakkennis, gedrevenheid en respect naar de<br />

eindconsument zijn de peilers van zijn succes.<br />

Stéphane heeft 30 jaar ervaring in de ontwikkkeling en de groothandel van gouden<br />

juwelen. Vakkennis, vertrouwen en respect voor de retail zijn Stéphane’s drijfveren.<br />

Beiden willen ze samen met de juweliers de handen in elkaar slaan om hun kwalitatieve<br />

juwelencollecties te commercialiseren. Engagement, service en actieve samenwerking<br />

zijn termen die hun zeker niet vreemd in de oren klinken.<br />

ELLIPSE<br />

jewelry<br />

David en Stéphane laten het beste van beide werelden samenkomen.<br />

David et Stéphane réunissent le meilleur des deux mondes.<br />

Meer info / Pour plus d'infos :<br />

info@ellipsejewelry.be ■ www.ellipsejewelry.com<br />

In september 2022 bij ondertekening van een contract met Dora international, voor<br />

de distributie van hun uitgebreide trouwring collectie, zetten David en Stéphane hun<br />

schouders onder de volgende collecties:<br />

• Dora international, een uitgebreide trouwringen collectie waar elk koppel zijn<br />

gading vindt naar ontwerp en prijs<br />

• Emmilou Jewels, een tijdloze en zeer kwalitatieve collectie met 18 karaat gouden<br />

diamantjuwelen<br />

• La Petra, een jonge, frisse collectie met zilveren en gouden juwelen waar de<br />

personalisatie centraal staat<br />

David a 23 ans d'expérience dans le commerce de détail. Compétences professionnelles,<br />

dynamisme et respect du consommateur final sont les piliers de sa réussite.<br />

Stéphane a 30 ans d'expérience dans le développement et la vente en gros de bijoux en or.<br />

Connaissance professionnelle, confiance et respect du bijoutier caractérisent les qualités<br />

professionnelles de Stéphane.<br />

Ils veulent tous deux s'associer aux joailliers pour développer leurs collections de bijoux de haute<br />

qualité. Engagement, service et coopération active sont les moteurs de leur association.<br />

En septembre 2022, après la signature d'un contrat avec Dora International, pour la distribution de<br />

leur large gamme d'alliances, David et Stéphane s'unissent en vue de développer leurs diverses<br />

collections :<br />

• Dora international, une vaste collection d'alliances où chaque couple trouvera quelque chose<br />

à son goût en termes de design et de prix<br />

• Emmilou Jewels, une collection intemporelle et très qualitative avec des bijoux diamants<br />

en or 18 carats<br />

• La Petra, une collection jeune et fraîche avec des bijoux en argent et en or où la personnalisation<br />

est centrale<br />

David Tordeur<br />

+32 (0)475 97 93 79<br />

david@ellipsejewelry.be<br />

Stéphane Brahm<br />

+32 (0)471 42 88 36<br />

stephane@ellipsejewelry.be<br />

48 49


CYBER<br />

CRIMINALITEIT/CRIMINALITÉ<br />

De politie erkende het misbruik van de identiteit van de horlogespecialist,<br />

maar gaf verder geen aandacht aan de zaak. Cybercriminaliteit is zeer actueel,<br />

zo blijkt ook uit een aanval op een grootstedelijke administratie als deze van<br />

Antwerpen. Toch krijgt het fenomeen onvoldoende aandacht van politie en<br />

justitie. Voor alle professionals uit de horloge- en juwelierssector geldt dan ook<br />

uiterste waakzaamheid bij alle digitale communicatievormen (email, smartphone,<br />

computer…).<br />

NIET ONBEKEND EN TOCH VERRADERLIJK<br />

‘Phishing’ blijft één van de populairste wapens van cybercriminelen. Via allerlei<br />

listen en kanalen, van e-mail tot sociale media, wordt geprobeerd van de ontvanger<br />

geld of gegevens te stelen.<br />

Hoewel er algemeen meer aandacht is voor deze bedreiging, gaan succesvolle<br />

phishers vandaag veel verfijnder te werk. Een slecht of oud logo in de email,<br />

een tekst met tikfouten, dan moet een alarm afgaan. Het gaat vooral om een<br />

gedragsverandering en absolute waakzaamheid.<br />

'Ransomware' is de verzamelnaam voor gijzelsoftware-aanvallen, die alsmaar<br />

gevaarlijker worden. Cybercriminelen die informatie uit databases bemachtigen<br />

beperken zich niet alleen tot het afpersen van de getroffen organisaties, maar<br />

viseren allen van wie ze de persoonsgegevens hebben bemachtigd.<br />

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) benadrukt dat vooral kleine<br />

ondernemingen onvoldoende investeren in IT-beveiliging, waardoor ze zeer<br />

kwetsbaar zijn voor cyberaanvallen.<br />

Liefst 95% van de informaticaverantwoordelijken van grote Europese ondernemingen gaf aan in 2022 getroffen te<br />

zijn door een cyberinbreuk. Cybercriminaliteit beperkt zich echter niet alleen tot grote bedrijven, anno <strong>2023</strong> is niemand nog<br />

veilig voor deze snel toenemende vorm van criminaliteit. Dat geldt helaas ook voor de horloge- en juwelierssector.<br />

Voor <strong>2023</strong> verwachten specialisten de grootste gevaren op vlak van<br />

cybercriminaliteit in aanvallen op de toeleveringsketen (20%) en zakelijke<br />

email-compromittering (14%). Zogeheten DDoS-aanvallen, waarbij hackers<br />

zoveel aanvragen gelijktijdig uitsturen dat een website niet meer normaal kan<br />

functioneren, vormen de derde belangrijkste bedreiging voor dit jaar.<br />

Menselijke fouten zijn de grootste oorzaak van cyberincidenten en dat is precies<br />

waar cybercriminelen meer en meer op focussen. De grootste waakzaamheid is<br />

geboden, wat ook blijkt uit een anonieme getuigenis van iemand uit de sector.<br />

MISBRUIK VAN IDENTITEIT<br />

Een verzamelaar van dure horloges had de intentie om een exemplaar uit zijn<br />

collectie te ruilen voor een collectors item van Patek Philippe. Begin dit jaar<br />

ontving een vermaarde Belgische horlogespeciaalzaak een mail uit Zwitserland<br />

met de vraag naar een bepaalde persoon. De gezochte persoon was weliswaar<br />

bekend, maar helemaal niet bezig met dat soort zaken. Omdat de mailbox al wel<br />

vaker geteisterd was door spam, verwijderde de alerte ontvanger onmiddellijk<br />

de bewuste mail.<br />

CYBER<br />

criminaliteit /criminalité<br />

Niet alleen grote bedrijven worden geviseerd!<br />

Les petites entreprises également visées !<br />

Wat later volgde een telefoon van de verzamelaar, die voor de gewenste Patek<br />

Philippe een opleg van 7000 euro gevraagd was en daarvan de helft als voorschot<br />

betaalde. Daarvoor ontving hij een ‘ontvangstbewijs’ met logo, naam en adres<br />

van de Belgische horlogespeciaalzaak. Nader onderzoek van het document bracht<br />

aan het licht dat het rekeningnummer niet klopte (nummer van de crimineel) en<br />

ook het telefoonnummer onjuist was (Nederlands mobiel nummer).<br />

Amper een week later kreeg de Belgische zaak opnieuw een telefoontje over<br />

een gelijkaardige zaak, waarbij de naam van de zaak misbruikt werd met het<br />

oog op frauduleuze praktijken. Gelukkig was de persoon die belde niet in de<br />

val getrapt, maar het misbruik van de goede naam van de horlogespeciaalzaak<br />

herhaalde zich wel.<br />

NIET ERNSTIG GENOMEN<br />

Aangifte bij de politie lag dan ook voor de hand. Helaas werd het vooral daar<br />

eerder koeltjes onthaald. Het misbruik was nochtans duidelijk. Het emailadres<br />

leek sterk op het echte, maar was een ‘omleiding’ naar een gmailadres van de<br />

cybercrimineel.<br />

Quelque 95 % des responsables informatiques de grandes entreprises européennes déclarent qu’ils ont été touchés par au<br />

moins une cyber-intrusion en 2022. Mais la cybercriminalité ne se limite pas aux grandes entreprises : en <strong>2023</strong>, personne ne sera à<br />

l’abri de cette forme croissante de délinquance. Et c’est valable, hélas, pour le secteur de l’horlogerie et de la bijouterie.<br />

Les spécialistes prévoient qu’en <strong>2023</strong>, les deux plus grandes menaces en matière<br />

de cybercriminalité concerneront les chaînes d’approvisionnement (20 %) et le<br />

piratage d’e-mails professionnels (14 %), suivies de près par ce que l’on appelle<br />

les “attaques par déni de service distribué” (ou DDoS). Elles consistent pour les<br />

hackers à noyer littéralement un site Internet sous un flot de requêtes simultanées<br />

au point que celui-ci ne peut plus fonctionner normalement.<br />

Les erreurs humaines sont à l’origine de la toute grande majorité des cyberincidents,<br />

c’est pourquoi les cybercriminels tablent de plus en plus là-dessus. Une<br />

extrême vigilance s’impose donc, comme en témoigne un acteur de ce secteur<br />

(qui a souhaité garder l’anonymat).<br />

USURPATION D’IDENTITÉ<br />

Un collectionneur de montres de prix avait l’intention d’échanger un exemplaire de<br />

sa collection contre un modèle collector de la maison Patek Philippe. Au début de<br />

cette année, un spécialiste belge –renommé – de l’horlogerie reçoit un e-mail venu<br />

de Suisse requérant un contact avec une certaine personne. Or cette personne,<br />

bien que connue, n’était absolument pas versée dans ce genre de transactions.<br />

Comme la mailbox du destinataire avait déjà fait l’objet de spams, il a tout de<br />

suite été méfiant et a préféré supprimer l’e-mail en question.<br />

Un peu plus tard, voici que survient un coup de téléphone du collectionneur qui<br />

s’est vu réclamer une majoration de 7000 euros pour la montre Patek Philippe<br />

souhaitée et a versé la moitié du montant à titre d’acompte. En retour, il reçoit un<br />

“accusé de réception” qui porte le logo, le nom et l’adresse de l’horloger belge<br />

spécialisé. Après vérification du document, il s’est avéré que le numéro de compte<br />

ne correspondait pas (c’était celui du criminel) et que le numéro de téléphone<br />

mentionné était tout aussi faux (numéro de GSM aux Pays-Bas).<br />

À peine une semaine plus tard, l’horloger belge reçoit un nouveau coup de fil,<br />

concernant une autre affaire du même genre, avec utilisation frauduleuse du nom<br />

de son magasin. Heureusement, la personne n’est pas tombée dans le piège,<br />

mais l’usurpation du nom de sa bijouterie-horlogerie s’était bel et bien répétée.<br />

À NE PAS PRENDRE À LA LÉGÈRE !<br />

La démarche la plus évidente ensuite ? Porter plainte à la police, ce que la<br />

personne a fait, malheureusement elle a été reçue plutôt fraîchement. Or, il y<br />

avait clairement abus. L’adresse e-mail ressemblait à s’y méprendre à l’adresse<br />

réelle, mais redirigeait la personne vers l’e-mail du cybercriminel. La police a<br />

bien voulu reconnaître l’usurpation d’identité de l’horloger, sans toutefois donner<br />

suite à l’affaire.<br />

La cybercriminalité est d’une brûlante actualité, comme en témoigne l’attaque<br />

informatique qui a touché une municipalité aussi importante que celle d’Anvers.<br />

Et pourtant, ce phénomène ne retient pas encore suffisamment l’attention de<br />

la police et de la justice. Pour les professionnels du secteur de l’horlogerie et<br />

de la bijouterie, il convient donc d’être hyper vigilant dans toutes les formes de<br />

communication numérique (e-mails, smartphone, ordinateur…).<br />

PIÈGE CONNU, MAIS PIÈGE QUAND MÊME…<br />

Le “phishing” reste une des armes favorites que dégainent les cybercriminels. Ils<br />

s’efforcent de voler des données personnelles ou de l’argent par le biais de toutes<br />

sortes de ruses et de canaux, des e-mails aux réseaux sociaux. On a beau être<br />

mis en garde, ça ne suffit pas toujours, car les hameçonneurs se montrent de<br />

plus en plus retors. Un logo grossier, fautif ou désuet, un texte truffé de fautes…<br />

tout e-mail bizarre doit mettre en alerte et inciter à changer d’attitude. Vous ne<br />

serez jamais trop prudent, ni trop méfiant !<br />

On appelle “rançongiciel” (ou “ransomware”) l’ensemble des logiciels de rançon<br />

ou d’extorsion, et ils sont hélas de plus en plus redoutables. Les cybercriminels<br />

qui s’emparent des informations contenues dans les bases de données ne se<br />

limitent pas à extorquer les organisations touchées, ils visent également tous<br />

ceux dont ils ont soutiré les données personnelles.<br />

La Fédération des Entreprises de Belgique (FEB) souligne que les petites<br />

entreprises n’investissent pas assez dans la sécurité informatique, ce qui les<br />

rend très vulnérables aux cyberattaques.<br />

50 51


AANKONDIGINGEN van de leden<br />

ANNONCES des membres<br />

ARS NOBILIS<br />

LEDEN / MEMBRES<br />

OVERNAME HANDELSPAND<br />

Volledig ingericht voor juwelenzaak op topligging centrum Gent.<br />

Alarm , brandkoffer, sas inkom, camera beveiliging, ruimte om een atelier in te<br />

richten (met prachtig zicht), metalen rolluiken. Contact: 0475 82 24 14<br />

GOUDSMID - ZELFSTANDIGE OF IN LOONDIENST –<br />

GEVRAAGD TE ANTWERPEN<br />

Goudsmid met ervaring die zelfstandig opdrachten kan uitvoeren, al dan niet met<br />

eigen atelier, full time of parttime. Indien interesse, graag contact opnemen met<br />

info@blochandco.be, of via T 03/234.37.17<br />

Na het succes van vorige editie zal in het recentelijk gerenoveerd pand “The Mills”<br />

het Collectief van Belgische en Nederlandse groothandels met kwalitatieve merken<br />

opnieuw klaar staan om u samen met een team cateraars en hosts een geweldige<br />

ervaring te bieden: hier kan u inspiratie opdoen, nieuwe collecties aankopen, lekker<br />

eten en zelfs nog iets bijleren over de nieuwe technologieën die de sector volop aan<br />

het binnensluipen zijn. Het Collectief event gaat door op zondag 19 en maandag<br />

20 Maart, in “The Mills”, Molenstraat 54 in Antwerpen. Een toplocatie met een zeer<br />

mooie, sobere en stijlvolle inrichting. Parkeren doet men best op wandelafstand van<br />

de locatie in ondergrondse parking Nationale Bank. In de straten rondom kan uiteraard<br />

ook geparkeerd worden, maar deze beschikbaarheid kunnen we voor u niet garanderen.<br />

U kan uw deelname makkelijk registreren via de Collectief website:<br />

www.collectief-events.be.<br />

COLLECTIEF<br />

B2B EVENT OP 19 EN 20 MAART ‘23<br />

B2B EVENT, LES 19 ET 20 MARS '23<br />

Après le succès de l'édition précédente à « The Mills », Collectief, le collectif de<br />

grossistes belges et néerlandais aux marques de qualité, vous accueille à nouveau pour<br />

une expérience exceptionnelle avec la complicité d’une équipe de traiteurs et d'hôtes<br />

: vous y glanerez de l'inspiration, vous pourrez y acheter les nouvelles collections,<br />

déguster de bons petits plats et vous renseigner sur les nouvelles technologies qui font<br />

leur chemin dans le secteur. L’événement Collectief aura lieu dimanche 19 et lundi 20<br />

mars, à « The Mills », Molenstraat 54, à Anvers.<br />

Un emplacement de choix avec un décor accueillant, sobre et élégant. Le garage<br />

souterrain de la Banque Nationale offre un parking idéal à quelques pas du site.<br />

Vous pouvez, bien sûr, essayer de vous garer dans les rues avoisinantes, mais nous<br />

ne garantissons pas vous pourrez vous y mettre, les places étant rares… Pour vous<br />

inscrire, rien de plus simple, surfez sur le site de Collectief : www.collectief-events.be<br />

COMMERCE À REMETTRE À WATERLOO<br />

Société et bijouterie William’s Jewellery à remettre<br />

- Magasin et atelier<br />

- + atelier complet et fonderie de fabrication artisanal<br />

Bien situé à Waterloo. Pour renseignement : merci de vous adresser à<br />

creation@williamsjewellery.be, sur rendez-vous<br />

ADIN<br />

KOOPT UW DIAMANT EN EDELSTENEN OP<br />

ACHÈTE VOS DIAMANTS ET PIERRES PRECIEUSES<br />

Bij Adin Antieke Juwelen hebben we steeds vraag naar grote diamanten en<br />

edelstenen, zowel moderne als oude slijpsels. Uw diamanten en edelstenen<br />

-uitgebroken of niet- krijgen bij Adin een tweede leven, doordat we ze hergebruiken in<br />

reparaties van onze vintage en antieke juwelen. Ook kleinere diamanten en edelstenen<br />

interesseren ons. Aarzel dus niet om uw aanbod te tonen - liefst in originele staat!<br />

Chez Adin Antique Jewels, nous sommes toujours en demande de grands diamants<br />

et pierres précieuses, qu'ils soient de taille moderne ou de taille ancienne. Vos pierres<br />

précieuses et diamants -récupérés ou neufs- obtiennent une seconde vie chez Adin,<br />

car nous les réutilisons dans les réparations de nos bijoux vintage et anciens. Nous<br />

sommes également ouverts à des diamants et pierres précieuses plus petits. Alors,<br />

n'hésitez pas à nous présenter votre offre -de préférence dans son état d'origine!<br />

Contact: info@adin.be of/ou Whatsapp: T 0495/26 64 31 (Elkan Wijnberg)<br />

AANKOOP / ACHAT<br />

U bent juwelier? Wij kopen uw gouden juwelen, goudstaven en gouden munten aan.<br />

Ook in Rolex hebben wij interesse.<br />

Vous êtes bijoutier ? Nous achetons vos bijoux en or, vos lingots d'or et vos pièces<br />

d'or. Nous sommes également intéressés par Rolex.<br />

Contact: Edelmetaal Richard, Overwinningsstraat 16, 2830 Willebroek,<br />

T 03/886 62 54, info@edelmetaalrichard.be<br />

VERKOPER/VERKOOPSTER MET ERVARING<br />

GEVRAAGD IN ANTWERPEN<br />

Wegens uitbreiding zoeken wij een verkoper/ster met ervaring. Goed loon en dertiende<br />

maand - 36 uren week. Contact: graag contact opnemen met Juwelier Tensen<br />

via marc@tensen.be of 03/231 98 98<br />

COMMERCIËLE MEDEWERKERS/STERS EN UURWERK-<br />

MAKER/MAAKSTER GEVRAAGD IN GENT<br />

Juwelier Bouverne, gevestigd in centrum Gent, is op zoek naar een uurwerkmaker<br />

M/V met ervaring, om het atelier-team te versterken, een functie met<br />

verantwoordelijkheden wordt aangeboden. De vergoeding is in verhouding.<br />

Er wordt ook een commerciële functie aangeboden aan twee personen, man of<br />

vrouw, graag drietalig en met goede presentatie. Opleidingen worden door ons in<br />

samenwerking met de merken verzorgd. Contact: juwelier Bouverne via mail, met<br />

CV, aan info@bouverne.eu<br />

COMMERCIELE M/V MEDEWERKER GEVRAAGD<br />

IN SCHOTEN<br />

Goudsmederij Van den Bosch & Van Ranst is een toonaangevend Belgisch familiaal<br />

productiebedrijf, gespecialiseerd in het ontwerp en het vervaardigen van trouwringen.<br />

Om ons administratief team te versterken zijn we dringend op zoek naar een<br />

verzorgde, nauwkeurige en commerciële m/v medewerker die ervan houdt om in<br />

een klein team zelfstandig te werken. Het takenpakket is zeer gevarieerd, zowel<br />

administratief als uitvoerend operationeel. Wij bieden een halftijdse job met flexibele<br />

werktijden op maandag, dinsdag en donderdag. Uitstekende kennis, zowel gesproken<br />

en geschreven, van de Nederlandse taal is een must, en een vlotte kennis van Frans<br />

en Engels is gewenst. Contact: marnix.janssens@vdbvr.be<br />

MOBIELE KANTOORHOUDERS GEVRAAGD<br />

Goudwisselkantoor BV zoekt mobiele kantoorhouders voor de provincie West-<br />

Vlaanderen en Vlaams-Brabant.<br />

Indien interesse graag uw CV en motivatiebrief sturen naar:<br />

Vincent Van Acker via vincent.vanacker@goudwisselkantoor.be<br />

Een greep uit de merken die exposeren: Roos1835, Tresoro, Macci, Blush, Moondrops, Un aperçu des marques exposées : Roos1835, Tresoro, Macci, Blush, Moondrops,<br />

Albanu, R&C, Wolf, Scaldis, Mühle Glashütte, Pigou, Studex, You and Me, Miss Spring, Albanu, R&C, Wolf, Scaldis, Mühle Glashütte, Pigou, Studex, You and Me, Miss Spring,<br />

Michel Herbelin, Sarlane, Maurice Lacroix, Peroni & Parise, Orage, e.a.<br />

Michel Herbelin, Sarlane, Maurice Lacroix, Peroni & Parise, Orage, e.a.<br />

COLLECTIEF-EVENT · 19 - 20.03.<strong>2023</strong> · Openingsuren/Heures d’ouverture : 10u-18u<br />

Locatie/Lieu : The Mills, Molenstraat 54, 2018 Antwerpen<br />

RECHERCHE VENDEUR-VENDEUSE À MOUSCRON<br />

Motivé(e) en tant que vendeur-vendeuse au sein d’une bijouterie familiale, vous allez<br />

apprendre davantage sur le métier ! Quand ? Tous les samedis de 9h30 à 12h00<br />

et 14h15 à 18h00. Savoir parler français, mais surtout avoir le sens de la vente,<br />

du détail, aimer la bijouterie et être discret. Intéressé ? Bienvenu(e) avec votre CV !<br />

Contact : T 056 33 08 23 ou bijouterie.brou@skynet.be<br />

ETALAGIST(E) GEVRAAGD<br />

Voor het maken van etalages bij diverse juweliers.<br />

Contact Ars Nobilis via mail@arsnobilis.be of 0499/722 882.<br />

Deze leden werden recent lid van de sectorfederatie ARS NOBILIS<br />

Ces membres se sont affiliés récemment à la fédération sectorielle ARS NOBILIS<br />

Juwelier Vandermarliere – Ieper en Oog en Uur bvba – Berlaar<br />

52 53


ARS NOBILIS<br />

LEDEN / MEMBRES<br />

VERKOOPTALENT GEVRAAGD IN KNOKKE<br />

Ben jij enthousiast maar discreet, en gepassioneerd door uurwerken en juwelen?<br />

Spreek je naast Nederlands ook Frans? Stuur snel een mailtje met je cv en waarom<br />

je graag aan de slag wil bij Gilson Knokke. Hopelijk maak je snel deel uit van ons<br />

professioneel team!<br />

SALES TALENT RECHERCHÉ À KNOKKE<br />

Êtes-vous enthousiaste mais discret(ète), et passionné(e) par les montres et les<br />

bijoux? Parlez-vous le français et le néerlandais? Envoyez-nous alors un e-mail avec<br />

votre CV et pourquoi vous souhaitez travailler chez Gilson Knokke. Nous espérons<br />

que vous ferez bientôt partie de notre équipe professionnelle!<br />

Contact: info@gilsononline.be<br />

TE KOOP<br />

exclusief en imposant HERENHUIS<br />

Met woongedeelte en instapklare winkel voor een<br />

juweliers- of optiekzaak, inclusief galerij en atelier, op<br />

een toplocatie in het centrum van Oudenaarde.<br />

Contact: Tim Roelens – 0474/33.66.65<br />

A REMETTRE À VISE<br />

Bijouterie joaillerie avec atelier équipé complet et performant. Stock et Chiffre<br />

d’affaires en constante progression : très bonne rentabilité. Situation exceptionnelle<br />

en plein centre-ville de Visé avec parking aisé. Activité prospère depuis 40 ans et<br />

transition assurée par la direction si nécessaire. Plusieurs options d’acquisition<br />

possible. Fonds : 900 000 €.<br />

Contact : mcheeren@arsnobilis.be, T. 0499/722 882<br />

SWATCH<br />

STORE<br />

ANTWERPEN<br />

geopend op / ouvert le 03.12.22<br />

Swatch is verheugd aan te kondigen dat een gloednieuwe Store zijn deuren heeft<br />

geopend in hartje Antwerpen. Deze tweede Swatch Store in België, 100 m2 groot,<br />

is gelegen in het centrum, in de winkelstraten van De Wilde Zee. De nieuwe<br />

ruimte biedt een eigentijdse en innovatieve omgeving, heeft tot 300 verschillende<br />

horloges in huis en dompelt consumenten onder in het universum van het merk.<br />

Er is een ruime keuze aan eigentijdse stijlen en gloednieuwe collecties; liefhebbers<br />

kunnen ook een eigen horloge creëren met het Swatch X You concept, een<br />

uniek, gepersonaliseerd horloge dat de betrokkenheid van de consument en de<br />

merkbekendheid stimuleert.<br />

Swatch a le plaisir d'annoncer qu'un tout nouveau magasin a ouvert ses portes<br />

au cœur d'Anvers. Ce deuxième Swatch Store en Belgique, d'une superficie<br />

de 100 m2, est situé au centre ville, dans le quartier commerçant de De Wilde<br />

Zee. Ce nouvel espace offre un environnement contemporain et innovant, stocke<br />

jusqu'à 300 montres différentes et plonge les consommateurs dans l'univers<br />

de la marque. On y trouve un large choix de styles contemporains et de toutes<br />

nouvelles collections ; les amateurs peuvent également créer leur propre montre<br />

avec le concept Swatch X You, une montre unique et personnalisée qui stimule<br />

l'engagement des consommateurs et la notoriété de la marque.<br />

ARS NOBILIS<br />

BELGISCHE FEDERATIE VOOR JUWELEN EN UURWERKEN<br />

VZW: NIEUW BESTUURSORGAAN VOOR 2022-2025<br />

FÉDÉRATION BELGE DU BIJOU ET DE LA MONTRE ASBL :<br />

NOUVEL ORGANE D’ADMINISTRATION POUR 2022-2025<br />

In 2022 werd een nieuw bestuursorgaan gekozen door de leden van de Algemene<br />

Vergadering van Ars Nobilis – Belgische Federatie voor Juwelen en Uurwerken vzw,<br />

voor een mandaat van drie jaar.<br />

En 2022, un nouvel organe d’administration a été élu par les membres de<br />

l'assemblée générale d'Ars Nobilis - Fédération belge du Bijou et de la Montre asbl,<br />

pour un mandat de trois ans.<br />

THE GOLDSMITH MARKETPLACE<br />

eerste ontmoetingsdag / première journée de rencontre<br />

Enkele jaren geleden startte Elkan Wijnberg de Facebookgroep "De Goudsmid Marktplaats" op. In korte tijd groeide<br />

deze groep uit tot een ware community van meer dan 3.000 professionals in de juwelenbranche, van goudsmeden<br />

tot juweliers en kunstenaars, van België tot Nederland. Na de pandemie was voor Elkan de tijd gekomen om een ‘life’<br />

netwerkevenement te organiseren met de steun van het AWDC en de Antwerpse Diamantbeurs, met als doel de leden<br />

van de Facebookgroep te verenigen en hen kennis te laten maken met verschillende mensen uit de handel.<br />

Il y a quelques années, Elkan Wijnberg a lancé le groupe Facebook "The Goldsmith Marketplace". En peu de temps,<br />

ce groupe s'est transformé en une véritable communauté de plus de 3 000 professionnels de la bijouterie, des orfèvres<br />

aux bijoutiers et aux artistes, et de la Belgique aux Pays-Bas. Après la pandémie, le moment était venu pour Elkan<br />

d'organiser, avec le soutien de l'AWDC et de la Bourse du Diamant d'Anvers, un événement de réseau ‘en life’, dans le<br />

but de réunir les membres du groupe Facebook et de leur faire rencontrer différentes personnes du métier.<br />

Dat netwerkevent ging voor het eerst<br />

door op zondag 29 januari jl., in de<br />

mooie historische handelszaal van<br />

de Antwerpse diamantbeurs waar<br />

een twintigtal exposanten hun producten hadden uitgestald op de lange tafels waaraan<br />

diamanthandelaars normaliter handel drijven. Vooral bedrijven die parels, stenen<br />

en diamant aanbieden waren van de partij, maar ook een firma gespecialiseerd in de<br />

aankoop en verwerking van edele metalen, enkele toeleveringsbedrijven van onderdelen,<br />

verschillende scholen en opleidingsinitiatieven en de vakorganisaties uit België en<br />

Nederland waren aanwezig.<br />

ARS NOBILIS<br />

THE GOLDSMITH MARKETPLACE<br />

Cette rencontre a eu lieu pour la<br />

première fois le dimanche 29 janvier<br />

dernier, dans le magnifique hall<br />

historique de la Bourse du diamant<br />

d'Anvers, où une vingtaine d'exposants avaient présenté leurs produits sur les longues<br />

tables où les diamantaires font habituellement leurs transactions. Des entreprises<br />

proposant des perles, des pierres et des diamants étaient surtout présentes, mais aussi<br />

une société spécialisée dans l'achat et le traitement de métaux précieux, quelques<br />

entreprises de fournitures, plusieurs écoles et initiatives de formation et les organisations<br />

professionnelles de Belgique et des Pays-Bas.<br />

UURWERKMAKER GEVRAAGD IN ANTWERPEN<br />

Antwerps familiebedrijf SLAETS is op zoek naar een voltijdse uurwerkmaker<br />

m/v om ons gloednieuwe atelier te versterken. Wij bieden een functie met<br />

verantwoordelijkheid, een gevarieerde merkenportefeuille en mogelijkheid tot<br />

ontplooiing van jouw talent. Ervaring is een plus, zaterdagwerk vereist.<br />

Contact: karlien@slaets.eu<br />

07<br />

03<br />

VOLGENDE VERKOOP<br />

De Berg van Barmhartigheid nodigt u uit op haar volgende<br />

4 veilingen die plaatsvinden op 7, 14, 21 en 28 maart om 13u<br />

(juwelen, uurwerken, schilderijen, beeldhouwwerken).<br />

De tentoonstelling van de loten vindt plaats van 9u30 tot 11u30.<br />

Kopen bij de Berg van Barmhartigheid is ethisch verantwoord en<br />

duurzaam! Door uw aankoop, helpt u immers ook de persoon die<br />

het pand binnenbracht om er de beste prijs voor te krijgen.<br />

Indien de verkoopprijs hoger is dan het bedrag dat de persoon ons<br />

moet, dan wordt dit verschil INTEGRAAL aan hem overgemaakt.<br />

Dit is de ‘verkoopbonus’.<br />

Alle info: www.bergvanbarmhartigheid.be<br />

Covoorzitters / Coprésidents:<br />

Cédric van den Abeele, Frédéric Schoenmaeckers<br />

Vicevoorzitters / Viceprésidents:<br />

Manuel Scheldeman, Michael Bloch<br />

Bestuurders / Adminbistrateurs:<br />

Charlotte Scheldeman, Christiaan Van der Veken, Jelle Oostvogels, Pascal Callewaert,<br />

Raymond Meeus, Thierry Spitaels, Tomer Reuveni<br />

Algemeen Secretaris / Secrétaire Générale: Marie-Christine Heeren<br />

PROCHAINE VENTE AUX ENCHÈRES<br />

Le Mont-de-Piété vous invite à ses 4 prochaines<br />

ventes aux enchères qui auront lieu les 7, 14, 21 et<br />

28 mars à 13h (bijoux, montres, tableaux, sculptures).<br />

Les expositions des lots auront lieu de 09h30 à 11h30.<br />

Acheter au Mont-de-Piété : c'est éthique et durable !<br />

Si, grâce à vous, l'objet est vendu en salle de ventes<br />

plus cher que ce que la personne nous doit, c'est elle<br />

qui récupère ENTIÈREMENT la différence.<br />

C'est le "bonus de vente".<br />

Pour toute information : www.montdepiete.be<br />

Meer dan 300 leden van de Facebookgroep hadden zich vooraf geregistreerd en hebben<br />

het event op zondag bezocht. De laagdrempelige aanpak en presentatie maakten het<br />

fijn en gemakkelijk voor de handelaars om contact te leggen met de bezoekers en<br />

omgekeerd. Het gevolg was een erg relaxte sfeer langs beide kanten, letterlijk een fijne<br />

ontmoetingsplaats waar het er heel gemoedelijk aan toe ging.<br />

Zowel exposanten als deelnemers waren enthousiast over deze eerste ontmoeting en<br />

noemden het een echt succes. Het deed ontwerpers en goudsmeden zichtbaar deugd<br />

om elkaar eens in het echt te ontmoeten en hun ervaringen uit te wisselen. Voor het<br />

succes van het event zorgde zeker ook het mooie programma van nuttige demonstraties -<br />

tekenen in 3D, diamantslijpen, juweelontwerp - en boeiende lezingen en panelgesprekken<br />

over uiteenlopende thema’s zoals ‘Wat is een goed juweel ?’, ‘Een juwelenreis door de<br />

tijd’, ‘Hoe storytelling u helpt om meer te verkopen’. De lezingen waren snel volzet, vele<br />

bezoekers stonden aan te schuiven om toch nog een plekje te krijgen.<br />

Voor de organisatie én het verdiende succes van deze eerste ontmoetingsdag kon Elkan<br />

Wijnberg rekenen op de geweldige inzet van An Jonckers, van het hele Adin-team, van<br />

vele vrijwilligers, exposanten en sprekers, en, niet te vergeten, op de ondersteuning door<br />

het AWDC-team waardoor het mogelijk werd om dit event en het programma in zeer korte<br />

tijd te realiseren. De opbrengst van de ontmoetingsdag wordt geschonken aan Finado vzw,<br />

een vereniging die vooral in Ethiopië steun verleent aan gezinnen die leven in extreme<br />

armoede en hen op weg wil helpen naar een betere toekomst.<br />

Meer info: https://www.facebook.com/groups/goudsmidmarktplaats/<br />

Plus de 300 membres du groupe Facebook s'étaient inscrits et ont assisté à l'événement<br />

qui se tenait uniquement le dimanche. L'approche et la présentation directes et<br />

accessibles ont permis aux commerçants d'entrer facilement en contact avec les visiteurs<br />

et vice-versa. Il en a résulté une atmosphère très détendue de part et d'autre, littéralement<br />

un lieu de rencontre agréable où les échanges étaient très conviviales !<br />

Tant les exposants que les participants ont dressé un bilan positif de cette première<br />

rencontre et l'ont qualifiée de véritable succès. Un grand programme de démonstrations<br />

utiles - dessin en 3D, taille de diamants, conception de bijoux - et des conférences et<br />

tables rondes passionnantes sur des sujets aussi divers que "Qu'est-ce qu'un bon bijou?",<br />

"Un voyage dans le temps à travers les bijoux", "Comment le storytelling vous aide à<br />

vendre plus", etc. ont certainement contribué à ce succès.<br />

Les conférences se sont rapidement remplies, et de nombreux visiteurs ont fait la queue<br />

pour obtenir une place.<br />

Pour l'organisation et le succès de cette première journée de rencontre, Elkan Wijnberg<br />

a pu compter sur l’engagement et les efforts d’ An Jonckers et de toute l’ équipe Adin et<br />

des nombreux bénévoles, exposants et conférenciers et, enfin et surtout, sur le soutien de<br />

l'équipe de l'AWDC qui a permis de réaliser cet événement et le programme en très peu<br />

de temps. Les recettes de la journée de rencontre seront reversées à l'association Finado<br />

asbl, qui soutient les familles vivant dans une extrême pauvreté, notamment en Éthiopie,<br />

et vise à les aider sur la voie d'un avenir meilleur.<br />

Plus d’infos: https://www.facebook.com/groups/goudsmidmarktplaats/<br />

54 55


ARS NOBILIS<br />

WERKGROEPEN / COMMISSIONS<br />

ORGANIGRAM/ME<br />

werkgroepen/commissions<br />

ARS NOBILIS<br />

WERKGROEPEN / COMMISSIONS<br />

WERK IN DE COMMISSIES<br />

Le TRAVAIL dans les COMMISSIONS<br />

Iedere ARS NOBILIS COMMISSIE heeft z’n plannen en activiteiten voor <strong>2023</strong><br />

opgemaakt en uiteengezet. Enkele daarvan stellen we u hier alvast voor.<br />

Chaque COMMISSION d’ARS NOBILIS a élaboré et présenté ses plans et activités<br />

pour <strong>2023</strong>. Nous vous en présentons ici quelques-uns des projets prévus.<br />

Directeur: Manuel Scheldeman<br />

Frédéric Schoenmaeckers, Pascal Callewaert,<br />

Tomer Reuveni, Christiaan Van der Veken,<br />

Charlotte Scheldeman<br />

COMMISSIE VEILIGHEID & TRANSPORT<br />

Na enkele moeilijke jaren, waarin het door Corona niet mogelijk was om elkaar<br />

in het echt te ontmoeten op thema-avonden, zou Ars Nobilis in <strong>2023</strong> zeker twee<br />

themameetings “life” organiseren met spreker Yen Vercauteren, zelfstandig veiligheidsadviseur,<br />

die in 2021 ook een thema-avond via zoom heeft gegeven. De thema’s zijn:<br />

COMITÉ SÉCURITÉ ET TRANSPORT<br />

Après quelques années difficiles, où Corona a rendu impossible toute rencontre en réel<br />

lors des soirées à thème, Ars Nobilis organisera au moins deux réunions à thème "life"<br />

en <strong>2023</strong> avec Yen Vercauteren, consultant indépendant en sécurité, qui a également<br />

donné une soirée à thème via zoom en 2021. Les thèmes sont :<br />

Directeur: Tomer Reuveni<br />

Cedric van den Abeele, Yen Vercauteren<br />

Christophe Korthoudt<br />

DIAMANT<br />

Directeur: Thierry Spitaels<br />

Christiaan Van der Veken, Stef Sabbe<br />

• aankoop van oud goud met spreker Michael Sleeckx gevolgd door een les<br />

veiligheid over hoe verdachte personen te herkennen en hoe het best te<br />

reageren (o.a. wat mag er volgens de wet en wat niet)<br />

• l'achat de vieil or avec comme conférencier Michael Sleeckx, suivi d'une<br />

leçon de sécurité sur la manière de reconnaître les personnes suspectes et de<br />

réagir au mieux (y compris ce qui est autorisé par la loi et ce qui ne l'est pas).<br />

VEILIGHEID & TRANSPORT<br />

SÉCURITÉ & TRANSPORT<br />

GOUD<br />

OR<br />

Directeur: Jelle Oostvogels<br />

Christiaan Van der Veken, Bram Struyven<br />

Michael Bloch, Eric Rodrigus, Lydia Segers<br />

LEDEN<br />

MEMBRES<br />

Directeur: Pascal Callewaert<br />

Manuel Scheldeman, Cedric van den Abeele<br />

SECRETARIAAT<br />

ARS NOBILIS<br />

SECRETARIAT<br />

Marie-Christine Heeren<br />

0499/722 882<br />

PRESTIGE MAGAZINE &<br />

BELGO BIJOUX<br />

Directeur: Frédéric Schoenmaeckers<br />

Michael Bloch, Alain Tensen, Sven Geboers,<br />

Christine Stefens<br />

LEGAL &<br />

FINANCE<br />

HORLOGES<br />

MONTRES<br />

Directeur: Raymond Meeus<br />

Marc Drexeler, Alexandre Caillavet<br />

Roberto de Bockx<br />

MARKETING & COMMUNICATIE<br />

COMMUNICATIONS & MARKETING<br />

Directeur: Charlotte Scheldeman<br />

Manuel Scheldeman, Marie-Christine Heeren<br />

• hoe zich het best te beschermen in een winkel, qua camera’s, deuren, alarm,<br />

opleiding personeel, enz .. en wat te doen in geval van diefstal of overval.<br />

Hierbij kan dan de link gelegd worden naar verzekeringen toe, met eventueel<br />

de medewerking van een verzekeringsmakelaar of -maatschappij die uitlegt<br />

hoe het best uw zaak (budgetvriendelijk) te verzekeren, in en buiten de winkel<br />

Er worden vier avonden voorzien, telkens apart in het Nederlands en het Frans.<br />

Locaties zijn Antwerpen, Namen, en verder nog nader te bepalen in het Gentse en<br />

in het Brusselse.<br />

COMMISSIE MARKETING & COMMUNICATIE<br />

Deze commissie gaat in <strong>2023</strong> de communicatie- en marketingactiviteiten van Ars<br />

Nobilis stevig aanpakken! De website wordt opnieuw ontworpen en wordt een beetje<br />

vereenvoudigd, maar zal ook meer interactief door de leden kunnen gebruikt worden.<br />

Daarnaast krijgen de Facebook en Instagram account een nieuwe layout en worden<br />

ze regelmatig voorzien van nieuws en nieuwtjes. Op beide media wordt er, naast een<br />

publieke account, ook een besloten groep voor de leden gecreëerd.<br />

Ars Nobilis heeft nu ook een LinkedIn profiel en binnenkort ook een Twitter account<br />

zodat de nationale beroepsvereniging ook handig en snel te vinden is door de media.<br />

COMMISSIE PRESTIGE MAGAZINE & BELGO BIJOUX<br />

U leest het goed: Belgo Bijoux komt onder de vleugels van Ars Nobilis! De<br />

beroepsfederatie, die de titel van deze jaargids die al bestaat sinds 1912, in 2022<br />

van Mediabooster heeft overgenomen, gaat er zich in het bijzonder op toeleggen om<br />

in de nieuwe Belgo Bijoux een goed en zo volledig mogelijk overzicht te brengen van<br />

alle toeleveranciers van de sector juwelen en uurwerken. De eerste publicatie van<br />

deze nieuwe Ars Nobilis-uitgave is voorzien voor de eerste jaarhelft van <strong>2023</strong>.<br />

<strong>Prestige</strong> Magazine wordt zoals vanouds vier maal per jaar, tweetalig, uitgegeven. Met<br />

dank aan INK bvba die instaat voor de fotografie, de layout en een groot deel van de<br />

redactionele artikels. Ars Nobilis zal zoals steeds de informatie over de federale en<br />

regionale wetgeving, de werking van de federatie, over de leden en ander nieuws uit<br />

de sector verzorgen.<br />

• comment se protéger au mieux dans un magasin, en termes de caméras, de<br />

portes, d'alarmes, de formation du personnel, etc... et que faire en cas de vol ou de<br />

cambriolage. Un lien peut ensuite être établi avec les assurances, éventuellement<br />

avec la collaboration d'un courtier ou d’une compagnie d'assurances qui vous<br />

expliquera comment assurer au mieux votre entreprise (à un prix raisonnable),<br />

tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du magasin.<br />

Quatre soirées sont prévues, chaque fois séparément en néerlandais et en français.<br />

Elles auront lieu à Anvers, Namur, dans la région de Gand (à déterminer) et de Bruxelles<br />

(à déterminer).<br />

COMITÉ MARKETING & COMMUNICATION<br />

Cette commission s'attaquera résolument aux activités de communication et de<br />

marketing d'Ars Nobilis en <strong>2023</strong> ! Le site web sera refait et quelque peu simplifié,<br />

mais pourra également être utilisé de manière plus interactive par les membres.<br />

Par ailleurs, les comptes Facebook et Instagram bénéficieront d'une nouvelle mise en<br />

page et seront régulièrement alimentés en actualités et mises à jour. Sur les deux<br />

médias, en plus d'un compte public, un groupe privé pour les membres sera également<br />

créé. Ars Nobilis dispose désormais également d'un profil LinkedIn et bientôt d'un<br />

compte Twitter afin que l'association professionnelle nationale puisse également être<br />

trouvée de manière pratique et plus rapide par les médias.<br />

COMITÉ PRESTIGE MAGAZINE & BELGO BIJOUX<br />

En effet, Belgo Bijoux passe sous les ailes d'Ars Nobilis ! La fédération professionnelle,<br />

qui a repris de Mediabooster en 2022 le titre de ce guide annuel qui existe depuis 1912,<br />

va faire un effort particulier pour apporter au nouveau Belgo Bijoux un bon aperçu,<br />

aussi complet que possible, de tous les fournisseurs du secteur de la bijouterie et de<br />

l'horlogerie. La première publication de ce nouveau numéro d'Ars Nobilis est prévue<br />

pour le premier semestre <strong>2023</strong>.<br />

Comme toujours, <strong>Prestige</strong> Magazine sera publié quatre fois par an, de manière bilingue.<br />

Merci à INK bvba pour la photographie, la mise en page et une bonne partie des<br />

articles rédactionnels. Comme toujours, Ars Nobilis fournira des informations sur la<br />

législation fédérale et régionale, le fonctionnement de la fédération, sur les membres<br />

et d'autres nouvelles du secteur.<br />

56 57


ARS NOBILIS<br />

NEWS<br />

NIEUW KB INZAKE PRECONTRACTUELE INFORMATIE<br />

voor consumenten over natuurlijke en synthetische diamanten<br />

58<br />

Sinds enkele jaren wint de verkoop van synthetische diamanten<br />

aan consumenten meer en meer aan belang. De meeste<br />

consumenten zien met het blote oog geen verschil tussen<br />

natuurlijke en synthetische diamanten. Het verschil is niettemin<br />

groot in termen van waarde. Daarom is het belangrijk dat<br />

consumenten vóórafgaand aan hun aankoop op een duidelijke en<br />

ondubbelzinnige wijze informatie krijgen over de belangrijkste<br />

kenmerken van de te koop aangeboden steen, zeker als die<br />

een impact hebben op de waarde ervan. Deze precontractuele<br />

informatieverplichting wordt thans expliciet geregeld in een<br />

nieuw Koninklijk Besluit van 26 januari <strong>2023</strong>.<br />

Het KB is van toepassing op ongezette natuurlijke diamanten, ongezette<br />

synthetische diamanten en ook op juwelen en horloges waarin één of meerdere<br />

natuurlijke en/of synthetische diamant(en) zijn verwerkt, wanneer deze in een<br />

fysieke winkelruimte worden aangeboden aan consumenten.<br />

Volgende informatie moet meegedeeld worden aan de consument volgens<br />

het KB<br />

• of het goed een natuurlijke diamant of een synthetische diamant is of bevat,<br />

net als het aantal<br />

• of de natuurlijke diamant(en) of de synthetische diamant(en) behandeld of<br />

onbehandeld is/zijn<br />

• het gewicht van de natuurlijke diamant(en) of de synthetische diamant(en)<br />

• en in voorkomend geval, het type behandeling waaraan de natuurlijke<br />

diamant(en) of de synthetische diamant(en) werd(en) onderworpen.<br />

STANDAARDINFORMATIEDOCUMENT<br />

De consument moet de informatie krijgen in de vorm van een papieren document<br />

of, indien de hij of zij hiermee instemt, op een andere duurzame gegevensdrager<br />

(bv. e-mail), die wordt overhandigd of verstuurd aan de consument. De verstrekte<br />

informatie moet leesbaar en ondubbelzinnig zijn en geen afkortingen bevatten.<br />

Het KB voorziet een standaardinformatiedocument dat de verkoper kan<br />

invullen om deze informatie te verstrekken. Het wordt sterk aangeraden om dit<br />

standaardinformatiedocument te gebruiken: wie dit document correct ingevuld<br />

gebruikt, voldoet aan het KB. Het standaardinformatiedocument is zowel in pdf<br />

als word-vorm beschikbaar op https://economie.fgov.be/nl. U kan hiervoor ook<br />

Ars Nobilis contacteren op T 0499/722 882 of via mail@arsnobilis.be.<br />

De consument moet het ingevulde document ontvangen vooraleer de<br />

verkoopovereenkomst wordt afgesloten. De nieuwe regels zullen van toepassing<br />

zijn na een overgangsperiode van twee maanden. Handelaars en juweliers<br />

kunnen terecht op de website van de FOD Economie en bij Ars Nobilis – B.F.J.U.<br />

voor meer informatie over het KB en de exacte datum van inwerkingtreding.<br />

Alexia Bertrand, Staatssecretaris voor Consumentenbescherming: ‘Met dit KB<br />

komen we tegemoet aan de bezorgdheden van consumenten. Zij hebben recht<br />

op nauwkeurige en duidelijke informatie over wat ze kopen. Tegelijk hebben we<br />

ook oor voor de bezorgdheden van bonafide juweliers die geconfronteerd worden<br />

met oneerlijke concurrentie door malafide verkopers. Dankzij dit KB hebben<br />

de handhavingsautoriteiten een bijkomend middel om op te treden tegen deze<br />

praktijken.’<br />

---<br />

NOUVEL ARRÊTÉ ROYAL<br />

CONCERNANT LES<br />

INFORMATIONS<br />

précontractuelles pour les<br />

consommateurs sur les diamants<br />

naturels et synthétiques<br />

Depuis plusieurs années, la vente de diamants synthétiques<br />

aux consommateurs prend de plus en plus d’importance. La<br />

plupart des consommateurs ne voient pas de différence à l'œil<br />

nu entre les diamants naturels et synthétiques. La différence est<br />

pourtant importante en termes de valeur. Il est donc primordial<br />

que les consommateurs reçoivent des informations claires et non<br />

équivoques avant leur achat sur les principales caractéristiques<br />

de la pierre proposée à la vente, surtout si ces caractéristiques<br />

ont un impact sur sa valeur. Cette obligation d'information<br />

précontractuelle est désormais explicitement réglementée dans un<br />

nouvel arrêté royal du 26 janvier <strong>2023</strong>.<br />

L'arrêté royal s'applique aux diamants naturels non montés, aux diamants<br />

synthétiques non montés, ainsi qu'aux bijoux et montres incorporant un ou<br />

plusieurs diamants naturels et/ou synthétiques, lorsqu'ils sont proposés à la<br />

vente dans un espace de vente physique aux consommateurs.<br />

Les informations suivantes doivent être communiquées au consommateur selon<br />

l’arrêté royal:<br />

• si le bien est un diamant naturel ou synthétique ou en contient, ainsi que<br />

leur nombre<br />

• si le ou les diamants naturels ou synthétiques sont traités ou non traités<br />

• le poids des diamants naturels ou synthétiques<br />

• et le cas échéant, le type de traitement auquel le ou les diamants naturels<br />

ou synthétiques ont été soumis. <br />

AIKON AUTOMATIC DATE 42MM<br />

#BEYOURAIKON<br />

Distributor Benelux<br />

+31 (0)20 6794633 • info@weiszgroup.com •


WWW.SANJOYA.EU<br />

DOCUMENT D'INFORMATION STANDARD<br />

Le consommateur doit recevoir les informations sous forme d'un document papier ou, s'il<br />

y consent, sur un support de données durable différent (par exemple, par e-mail) qui est<br />

remis ou envoyé au consommateur. Les informations fournies doivent être lisibles et non<br />

équivoques et ne doivent pas contenir d'abréviations. L'arrêté royal prévoit un document<br />

d'information standard que le vendeur peut utiliser pour fournir ces informations. Il est<br />

fortement recommandé d'utiliser ce document d'information standard : celui qui remplit<br />

ce document correctement satisfait aux exigences de l'arrêté royal.<br />

Le document d'information standard est disponible sur le site https://economie.fgov.be/fr<br />

sous forme de fichier PDF ou Word. Vous pouvez également contacter Ars Nobilis au<br />

T 0499/722 882 ou via mail@arsnobilis.be.<br />

Le consommateur doit recevoir le document rempli avant la conclusion du contrat de<br />

vente.<br />

Les nouvelles règles s'appliqueront après une période transitoire de deux mois. Les<br />

bijoutiers peuvent trouver plus d'informations à propos de cet arrêté royal et la date<br />

exacte d'entrée en vigueur sur le site web du SPF Economie ou chez Ars Nobilis –<br />

F.B.B.M.<br />

Alexia Bertrand, Secrétaire d'État à la Protection des Consommateurs : ‘Avec cet<br />

arrêté royal, nous répondons aux préoccupations des consommateurs. Ils ont droit à<br />

des informations précises et claires sur ce qu'ils achètent. Nous sommes également<br />

sensibles aux préoccupations des bijoutiers de bonne foi qui sont confrontés à une<br />

concurrence déloyale de la part de vendeurs malveillants. Grâce à cet arrêté royal, les<br />

autorités chargées de la mise en œuvre disposent d'un moyen supplémentaire d'agir<br />

contre ces pratiques.’<br />

ARS NOBILIS<br />

NEWS<br />

PSC-SCP 149.03 SECTOR EDELE METALEN –<br />

SECTEUR MÉTAUX PRÉCIEUX<br />

LONEN - SALAIRES 01/02/<strong>2023</strong><br />

Vanaf 1 februari <strong>2023</strong> werden de baremalonen en de effectieve lonen met 10,44 % (indexering) verhoogd.<br />

A partir du 1er février <strong>2023</strong>, les salaires bar et les salaires effectifs ont été augmentés de 10,44% (indexation).<br />

CATEGORIEËN<br />

SPANNING<br />

38U/WEEK<br />

39U/WEEK (*)<br />

40U/WEEK (*)<br />

CATÉGORIES<br />

TENSION<br />

38H/SEMAINE<br />

39H/SEMAINE (*)<br />

40H/SEMAINE(*)<br />

A. Hulpwerkman<br />

Ouvrier auxiliaire<br />

B. Geoefende<br />

Praticien<br />

C. Geoefende met ervaring<br />

Expérimenté<br />

D. Geschoolde<br />

Qualifié<br />

E. Volledig geschoolde<br />

Pleinement qualifié<br />

F. Geschoolde buiten categorie<br />

Qualifié hors catégorie<br />

100 15,10 14,71 14,35<br />

104 15,70 15,30 14,92<br />

108 16,31 15,89 15,50<br />

120 18,12 17,65 17,22<br />

125 18,88 18,39 17,94<br />

130 19,63 19,12 18,66<br />

• 40 u/week en 39 u/week slechts mogelijk mits compensatiedagen - 40 h/semaine et 39 h/semaine uniquement possible avec des jours de compensation<br />

• Sinds 1 juli 1986 veralgemening van de 38 u/week in de sector - Depuis le 1er juillet 1986, généralisation de 38h/semaine dans le secteur.<br />

1. Minimumuurlonen vastgelegd bij cao - Salaires horaires minimums fixés par convention collective.<br />

2. Afrondingen – Arrondis :<br />

• ...,0001 tot en met ...,0049 = lagere eurocent - ...,0001 à ...,0049 = centimes d'euro inférieurs<br />

• ...,0050 en meer = hogere eurocent - ...,0050 et au-delà = centimes d'euro supérieurs.<br />

Verplichte vermelding van de categorie op de loonfiche - Indication obligatoire de la catégorie sur la fich<br />

61


ARS NOBILIS<br />

LIDMAATSCHAP/AFFILATION<br />

VALUE TRADING BV<br />

JACOB JACOBSSTRAAT 58, 2018 ANTWERPEN<br />

+32 3 221 15 69 - INFO@VALUETRADING.EU<br />

WORD VANDAAG NOG LID<br />

AFFILIEZ-VOUS ENCORE AUJOURD’HUI<br />

EN GENIET VAN VELE VOORDELEN<br />

ET PROFITEZ DES NOMBREUX AVANTAGES<br />

PROMOTIE<br />

PROMOTION<br />

WIJ BIEDEN 0.5% MEER VOOR UW GOUD<br />

VERKOOP UW OUD GOUD AAN DE SPOTPRIJS -0.5% IPV. -1%*!<br />

ON VOUS OFFRE 0.5% EN PLUS POUR VOTRE OR<br />

VOUS VENDEZ VOTRE VEIL OR AU PRIX SPOT -0.5% AU LIEU DE -1%*<br />

INFORMATIE / INFORMATION<br />

Ars Nobilis informeert u over alles wat er in de sector gebeurt via <strong>Prestige</strong> Magazine,<br />

maar ook via mailberichten en de diverse social media kanalen van de federatie.<br />

Dankzij Ars Nobilis kunt u zelf, gratis, de andere Ars Nobilis-leden informatie<br />

bezorgen. Dit kan door uw bericht te laten verspreiden via het mailbestand van Ars<br />

Nobilis. Het kan ook worden gedeeld op de Facebook en Instagram pagina’s, via de<br />

Ars Nobilis website en <strong>Prestige</strong> Magazine.<br />

ARS NOBILIS vous informe de toutes les actualités du secteur via <strong>Prestige</strong> Magazine,<br />

mais également via des messages courriel et les différents media sociaux de la<br />

fédération. Grâce à Ars Nobilis vous pouvez vous-même communiquer gratuitement<br />

de l’information aux autres membres et au secteur, en envoyant un message qui<br />

sera distribué à la base de données d’ARS NOBILIS, gérée par le secrétariat. Votre<br />

message est aussi publié sur la page facebook FBBM Ars Nobilis et sur Instagram, le<br />

site internet et dans <strong>Prestige</strong> Magazine.<br />

ARS NOBILIS <strong>2023</strong> LABEL<br />

Deelname aan alle campagnes en projecten die met het label worden gevoerd en gratis<br />

gebruik van het promotiemateriaal (certificaten, raamsticker, kleine etiketten, etc.).<br />

Possibilité de participer à toutes les campagnes et projets qui sont menés avec le label<br />

et utilisation gratuite du matériel promotionnel (certificats, autocollants de fenêtre,<br />

petites étiquettes, etc.).<br />

LEDENZONE WEBSITE<br />

ZONE MEMBRE SITE INTERNET<br />

Exclusieve toegang tot de informatie in de ledenzone op de website www.arsnobilis.be<br />

en de vermelding van uw zaak in de ledenrubriek in de publieke zone. Toegang tot de<br />

besloten Facebook groep van Ars Nobilis.<br />

Accès exclusif à l’information dans la zone membres du site internet www.arsnobilis.be<br />

et mention de votre société dans la rubrique des membres dans la zone publique. Accès<br />

au groupe Facebook privé d’Ars Nobilis.<br />

U KOOPT FIJN GOUD KORRELS AAN NETTO SPOTPRIJS!<br />

VOUS ACHETEZ VOS GRANULES OR FIN AU PRIX SPOT NET!<br />

*op basis van het gehalte fijn goud - actie geldig tot 31/03/<strong>2023</strong><br />

*prix sur contenu fin or - promotion valable jusqu’au 31/03/<strong>2023</strong><br />

KOM SNEL LANGS EN PROFITEER<br />

PROFITEZ-EN VITE<br />

WWW.VALUETRADING.EU<br />

BIJDRAGE LIDMAATSCHAP <strong>2023</strong> / CONTRIBUTION AFFILIATION <strong>2023</strong><br />

Jaarlijkse bijdrage juweliers / Cotisation annuelle bijoutiers € 400<br />

Bijdrage juweliers vanaf twee vestigingen / Cotisation bijoutiers à partir de deux enseignes € 490<br />

Bijdrage fabrikanten, invoerders, groothandelaars / Contribution fabricants, importateurs, grossistes<br />

vanaf / à partir de<br />

€ 420<br />

Bijdrage goudsmeden, ontwerpers, (uurwerk) ateliers, scholen, studenten (> 25 jaar)<br />

Contribution orfèvres, créateurs, ateliers (d’horlogerie), écoles, étudiants (> 25 ans)<br />

€ 190<br />

U kan uw lidgeld <strong>2023</strong> - Ars Nobilis als volgt overschrijven:<br />

Vous pouvez verser votre cotisation <strong>2023</strong> - Ars Nobilis comme suit:<br />

BEDRAG / MONTANT:<br />

Zie bijdrage lidmaatschap hoger / Voir cotisation affiliation ci-dessus<br />

REKENING IBAN / COMPTE IBAN:<br />

BE15 4387 2036 2130 / BIC-CODE: KREDBEBB<br />

MEDEDELING / MENTION: Lidgeld <strong>2023</strong> / Affiliation <strong>2023</strong><br />

BEGUNSTIGDE / BENEFICIAIRE:<br />

ARS NOBILIS vzw<br />

Priester Cuypersstraat 3, 1040 Brussel<br />

ARS NOBILIS asbl<br />

Rue Abbé Cuypers 3, 1040 Bruxelles<br />

63


DRIJFHOUT<br />

Laserlassen nu voor iedereen bereikbaar.<br />

Le soudage laser désormais à la portée de tous.<br />

DRIJFHOUT<br />

Heimerle + Meule Group<br />

De meeste edelsmeden en juweliers zijn natuurlijk bekend met het fenomeen<br />

laserlassen. Lange tijd was deze techniek financieel niet haalbaar voor velen.<br />

Drijfhout is de laserlas specialist voor de BeNeLux en brengt een prachtige selectie<br />

*Maand prijs voor andere lasers kan verschillen /<br />

Pour les autres lasers, le coût mensuel peut varier.<br />

Aan het eind van de periode bent u eigenaar van het product / A la fin de la période vous<br />

devenez propriétaire de l'objet.<br />

Verkrijgbaar op afbetaling / Disponible par paiement échelonné**:<br />

**Let op! Geld lenen kost geld /<br />

Attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent !<br />

*Lease enkel mogelijk voor in Nederland gevestigde klanten<br />

Lease uniquement possible pour les clients établis aux Pays-Bas<br />

van deze machines vanaf €9.250,-<br />

Het lassen van goud, zilver, staal en titanium zonder dat hierbij hitte vrijkomt is een<br />

geweldige ervaring. In de praktijk blijkt vaak dat bijna 80% van het conventionele<br />

solderen met de laser kan worden overgenomen. Het toevoegen van materiaal is<br />

zeer eenvoudig en een puntlasapparaat is na aanschaf van een laser overbodig.<br />

Omdat er geen hitte vrijkomt bij het lassen is nabewerken meestal niet meer nodig.<br />

Drijfhout heeft de mogelijkheid om in de showroom in Amsterdam alle verschillende<br />

modellen te testen zodat de best passende keuze kan worden gemaakt onder<br />

begeleiding van specialisten.<br />

La plupart des orfèvres et des bijoutiers connaissent le soudage laser. Mais<br />

financièrement, cette technique est longtemps restée inaccessible pour la majorité<br />

d'entre eux. Drijfhout est LE spécialiste du soudage laser dans le BeNeLux.<br />

L'entreprise propose une très belle sélection de ces machines, à partir de € 9.250,-<br />

Elles offrent une expérience extraordinaire : celle de souder de l'or, de l'argent, de<br />

l'acier et du titane sans aucun dégagement de chaleur.<br />

€ 9.250,-<br />

€ 13.750,- € 16.750,-<br />

Dans la pratique, près de 80 % des soudures conventionnelles peuvent se faire au<br />

laser. L'ajout de matière se révèle simple comme bonjour, d'autant qu'il n'est pas<br />

nécessaire de s'équiper d'un laser pointeur en plus. Comme le laser ne dégage pas<br />

de chaleur lors du soudage, aucune finition supplémentaire n'est requise.<br />

Vermogen / Puissance:<br />

160 joule(s)<br />

Gebruik / Utilisation:<br />

6 u/h per dag / par jour<br />

Programma's / Programmes: vrij instelbare programma's /<br />

programmes réglables au choix<br />

225 joule(s)<br />

8 u/h per dag / par jour<br />

vrij instelbare programma's /<br />

programmes réglables au choix<br />

240 joule(s)<br />

8 u/h per dag / par jour<br />

vrij instelbare programma's /<br />

programmes réglables au choix<br />

Drijfhout offre la possibilité de tester l'ensemble de ses modèles dans son showroom<br />

d'Amsterdam, histoire de vous permettre de faire le choix le plus juste grâce<br />

aux conseils des spécialistes maison.<br />

Nu voor iedereen beschikbaar / Dès à présent disponibles pour tous<br />

Kom de diverse machines in de showroom testen en ervaar het gemak, de kwaliteit en de verschillen / Venez tester<br />

nos différents modèles en show-room et expérimentez leur facilité d'utilisation, leurs qualités et leurs possibilités<br />

Koop nooit een laserlasser zonder verschillende machines te testen /<br />

N'achetez jamais une machine de soudage laser sans tester au préalable différents modèles<br />

Laser las- en laser graveerdemonstraties tijdens Retailbeurs Utrecht<br />

Démonstrations de soudage et gravure laser pendant le salon Retailbeurs Utrecht<br />

Drijfhout is dé laserlas expert van de Benelux / Drijfhout, l'expert des lasers de soudure au Benelux<br />

Openingstijden showroom / Heures d'ouverture du show-room:<br />

Maandag t/m vrijdag / Du lundi au vendredi inclus: 8.30 - 16.30 u/h<br />

Keienbergweg 12<br />

1101 GB Amsterdam<br />

Drijfhout biedt de unieke kans om van dichtbij te<br />

beleven hoe het lassen en graveren met de laser gaat.<br />

Tijdens de Jaarbeurs in Utrecht van 12, 13 en 14 maart<br />

<strong>2023</strong> zijn er live demonstraties. Neem gerust eigen<br />

reparatiewerkzaamheden mee en ervaar van dichtbij de<br />

eenvoud en nauwkeurigheid van dit apparaat.<br />

Meer informatie over de voorjaarseditie van de vakbeurs,<br />

de merken én de gratis registratie via www.trademart.nl en<br />

de kanalen op facebook & instagram: @trademartutrecht<br />

---<br />

Drijfhout vous offre l’occasion unique de découvrir de près<br />

comment faire du soudage et de la gravure laser. Pendant<br />

le Jaarbeurs in Utrecht, les 12,13 et 14 mars <strong>2023</strong>, il y a<br />

des démonstrations en direct auront lieu.<br />

N'hésitez pas à apporter vos propres travaux de réparation<br />

et à découvrir de près la simplicité et la précision de cet<br />

appareil.<br />

Pour plus d'informations sur l'édition de printemps du salon,<br />

sur les marques ou sur l'inscription gratuite, rendez-vous sur<br />

www.trademart.nl ou sur les réseaux Facebook & Instagram :<br />

@trademartutrecht<br />

www.drijfhoutnl.com - info@drijfhoutnl.com<br />

T. (+31) 020 564 8 520<br />

65


AGENDA<br />

12/3/<strong>2023</strong> - 14/3/<strong>2023</strong><br />

JAARBEURS<br />

Utrecht (NL)<br />

19/3/<strong>2023</strong> - 20/3/<strong>2023</strong><br />

COLLECTIEF<br />

Antwerpen/Anvers (BE)<br />

27/3/<strong>2023</strong> - 2/4/<strong>2023</strong><br />

WATCHES & WONDERS<br />

Genève (CH)<br />

27/3/<strong>2023</strong> - 2/4/<strong>2023</strong><br />

JEWELRY GENEVA<br />

Genève (CH)<br />

1/6/<strong>2023</strong> -4/6/<strong>2023</strong><br />

COUTURE<br />

Las Vegas (US)<br />

- Sinds 1974 -<br />

Expert in verzamel- en beleggingsmunten<br />

Expert en pièces de collection et d'investissement<br />

De beste prijs voor uw edelmetalen<br />

Le meilleur prix pour vos métaux précieux<br />

Aanbod op maat voor handelaars<br />

Conditions pour les professionnels<br />

Snelle afhandeling en uitbetaling<br />

Traitement et paiement rapides<br />

Wij kopen al uw edelmetalen<br />

na onafhankelij ke analyse<br />

Nous rachetons vos métaux précieux<br />

après une analyse indépendante<br />

info@numagold.be<br />

Grasmarkt 105, 1000 Brussels<br />

Rue marché aux herbes 105, 1000 Bruxelles<br />

Tel 02/513 07 96<br />

66<br />

www.numagold.be


SUCCESSFUL<br />

DUTCH RETAIL DESIGN<br />

RETAIL CONCEPT STRATEGY // STORE DESIGN // PROJECT MANAGEMENT // PRODUCTION<br />

JUWELIER KREMER // VEENDAM<br />

SCHERPENZEEL (NL)<br />

+ 31 33 277 17 14<br />

WSBINTERIEURBOUW.NL<br />

SCHERPENZEEL (NL)<br />

+ 31 33 277 17 14<br />

TRIER (DE)<br />

+ 49 1609 2589 540<br />

WSBLADENBAU.DE<br />

TRIER (DE)<br />

+ 49 1609 2589 540<br />

PARIS (FR)<br />

+33 624 52 81 01<br />

WSBCONCEPTDEMAGASIN.FR<br />

MÜNCHEN (DE)<br />

+ 49 89 1241 39379<br />

VAN HELL JUWELIERS // AMERSFOORT (NL)<br />

WSBDESIGN.COM<br />

PARIS (FR)<br />

+ 33 624 52 81 01 WSBDESIGN.COM

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!