28.02.2023 Views

VVP SPECIAL Financieel Vitaal

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>VVP</strong><br />

AL<br />

80 JAAR<br />

80 JAAR HÉT PLATFORM VOOR DE FINANCIEEL ADVISEUR<br />

JAARGANG 80 • EXTRA EDITIE • MAART 2023<br />

Werk vanuit<br />

je hart<br />

Special <strong>Financieel</strong> <strong>Vitaal</strong>


COLOFON<br />

<strong>VVP</strong>, Kennis- en inspiratiemagazine<br />

voor financieel adviseurs<br />

Uitgave van <strong>VVP</strong> Nederland.<br />

Negenenzeventigste jaargang.<br />

nhoud<br />

uitgever en hoofdredacteur<br />

Willem Vreeswijk 06-10630149,<br />

willem@vvponline.nl<br />

(eind)redacteur<br />

Toon Berendsen 06-12907930,<br />

toon@vvponline.nl<br />

persberichten, reacties, ideeën<br />

redactie@vvponline.nl<br />

redactie-adres<br />

Wapendragervlinder 29, 3544 DK Utrecht<br />

4<br />

Rondetafel<br />

<strong>Financieel</strong> <strong>Vitaal</strong><br />

Meer liefde voor jezelf<br />

12<br />

Erna Knipscheer<br />

Meer dan geldzaken alleen<br />

senior accountmanager/traffic<br />

Arjan Cornelisse, 06-10628564,<br />

arjan@vvponline.nl<br />

ABONNEMENTENSERVICE<br />

vvp@vvponline.nl<br />

website www.vvponline.nl<br />

<strong>SPECIAL</strong> ACTIEF KLANTBEHEER<br />

Deze special verschijnt in een oplage<br />

van 6.000 exemplaren en is tot stand<br />

gekomen in samenwerking met ABN<br />

Amro, a.s.r., Faster Forward, ING, Nationale<br />

Hypotheekbond, Nationale-Nederlanden,<br />

Nh1816 en Scildon en is tevens uitgebracht<br />

als e-zine<br />

24<br />

Enno Wiertsema<br />

Informeren of adviseren?<br />

26<br />

Roy van Dreumel<br />

Niet onder een brug<br />

NABESTELLINGEN<br />

Arjan Cornelisse, arjan@vvponline.nl<br />

COPYRIGHT<br />

<strong>VVP</strong> Nederland, 2022<br />

vormgeving/prepress<br />

Peter Beemsterboer, Beemsfoto<br />

druk<br />

Veldhuis Media BV, Raalte. Deze uitgave is<br />

gedrukt op FSC-papier<br />

ISSN: 1388-2724<br />

42<br />

Fred de Jong<br />

Vier dimensies<br />

48<br />

Ralph van Dam<br />

Herstelfonds<br />

2 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> MAART 2023


FINANCIEEL VOORWOORD VITAAL<br />

<strong>Vitaal</strong><br />

20<br />

Toon Berendsen<br />

Jong geleerd, oud gedaan<br />

30<br />

Kim Cramer<br />

Stimuleer werkgeluk<br />

50<br />

Annette Nobuntu Mul<br />

Samen kom je verder<br />

Wat is financieel vitaal? Een leven zonder schulden, een veilige<br />

haven voor jezelf en je kinderen of een samenleving die<br />

voor elkaar zorgt en waar niemand buiten de boot hoeft te<br />

vallen?<br />

De laatste jaren is het maar al te duidelijk geworden<br />

dat de kloof tussen arm en rijk, toeneemt. Er vinden steeds meer gesprekken<br />

plaats, ook geïnitieerd door mensen met geld, hoe je kan komen tot een verdeling<br />

die wél bijdraagt aan een gezondere samenleving.<br />

Door hoge inflatie en hoge energieprijzen leven ondertussen in Nederland<br />

naar schatting 1,2 miljoen mensen in armoede en zes op de tien bedrijven<br />

in Nederland heeft werknemers in dienst met financiële problemen. De<br />

urgentie van het groeiende probleem mag duidelijk zijn, gezien ook de vele<br />

initiatieven om mensen met schulden te helpen. Zeker vanuit de financiële<br />

sector gebeurt veel. Voor individuen kan die hulp zeker lucht geven en hopelijk<br />

ook toekomstperspectief, maar een echte oplossing wordt vaak niet geboden.<br />

De coronasteun van de overheid mag dan van een ongekende omvang<br />

zijn, maar hoe groot blijven de consequenties voor horecaondernemers die<br />

nog jaren moeten buffelen om de schulden terug te betalen? De financiële<br />

sector biedt steeds betere beschermingsproducten, maar die zijn uiteraard<br />

alleen van betekenis voor mensen die de financiële ruimte hebben deze producten<br />

aan te schaffen. Uitstel van betalingen is een mooie geste, maar als<br />

de uitgaven ondertussen oplopen en de inkomsten achterblijven, dan blijft<br />

een echte oplossing ver weg.<br />

<strong>Financieel</strong> vitaal is van grotere betekenis dan alleen een potje geld op de<br />

bankrekening. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid<br />

van de miljonairs een grote angst heeft om tekort te komen. Voor wie niets<br />

heeft, is de vraag relevant: hoeveel inkomen is nodig om te kunnen leven?<br />

Voor wie veel heeft, is de vraag: wanneer is genoeg genoeg?<br />

Een financieel vitale samenleving zou de verantwoordelijkheid van ons<br />

allemaal moeten zijn, ook van alle financiële dienstverleners. Solidariteit is<br />

immers het fundament van het verzekeringsvak. Dat gaat verder dan producten<br />

of advies over financiële zaken alleen. De sector zou veel meer discussies<br />

mogen aanzwengelen over de vraag: hoe komen we gezamenlijk tot een<br />

gezondere samenleving? Hoe leveren we hier als bedrijven daadwerkelijk<br />

een bijdrage aan? Wat geven we onze medewerkers mee, wat onze klanten<br />

en wat onze aandeelhouders? Wanneer is genoeg genoeg? En wat willen we<br />

onze kinderen meegeven?<br />

Als we dit soort vragen – hoe lastig ook – met elkaar proberen te beantwoorden,<br />

creëren we een gezondere, vitale samenleving. En is dat niet een<br />

betekenisvol vooruitzicht?<br />

Veel inspiratie toegewenst! n<br />

WILLEM VREESWIJK<br />

HOOFDREDACTEUR / willem@vvponline.nl<br />

<strong>SPECIAL</strong> MAART 2023 <strong>VVP</strong> | 3


FINANCIEEL VITAAL<br />

Rondetafelgesprek<br />

We mogen wat<br />

meer van onszelf<br />

gaan houden<br />

RUIM ÉÉN OP DE ZES VOLWASSEN NEDERLANDERS SLAAGT ER NIET IN ZELFSTANDIG<br />

BANKZAKEN TE REGELEN, MELDDE DNB ONLANGS. EERDER BERICHTTE DE AFM<br />

DAT MENSEN MET BEPERKTE DIGITALE VAARDIGHEDEN DE WEG NAAR FINANCIEEL<br />

DIENSTVERLENERS STEEDS MINDER GOED KUNNEN VINDEN. HOE VITAAL ACHTEN<br />

DE TAFELGASTEN NEDERLANDERS OP FINANCIEEL VLAK? OP WELKE WIJZE KUNNEN<br />

VERZEKERAARS EN ADVISEURS AAN DE ALGEHELE FINANCIËLE FITHEID BIJDRAGEN?<br />

TEKST MARTIN NEYT<br />

4 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> MAART 2023


FINANCIEEL VITAAL<br />

VPRO-coryfee Arjen Lubach bedacht<br />

enkele jaren geleden de term digibetocratie.<br />

Hij doelde ermee op het gebrek<br />

aan volksvertegenwoordigers<br />

met ICT-kennis. Kamerleden draaien<br />

aan de knoppen van een snel digitaliserende<br />

economie, terwijl ze weinig<br />

kaas hebben gegeten van digitale technologie en<br />

veiligheid. Als de politieke top al over beperkte digitale<br />

kennis beschikt, dan is het zeker niet vreemd dat een<br />

deel van de financiële consumenten buiten de boot valt.<br />

Volgens DNB is die groep groot en divers. Het gaat zeker<br />

om 2,6 miljoen Nederlanders, onder wie ouderen en<br />

praktisch opgeleiden, maar ook mensen met een visuele<br />

beperking of burgers die gewoonweg weinig interesse<br />

hebben in de digitale wereld.<br />

De AFM komt tot ongeveer dezelfde conclusie: digibetisme<br />

in verschillende gradaties is wijdverbreid. Zelfs<br />

jongeren zijn helemaal niet zo digitaal als we denken.<br />

Ze kunnen de meeste handelingen wel uitvoeren, maar<br />

oog voor veiligheid ontbreekt nogal eens. Ook de groep<br />

met splintervaardigheden - in appen een kei, documenten<br />

uploaden lukt niet - groeit. De situatie die dan<br />

ontstaat, laat zich uitbeelden als een TGV die een landschap<br />

met huifkarren doorkruist. De financiële sector<br />

digitaliseert als een razende, maar de skills van veel<br />

klanten blijven achter.<br />

De deelnemers aan het rondetafelgesprek herkennen<br />

het probleem tot op zekere hoogte. Een bepaalde<br />

groep kan niet meekomen, maar er zijn zeker ook consumenten<br />

die alle digitale middelen efficiënt benutten.<br />

“Klanten die actief bezig zijn met hun financiële situatie,<br />

maken goed gebruik van onze tools”, zo ervaart<br />

Guido Wassink (head of Sales & Business Development<br />

BNP Paribas Cardif). “We willen mensen aan de hand<br />

van eenvoudig ontworpen tools meenemen in processen.<br />

Maar ik geef toe dat het niet altijd even makkelijk<br />

is. Bij een recente verhuizing moest ik een gigantische<br />

hoeveelheid documenten verzamelen, uploaden en ondertekenen.<br />

Nu heb ik al decennia ervaring in de financiële<br />

sector, maar dit kostte me toch moeite.”<br />

Er hoeft maar iets te gebeuren en deze mensen zitten in<br />

de financiële problemen.”<br />

Meijer wijst op het afschaffen van de verplichte<br />

ORV bij het afsluiten van een hypotheek. Voorheen lag<br />

het aantal afgesloten ORV’s wellicht te hoog, stelt hij,<br />

maar inmiddels slaat de meter naar de andere kant uit.<br />

“Klanten vertonen uitstelgedrag. We sluiten later wel<br />

een ORV af. Dat ‘later’ komt vaak helemaal niet en dan<br />

kan het zomaar te laat zijn. Aan financieel adviseurs<br />

ligt het niet, zij nemen ORV mee in het hypotheekgesprek,<br />

maar er is in zijn algemeenheid gewoon te weinig<br />

aandacht voor de risico’s. Sommige mensen zeggen:<br />

als er iets gebeurt, verkoop ik mijn huis. Alsof je dan zo<br />

makkelijk een nieuw onderkomen vindt.”<br />

Praten over overlijden behoort niet tot de favoriete<br />

bezigheid van de meeste mensen, geeft Matthijs Vernooij<br />

(directeur Business Line Zakelijk Scildon) aan, zeker<br />

niet als ze in de euforie van een woningaankoop<br />

verkeren. “De ORV is wat dat betreft een vervelend<br />

product, maar het levert wel een onmisbare bijdrage<br />

aan de financiële vitaliteit van consumenten. Er moet<br />

veel meer bewustzijn omtrent financiële weerbaarheid<br />

worden gecreëerd. Daar is een gezamenlijke taak voor<br />

verzekeraars, overheid en brancheorganisaties weggelegd.”<br />

NOG INGEWIKKELD<br />

Een positieve ontwikkeling is volgens Vernooij, dat financiële<br />

producten in de afgelopen jaren eenvoudiger<br />

en beter zijn geworden. Meijer is het daarmee eens, al<br />

maakt hij een voorbehoud voor de doorgaans ingewikkelde<br />

arbeidsongeschiktheidsverzekering. “Onlangs liep<br />

ik een dag mee op de Claims-afdeling en het viel me<br />

op hoeveel er nog onduidelijk is over de dekking en het<br />

claimen op een AOV.”<br />

Verzekeraars kunnen het voornemen hebben om<br />

producten te simplificeren, wet en regelgeving moeten<br />

daar volgens Wassink dan wel de ruimte voor bieden.<br />

Hij stipt in dat verband de advieswetgeving gericht<br />

op het sluiten van verzekeringen aan. “Doe je het<br />

LATER KOMT NIET<br />

De tafelgasten vinden dat het onderscheid tussen financieel<br />

fitte Nederlanders en mensen die financiële risico’s<br />

lopen, toeneemt. De laatstgenoemde groep wordt<br />

onvoldoende bereikt met digitale middelen en de drempel<br />

van de financieel adviseur blijkt voor hen vaak te<br />

hoog. “We bereiken niet de doelgroep die het meeste<br />

baat heeft bij ondersteuning”, reageert Michiel Meijer<br />

(commercieel directeur TAF). “Enerzijds heeft dat met<br />

kosten te maken, maar het belang van financiële weerbaarheid<br />

komt ook niet goed genoeg voor het voetlicht.<br />

‘De coronaperiode heeft<br />

Nederlanders alerter<br />

gemaakt op de risico’s<br />

van ziekte en uitval’<br />

<strong>SPECIAL</strong> MAART 2023 <strong>VVP</strong> | 5


FINANCIEEL VITAAL<br />

STIJGENDE WIA-INSTROOM<br />

De sterk gestegen instroom in de WIA toont aan dat<br />

een verzekering voor arbeidsongeschiktheid absoluut<br />

geen overbodige luxe is. Het aantal WIA-uitkeringen<br />

stijgt al jaren. Een deel is weg te schrijven op het conto<br />

van de vergrijzing, maar in 2021 nam het aantal Nederlanders<br />

met een WIA-uitkering veel sneller toe dan verwacht.<br />

Het UWV rekende op 2.800 nieuwe aanvragen,<br />

dat werden er 5.700. Long COVID is één van de oorzaken<br />

van de grotere instroom, maar ook uitval vanwege psychische<br />

klachten legt zwaar gewicht in de schaal.<br />

“Bijna veertig procent van de klachten die tot arbeidsongeschiktheid<br />

leiden, is van psychische aard”,<br />

verduidelijkt Meijer. “Opvallend veel jongeren kampen<br />

met stressgerelateerde klachten. De druk wordt te<br />

groot, op het werk, privé en vanuit de omgeving, en ze<br />

raken uit balans. Als ze uiteindelijk door een psycholoog<br />

of psychiater worden geholpen, is er veel tijd verstreken.”<br />

De coronaperiode heeft Nederlanders in elk geval<br />

iets alerter gemaakt op de risico’s van ziekte en uitval,<br />

vinden de discussiepartners. Wassink: “De afgelopen<br />

maanden zien we de verzekeringen voor arbeidsongeschiktheid<br />

iets aantrekken. We horen mensen ook vaker<br />

zeggen: als het mis gaat, wil ik wel in mijn huis blijven<br />

wonen. Naast corona, hebben de economische ontwikkelingen<br />

daar natuurlijk invloed op. Toch valt er nog<br />

een wereld te winnen. De opvatting ‘dat overkomt mij<br />

niet’ is hardnekkig.”<br />

Michiel Meijer: ‘Klanten<br />

vertonen uitstelgedrag.’<br />

niet goed, dan word je acuut op je vingers getikt. Daarnaast<br />

moet je adviseurs zien mee te krijgen. Wij ontwikkelden<br />

bijvoorbeeld een simpel product voor het<br />

risico op arbeidsongeschiktheid dat werkt als een ORV:<br />

als iemand arbeidsongeschikt raakt, wordt een som op<br />

de hypotheek afgelost. Maar we merken dat advisering<br />

toch nog vaak gericht is op de bekende methode van<br />

maandelijkse aanvulling op het inkomen.”<br />

NIET OP OVERHEID LEUNEN<br />

De argumentatie van klanten om geen verzekering<br />

voor arbeidsongeschiktheid af te sluiten, werkt naar ervaring<br />

van de gesprekspartners als een soort stroomschema.<br />

Als ik uitval, kan ik nog altijd wel iets, is de eerste<br />

gedachte. Lukt dat niet, dan gaat mijn partner meer<br />

werken. Gaan beide vliegers niet op, dan helpt de overheid.<br />

Het oude WAO-gevoel is daarmee is nog altijd –<br />

onterecht - springlevend, stellen de discussianten vast.<br />

Een groep die bij arbeidsongeschiktheid op weinig<br />

overheidssteun kan rekenen, zijn de zzp’ers. Inmiddels<br />

telt Nederland 1,2 miljoen zelfstandigen, zo’n twaalf<br />

procent van het totaal aantal werkenden. Slechts één<br />

op de vijf beschikt over een AOV, blijkt uit de Zelfstandigen<br />

Enquête Arbeid van TNO en het CBS uit 2021. Bijna<br />

een miljoen Nederlanders lopen dus grote risico’s.<br />

Vernooij staat om die reden achter de invoering van<br />

een verplichte minimale AOV voor zzp’ers onder een<br />

bepaald inkomen. “Goed betaalde zelfstandige consultants<br />

kunnen zelf iets regelen, maar veel zzp’ers verdienen<br />

net genoeg om het hoofd boven water te houden.<br />

Bij arbeidsongeschiktheid belanden ze sneller in de<br />

Bijstand. Het is niet wenselijk dat zoveel Nederlanders<br />

6 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> MAART 2023


FINANCIEEL VITAAL<br />

zonder serieus vangnet door het leven gaan en op overheidsgeld<br />

moeten leunen als het misgaat.”<br />

VAN JEZELF HOUDEN<br />

Omwille van de lasten, laten veel kleine zelfstandigen<br />

de AOV nu schieten. Maar ook als verzekeraars een<br />

AOV met relatief lage maandelijkse kosten van pakweg<br />

vijftig tot honderd euro ontwikkelen, is het naar<br />

inzicht van Wassink niet eenvoudig om deze onafhankelijke<br />

groep werkenden te bereiken. “Het lijkt op zendelingswerk,<br />

we moeten van deur tor deur. We zullen<br />

het toch samen moeten doen, want deze vorm van<br />

bescherming is te belangrijk om het op zijn beloop te<br />

laten.”<br />

<strong>Financieel</strong> adviseurs vervullen een hoofdrol bij het<br />

bereiken van de doelgroep. Ze kennen hun klanten goed<br />

en kunnen hen gericht benaderen “De kans dat klanten<br />

in de WIA belanden, is tweemaal groter dan dat ze overlijden”,<br />

verduidelijkt Wassink. “Het probleem is dat de<br />

weg naar uitval vaak geleidelijk verloopt. Aan het begin<br />

lijkt een pijntje of wat stress nog niet zo problematisch,<br />

totdat het te laat is. Dat geeft een AOV minder urgentie<br />

dan een ORV.”<br />

Meijer verhaalt over een beroepschauffeur, overigens<br />

geen zelfstandige, die in een vroegtijdig stadium<br />

bij een verzekeraar aanklopte. De chauffeur voorkwam<br />

uitval door samen met zijn werkgever en verzekeraar<br />

een aangepaste stoel en hulpmiddelen in de cabine te<br />

creëren. “Deze man beschikte over het juiste bewustzijn<br />

en kon bouwen op een werkgever die mee wilde denken.<br />

Hij hielp daarmee niet alleen zijn fysieke gezondheid,<br />

ook zijn eigenwaarde bleef intact. Maar ik denk<br />

dat het daar bij Nederlanders nog wel eens aan schort.<br />

We houden niet genoeg van onszelf. Voor onze naasten<br />

willen we een ORV afsluiten, maar een AOV voor onszelf<br />

vinden we te veel van het goede. <strong>Financieel</strong> vitaal<br />

zijn, is een beetje van jezelf houden.”<br />

Matthijs Vernooij: ‘Financiële<br />

weerbaarheid draagt in hoge<br />

mate bij aan levensgeluk.’<br />

BIJDRAGE AAN LEVENSGELUK<br />

Een bezoek aan de huisarts bij de eerste pijn en mentale<br />

klachten is een goed idee, maar contact opnemen met<br />

de financieel adviseur of verzekeraar hoort daar naar<br />

mening van de gespreksdeelnemers ook bij. Hoe vroeger,<br />

hoe beter, zo laat het voorbeeld van de beroepschauffeur<br />

zien.<br />

Wat betreft maatschappelijke bewustwording kan<br />

uitbreiding van de huidige schoolcampagnes, zoals de<br />

Week van het Geld, uitkomst bieden, geeft Matthijs<br />

Vernooij aan. “Financiële weerbaarheid draagt in hoge<br />

mate bij aan levensgeluk. Dat is uit meerdere onderzoeken<br />

gebleken. Het lijkt mij verstandig om daar veel<br />

meer aandacht aan te besteden met campagnes, maar<br />

ook tijdens reguliere lessen. Daarnaast doen verzekeraars<br />

zelf het nodige met laagdrempelige communicatie<br />

voor doelgroepen. Simpel is in alles ons motto.”<br />

Ook uitgekiende productontwikkeling levert een belangrijke<br />

bijdrage aan de financiële weerbaarheid van<br />

mensen. Zo bedacht Scildon een ORV voor een groep die<br />

doorgaans wordt vergeten: huurders. Vernooij: “Als een<br />

<strong>SPECIAL</strong> MAART 2023 <strong>VVP</strong> | 7


FINANCIEEL VITAAL<br />

BREEDTE-ADVIES IN DNA<br />

Uit het eerder vermelde DNB-onderzoek blijkt, dat nietof<br />

minder digitale Nederlanders behoefte hebben aan<br />

persoonlijk contact met financiële instellingen. Ze zouden<br />

het liefst gebruik maken van service in de buurt.<br />

De bekende local hero vervult die rol al vele jaren met<br />

verve, maar uiteraard valt niet elke adviseur in die categorie.<br />

Meijer ziet wel om zich heen dat een generatie<br />

adviseurs die ‘breedte-advies in het DNA draagt’ haar<br />

opwachting maakt. “Zij nemen klanten aan de hand<br />

bij hypotheken en verzekeren, maar ook bij budgetcoaching<br />

en schuldenproblematiek. De totale financiële gezondheid<br />

van klanten staat bij hun advisering voorop.”<br />

De tafelgasten spreken in dat verband liever van financieel<br />

regisseur dan van financieel huisarts. “Bij de<br />

huisarts kom je alleen als er iets aan de hand is”, verklaart<br />

Wassink, “bij een goede adviseur kun je al ver voor<br />

die tijd, ter voorkoming van problemen, binnenlopen.”<br />

In hoeverre beperkt consolidatie het aantal adviseurs<br />

dat dichtbij de klant staat, wil Vernooij weten.<br />

“Consolidatie kan onpersoonlijkheid met zich mee<br />

brengen”, antwoordt Meijer. “Een klant is binnen een<br />

conglomeraat een nummer.”<br />

Hoe belangrijk het werk van de adviseur ook is, de<br />

deelnemers aan het rondetafelgesprek zien niet meteen<br />

iets in het fiscaal aftrekbaar maken van financieel<br />

advies. Een bedrag per burger, bijvoorbeeld 250 euro,<br />

voor financiële educatie of inventarisatie van de financiële<br />

huishouding bij een adviseur, valt bij hen meer in<br />

de smaak. “Met een fiscale maatregel zou je groepen die<br />

het niet nodig hebben een stimulans geven en het weer<br />

onnodig ingewikkeld maken”, aldus Vernooij.<br />

Guido Wassink: ‘Het lijkt<br />

op zendelingswerk, we<br />

moeten van deur tor deur.’<br />

partner overlijdt, komt iemand plotseling alleen voor<br />

de huur te staan en dan kunnen de schulden zich opstapelen.<br />

Onze ORV voor huurders ondervangt dat probleem.<br />

We merken dat het bereiken van deze groep nog<br />

een uitdaging is. Dat willen we samen met de adviseur<br />

doen, maar huurders komen daar doorgaans niet over<br />

de vloer. Daarom kijken we ook naar andere kanalen,<br />

zoals woningcorporaties.”<br />

COMPLEET ADVIES<br />

Specifiek voor financieel adviseurs, bieden verzekeraars<br />

seminars, webinars en tools aan die hen ondersteunen<br />

bij het communiceren met de eindklant. Op welke wijze<br />

kunnen adviseurs de noodzaak van financiële vitaliteit<br />

met hun klanten bespreken? Maak het inzichtelijk, concreet<br />

en persoonlijk, klinkt het aan tafel, want financieel<br />

fit gaat niet over verzekeren, maar over het leven<br />

van mensen.<br />

Wassink benadrukt het belang van een goede start.<br />

“Zorg dat je in de startblokken staat voor compleet advies.<br />

Niemand koopt een auto zonder de spoiler. Zo is<br />

het ook met advies, neem alles wat belangrijk is voor<br />

de financiële gezondheid van een klant meteen mee.<br />

Het eerste hypotheekgesprek is daarvoor een uitgelezen<br />

mogelijkheid. Onderzoek wijst uit dat adviseurs die<br />

arbeidsongeschiktheid meteen aankaarten, de grootste<br />

kans van slagen hebben. Zelfs als klanten aanvankelijk<br />

‘nee’ zeggen, is de kans groot dat ze in opvolgende gesprekken<br />

alsnog groen licht geven.” n<br />

8 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> MAART 2023


PARTNER IN KENNIS<br />

BAS VAN MIERLO IS MANAGER VOLMACHT BIJ BNP PARIBAS<br />

CARDIF. IN SAMENWERKING MET TAF HEEFT HIJ DE HYPO-<br />

THEEKBESCHERMER ONTWIKKELD EN IN DE MARKT GEZET.<br />

HOE BLIJFT HIJ FIT? WAT DOET HIJ OM FINANCIEEL GEZOND<br />

TE BLIJVEN? EN HOE HEEFT HIJ DE SAMENWERKING MET TAF<br />

ERVAREN? WIJ VROEGEN HEM HET (SPORT)HEMD VAN HET LIJF.<br />

Alleen ben je sneller,<br />

samen kom je verder<br />

TEKST LARA BASTING, BNP PARIBAS CARDIF<br />

Door gezonder te leven wordt de kans<br />

op arbeidsongeschiktheid kleiner.<br />

Wat doe jij om fit en vitaal te blijven?<br />

Sporten en gezond eten vind ik erg belangrijk<br />

en ik probeer dat zo leuk mogelijk<br />

te maken. Zo ga ik elke donderdag<br />

met drie vrienden hardlopen, want samen<br />

is sporten toch een stuk leuker en<br />

zij motiveren mij als ik een keer geen zin<br />

heb. Daarnaast spring ik in het weekend<br />

regelmatig op de mountainbike. Ook<br />

probeer ik mezelf elke keer weer uit te<br />

dagen. Afgelopen jaar deed ik daarom<br />

mee aan de 80 van de Langstraat, een<br />

Kennedymars van 80 kilometer. Het was<br />

afzien en ik heb de dagen erna thuisgewerkt<br />

omdat ik niet meer kon lopen door<br />

de spierpijn en de blaren, maar het is me<br />

wel gelukt! En een goede les rijker: oefening<br />

vooraf en goed schoeisel doet wonderen!<br />

In elk geval weerhoudt het er mij<br />

zeker niet van om ook weer doelen voor<br />

2023 te stellen. Zo staat bijvoorbeeld de<br />

halve marathon van Eindhoven op de<br />

planning. Daar ga ik samen met collega’s<br />

van BNP Paribas Cardif en van TAF aan<br />

mee doen.<br />

En hoe blijf je financieel gezond?<br />

Doordat ik in de financiële dienstverlening<br />

werk, ben ik waarschijnlijk meer<br />

met financiën bezig dan de gemiddelde<br />

consument. Ik ben mij dus bewuster van<br />

het keuzepallet aan verzekeringen en de<br />

risico’s die ik wel en niet wil afdekken.<br />

Gezond blijven is natuurlijk de goedkoopste<br />

en makkelijkste oplossing, maar ik<br />

ben blij dat ik op mijn verzekeringen kan<br />

terugvallen als mij toch iets overkomt.<br />

Daarnaast maak ik veel gebruik van<br />

het Nibud. Bijvoorbeeld van hun budgettool.<br />

Daar zet ik regelmatig onze inkomsten<br />

en uitgaven op een rij zodat ik altijd<br />

een goed overzicht heb van ons kostenplaatje.<br />

Vooral in deze tijden van inflatie<br />

‘Co-creëren<br />

zit in<br />

ons DNA’<br />

is het goed om hier regelmatig een blik<br />

op te werpen.<br />

Ook luister ik graag naar podcasts,<br />

vooral als ik onderweg ben. Favorieten<br />

van mij zijn Dagkoers van het <strong>Financieel</strong>e<br />

Dagblad, Taxtalk van de Belastingdienst<br />

en ik luister graag naar het Economenpanel<br />

van BNR. Toegegeven; dit zijn<br />

niet de meest sexy onderwerpen, maar<br />

je steekt een hoop op in vijftien tot dertig<br />

minuten.<br />

Samen met TAF heb jij de Hypotheekbeschermer<br />

ontwikkeld. Hoe versterken<br />

jullie elkaar als partners?<br />

In Nederland zijn wij al meer dan 25 jaar<br />

specialist in betalingsbescherming, met<br />

name als het gaat om de risico’s van arbeidsongeschiktheid<br />

en werkloosheid. De<br />

Hypotheekbeschermer is een unieke verzekering<br />

die woningeigenaren beschermt<br />

bij arbeidsongeschiktheid. In de samenwerking<br />

met TAF versterken we elkaar<br />

echt als partners – en niet alleen vanwege<br />

onze Brabantse roots. Onze kennis en<br />

ervaring in deze nichemarkt gecombineerd<br />

met een slagkrachtige en klantge-<br />

10 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> MAART 2023


BNP PARIBAS CARDIF<br />

Bas van Mierlo:<br />

‘Sporten en gezond<br />

eten is belangrijk.’<br />

richte partner zoals TAF is een hele succesvolle<br />

samenwerking gebleken.<br />

Bij inkomensverlies als gevolg van<br />

arbeidsongeschiktheid is het helaas nog<br />

steeds zo dat veel huishoudens in de financiële<br />

problemen komen. Door de Hypotheekbeschermer<br />

samen met TAF in de<br />

markt te zetten, maken we de aflosverzekering<br />

breder toegankelijker in de markt.<br />

En zetten we ons samen in om zoveel<br />

mogelijk mensen te beschermen tegen<br />

de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid.<br />

Waarom kiest BNP Paribas Cardif<br />

voor deze partnerstrategie?<br />

BNP Paribas Cardif is wereldwijd uniek<br />

in haar partnerstrategie. Co-creëren zit<br />

echt in ons DNA en in de kern van onze<br />

activiteiten. Wij geloven er heilig in dat<br />

samenwerking meer oplevert dan concurrentie.<br />

Hoe meer aandacht er is voor<br />

de productcategorie en de hypotheekrisico’s,<br />

hoe meer impact we hebben.<br />

Daarnaast is onze wereldwijde missie<br />

‘verzekeren toegankelijker maken’. Door<br />

samen te werken met sterke partners,<br />

zoals TAF, maken we onze verzekeringen<br />

breder toegankelijk in de markt en bereiken<br />

we meer consumenten. Alleen ben je<br />

sneller, maar samen kom je verder.<br />

En naar wat voor volmachtpartijen of<br />

partners ben je op zoek?<br />

Onze missie is ‘verzekeren toegankelijker<br />

maken’. Om onze missie te bereiken zijn<br />

we altijd op zoek naar nieuwe, inspirerende<br />

partners. Neem dus gerust contact<br />

met mij op wanneer je kansen of mogelijkheden<br />

ziet in een mooie samenwerking<br />

met ons. n<br />

SAMEN IN BEWEGING<br />

TAF en BNP Paribas Cardif hebben<br />

het thema voor deze uitgave geïnitieerd<br />

en gaan heel 2023 aandacht<br />

geven aan (financiële) gezondheid.<br />

Want door sámen in beweging te komen<br />

staan we sterker en kom je verder.<br />

We dagen elkaar uit, houden elkaar<br />

scherp en komen zo tot de beste<br />

resultaten.<br />

<strong>SPECIAL</strong> MAART 2023 <strong>VVP</strong> | 11


FINANCIEEL VITAAL<br />

Erna Knipscheer: ‘Niets maakt<br />

zoveel emoties los als geld.’<br />

12 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> MAART 2023


FINANCIEEL VITAAL<br />

WANNEER BEN JE FINANCIEEL VITAAL? HEEFT DAT ALLEEN MET<br />

JE PORTEMONNEE TE MAKEN OF OOK IETS MET JE GEVOELENS,<br />

GEDACHTEN EN GEZONDHEID? ALS JE DEZE VRAGEN STELT AAN<br />

EEN GEDREVEN FINANCIEEL ADVISEUR ÉN AAN EEN RASECHTE<br />

LIFECOACH DAN KRIJG JE WAARSCHIJNLIJK TWEE HEEL<br />

VERSCHILLENDE ANTWOORDEN.<br />

Gaat Financiële<br />

Vitaliteit alleen<br />

over geldzaken?<br />

TEKST ERNA KNIPSCHEER | BEELD NIKÉ CREATIEF<br />

Laatst werd mijn aandacht op LinkedIn getrokken<br />

door een artikel van een financieel adviseur.<br />

De adviseur was enthousiast over het bereiken<br />

van financiële vitaliteit door vooral sober<br />

en geldbewust te leven. Het geld dat hiermee<br />

wordt bespaard moet je volgens de adviseur<br />

voor je laten werken. Zo hoef je niet te wachten<br />

totdat je oud en grijs bent om met pensioen te kunnen<br />

gaan. Als je jaarlijks een significant deel van je inkomen<br />

opzijzet bereik je sneller dan gedacht financiële vrijheid,<br />

zo stelt de adviseur. De adviseur repte hierbij met<br />

geen woord over hoe diens voorgestelde sobere leefstijl<br />

tijdens de opbouwfase van het vermogen aanvoelt. En<br />

evenmin of de klant dit op een enigszins plezierige wijze<br />

kan realiseren in onze best wel materialistisch ingestelde<br />

samenleving.<br />

Hoe dan ook, in zijn betoog stelde de financieel adviseur<br />

voor om jaarlijks minimaal een aanzienlijk percentage<br />

van het netto inkomen opzij te zetten en dit bedrag<br />

te gaan beleggen. De adviseur maakte een rekensom<br />

hoe hiermee op relatief korte termijn de felbegeerde<br />

financiële vrijheid bereikt zou worden. Een lifecoach<br />

schoot dit artikel op LinkedIn duidelijk in het verkeerde<br />

keelgat. De coach reageerde in de trend van ‘die financieel<br />

adviseurs denken altijd dat ze vitaliteit kunnen bereiken<br />

met geld maar vitaliteit gaat helemaal niet om<br />

geld. Het gaat om persoonlijke balans, een gezonde leefstijl,<br />

mindfulness, normen en waarden etcetera.’<br />

HOE VOELT NIET FINANCIEEL VITAAL?<br />

Zoals zo vaak lag de waarheid waarschijnlijk ergens in<br />

het midden. Met dit voorbeeld heb ik in elk geval laten<br />

zien dat financiële vitaliteit verder gaat dan uitsluitend<br />

een rationele financiële planning of advies. Ook al zat<br />

er weinig emotie in de theorie van de adviseur, de lifecoach<br />

was er blijkbaar danig door geraakt. Niets maakt<br />

zoveel emoties los als geld, dacht ik met een glimlach<br />

toen ik het las.<br />

Afgelopen jaren is er vaker cross-sectioneel onderzoek<br />

gedaan naar het verband tussen financiële problemen<br />

en de fysieke en psychische gezondheid van<br />

mensen. In geen van deze onderzoeken is een oorzakelijk<br />

verband gelegd tussen deze factoren (Münster<br />

e.a., 2013). Wel is aangetoond dat er een duidelijke sa-<br />

<strong>SPECIAL</strong> MAART 2023 <strong>VVP</strong> | 13


FINANCIEEL VITAAL<br />

Langdurige stress zorgt op<br />

termijn voor uitputting en<br />

heeft uiteindelijk een negatief<br />

effect op het ervaren<br />

van financiële vitaliteit.<br />

menhang is tussen gezondheidsproblemen en financiële<br />

problematiek (Heijkant, van den e.a., 2020). Mensen<br />

met financiële problemen hebben vaker last van<br />

gezondheidsproblemen, terwijl mensen die ziek zijn op<br />

hun beurt relatief vaker financiële problemen krijgen.<br />

In tegenstelling tot wat je misschien zou verwachten,<br />

zorgt financiële rijkdom slechts tot bepaalde hoogte<br />

voor meer levensgeluk terwijl armoede gemiddeld wel<br />

leidt tot minder geluksgevoel (Ahuvia, 2008).<br />

GELDZORGEN VOOR ARM ÉN RIJK<br />

Is ‘niet financieel vitaal zijn’ dan hetzelfde als armoede?<br />

Een financieel adviseur zou armoede objectief definiëren<br />

door te kijken naar wat mensen economisch gezien<br />

precies te besteden hebben. Er is ook een psychologische<br />

definitie van armoede die zich richt op hoe mensen<br />

hun welvaartsniveau ervaren. Bijvoorbeeld het begrip<br />

schaarste zoals dat gedefinieerd wordt in het werk<br />

van Mullainathan en Shafir (2013). Dit schaarste-begrip<br />

is een subjectieve armoedegrens die iets zegt over hoe<br />

mensen zich voelen ten opzichte van hun beschikbare<br />

tijd en geld. Deze gevoelsmatige ervaring van de financiële<br />

omstandigheden kan in de praktijk afwijken van<br />

de objectieve economische situatie. Mensen met weinig<br />

geld die eenvoudig leven kunnen gelukkig zijn met hun<br />

levensomstandigheden terwijl er economisch gezien<br />

wel sprake is van armoede. Andersom kan een financieel<br />

rijke toch schaarste ervaren omdat diegene méérméér-méér<br />

wil of bang is om zijn financiële rijkdom te<br />

verliezen (Mullainathan & Shafir, 2013). Je zou kunnen<br />

stellen dat de financieel rijke dan op persoonlijk vlak<br />

toch een arm mens en zeker niet financieel vitaal is.<br />

VAN GELDZORGEN WORD JE ZIEK<br />

Financiële problemen en ernstige geldzorgen veroorzaken<br />

stress die iemands vermogen om doelgericht te<br />

kunnen handelen volledig onderuit kan halen. Stress<br />

zorgt voor allerlei psychische, fysieke en biochemische<br />

reacties in het lijf. Stress over financiële problemen kan<br />

de controle over de emoties behoorlijk dwarsbomen.<br />

Zelfs milde stress hierover kan dit al veroorzaken (National<br />

Academy of Sciences of the United States of America,<br />

2013). Je bent dan simpelweg niet meer de beste<br />

versie van jezelf.<br />

Stress zorgt ook voor aanscherping van de zintuigen<br />

en het onthouden van de gebeurtenissen die de<br />

stressreactie hebben uitgelokt. In de beginfase van de<br />

financiële zorgen kan het ervaren van stress daarom<br />

juist aanzetten tot daadkracht zodat de financiële problemen<br />

niet groter of zelfs opgelost kunnen worden.<br />

Stress is dus niet altijd negatief maar kan ook een positieve<br />

functie hebben bij het voorkomen of oplossen van<br />

financiële problemen (National Academy of Sciences of<br />

the United States of America, 2013). Langdurige stress<br />

zorgt op termijn voor uitputting en heeft uiteindelijk<br />

een negatief effect op het ervaren van financiële vitaliteit.<br />

LIEGEN EN ONTKENNEN<br />

Veel mensen met problematische schulden onderdrukken<br />

cognitief hun bewuste ervaring van de feiten en<br />

doen alsof er niets aan de hand is. Daardoor ervaren zij<br />

onvoldoende eigenaarschap of gedragen zich als het<br />

slachtoffer van de situatie. In de praktijk zouden we<br />

zeggen ‘degene steekt de kop in het zand’ of ‘de klant<br />

liegt tegen mij’. Hierbij speelt een belangrijk psychologisch<br />

principe een rol, namelijk cognitieve dissonantie<br />

(Kuiper, 2018). Dit zijn de spanningen tussen hoe de wereld<br />

zou moeten zijn en hoe het leven er werkelijk uitziet.<br />

Om de spanningen van de dissonantie te verminderen<br />

kunnen mensen hun eigen gedrag gaan rechtvaardigen<br />

of zichzelf de schuld geven van alle financiële<br />

problematiek (Kuiper, 2018). In de praktijk zul je zien<br />

dat mensen met financiële problemen heel verschillend<br />

reageren op de feitelijke financiële omstandigheden.<br />

Waar de ene persoon een megaprobleem ervaart,<br />

maakt een ander zich er ogenschijnlijk nauwelijks druk<br />

om. Ook blijkt uit onderzoek dat de manier waarop het<br />

lichaam reageert op geldstress sterk afhankelijk is van<br />

de persoonlijkheid (Niehoff, 2014).<br />

NIET-HELPEND GEDRAG<br />

Feit is dat onze bovenkamer op tilt slaat als we ernstige<br />

financiële problemen ervaren. In de hersenen worden<br />

de zogenoemde affectieve prikkels van stressoren verwerkt.<br />

Ons brein labelt deze ervaringen als positief of<br />

negatief. Stressvolle gebeurtenissen activeren vanuit<br />

de hersenen biologische reacties in het lichaam. Het lichaam<br />

komt dan in een toestand van verhoogde arou-<br />

14 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> MAART 2023


FINANCIEEL VITAAL<br />

sal. Dit maakt snelle reacties op de gebeurtenissen in<br />

de omgeving mogelijk. Tegelijkertijd gaat een staat van<br />

verhoogde arousal ten koste van de kwaliteit van de<br />

prestatie (Kloet, Joëls, & Holsboer, 2009). Mensen met<br />

geldstress zijn daardoor vaak minder goed in staat om<br />

hun financiële problemen effectief te lijf te gaan. Zij<br />

kunnen snel en impulsief handelen voor een kortetermijnoplossing<br />

die op de langere termijn meer kwaad<br />

dan goed doet.<br />

Bij mensen die te kampen hebben met een langdurig<br />

hoog arousalniveau vermindert uiteindelijk de prestatie.<br />

Zij missen dan de kracht en de motivatie om zelfs<br />

maar de kleinste zaken op pakken (Eysenenck, 1967).<br />

Diegene wil nog wel maar kan het eenvoudigweg niet<br />

meer opbrengen. Volgens de Wet van Yerkes-Dodson<br />

wordt het arousalniveau verhoogd door angst, sterke<br />

drang tot presteren, omgevingslawaai en bepaalde medicijnen<br />

en genotsmiddelen. Factoren die volgens deze<br />

theorie het arousalniveau verminderen zijn kalmeringsmiddelen,<br />

slaaptekort en weinig drang tot presteren.<br />

Deze factoren kunnen elkaar onderling versterken<br />

of verzwakken. Ook de persoonlijkheid kan van invloed<br />

zijn. Introverte mensen schijnen onder stress gemiddeld<br />

slechter te presteren dan extraverte mensen omdat<br />

zij van nature dichter bij het optimale niveau zitten.<br />

Zij kunnen daardoor minder arousal aan dan extraverte<br />

mensen (Eysenenck, 1967).<br />

ONGELUKKIG<br />

Mensen die financiële problemen ervaren voelen zich<br />

vaak ongelukkig. Dit ongeluksgevoel is gerelateerd aan<br />

twee onderwerpen, namelijk levensevaluatie en emotioneel<br />

welbevinden. Levensevaluatie zegt iets over hoe<br />

(on)tevreden iemand over het algemeen is met zijn of<br />

haar leven. Emotioneel bevinden gaat over hoe vaak<br />

mensen positieve of negatieve emoties ervaren. Uit verschillende<br />

onderzoeken blijkt dat er wel degelijk een relatie<br />

is tussen inkomen en het ervaren van geluk. Mensen<br />

worden niet altijd gelukkiger van meer geld, maar<br />

zijn gemiddeld wel ongelukkiger als ze weinig geld<br />

hebben (Ahuvia, 2008). Vrij vertaald zijn mensen die<br />

leven in armoede of met financiële problemen minder<br />

gelukkig dan mensen die voldoende geld hebben om<br />

van rond te komen. Boven de grens ‘voldoende inkomen<br />

om van te leven’ zorgt meer geld niet voor een aantoonbare<br />

toename van levensgeluk.<br />

VERTROUWEN IN EIGEN KUNNEN<br />

Mensen met financiële problemen zijn de sturing over<br />

hun eigen leven vaak geheel of gedeeltelijk kwijt. Dit<br />

wordt veroorzaakt door een combinatie van de daadwerkelijke<br />

financiële situatie, het geloof in eigen kunnen<br />

en de interactie met de sociaal-maatschappelijke omgeving.<br />

Bandura stelt dat het gevoel controle te hebben<br />

over gebeurtenissen iemands leven voor het grootste<br />

Uit verschillende onderzoeken blijkt<br />

dat er wel degelijk een relatie is tussen<br />

inkomen en het ervaren van geluk.<br />

<strong>SPECIAL</strong> MAART 2023 <strong>VVP</strong> | 15


FINANCIEEL VITAAL<br />

komt voort uit angst en zorgt voor schaamte (Hilgers,<br />

2012). Wantrouwen kan ervoor zorgen dat een werknemer<br />

met financiële problemen helemaal geen hulp wil<br />

zoeken of aannemen. Het is daarom niet vreemd dat<br />

diegene probeert om de problemen en geldzorgen te<br />

verdoezelen voor de directe omgeving. Wantrouwen is<br />

een niet-helpende emotie die een rol speelt in sociaalmaatschappelijke<br />

context. Het kan ook een belangrijke<br />

oorzaak zijn waarom financiële problemen van werknemers<br />

voor de werkgever verborgen blijven (NVVK, 2022).<br />

‘Als financieel adviseur zijn we<br />

ons lang niet altijd voldoende<br />

bewust van wat zich op menselijk<br />

vlak afspeelt bij financiële<br />

problemen’<br />

BALANS<br />

Ik durf te stellen dat financiële vitaliteit niet hoofdzakelijk<br />

of uitsluitend over geldzaken gaat. Het draait vooral<br />

om congruentie en het realiseren van wat mensen zich<br />

wensen in hun leven. Congruentie betekent dat wat je<br />

denkt, voelt en doet met elkaar overeenkomt. Het geld<br />

is slechts één van de spelers in het veld om deze gewenste<br />

levenssituatie te realiseren. En net als bij het<br />

voetbal draait het spel niet om één speler maar om coaching<br />

van het gehele team: emoties, gedachten, gedrag,<br />

context én geldzaken.<br />

Hopelijk begrijpen de lezers nu beter waarom de<br />

lifecoach zo fel reageerde. Ergens heeft deze coach wel<br />

een punt. Als financieel adviseur zijn we ons lang niet<br />

altijd voldoende bewust van wat zich op menselijk vlak<br />

afspeelt bij financiële vraagstukken of problemen. En<br />

mocht de lifecoach dit artikel ook lezen dan leg ik graag<br />

uit wat het belang is van een gedegen financieel plan<br />

of advies voor het realiseren van duurzame financiële<br />

vitaliteit, nu en in de toekomst. n<br />

deel beïnvloedt. Dit gevoel is belangrijker dan het daadwerkelijk<br />

direct kunnen oplossen van de problemen.<br />

Door een gevoel van controle over zichzelf zijn mensen<br />

beter in staat om gewenste doelen in de toekomst<br />

te behalen en ongewenste uitkomsten te voorkomen.<br />

De vaardigheid om uitkomsten te beïnvloeden maakt<br />

mensen voorspelbaar. De mate van motivatie, de gemoedstoestand<br />

en de actie die mensen ondernemen is<br />

meer gebaseerd op wat mensen geloven dan wat objectief<br />

de feiten zijn (Bandura, 2002). Dit verklaart waarom<br />

de medewerkers met financiële problemen, vaak al zo<br />

snel na aanvang van onze financiële coaching weer aan<br />

het werk zijn. De problemen zijn dan nog niet opgelost<br />

maar er is licht aan het einde van de spreekwoordelijke<br />

tunnel. Er komt een oplossing!<br />

ANGST VOOR BESTAANSRECHT<br />

Mensen met financiële problemen hebben vaker last<br />

van wantrouwen. Wantrouwen is een beperkende emotie<br />

die ervoor zorgt dat iemand geen vertrouwen heeft<br />

in andere mensen of in bepaalde situaties. Wantrouwen<br />

Erna Knipscheer is <strong>Financieel</strong> <strong>Vitaal</strong> Coach en <strong>Financieel</strong><br />

Planner van het Jaar 2008. Haar missie is om mensen<br />

met geldzorgen weer de baas te laten zijn over zichzelf.<br />

GECITEERDE WERKEN<br />

– Ahuvia, A. (2008). Wealth, consumption and happiness. The Cambridge Handbook<br />

of Psychology and Economic Behaviour, 199-206.<br />

– Bandura, A. (2002). Self-Efficacy in Changing Societies. Cambridge: Press Syndicate<br />

Of The University of Cambridge.<br />

– Diest, I. v. (2014). Stressen over stress. Karakter Tijdschrift van de Wetenschap.<br />

– Eysenenck, H. (1967). The Biological Basis of Personality.<br />

– Heijkant, van den e.a. (2020). Kromliggen doet pijn.<br />

– Hilgers, M. (2012). Scham. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co KG.<br />

– Kloet, E. d., Joëls, M., & Holsboer, F. (2009). Nature Reviews Neuroscience, 6, 423.<br />

– Kuiper, J. (2018). Praktijkboek Budgetcoaching. Zeist: Kerckebosch.<br />

– Mullainathan, S., & Shafir, E. (2013). Schaarste. Hoe gebrek aan tijd en geld ons<br />

gedrag bepalen. Amsterdam: Maven Publishing.<br />

– Münster e.a. (2013). Over-indebtedness, health and social network.<br />

– National Academy of Sciences of the United States of America. (2013). Cognitive<br />

emotion regulation fails the stress test. New York: The Rockefeller University.<br />

– Niehoff, F. (2014). Stress, Persoonlijkheid en Fysiologie. Enschede: University of<br />

Twente.<br />

– NVVK. (2022, 05 13). Geef vertrouwen aan burgers met financiële problemen.<br />

Retrieved from NVVK financiële hulpverleners: https://www.nvvk.nl/page/<br />

1439/2021/09/21/Geef-vertrouwen-aan-burgers-met-financiele-problemen<br />

– Stimulanz. (2022, 05 13). De 5 drempels vóór schuldhulpverlening. Retrieved from<br />

Stimulanz: https://www.stimulansz.nl/de-5-drempels-voor-schuldhulpverlening/<br />

16 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> MAART 2023


<strong>VVP</strong> Ondernemers<br />

Netwerk 2023<br />

Samen sterker<br />

Veel adviesondernemers zijn voortdurend op zoek naar inzichten<br />

en mogelijkheden om hun bedrijfsvoering verder te<br />

optimaliseren. Om ondernemers te helpen de juiste koers te<br />

bepalen, heeft <strong>VVP</strong> in 2022 het <strong>VVP</strong> Ondernemersnetwerk<br />

opgericht, een platform voor en door adviesondernemers met<br />

als doel kennis en inzichten te delen voor de uitdagingen<br />

van morgen. Na de zeer succesvolle pilot gaat <strong>VVP</strong> opnieuw<br />

vier praktijkgerichte sessies organiseren voor adviesondernemers.<br />

De vier thema’s zijn: business model, click-call-face,<br />

zorgplicht en nieuwe verdienmodellen.<br />

In iedere sessie wordt een thema diepgaand behandeld.<br />

De sessies bieden praktische informatie, wetenschappelijke<br />

inzichten, ervaringen van collega-ondernemers en concrete<br />

tools. Er is volop ruimte voor dialoog over de belangrijkste<br />

vraagstukken van de deelnemers zelf. Karel Slierendrecht<br />

(Nationale-Nederlanden), Nathalie Smol (VodafoneZiggo)<br />

Richard Meinders (SVC Groep) en Marco Kok (KOK Advies)<br />

delen als gastsprekers hun kennis over het ondernemerschap<br />

in de adviessector.<br />

“In alle sessies van het <strong>VVP</strong> Ondernemersnetwerk<br />

zijn actuele en aansprekende<br />

thema’s aan de orde geweest. Misschien<br />

wel het meest waardevolle aan het <strong>VVP</strong><br />

Ondernemersnetwerk is het op openhartige<br />

wijze kunnen sparren met collegaondernemers<br />

over onderwerpen die ons<br />

allemaal raken. Echt een aanrader voor<br />

elke financiële dienstverlener!”<br />

paul robbe, robbe financiële ra adgevers<br />

Schrijf je in voor het <strong>VVP</strong> Ondernemersnetwerk<br />

en vind de juiste koers voor je<br />

adviesonderneming. Een investering die<br />

zich dubbel en dwars terugverdient.<br />

www.vvpondernemersnetwerk.nl


PARTNER IN KENNIS<br />

TAF BRENGT DIT JAAR VITALITEIT EXTRA ONDER<br />

DE AANDACHT. WAT BETEKENT VITALITEIT VOOR<br />

ALGEMEEN DIRECTEUR NICOLE HOLLANDER EN<br />

COMMERCIEEL DIRECTEUR MICHIEL MEIJER?<br />

TAF zet vitaliteit<br />

op de kaart<br />

TEKST TAF<br />

Michiel steekt van wal:<br />

“Mensen die vitaal zijn,<br />

zijn over het algemeen<br />

gelukkiger en gezonder.<br />

Ook al zijn wij een<br />

volmacht en werken we met en voor verzekeraars,<br />

wij willen natuurlijk het liefst<br />

dat niemand van onze klanten, (langdurig)<br />

ziek wordt of zelfs overlijdt door<br />

dingen die mogelijk voorkomen hadden<br />

kunnen worden.”<br />

Nicole: “Je merkt pas op het moment<br />

dat je niet meer vitaal bent, wat voor een<br />

invloed dit uitoefent op je leven, hoe beperkend<br />

het kan zijn. Ik zeg vaak: je hebt<br />

maar één lichaam, zorg daar goed voor,<br />

want je moet daar je hele leven mee<br />

doen. Ik ben er ook echt van overtuigd<br />

dat een individu invloed kan uitoefenen<br />

om ziek worden te voorkomen. Voeding<br />

en beweging zijn hier twee belangrijke<br />

ingrediënten voor.”<br />

VITALE MENSEN LEVEN LANGER<br />

“Denk jij dan ook dat vitale mensen over<br />

het algemeen langer leven? “, vraagt Michiel?<br />

“Dat denk ik echt!”, antwoordt Nicole<br />

overtuigend, “Maar,” voegt ze eraan<br />

toe, “het is alleen lastig dat je niet altijd<br />

alles zelf in de hand hebt. Helaas kunnen<br />

er ook dingen op je pad komen waar je<br />

geen invloed op hebt en die een nadelig<br />

‘De adviseur kan zeker een<br />

rol spelen in een financieel<br />

fitter Nederland’<br />

effect hebben op je vitale toestand. Juist<br />

daarom, is het belangrijk om rekening te<br />

houden met vitaliteit in je leven. Als ik<br />

kijk naar mijn eigen situatie; mijn vader<br />

is hartpatiënt. Dit is erfelijk. Daarom probeer<br />

ik zo goed mogelijk voor mezelf te<br />

zorgen.“<br />

MEDITEREN EN PADELLEN<br />

Het gesprek gaat al snel verder over hoe<br />

ze zelf invulling geven aan vitaliteit. Nicole:<br />

“Ik mediteer, ga twee keer in de<br />

week hardlopen, wandel, eet redelijk gezond<br />

en sinds kort golf ik. En jij?”<br />

Michiel: “Ik ga elke maandagavond<br />

met vrienden padellen. Daarnaast plan ik<br />

iedere week twee sportieve activiteiten<br />

in. Denk aan een wandeling in de avond<br />

of het doen van een kracht- en cardiotraining.“<br />

VITALE MEDEWERKERS<br />

Ook vitaliteit voor medewerkers staat bij<br />

TAF op de kaart. Nicole: “Dat doen we via<br />

een heuse werkgroep: Fun@Work. Door<br />

18 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> MAART 2023


TAF<br />

Michiel Meijer en Nicole<br />

Hollander: ‘Zorg goed<br />

voor je lichaam.’<br />

af en toe op een lollige manier mensen<br />

in beweging te krijgen en bewust te maken<br />

van hoe goed bewegen is. Denk aan<br />

een wall sit en planking challenge en<br />

gezamenlijk lunchwandelen. Als we een<br />

personeelsfeest hebben, proberen we altijd<br />

iets actiefs te doen. Onze uitdaging is<br />

om mensen die nog niet in beweging komen<br />

te activeren op een laagdrempelige<br />

manier.” Michiel vult aan: “En elke week<br />

zorgen we voor vers fruit en kunnen medewerkers<br />

webinars volgen gericht op<br />

vitaliteit.”<br />

FINANCIËLE WEERBAARHEID<br />

KLANTEN<br />

Hoe zit het met de financiële gezondheid<br />

van klanten en de rol van de adviseur?<br />

Michiel: “De financieel adviseur begint<br />

steeds meer te beseffen dat hij een belangrijke<br />

rol speelt in de financiële weerbaarheid<br />

van zijn klanten. Zij zorgen er<br />

steeds meer voor dat klanten op momenten<br />

van tegenslag kunnen terugvallen op<br />

een financieel vangnet.”<br />

Nicole: “De adviseur kan zeker een rol<br />

spelen in een financieel fitter Nederland.<br />

Je sluit een verzekering af voor de<br />

momenten waarop het niet goed met<br />

je gaat en dan kan TAF er, samen met de<br />

adviseur, voor de klant zijn door de klant<br />

financieel te ontzorgen.”<br />

VOORKOMEN BETER DAN GENEZEN<br />

Klanten die een AOV hebben bij TAF, kunnen<br />

kosteloos gebruik maken van de<br />

diensten van Royal Doctors. Zij zijn er<br />

voor de klant wanneer hij of zij ondersteuning<br />

nodig heeft van een medisch<br />

specialist. Michiel: “Wij geloven in het<br />

feit dat als jij op tijd de weg weet te vinden<br />

naar de juiste zorg en hulp, dat dat<br />

heel veel uitval kan voorkomen. Zoals<br />

mijn oma altijd zei: ‘voorkomen is beter<br />

dan genezen’.”<br />

Nicole: “Inderdaad. Preventie is heel<br />

belangrijk. Je wil voorkomen dat mensen<br />

arbeidsongeschikt raken. Mocht het zo<br />

zijn dat mensen toch in die situatie dreigen<br />

te komen en de arts kan niet tot een<br />

diagnose komen, dan kunnen ze bij Royal<br />

Doctors terecht voor een second opinion.”<br />

KLANTEN ONTZORGEN<br />

Nicole: “TAF komt vaak pas in beeld als<br />

het kwaad al is geschied. Onze uitdaging<br />

is om op dat moment de beste dienstverlening<br />

te leveren. Wij willen klanten ontzorgen<br />

op het moment dat zij door een<br />

overlijden van een dierbare of ziekte in<br />

een kwetsbare periode in hun leven zitten.<br />

Zo kunnen zij zich richten op het verwerken<br />

en omgaan met verdriet of het<br />

werken aan herstel om weer terug te keren<br />

in de maatschappij.”<br />

Michiel sluit zich daarbij aan: “Inderdaad!<br />

Het bieden van een financieel<br />

vangnet om mensen te ontzorgen, zodat<br />

hun aandacht volledig op het herstel<br />

en het opnieuw meedraaien in de<br />

maatschappij kan worden gericht. Dit<br />

is de wijze waarop TAF een bijdrage wil<br />

leveren voor een financieel fit Nederland.”<br />

n<br />

<strong>SPECIAL</strong> MAART 2023 <strong>VVP</strong> | 19


FINANCIEEL VITAAL<br />

Jong geleerd is<br />

oud gedaan<br />

FINANCIËLE EDUCATIE VAN DE JEUGD IS EEN VAN<br />

DE BELANGRIJKSTE MANIEREN OM TE ZORGEN<br />

DAT MENSEN HUN HELE LEVEN FINANCIEEL VITAAL<br />

ZIJN. BEWUST OMGAAN MET GELD IS IMMERS DÉ<br />

MANIER OM FINANCIEEL GEZOND TE BLIJVEN. HET<br />

MOOIE IS: IEDEREEN UIT DE FINANCIËLE SECTOR<br />

KAN ZIJN OF HAAR STEENTJE BIJDRAGEN. LEUK<br />

OM TE DOEN, LEERZAAM ÉN VERRIJKEND.<br />

TEKST TOON BERENDSEN<br />

Voorkomen is beter dan genezen. Vandaar<br />

dat <strong>VVP</strong> financiële educatie en<br />

goede voorlichting zo belangrijk vindt.<br />

Gelukkig vinden veel branchegenoten<br />

dat ook, kijkend naar hun inzet als<br />

‘gelddocent’ bijvoorbeeld in de jaarlijkse<br />

Week van het geld en namens de Stichting LEF. Die<br />

stichting is overigens ooit ontstaan op een <strong>VVP</strong> Ondernemersdag<br />

waarop de deelnemers werden uitgedaagd<br />

te komen met initiatieven voor een betere financiële<br />

sector en wereld.<br />

De Week van het geld is een initiatief van Wijzer in<br />

geldzaken. Leerlingen en mbo-scholieren krijgen dan<br />

praktische tips hoe om te gaan met geld, onder meer<br />

via geldlessen die vaak worden gegeven door mensen<br />

uit de financiële sector.<br />

Zo staan verschillende medewerkers van Geerts Financiële<br />

Dienstverleners uit Oosterhout en Tilburg tijdens<br />

de Week van het geld met veel plezier voor de klas.<br />

Waaronder Evelien Fiere, die zich bij Geerts bezighoudt<br />

met marketing en communicatie. Evelien: “Ik dacht:<br />

kinderen in groepen 7 en 8, die zijn helemaal niet in<br />

geldzaken geïnteresseerd. Maar ze vinden geldles juist<br />

hartstikke leuk. Ze doen enthousiast mee, komen met<br />

voorbeelden uit hun eigen omgeving. Vooral die interactie<br />

spreekt mij aan.<br />

“Het lesgeven sluit heel goed aan bij mijn dagelijkse<br />

werk. Mensen ervaren verzekeringen en andere financiële<br />

producten als ingewikkeld. Mijn uitdaging is om de<br />

taal die voor ons als financieel adviseur gesneden koek is<br />

om te zetten in Jip & Janneke-taal voor de klant. Dat past<br />

ook helemaal bij de visie van Geerts Financiële Dienstverleners:<br />

wij willen nadrukkelijk naast de klant staan.<br />

20 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> MAART 2023


FINANCIEEL VITAAL<br />

“Advieswerk is vaak op een specifiek onderwerp, waarbij<br />

je de diepte in gaat. Maar dat is dus niet per het niveau<br />

van de geldlessen. Cruciaal is dat je de taal van de<br />

kinderen spreekt.<br />

“Wij staan altijd met z’n tweeën voor de klas. Dan<br />

kunnen we elkaar aanvullen. Per slot van rekening zijn<br />

we niet gewend om voor de klas te staan.<br />

“Wij geven de geldles die gaat over verzekeren. Die<br />

past het meest bij onze achtergrond als advieskantoor.<br />

Het is leuk om te zien met hoeveel inzet de kinderen<br />

het Fix je Risk-spel spelen. Het lesprogramma wijst zich<br />

eigenlijk vanzelf. We hebben het allemaal druk, maar<br />

tijd hoeft geen obstakel te zijn. Dus ik zou willen zeggen:<br />

doe mee, probeer het gewoon een keer en je zult<br />

zien hoe leuk en leerzaam het les geven is.”<br />

‘Geldles geven: leuk,<br />

leerzaam én verrijkend’<br />

STERK OPENEN<br />

Theo Rabout is directeur-eigenaar van Rabout & Partners<br />

uit IJzendijke. Hij geeft een hele mooie omschrijving<br />

van zijn kantoor: “Wij zijn in Zeeuws-Vlaanderen<br />

een van de weinige spelers die nog het complete pakket<br />

bieden met een gezicht aan de voorkant.”<br />

Ook Rabout geeft al jaren met veel plezier verzekeringsles<br />

tijdens de Week van het geld. “Ik ben het op een<br />

gegeven moment gewoon gaan doen. Mijn kinderen zaten<br />

inmiddels zelf op school. En onder meer vanuit Adfiz<br />

werd opgeroepen om in de Week van het geld voor<br />

de klas te gaan staan. In mijn vrije tijd ben ik voetbaltrainer,<br />

dus onderwijzen zit ook wel een beetje in mij.<br />

“Als je het kinderen vraagt, vinden ze verzekeren<br />

maar saai. Maar als je laat zien waar verzekeren werkelijk<br />

om draait, bijvoorbeeld je huis brandt af maar wordt<br />

dankzij de verzekering herbouwd, wordt verzekeren ineens<br />

boeiend. Ik vind het ook het belangrijk dat kinderen<br />

gevoel krijgen voor de solidariteitsgedachte achter verzekeren.<br />

In deze tijd van polarisatie kan dat geen kwaad.<br />

“Belangrijk is om de groep aan te voelen. Als ik zie<br />

dat een groep vooral uit jongens bestaat die een voetbalshirt<br />

dragen, begin ik over de benen van Ronaldo en<br />

voor hoeveel die verzekerd zijn. Bestaat de groep vooral<br />

uit meisje, begin ik over een bekende popster die hen<br />

aanspreekt.<br />

“Zorg voor een sterke opening. Verplaats je in de<br />

gedachtenwereld van de kinderen, gebruik geen dure<br />

woorden. Voor de rest is het lesgeven vooral heel erg<br />

leuk.<br />

“In ons vak vervelen we ons niet, het is altijd druk.<br />

Maar als je eenmaal de les in de vingers hebt, is het qua<br />

tijd goed te doen. Je draagt bij aan een leefbare samenleving.<br />

En misschien maken we af en toe iemand warm<br />

voor ons vak. Daar plukken we dan later de vruchten<br />

van.”<br />

BEWUSTWORDING<br />

Boris Boon (Cournot Adviseurs, Zevenbergen) staat al<br />

ongeveer tien jaar voor de klas namens de Stichting LEF.<br />

Sinds een jaar of drie heeft hij ook zitting in het stichtingsbestuur.<br />

Evelien Fiere (Geerts Adviesgroep, links):<br />

‘Spreek de taal van de kinderen.’<br />

<strong>SPECIAL</strong> MAART 2023 <strong>VVP</strong> | 21


FINANCIEEL VITAAL<br />

Theo Rabout (Rabout & Partners):<br />

‘Voel de groep aan.’<br />

drijft hen, wat is de werkelijke vraag achter de financiële<br />

vraag. Ik heb geen oordeel over de uiteindelijke keuzes<br />

die iemand maakt, maar vind het wel belangrijk dat<br />

die keuzes bewust worden gemaakt. Dat is precies wat<br />

ik de studenten (Stichting LEF richt zich op het mbo,<br />

red.) wil bijbrengen: hoe vroeger je bewust je pad kiest,<br />

hoe verder je komt met wie of wat je wilt zijn.”<br />

ELK JAAR MEER LESSEN<br />

Stichting LEF is sinds de oprichting elk jaar gegroeid.<br />

Deze groei is ook door corona – toen lessen online gegeven<br />

werden - niet geremd. Nieuwe gastdocenten zijn<br />

dan ook altijd welkom. Speciaal zoekt LEF nog adviseurs<br />

in Limburg, Zeeland en Friesland/Groningen.<br />

Gastdocenten bepalen zelf in welke regio en hoe<br />

vaak ze voor de klas willen staan, met een minimum<br />

van twee keer per jaar. Het projectbureau van Stichting<br />

LEF werft in het mbo en zoekt er vervolgens gastdocenten<br />

bij. In principe staat men als duo voor de klas. Boon<br />

vertelt dat hij het “zeker in het begin erg prettig vond<br />

om de lessen niet alleen te hoeven geven. Inmiddels<br />

weet ik van de hoed en de rand. Maar dan nog blijft het<br />

leuk om de lessen samen met iemand anders te doen.<br />

En het is ook heel fijn om ervaringen te kunnen delen”.<br />

Het programma bestaat uit drie lessen. Boon: “De<br />

eerste les behandelt hoe je geldzaken op orde te brengen<br />

en te houden. Les twee gaat over hoe je je geld uitgeeft<br />

en welke verleidingen er zijn. De derde les gaat<br />

over hoe je je geld verdient.” Het lesprogramma is onlangs<br />

vernieuwd, in de zin dat nóg meer interactiviteit<br />

is ingebouwd. Het programma laat nadrukkelijk<br />

ook ruimte voor eigen inbreng. Want de lessen moeten<br />

vooral leven.<br />

Boon: “Tijdens een financiële opleiding die ik volgde,<br />

stond er ineens iemand letterlijk op om aandacht te<br />

vragen voor de Stichting LEF. Hij zei ook dat gastdocenten<br />

werden gezocht. Ik had al ervaring met het begeleiden<br />

van sporters. Voor een groep staan, leek mij een<br />

mooie nieuwe uitdaging.<br />

“In mijn werk als financieel adviseur probeer ik altijd<br />

verder te kijken dan sec de financiën. Ik ga graag<br />

het gesprek met mijn klanten aan over het leven, wat<br />

‘Er bestaan meer<br />

leefwerelden dan<br />

alleen de jouwe’<br />

ANDER SPEELVELD<br />

Boon is ervan overtuigd dat de lessen effect sorteren, al<br />

laat zich dat moeilijk meten. “Ik had een keer een meisje<br />

in de klas waarvan ik dacht dat ze totaal niet geïnteresseerd<br />

was. Maar na afloop kwam ze naar mij toe en<br />

bleek ze de lessen juist heel goed te hebben opgepakt.<br />

En weet je, al zou maar één iemand iets aan mijn lessen<br />

hebben, dan ben ik gelukkig.”<br />

Boon noemt het belangrijk om te beseffen dat de<br />

achtergrond van de studenten een heel andere is dan<br />

van de gemiddelde klant van de financieel adviseur.<br />

“Soms hebben studenten echt problemen met geld<br />

meegemaakt. Tot aan huisuitzetting toe. Dat is een heel<br />

ander speelveld dan de klant die een hypotheek wenst.<br />

Het lesgeven brengt mij dus bij mensen met een heel<br />

andere, niet altijd vrolijke achtergrond. Maar ook in die<br />

zin vind ik het gastdocentschap enorm verrijkend: je<br />

gaat zien dat er meer leefwerelden bestaan dan alleen<br />

de jouwe.” n<br />

22 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> MAART 2023


FINANCIEEL VITAAL<br />

ONZE SAMENLEVING DIGITALISEERT IN<br />

SNELTREINVAART. ZORGDECLARATIES<br />

DIENEN WE IN VIA EEN APP, BELANGRIJKE<br />

DOCUMENTEN VOORZIEN WE VAN<br />

EEN DIGITALE HANDTEKENING, ONZE<br />

WINKELAANKOPEN EN BANKIEREN DOEN<br />

WE VIA HET INTERNET EN SINDS KORT<br />

KUNNEN WE IN HET OV INCHECKEN MET<br />

ONZE PINPAS. VOOR VELEN IS DIT DE<br />

NORMAALSTE ZAAK VAN DE WERELD.<br />

MAAR ER IS EEN GROEP MENSEN<br />

WAARVOOR DIT NIET GELDT EN DIE<br />

HIER GROTE MOEITE MEE HEEFT. OF<br />

ERGER NOG: DIE DOOR DE TOENEMENDE<br />

DIGITALISERING VAN DE SAMENLEVING<br />

BUITEN DE BOOT DREIGT TE VALLEN.<br />

TEKST ENNO WIERTSEMA, DIRECTEUR ADFIZ<br />

‘Lokaal advieskantoor<br />

cruciaal voor<br />

financiële vitaliteit’<br />

Het is daarom ook goed dat de problemen<br />

die deze groep hiervan ondervindt uitvoerig<br />

in kaart worden gebracht. Zo presenteerde<br />

DNB onlangs de uitkomsten van<br />

een studie naar de digitalisering van het<br />

betalingsverkeer. Daaruit blijkt dat ruim<br />

achttien procent van de volwassen Nederlanders (2,6<br />

miljoen mensen) niet in staat is om zelf al hun bank- en<br />

betaalzaken te regelen. Het gaat daarbij om groepen als<br />

mensen met een beperking, ouderen en mensen met<br />

lage digitale vaardigheden. Wat de impact van dat laatste<br />

is (beperkte digitale vaardigheden), was onderwerp<br />

van een – ook onlangs gepresenteerd – AFM-rapport.<br />

Daaruit blijkt dat gemiddeld genomen zestien procent<br />

van de Nederlanders niet over de digitale basisvaardigheden<br />

beschikt die nodig zijn om mee te komen in<br />

onze maatschappij. Dat zijn zorgelijke ontwikkelingen.<br />

Ook als het gaat om zaken als de toegang tot financiële<br />

diensten en producten.<br />

24 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> MAART 2023


OPINIE<br />

Informeren of<br />

adviseren?<br />

Begrijp me niet verkeerd, dat er vol ingezet wordt op<br />

de digitalisering, automatisering of robotisering van<br />

tijdrovende, nauwkeurige, precaire en eenvoudige – of<br />

juist ingewikkelde – werkzaamheden is een goede ontwikkeling.<br />

Het helpt de financieel dienstverlener bij<br />

het optimaal bedienen van en aandacht geven aan zijn<br />

klant. Daarnaast komt het tegemoet aan de wens van<br />

de overgrote groep klanten die financiële zaken, zoals<br />

het online openen van een rekening, het aanmelden<br />

van een schade of het volgen van de voortgang voor<br />

het bereiken van gestelde financiële doelen wel zelf<br />

willen én kunnen regelen. Maar wat we dus niet uit<br />

het oog mogen verliezen, is dat we die mate van zelfredzaamheid<br />

niet van iedereen kunnen verwachten.<br />

“Zelfredzaamheid is een illusie”, zei Nationale Ombudsman<br />

Reinier van Zutphen daarover enkele jaren geleden<br />

in het Adfiz Magazine, doelend op de minder weerbare<br />

burgers.<br />

DOENVERMOGEN<br />

Dat de (zelf)redzaamheid van burgers schromelijk overschat<br />

wordt, heeft hét adviesorgaan van de overheid,<br />

de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid<br />

(WRR), vijf jaar geleden ook al aangetoond. “Kennis alleen<br />

is niet genoeg voor redzaamheid”, schreef de WRR<br />

in het baanbrekende rapport ‘Weten is nog geen doen’.<br />

Want zelfredzaamheid vraagt niet alleen om denkvermogen,<br />

maar ook om doenvermogen. Daarbij past dat<br />

er vroegtijdig en persoonlijk contact wordt gezocht met<br />

de consument. Desondanks blijft de overheid inzetten<br />

op meer informatie, slimme kiesomgevingen, robotisering<br />

en kunstmatige intelligentie. En is het aantal<br />

bankfilialen sinds de verschijning van het WRR-rapport<br />

gedaald van ruim 1.600 naar ruim 400, een daling van<br />

75 procent.<br />

Dé beroepsgroep die consumenten wel bij de hand<br />

neemt, helpt en motiveert om gewenst gedrag vol te<br />

houden is de financieel adviseur. Zij gaan nog het gesprek<br />

aan met klanten. <strong>Financieel</strong> adviseurs zijn met<br />

7.750 vestigingen dan ook nog altijd prominent lokaal<br />

aanwezig in de regio’s. Bovendien is het financieel advieskantoor<br />

vaak stevig verankerd in gemeenschappen<br />

door sponsoring van het verenigingsleven. Daarmee<br />

houden ze advies binnen bereik. En dat is cruciaal voor<br />

financiële vitaliteit.<br />

BIJDRAGE AAN GELUK<br />

Onderzoek na onderzoek toont aan dat het de financieel<br />

adviseur is die mensen in beweging zet. De HAN vatte<br />

vorig jaar al die onderzoeken samen en concludeerde<br />

dat advies bijdraagt aan onder meer: ruimere buffers,<br />

meer sparen voor de toekomst grip op financiën, realisatie<br />

van financiële en persoonlijke doelen, financiële<br />

zekerheid, goede nachtrust en per saldo zelfs meer geluk.<br />

Onderzoekers van de Erasmus Universiteit becijferden<br />

zelfs dat het effect van het gebruik van een financieel<br />

adviseur op het geluk van huishoudens vergelijkbaar<br />

is met het effect van ongeveer 10-20.000 euro extra<br />

bruto gezinskomen. En toch is de toegang tot advies<br />

de laatste jaren ernstig verslechterd.<br />

Als de sector, de overheid en de samenleving als<br />

geheel financiële vitaliteit echt belangrijk vinden, dan<br />

moet het gesprek niet alleen gaan over informatie en<br />

online tools, maar ook, of vooral, over hoe de adviseur in<br />

staat kan worden gesteld om alle consumenten te helpen.<br />

n<br />

<strong>SPECIAL</strong> MAART 2023 <strong>VVP</strong> | 25


FINANCIEEL VITAAL<br />

DE HAUSSE OP DE HUIZENMARKT IS VOORBIJ. ROY VAN DREUMEL<br />

VAN DE HYPOTHEEKSHOP ALPHEN AAN DEN RIJN LEGT UIT HOE<br />

HIJ ZICH INSTELT OP ANDERE TIJDEN. IN PLAATS VAN EENMALIG<br />

EEN HYPOTHEEK TE VERZORGEN, WIL HIJ DE KLANT BIJ DE HAND<br />

NEMEN EN ADVIESPARTNER VOOR DE TOEKOMST WORDEN.<br />

Ga je onder een brug<br />

slapen als je arbeidsongeschikt<br />

wordt?<br />

TEKST LINDA WELTHER | BEELD THAMAR ESVELD<br />

Sinds ruim een half jaar brengt De Hypotheekshop<br />

Alphen aan den Rijn van alle<br />

klanten het netto besteedbaar inkomen<br />

in kaart. Wie een hypotheek nodig heeft,<br />

wordt beleefd verzocht om niet alleen de inkomensgegevens<br />

maar ook het globale uitgavenpatroon<br />

te noteren. Tot aan vakanties, restaurantbezoek<br />

en aanschaf van kleding toe.<br />

Deze manier van werken geeft zowel de adviseur als<br />

de klant een veel beter inzicht in diens financiële situatie,<br />

legt Roy van Dreumel, eigenaar van de Alphense<br />

vestiging uit. “Het vraagt wel meer inspanningen van<br />

klanten: ze moeten een hele lijst invullen. Maar het<br />

voordeel is dat ze veel beter zien waar ze aan toe zijn.<br />

Soms zien we dan bijvoorbeeld dat er netto veel meer<br />

overblijft dan mensen zelf dachten. Maar het gebeurt<br />

ook dat een klant keurig aan de GHF-norm van de geldverstrekker<br />

voldoet en dat wij toch zeggen: doe het<br />

maar niet. Of: je kunt het wel betalen maar dan moet je<br />

je paard opgeven, of je kunt nog maar een keer per jaar<br />

op vakantie.”<br />

Voor de adviseurs zelf betekent deze werkwijze<br />

eveneens een forse tijdsinvestering. Van Dreumel:<br />

“Maar het heeft óók als logisch gevolg dat de klant ons<br />

meer als partner voor de toekomst gaat zien. En dat is in<br />

deze tijd niet onbelangrijk. De hypotheekmarkt neemt<br />

af, alle seinen staan op rood. Ik verwacht geen crisis zoals<br />

in 2008, maar wel een terugval in de vraag van zo’n<br />

dertig procent. Dat betekent dat we ons moeten richten<br />

op meer takken van sport.”<br />

ECHT HELPEN<br />

Roy van Dreumel zit zo’n twintig jaar in het adviesvak.<br />

Hij begon als schadebehandelaar bij een lokale tussenpersoon<br />

in Gouda. “Ik deed alles: van een aansprakelijkheidsschade<br />

van vijf euro tot een afgebrande woonboerderij<br />

van twee miljoen euro. Maar ik zag me daar<br />

niet tot mijn pensioen blijven.”<br />

Bij een andere werkgever, Univé, kwam hij in aanraking<br />

met het hypotheekvak. “Dat trok me enorm aan. Je<br />

leert de klant veel beter kennen, omdat je een uitgebreider<br />

contact hebt dan bij een inboedel- of aansprakelijkheidsverzekering.<br />

Je kunt echt iemand helpen.”<br />

Na wat omzwervingen langs andere werkgevers<br />

kocht Van Dreumel zich drieënhalf jaar geleden in in<br />

het Alphense werkgebied van De Hypotheekshop. La-<br />

26 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> MAART 2023


FINANCIEEL VITAAL<br />

ter kwamen daar de vestigingen Boskoop en Bodegraven<br />

bij. Hij heeft twee adviseurs en een assistente in<br />

dienst. “Ik zie me hier voorlopig wel blijven. Maar ik ben<br />

from scratch begonnen, ik heb alleen een werkgebied<br />

gekocht zonder klantportefeuille. Dat betekent dat ik in<br />

crisistijd nergens op kan terugvallen.”<br />

Vandaar dat advies op netto besteedbaar inkomen.<br />

“Als de hypotheek van een klant is gesloten, gaan we<br />

daar de komende twintig jaar nauwelijks meer wat aan<br />

veranderen. Mensen blijven voorlopig zitten. Ook de<br />

oversluitmarkt is verdwenen. Dus ik denk dat wij heel<br />

actief moeten worden in de ‘erbij’-situaties. Dat zijn allereerst<br />

de arbeidsongeschiktheids- en overlijdensrisicoverzekeringen.<br />

Maar ook vermogensplanning, daar<br />

zijn we al mee bezig. En inboedel-, aansprakelijkheidsen<br />

rechtsbijstandsverzekeringen. Daarvoor heb ik Van<br />

Dreumel <strong>Financieel</strong> Advies opgericht.” Hij wijst naar<br />

een deur verderop.<br />

SCENARIO’S<br />

Woonlastenbescherming en ORV adviseren zijn voor<br />

Van Dreumel vooral een kwestie van toekomstscenario’s<br />

onder de aandacht brengen. “Ik vraag in elk adviesgesprek:<br />

waar ga je wonen als je arbeidsongeschikt<br />

‘Netto besteedbaar<br />

inkomen geeft klanten<br />

veel beter inzicht<br />

in hun situatie’<br />

raakt? Of als een van jullie overlijdt? Ga je dan onder<br />

een brug slapen? Dan zie je ze schrikken. Dat werkt.”<br />

Verzekeraars benadrukken steeds vaker dat huurders<br />

ook een ORV zouden moeten afsluiten. Van Dreumel<br />

is het daar hartgrondig mee eens. “Stel, je betaalt<br />

1.200 euro per maand en een van de partners overlijdt.<br />

Sociale huurwoningen zijn niet te krijgen. Dan heb je<br />

een dubbel probleem. Huurders zouden veel vaker financieel<br />

advies moeten vragen.”<br />

Wel is Van Dreumel blij dat de ORV bij hypotheken<br />

niet meer verplicht is. “Verzekeren is een recht. Of het<br />

verstandig is om het niet te doen, is een andere vraag.<br />

<strong>SPECIAL</strong> MAART 2023 <strong>VVP</strong> | 27


FINANCIEEL VITAAL<br />

had ik een jong stel hier. De vrouw, 23 jaar, had kanker<br />

gehad. Ze was nog geen vijf jaar schoon. Het koppel<br />

kreeg dus alleen een ORV op het leven van de man, niet<br />

op het hare. Maar betekent dat dan dat ze niet op zichzelf<br />

mogen wonen? Een huurhuis zouden ze met hun<br />

inkomen zeker niet krijgen. Dus we hebben geagendeerd<br />

dat we hier over een paar jaar weer naar gaan kijken.<br />

En dat ze in de tussentijd een spaarbuffertje aanleggen<br />

voor het geval dat zij eerder overlijdt, en hij het<br />

huis niet direct kan verkopen.”<br />

Roy van Dreumel:<br />

‘Heel actief worden in<br />

de ‘erbij’-situaties.’<br />

Ik denk dat goede adviseurs in 95 procent van de gevallen<br />

nog steeds ORV’s afsluiten. Maar met de verplichting<br />

sloten we grote groepen mensen met een gebrek<br />

uit van de hypotheekmarkt. Vorige week bijvoorbeeld<br />

PRAKTIJKTIPS VAN ROY VAN DREUMEL<br />

• Schrijf als adviseur drie scenario’s eens helemaal uit, van een<br />

gezin waarvan het inkomen achteruitgaat. Door overlijden,<br />

arbeidsongeschiktheid, of een andere oorzaak. Wat gebeurt<br />

er dan met het netto inkomen? Schrijf dat uit en je hebt een<br />

mooi praatstuk bij het adviesgesprek.<br />

• Vergelijk je aanbieders goed. Lees hun voorwaarden. En<br />

vraag de account manager om de verschillen tussen hun product<br />

en dat van de concurrent. Het is beter dat je vijf producten<br />

verkoopt en daarvan alles weet, dan dat je alles levert en<br />

nergens wat van weet. Klanten die de goedkoopste oplossing<br />

willen, gaan wel naar Independer.<br />

VASTE FEE<br />

Van Dreumel hanteert bij voorkeur een vaste fee als<br />

hij een hypotheek of woonlastenbeschermer verzorgt.<br />

Daarnaast probeert hij met elke klant een beheerabonnement<br />

af te sluiten. “De AOV is het enige product<br />

waar onderhoud aan moet plaatsvinden. Vaak past het<br />

na drie jaar al niet meer. Daarom wil ik elke drie jaar<br />

met de klant om de tafel om te kijken of alles nog goed<br />

loopt, en of de verzekering misschien moet worden verhoogd.”<br />

En dat is nodig. “Neem nou die klant van mij die in<br />

het tweede jaar van haar arbeidsongeschiktheid zit. Ze<br />

heeft een verzekering lopen bij TAF, die gaat binnenkort<br />

uitkeren. Hoe beroerd de situatie van mevrouw ook is,<br />

ze krijgt straks een aanvulling tot negentig procent van<br />

haar laatste inkomen. Haar salaris was kortgeleden nog<br />

aanzienlijk gestegen en die verhoging hebben we gelukkig<br />

door kunnen voeren. De polis pakt daarmee zelfs<br />

gunstiger uit dan we destijds gedacht hadden.”<br />

STOP MET WIA-VOLGEND<br />

Bij het afsluiten van een woonlastenverzekering krijgt<br />

Van Dreumel wel eens de vraag van klanten of ze alles<br />

wel moeten invullen. Of het niet handiger is om te verzwijgen<br />

dat ze een paar jaar geleden ziek zijn geweest.<br />

“Daar ben ik helder over: dan heeft een verzekering<br />

geen nut. Want op het moment dat je de verzekering<br />

nodig hebt, gaan ze spitten in je dossier. Medische gegevens<br />

gaan tegenwoordig rechtstreeks naar de verzekeraar,<br />

dus ik krijg ze niet meer te zien, maar ik raad klanten<br />

altijd aan om eerlijk te zijn.”<br />

Van Dreumel vindt wel dat de inkomensbeschermers<br />

qua prijs en voorwaarden verbeterd kunnen worden.<br />

“Als iemand zijn beroep niet meer kan uitvoeren,<br />

moet hij een uitkering krijgen. Stop met die WIA-volgende<br />

producten. Ik heb ooit eens meegelopen bij een<br />

verzekeraar waar iedereen die arbeidsongeschikt raakte<br />

maar parkeerwacht moest worden. Het UWV generaliseert<br />

heel erg met zijn WIA, daar hebben we kennelijk<br />

voor gekozen in dit land, maar als verzekeraar kun je<br />

toch bedenken dat zulke producten niet meer van deze<br />

tijd zijn.” n<br />

28 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> MAART 2023


FINANCIEEL VITAAL<br />

‘Faciliteer als<br />

organisatie medewerkers<br />

in hun<br />

geluksbeleving.’<br />

Waarom zetten we<br />

een andere pet op als<br />

het gaat om werk?<br />

ONLANGS WERD MIJN MOEDER 85 JAAR. EEN PRACHTIGE LEEFTIJD VOOR EEN PRACHTIGE<br />

VROUW. ZE HEEFT VEEL MEEGEMAAKT IN HAAR LEVEN. VAN OORLOG TOT EMIGRATIE, VAN<br />

HUISMOEDEREN TOT HERINTREDEN, VAN HET VERLIEZEN VAN HAAR ALLERLIEFSTEN TOT<br />

HET KRIJGEN VAN KLEINKINDEREN. HET BELANGRIJKSTE DOEL IN HAAR LEVEN IS – ZOALS<br />

ZE ZELF ZEGT – ER TE ZIJN VOOR HAAR FAMILIE EN VRIENDEN. ERVOOR TE ZORGEN DAT ZIJ<br />

ZICH VEILIG EN GELUKKIG VOELEN, DAT ZIJ ZICH KUNNEN ONTWIKKELEN EN HET BESTE UIT<br />

ZICHZELF KUNNEN HALEN. DAT ZE GEZOND ZIJN EN DE WERELD AANKUNNEN. MET ELKAAR.<br />

TEKST KIM CRAMER | BEELD JANIEK DAM<br />

30 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> MAART 2023


FINANCIEEL VITAAL<br />

Zelf ben ik ook moeder. Ik herken deze motivatie.<br />

En hoewel ik misschien iets meer<br />

professionele ambities heb dan zij had of<br />

ooit heeft kunnen nastreven, zou ik alles uit<br />

mijn handen laten vallen zodra een geliefde<br />

mijn extra zorg en aandacht nodig heeft. Ik<br />

denk dat iedere moeder, iedere vader, ieder mens met<br />

familie en vrienden hetzelfde wenst: geluk, gezondheid<br />

en veiligheid voor de mensen om ons heen, vrijheid om<br />

te ontwikkelen en fijne relaties met elkaar.<br />

Gek toch dat we een andere pet opzetten als het<br />

gaat om werk.<br />

Op het werk lijken we veel minder bezig te zijn met<br />

het geluk, de gezondheid en de veiligheid van onze<br />

mensen. En met de autonomie om zichzelf en hun ideeën<br />

te ontwikkelen, in een prettige samenwerking met<br />

collega’s. Je zult het hopelijk niet herkennen in je eigen<br />

werkomgeving, maar in veel organisaties is het slecht<br />

gesteld met het geluk van de medewerkers. Zij voelen<br />

zich ontevreden, niet gewaardeerd, niet gemotiveerd en<br />

ervaren een hoge werkdruk en stress. Factoren die met<br />

elkaar samenhangen en vaak leiden tot uitval. Op basis<br />

van de laatste cijfers uit de kwartaalenquête ziekteverzuim<br />

en de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden<br />

(NEA) van CBS en TNO, concludeert het CBS dat het ziekteverzuim<br />

nog nooit eerder zo hoog is geweest als nu.<br />

Gemiddeld 6,3 procent van de werknemers van bedrijven<br />

en overheid is ziek. Het percentage ligt hoger dan<br />

in de corona-jaren (hoewel corona nog wel een deel van<br />

het verzuim verklaart). Na griep of verkoudheid zijn<br />

psychische klachten, overspannenheid en burn out de<br />

grootste oorzaken. Arbodiensten, coaches en zorgmedewerkers<br />

kunnen het groeiend aantal zieke mensen niet<br />

aan. Sterker nog, in de gezondheids- en welzijnsbranche<br />

is het ziekteverzuim het hoogst: gemiddeld 8,9 procent.<br />

ALLE HENS AAN DEK<br />

Hoe kan het toch dat we de werkomgeving zo hebben<br />

ingericht (of juist uitgekleed) dat we het geluk en de<br />

gezondheid ondergeschikt hebben gemaakt aan… Ja,<br />

aan wat? Aan omzet, efficiency, de belangen van aandeelhouders?<br />

Hoe dan ook, zelfs als dat de doelstellingen<br />

van een organisatie zijn, zou men er goed aan doen<br />

het werkgeluk van medewerkers hoog in het vaandel te<br />

hebben staan. Er zijn immers veel economische voordelen<br />

van gelukkige werknemers voor organisaties, zo is<br />

inmiddels gebleken uit allerlei onderzoek.<br />

• gelukkige medewerkers zijn productiever;<br />

• gelukkige medewerkers zijn creatiever;<br />

• gelukkige medewerkers werken beter samen;<br />

• gelukkige medewerkers leveren betere prestaties;<br />

• gelukkige medewerkers zorgen voor een hogere<br />

klanttevredenheid;<br />

‘Geluk, gezondheid<br />

en veiligheid voor de<br />

mensen om ons<br />

heen, vrijheid om te<br />

ontwikkelen en fijne<br />

relaties met elkaar’<br />

• gelukkige medewerkers blijven langer bij de werkgever;<br />

• gelukkige medewerkers zijn ambassadeurs en trekken<br />

mensen aan;<br />

• gelukkige medewerkers ervaren minder stress en<br />

worden minder snel ziek.<br />

Kortom, een gelukkige workforce is een enorme pré voor<br />

iedere organisatie. Het levert veel op en bespaart kosten.<br />

Maar er is nog iets anders. De meeste organisaties staan<br />

voor de uitdaging te transformeren richting een duurzame<br />

toekomst. Zich voor te bereiden op de regeneratieve<br />

economie van de 21e eeuw, die andere eisen stelt aan de<br />

manier waarop we met het welzijn van mens en planeet<br />

omgaan. In zo’n transformatie is het alle hens aan<br />

dek. Als mensen zich niet prettig voelen, is het moeilijk<br />

ze warm te krijgen voor verandering. Organisaties in<br />

transitie kunnen het zich helemaal niet veroorloven om<br />

medewerkers te verliezen aan stress en burn outs.<br />

WERKGELUK<br />

Gelukkig is er al geruime tijd groeiende aandacht voor<br />

werkgeluk en positieve cultuurvorming. Er is onderzoek<br />

dat aanwijzingen geeft hoe werkgeluk te bereiken<br />

is. Het is geen mysterie. Organisaties kunnen investeren<br />

in maatregelen die bijdragen aan een gelukkiger en<br />

gezonder werkleven. Hieronder een opsomming van de<br />

belangrijkste factoren van werkgeluk en manieren hoe<br />

het te stimuleren.<br />

Werknemers die een sterk gevoel van verbondenheid<br />

ervaren met hun collega’s en werkgever, ervaren<br />

een hoger werkgeluk. Promoot daarom de mogelijkheden<br />

voor sociaal contact, door tijd vrij te maken voor<br />

(niet-taakgerichte) ontmoetingen. Juist in dit tijdperk<br />

van hybride werken is het extra belangrijk de verbin-<br />

<strong>SPECIAL</strong> MAART 2023 <strong>VVP</strong> | 31


FINANCIEEL VITAAL<br />

Licht, lucht, groen in je werkomgeving: Edge Olympic Amsterdam.<br />

ding expliciet op te zoeken en meetings niet steeds<br />

te beperken tot functionele, efficiënte vergaderingen.<br />

Maak ruimte voor verbinding en plezier!<br />

Werknemers die het gevoel hebben dat ze betekenisvol<br />

werk doen en een positieve impact hebben, rapporteren<br />

een hogere tevredenheid en geluk op het werk. Investeer<br />

in het samen definiëren van de purpose van de<br />

organisatie en het team. Waarom doen we eigenlijk wat<br />

we doen? Wat heeft de wereld daar aan? Welke uitdagingen<br />

helpen wij oplossen? Met elkaar de dialoog aangaan<br />

over deze vragen helpt de organisatie en teams<br />

een toekomstgerichte missie vast te leggen waardoor<br />

mensen weten waarvoor zij dagelijks hun bed uitkomen<br />

en aan de slag gaan.<br />

Werknemers die uitdaging ervaren in hun werk en<br />

de mogelijkheid hebben om te groeien en te leren, rapporteren<br />

ook een hogere tevredenheid en geluk op het<br />

werk. Geef mensen de ruimte voor ‘mastery’, het onder<br />

de knie krijgen van skills op basis van hun talenten<br />

en interesses. Investeer in opleidingen, ‘learning on<br />

the job’ en zelfs - als je een stap verder durft te gaan - in<br />

leerervaringen die niet per se met de taakomschrijving<br />

te maken hebben. Verdiep je in de hobby’s van medewerkers.<br />

Misschien is er wel een geweldige fotograaf,<br />

schrijver, sporter of muzikant in het team, die er blij van<br />

worden zich op dat vlak verder te ontwikkelen en iets<br />

voor de organisatie te kunnen betekenen.<br />

Werknemers die autonomie hebben over hun taken en<br />

doelen, zijn gelukkiger op het werk. Leg de verantwoordelijkheid<br />

en het mandaat om beslissingen te nemen<br />

‘zo laag mogelijk’ op de werkvloer. Natuurlijk kun je<br />

niet elk besluit aan iedere medewerker overlaten, maar<br />

vaak hebben werknemers een beter idee over wat het<br />

beste is voor de klant, de collega of de taakuitvoering<br />

dan degenen die daar verder vanaf staan. Leg niet topdown<br />

op, maar geef de controle om zelf te beslissen, zodat<br />

medewerkers met hun directe collega’s ideeën en<br />

beleid kunnen voorstellen en vormgeven.<br />

32 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> MAART 2023


FINANCIEEL VITAAL<br />

Een gezonde werk-privé balans is ook belangrijk voor<br />

werkgeluk. Werknemers die het gevoel hebben dat ze<br />

voldoende tijd hebben voor zichzelf en hun privéleven,<br />

zijn meer tevreden en gelukkiger. In veel organisaties<br />

is tegenwoordig geen sprake meer van vaste werktijden<br />

en -locaties, wat de grenzen tussen werk en privé<br />

- versterkt door hybride werkvormen - doet vervagen.<br />

In dat geval is het extra belangrijk om oog te hebben<br />

voor de balans tussen inspanning en ontspanning. Rustruimtes<br />

en de mogelijkheid om te sporten op het werk<br />

zijn voorbeelden van manieren om hieraan gehoor te<br />

geven. Maar andersom gebeurt ook. Sommige organisaties<br />

maken de grenzen juist geforceerd helder door<br />

bijvoorbeeld na kantoortijd geen toegang te geven tot<br />

mail- en dataservers, zodat medewerkers ‘s avonds en<br />

in het weekend ontmoedigd worden om door te werken.<br />

In hoeverre dit autonomie geeft, is de vraag, maar<br />

het is wel een poging om werknemers te beschermen<br />

tegen een te hoge prestatiedruk en het gevoel ‘always<br />

on’ te moeten zijn.<br />

Tot slot, maar zeker ook belangrijk is een gezonde<br />

fysieke werkomgeving, met aandacht voor vitaliteit. Een<br />

werkplek met een goede licht- en luchtkwaliteit, statafels,<br />

verschillende werkplekken voor verschillende taken<br />

en doelen. Een plek waar mensen worden gestimuleerd<br />

de trap te nemen in plaats van de lift, gezond te<br />

eten en te drinken. Denk ook aan stoelmassages, de eerder<br />

genoemde sportmogelijkheden, watertaps en gratis<br />

fruit. Allemaal maatregelen in de fysieke omgeving die<br />

medewerkers helpen gezond en vitaal te zijn.<br />

BEWUST POSITIEF GEDRAG<br />

Ik hoor je denken: is het echt nodig om medewerkers<br />

zo in de watten te leggen? Is dat wel de verantwoordelijkheid<br />

van de werkgever? En de medewerker zelf dan?<br />

Hoeft die zich niet in te spannen voor het eigen geluk?<br />

Natuurlijk wel. Er is veel dat individuen en teams zelf<br />

kunnen doen om het geluk op de werkvloer te vergroten.<br />

Sterker nog, zich afhankelijk opstellen van ‘de baas’<br />

is een slecht idee. Elkaar bewust begroeten en gedagzeggen,<br />

samen lunchen of een wandeling maken, kennis<br />

uitwisselen en je eigen skills ontwikkelen, het zijn<br />

voorbeelden van kleine positieve dingen die je zelf kunt<br />

doen. Bewust positief gedrag dat sterk bijdraagt aan het<br />

geluksgevoel.<br />

Kim Cramer: ‘Gelukkige mensen zijn beter in<br />

staat voor zichzelf en hun naasten te zorgen.’<br />

KIM CRAMER<br />

Kim Cramer is ‘Emotive Transformer’ en helpt organisaties in<br />

transitie om hun mensen te inspireren en positief gedrag te<br />

activeren richting een duurzame toekomst. Eén van haar persoonlijke<br />

drijfveren om impact agency BR-ND People te beginnen,<br />

was de menselijkheid centraal te stellen in business en<br />

een verschil te maken in de manier waarop mensen met elkaar<br />

en hun omgeving omgaan. Hoe gaan we om met degenen die<br />

voor ons belangrijk zijn? Hoe gaan we om met onze home planet?<br />

Met BR-ND People helpt zij organisaties met strategie- en<br />

cultuurontwikkeling voor positieve impact. Gelukkige, betrokken<br />

medewerkers zijn daarin essentieel.<br />

FACILITEREN<br />

Toch is het om alle eerder genoemde redenen verstandig<br />

om als organisatie de medewerkers te faciliteren<br />

in hun geluksbeleving. Het heeft immers een uiteindelijk<br />

effect op de resultaten. En het is ook voor de maatschappij<br />

als geheel belangrijk. Mensen spenderen een<br />

groot deel van hun leven aan werk. Het is vaak een belangrijk<br />

onderdeel van onze identiteit en we brengen<br />

veel tijd door op de werkvloer met onze collega’s. Bij een<br />

fulltime job van veertig uur per week en een loopbaan<br />

van veertig jaar is dat al gauw tachtig- tot negentigduizend<br />

uur. Wat heeft een persoon, een organisatie en de<br />

samenleving eraan als die tijd niet florerend wordt besteed?<br />

Bovendien – ook heel belangrijk – werknemers<br />

hebben vaak zorgtaken voor andere generaties: ouders<br />

die niet (meer) werken en kinderen die (nog) opgevoed<br />

worden. Gelukkige mensen zijn beter in staat voor zichzelf<br />

en hun naasten te zorgen.<br />

Dus… zou het niet de intrinsieke motivatie van elke<br />

werkgever en manager moeten zijn, om gelukkige medewerkers<br />

te hebben? Net zoals het voor mijn moeder<br />

– en alle ouders met haar – een intrinsieke motivatie is<br />

om het geluk van haar kinderen en kleinkinderen voorop<br />

te stellen? n<br />

<strong>SPECIAL</strong> MAART 2023 <strong>VVP</strong> | 33


FINANCIEEL VITAAL<br />

Adviesalerts!<br />

financiële fitheid<br />

FINANCIEEL ADVISEURS KIJKEN STEEDS BREDER<br />

NAAR DE FINANCIËLE FITHEID VAN HUN KLANTEN.<br />

EEN GOEDE ONTWIKKELING NATUURLIJK,<br />

HELEMAAL OMDAT ER NOG BEST VEEL<br />

ZENDELINGENWERK TE DOEN IS BIJVOORBEELD<br />

ONDER HUURDERS. ZOALS GEWOON IN <strong>VVP</strong>-<br />

<strong>SPECIAL</strong>S EN -KATERNS WEER EEN AANTAL<br />

ADVIESALERTS!.<br />

TEKST TOON BERENDSEN<br />

Onderzoek in opdracht van Scildon<br />

door Bierhaalder en De Jong in 2020<br />

toonde aan dat bijna 70 procent van<br />

de huurders geen overlijdensriscoverzekering<br />

bezit. Later onderzoek<br />

door TAF kwam zelfs tot de conclusie<br />

dat maar vijf procent van de huurders zo’n polis afgesloten<br />

heeft. TAF: “Waar kopers vaker de noodzaak<br />

van een ORV zien, omdat dit bij het hypotheekgesprek<br />

ter sprake komt, is er bij huurders vaker geen besef dat<br />

het betalen van de huur in gevaar kan komen door het<br />

overlijden van een van de kostwinners. Sterker nog: 31<br />

procent van de huurders zonder ORV geeft juist het feit<br />

dat ze in een huurwoning wonen, als reden aan waarom<br />

ze vinden dat ze geen ORV nodig hebben.”<br />

34 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> MAART 2023


FINANCIEEL VITAAL<br />

Naast het feit dat er (liever) niet over overlijden wordt<br />

nagedacht en het ontbreken van kennis over de ORV,<br />

vormt de prijsperceptie een drempel. TAF: “Ruim de<br />

helft van de mensen zonder ORV, blijkt de maandelijkse<br />

premielasten van zo’n verzekering te overschatten. Als<br />

reden waarom zij geen ORV hebben, geeft 20 procent<br />

aan dat het te duur is en dertien procent dat er geen<br />

geld voor is. Blijven deze redenen nog overeind als zij<br />

zouden weten wat de daadwerkelijke premie is?”<br />

Inmiddels komen er ORV’s speciaal voor huurders<br />

op de markt. Maar de grootste uitdaging lijkt dus vooral<br />

het vergroten van het bewustzijn bij huurders, waarbij<br />

niet alleen het belang maar ook product en premie<br />

duidelijk moeten worden uitgelegd. Iets dat ook andere<br />

doelgroepen geldt en waar de financieel adviseur nadrukkelijk<br />

zijn rol kan en ook gewoon moet pakken.<br />

STEEDS BELANGRIJKER<br />

ORV en inkomensbescherming kwamen voorheen vooral<br />

aan bod in het hypotheekadviesgesprek. Bureau DFO,<br />

dat jaarlijks de waardering meet van het intermediair<br />

met betrekking tot verzekeraars die overlijdensrisicoverzekeringen<br />

voeren, ziet dat “langzaam maar zeker<br />

ook de andere motieven om deze verzekering onder de<br />

aandacht te brengen, zoals in het kader van nabestaandenregeling,<br />

voogdij, alimentatie en in de zakelijke sfeer<br />

compagnonsverzekering, steeds belangrijker worden”.<br />

ZZP’ers zijn en blijven ook een interessante doelgroep.<br />

Hera Life en BNP Paribas Cardif introduceerden<br />

enige tijd geleden Hera Zelfverzekerd. De verzekering<br />

biedt een eenmalige uitkering van naar keuze tussen<br />

de 35.000 en 200.000 euro wanneer een zelfstandige<br />

een lichamelijke functie verliest. De ontwikkelaars: “De<br />

verzekering is met name geschikt voor zelfstandigen<br />

die niet willen betalen voor een AOV, maar wel behoefte<br />

hebben aan een vangnetoplossing. En voor ondernemers<br />

die al een AOV hebben of deelnemen aan een<br />

broodfonds, maar graag wat extra zekerheid en bescherming<br />

wensen.”<br />

‘Fors risico op te laag<br />

verzekerd bedrag<br />

oude ORV’s’<br />

FINANCIËLE GEZONDHEIDSCHECK<br />

Personal benefits, worksite marketing, het zijn begrippen<br />

die een beetje op de achtergrond zijn geraakt. Maar<br />

ze zullen alleen maar belangrijker worden, nu de hervorming<br />

van het pensioenstelsel er aan komt. Een goede<br />

begeleiding door de financieel adviseur bij het maken<br />

van de juiste keuzes rond pensioen wordt cruciaal.<br />

En die begeleiding zal vaak via de werkgever geboden<br />

gaan worden.<br />

Sowieso staat de financiële fitheid van werknemers<br />

momenteel flink in de belangstelling, mede lijkt het<br />

doordat het leven duurder is geworden. Zo werd onlangs<br />

de Nationale Coalitie Financiële Gezondheid gelanceerd,<br />

een samenwerkingsverband van bedrijven en<br />

organisaties die zich willen inzetten voor de financiële<br />

gezondheid van hun werknemers. Het Nibud ontwikkelde<br />

in dit verband samen met Deloitte en Universiteit<br />

Leiden de FinanciëleGezondheidsCheck. Een snelle<br />

test van vijftien vragen, die wetenschappelijk is onderbouwd<br />

en waarmee mensen een beeld krijgen van hun<br />

financiële gezondheid. De tool geeft ook concrete tips<br />

en wijst de weg naar hulpmiddelen waarmee mensen<br />

meer grip op hun inkomsten en uitgaven kunnen krijgen.<br />

TE LAAG VERZEKERD BEDRAG<br />

Er is veel te doen geweest rond de zorgplicht van de adviseur<br />

bij ORV. Daarbij ging het vooral over de vraag of<br />

de adviseur in actie moet komen bij premiedalingen.<br />

ORV-PREMIES BLIJVEN DALEN<br />

Ook in 2022 daalde de ORV-premies, constateert MoneyView<br />

in haar jongste Special Item Overlijdensrisicoverzekeringen.<br />

Het onderzoeksbureau: “Zowel de hoogste, laagste als gemiddelde<br />

premies zijn weer lager dan in het jaar daarvoor. De<br />

hoogste premie daalde met 16,1 procent, wat vooral te verklaren<br />

is door het feit dat er enkele producten met afkoopwaarde<br />

verdwenen zijn. De gemiddelde premie voor een overlijdensrisicoverzekering<br />

is in 2022 met 8,2 procent gedaald ten opzichte<br />

van het jaar daarvoor. Sinds 2002 is de gemiddelde premie<br />

voor een overlijdensrisicoverzekering met een gelijkblijvende<br />

dekking gedaald met maar liefst 65 procent.”<br />

De prijsconcurrentie heeft ook effect op het type product<br />

dat nog wel wordt aangeboden. De wat duurdere ORV’s, waarbij<br />

de klant de premiereserve terugkrijgt als de verzekering<br />

voor de einddatum wordt beëindigd, zijn door meerdere verzekeraars<br />

van de markt gehaald.<br />

Volgens MoneyView is het aantal ORV-aanbieders in vijf<br />

jaar tijd bijna gehalveerd naar twaalf. Op het hoogtepunt in<br />

2009 waren er nog 42 aanbieders. Het bureau: “De weggezakte<br />

vraag als gevolg van het vervallen van de verplichting bij NHG<br />

om naast de hypotheek een ORV te sluiten en niet aflatende<br />

concurrentie op prijs lijken debet te zijn aan deze ontwikkeling.”<br />

<strong>SPECIAL</strong> MAART 2023 <strong>VVP</strong> | 35


FINANCIEEL VITAAL<br />

Inmiddels is duidelijk dat dit niet eindeloos het geval is,<br />

al helemaal niet als de adviseur zich daar niet op heeft<br />

vastgelegd in de dienstverleningsovereenkomst. Maar<br />

valt de adviseur ook niks te verwijten als het verzekerd<br />

bedrag te laag blijkt? In het jongste ORV-onderzoek van<br />

Bureau DFO onderkennen adviseurs “dat er bij veel consumenten<br />

een fors risico is dat in het verleden afgesloten<br />

ORV’s op dit moment een te laag verzekerd bedrag<br />

hebben om de doelstellingen, die op het moment van<br />

het afsluiten van de verzekering aanwezig waren, nog<br />

volledig te kunnen realiseren op het moment dat er<br />

sprake is van een voortijdig overlijden”.<br />

Gelukkig blijkt uit het onderzoek ook dat “er een behoorlijk<br />

draagvlak lijkt te bestaan voor trajecten, waarbij<br />

verzekeraars en intermediair samenwerken bij het<br />

attenderen van consumenten op het belang van een<br />

ORV en het uitvoeren van onderhoud en nazorg. Een<br />

dergelijke samenwerking kan een optie zijn om versneld<br />

consumenten met een ORV te benaderen die zich<br />

mogelijk niet bewust zijn van het feit, dat zij momenteel<br />

daadwerkelijk onderverzekerd zijn”.<br />

Sowieso past dit natuurlijk bij actief klantbeheer,<br />

zorgplicht of niet.<br />

DIGITAAL GEWORSTEL<br />

Om financieel fit te zijn, moet je tegenwoordig ook<br />

digitaal goed uit de voeten kunnen. Daar gaat het in<br />

ieder geval steeds meer naar toe. Steeds duidelijker<br />

wordt dat er hele groepen zijn die met die trend niet<br />

of maar ten dele mee kunnen. In een recent rapport<br />

schrijft DNB bijvoorbeeld dat een groot aantal Nederlanders<br />

van achttien jaar en ouder “worstelt met de digitale<br />

betaalwereld”.<br />

DNB roept evenals de AFM, die rond dezelfde tijd<br />

met een verkenning kwam, de financiële sector op om<br />

ook de mensen die digitaal niet meekomen aan boord<br />

te houden. Banken kwamen ook meteen met weer een<br />

aantal nieuwe initiatieven in een ‘Commitment van<br />

banken voor beter toegankelijk betalingsverkeer’. Helemaal<br />

prima natuurlijk, maar ondertussen is de vraag of<br />

‘Om financieel fit te zijn,<br />

moet je tegenwoordig<br />

ook digitaal goed uit de<br />

voeten kunnen’<br />

RELATIEBEËINDIGING<br />

Adfiz opende eind vorig jaar een kennisdossier relatiebeëindiging,<br />

ook toegankelijk voor niet-leden.<br />

Adfiz: “Een relatiebeëindiging kan net zo impactvol<br />

zijn op de financiële planning van een klant als<br />

overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.<br />

Toch staat het niet standaard in dat rijtje. En ook al<br />

is het niet te verzekeren, goede afspraken en informatie<br />

kunnen wel degelijk helpen toekomstige problemen<br />

te voorkomen. Is het risico op relatiebeëindiging<br />

bij jou ook nog niet altijd standaard onderwerp<br />

van gesprek met klanten? Of vind je het lastig<br />

om het gesprek erover te beginnen? Dan geeft het<br />

nieuwe kennisportaal Scheiden je handvatten, tips<br />

en tools om dat te veranderen.”<br />

de overheid de bal toch niet te veel bij de financiële sector<br />

legt. Want het is toch juist door de digitalisering dat<br />

het aantal lokale bank- en andere kantoren drastisch is<br />

verminderd? Nu zouden diezelfde partijen op de een of<br />

andere manier weer lokaal actief moeten worden. Dat<br />

zonder verdienmodel, want veel van de consumenten<br />

in kwestie zijn voor de financiële sector commercieel<br />

niet of nauwelijks interessant.<br />

(MOBIELE) GELDLOKETTEN<br />

Waar misschien ook nog eens onderzoek naar gedaan<br />

kan worden, is of digitaal onhandige mensen ook mensen<br />

zijn die sowieso moeite hebben met geldzaken. Die<br />

correlatie zal er niet een-op-een zijn. Maar aangenomen<br />

mag worden dat ze substantieel is. Voor mensen<br />

die geldzaken lastig vinden, zijn er al initiatieven. Een<br />

mooi voorbeeld is het Geldloket Amersfoort, ooit gestart<br />

als opmaat naar een uiteindelijk niet gerealiseerde<br />

reeks van geldloketten verspreid over het land. Startpunt<br />

Geldzaken (Nibud), waar steeds meer partijen aan<br />

meedoen, richt zich op de bevordering van financiële<br />

redzaamheid en bevat inmiddels elf online (!) Geldplannen.<br />

En zo zijn er meer initiatieven. Die initiatieven zou<br />

je kunnen omvormen naar (mobiele) geldloketten waar<br />

mensen op financieel vlak worden begeleid en meteen<br />

ook worden geholpen als ze vastlopen in de digitale<br />

geldwereld.<br />

Maar ja, dat kost geld. De zorgkosten zouden enorm<br />

oplopen als alle vrijwillige, voor de buitenwacht vaak<br />

onzichtbare mantelzorg ineens officiële zorg wordt.<br />

Dus kijkt de politiek liever de andere kant op. Hetzelfde<br />

geldt de problematiek van digitalisering; uiteindelijk is<br />

er altijd wel een familielid of buurtgenoot die even wil<br />

helpen. Maar wil je een probleem structureel oplossen<br />

of niet? n<br />

36 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> MAART 2023


PARTNER IN KENNIS<br />

FINANCIËLE VITALITEIT, EEN GEZONDE LEVENSSTIJL EN PRET-<br />

TIG SAMENWERKEN MET ELKAAR: LEVENSVERZEKERAAR<br />

SCILDON IS BEZIG DEZE GRONDHOUDING IN ALLE FACETTEN<br />

VAN HAAR BEDRIJFSVOERING DOOR TE VOEREN. EEN GOEDE IN-<br />

STEEK, BLIJKT UIT RECENT KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK.<br />

Samen werken aan het positieve Scildon-gevoel<br />

We willen zo dicht<br />

mogelijk bij de<br />

adviseur staan<br />

TEKST LINDA WELTHER<br />

Heel blij zijn ze bij Scildon met<br />

de nieuwste NPS-scores. “Dit<br />

is echt een enorme boost<br />

voor ons”, zegt Daniel van den<br />

Berg, manager Client Serviceteam<br />

ORV. “Onze NPS komt uit op +42.<br />

Dat is echt een hele mooie waardering<br />

van onze klanten. Een groot deel van onze<br />

processen wordt hierbij beoordeeld. Wat<br />

eruit springt is de hoge waardering voor<br />

de snelheid én kwaliteit van onze dienstverlening.<br />

En daarnaast de hoge waardering<br />

voor de duidelijke communicatie en<br />

het persoonlijke contact. Allemaal zaken<br />

waar we binnen Scildon veel aandacht<br />

aan besteden. Hoe mooi is het dat onze<br />

klanten dat Scildon-gevoel ook ervaren!”<br />

STERKE KEUS<br />

Scildon, middelgrote levensverzekeraar<br />

in Hilversum, presenteert zich als de sterke<br />

keus voor het intermediair. De 140 medewerkers<br />

werken actief samen met zo’n<br />

3.000 adviseurs, die variëren in grootte<br />

van de local hero op de hoek tot de grote<br />

hypotheekketens. “Het is iedere dag<br />

weer een uitdaging voor een organisatie<br />

met onze omvang om te opereren in<br />

de huidige markt, de consolidatie is hard<br />

gegaan. Maar die uitdaging gaan we<br />

graag aan. Ik denk dat het heel belangrijk<br />

is voor de markt dat er partijen zoals<br />

Scildon zijn.”<br />

Aan het woord is Ingrid Oudhuis,<br />

directeur businessline Particulier. “We<br />

willen zo dicht mogelijk bij de adviseur<br />

staan. Met een gemeenschappelijke missie:<br />

de klant zo goed mogelijk helpen zijn<br />

doelen te bereiken. Via ons kan een adviseur<br />

heel snel en op een persoonlijke manier<br />

dingen geregeld krijgen. Daar werken<br />

we bewust aan, en daar worden we<br />

ook om gewaardeerd.”<br />

‘We blijven ons sterk maken voor<br />

goede, persoonlijke dienstverlening<br />

aan adviseurs en gezamenlijke klanten’<br />

IEDEREEN BETROKKEN<br />

Intern staan samenwerking en een open<br />

cultuur voortdurend op de agenda. Via<br />

narrowcasting (schermen waarop actuele<br />

informatie wordt getoond) zien de<br />

medewerkers dagelijks klantbeoordelin-<br />

38 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> MAART 2023


SCILDON<br />

gen. Zo kan iedereen zien wat klanten<br />

van het bedrijf vinden. Successen worden<br />

gedeeld, initiatieven gestimuleerd.<br />

Oudhuis: “We zorgen ervoor dat we het<br />

prettig hebben met elkaar. Dat maakt<br />

het werk ook leuk. We komen niet ons<br />

bed uit om polissen in te kloppen, maar<br />

om iets goeds en positiefs te betekenen.”<br />

Van den Berg vult aan: “We proberen<br />

de zaken zo simpel mogelijk te houden.<br />

Niet alleen qua inhoud, maar ook in onze<br />

werkwijze. Het zit in zoiets eenvoudigs<br />

als iemand telefonisch te woord staan.<br />

Sommige adviseurs complimenteren ons<br />

alleen daar al mee, want dat is niet vanzelfsprekend.”<br />

HUURVERZEKERING<br />

Met het productaanbod – overlijdensrisicoverzekeringen,<br />

vermogensopbouw en<br />

pensioen – vaart Scildon een duidelijke<br />

koers. Van den Berg: “Wij helpen mensen<br />

hun dromen te verwezenlijken en nemen<br />

zorg uit handen. Dat geeft rust, zowel bij<br />

de klant als bij nabestaanden.”<br />

Vorig jaar introduceerde het bedrijf<br />

de Huurverzekering, die afgelopen januari<br />

in de prijzen viel bij het Adfiz-prestatieonderzoek.<br />

Oudhuis: “Huurders zijn<br />

even kwetsbaar als huiseigenaren, misschien<br />

nog wel méér, met de huidige<br />

hoge woonlasten. Natuurlijk kunnen ze<br />

ook een ORV met een eenmalige uitkering<br />

afsluiten, maar als je specifiek naar<br />

de huursituatie kijkt, is maandelijks een<br />

bedrag ontvangen in veel gevallen wenselijker.<br />

Daarmee geef je iemand de tijd<br />

om zijn/haar leven weer op orde te krijgen,<br />

en de huurlasten maandelijks te blijven<br />

voldoen. Dat geeft rust in een heel<br />

moeilijke situatie.”<br />

Praktisch aandachtspunt is nog de<br />

distributie. Huurders stappen minder<br />

snel bij een adviseur naar binnen dan<br />

kopers die een hypotheek moeten afsluiten.<br />

“Dit product is de uitkomst van<br />

een interne innovatiewedstrijd. Toen het<br />

af was wilden wij het ook direct op de<br />

markt brengen en gaandeweg doorontwikkelen.<br />

Adviseurs die we spreken, zijn<br />

heel enthousiast. Nu moeten we ervoor<br />

zorgen dat we samen daadwerkelijk de<br />

huurder bereiken.”<br />

Daniel van den Berg en Ingrid Oudhuis.<br />

GEZONDE LEVENSSTIJL STIMULEREN<br />

Een andere nieuwe ontwikkeling is de<br />

Stoppen-met-roken-ORV, onderdeel van<br />

de Lifestyle ORV. Van den Berg: “Scildon<br />

vindt een gezonde levensstijl belangrijk.<br />

Deze propositie is daar een goed voorbeeld<br />

van. Normaal gesproken betalen<br />

klanten pas het niet-rokerstarief als ze<br />

tenminste twee jaar niet meer gerookt<br />

hebben. Bij deze verzekering kunnen<br />

mensen direct het lagere tarief krijgen,<br />

als ze actief deelnemen aan een programma<br />

dat hen helpt met stoppen.<br />

Na een jaar moet de klant verklaren of<br />

de poging is geslaagd of niet. Wij hebben<br />

een succesvolle pilot achter de rug<br />

met dit product, en zijn nu bezig om komend<br />

jaar het product in ons schap te<br />

krijgen.”<br />

SAMEN UITDAGINGEN AANGAAN<br />

Mooie producten, maar de markt is uitdagend<br />

op dit moment. Met een dalende<br />

hypotheekmarkt, hoge energietarieven<br />

en inflatie is het een uitdaging om<br />

aandacht te krijgen voor ORV’s en beleggingsverzekeringen.<br />

“We merken dat veel<br />

adviseurs zoekende zijn. Waar ga ik mij<br />

op richten? De focus van financieel adviseurs<br />

is, net als de onze, gericht op de<br />

lange termijn: de financiële toekomst.<br />

Terwijl veel mensen zich momenteel afvragen<br />

hoe ze financieel het einde van de<br />

maand halen”, vat Van den Berg samen.<br />

Oudhuis: “Bij ons intern valt het effect<br />

van de economische onzekerheid<br />

tot nu toe mee, maar de adviseurs zitten<br />

veel dichter op dat lastige stuk. Waar<br />

kunnen ze de klant nu het beste bij helpen?<br />

Wij zien dat adviseurs zich richten<br />

op nazorg, dat onderdeel is wellicht wat<br />

onderbelicht geweest in de hectiek van<br />

de afgelopen jaren. En ook op duurzaamheid<br />

– daarvoor hebben we met Scildon<br />

Easy B een heel mooi beleggingsproduct,<br />

met duurzame fondsen van Actiam<br />

en een mooie samenwerking met Justdiggit.<br />

We merken dat dat positief aanspreekt!<br />

“Door veel in gesprek te gaan met de<br />

adviseurs kunnen we ze helpen te kijken<br />

hoe ze de klant het beste bereiken.<br />

Zo blijven we ons bij Scildon sterk maken<br />

voor goede en persoonlijke dienstverlening<br />

aan onze adviseurs en onze gezamenlijke<br />

klanten.” n<br />

<strong>SPECIAL</strong> MAART 2023 <strong>VVP</strong> | 39


FINANCIEEL VITAAL<br />

EEN VEEL VOORKOMEND VOORNEMEN IS OM GEZONDER TE LEVEN EN GEWOON LEKKER IN JE VEL TE<br />

ZITTEN. WERK DOEN DAT PLEZIER GEEFT OP EEN VEILIGE, GEZONDE EN PRODUCTIEVE MANIER DRAAGT<br />

DAARAAN BIJ. AFHANKELIJK VAN DE SITUATIE, BESTEDEN JE WERKNEMERS VEEL TIJD AAN WERK.<br />

DAAROM IS HET INTERESSANT OM VANUIT DIE CONTEXT IN TE ZOOMEN OP HOE ZIJ VANUIT WERK,<br />

KUNNEN WERKEN AAN HUN WELZIJN EN DAARMEE HUN DUURZAME INZETBAARHEID. WAT ZIJN DE<br />

MOGELIJKHEDEN OM ZELF AAN DE SLAG TE GAAN IN HET WERK? EN HOE ZETTEN ZE DE EERSTE STAP?<br />

Op weg naar een<br />

betere gezondheid<br />

TEKST ELSE LAGERWEIJ EN PATRICK MEIJN<br />

De werknemer heeft de eigen regie over<br />

zijn gezondheid, maar vanuit de werkgever<br />

zijn er cruciale aspecten die de<br />

werknemer daadwerkelijk in staat stellen<br />

om werk te maken van zijn vitaliteit.<br />

Vanuit je werk kun je ook bouwen aan je<br />

gezondheid. Je kunt namelijk altijd beter worden. Veel<br />

organisaties vragen zich af hoe je je werknemers zover<br />

krijgt dat ze ten behoeve van hun eigen duurzame inzetbaarheid<br />

hun gedrag veranderen en daar structureel<br />

mee aan de slag gaan. Tinka van Vuuren (hoogleraar Vitaliteitsmanagement)<br />

komt met een aantal aspecten die<br />

belangrijk zijn in het nemen van je eigen regie op gezondheid<br />

en duurzame inzetbaarheid op de werkvloer.<br />

‘De werknemer aan het<br />

roer van zijn gezondheid<br />

en duurzame inzetbaarheid,<br />

maar wel met de<br />

werkgever als stuurman’<br />

Dit model gaat er van uit dat de gezondheid van de<br />

werknemer een gezamenlijke verantwoordelijkheid is<br />

van werknemers én werkgever. Van Vuuren geeft de bepalende<br />

factoren die nodig zijn om dit te ondersteunen<br />

en te versterken.<br />

EIGEN REGIE<br />

Zelfleiderschap<br />

Om te werken aan je gezondheid is vaak gedragsverandering<br />

nodig. En dat zal in de eerste plaats toch echt<br />

vanuit de werknemer moeten komen. De mate van zelfleiderschap<br />

bepaalt in hoeverre hij dat ook daadwerkelijk<br />

gaat doen. Zelfleiderschap gaat over dat je jezelf<br />

kunt sturen naar goed functioneren en dat het goed<br />

met je gaat. Een werknemer kan hierin wel groeien en<br />

beter worden via scholing en coaching.<br />

Invloed werkgever<br />

Naast dat de werknemer verantwoordelijk is om gezond<br />

te leven, heeft hij ook grote invloed in het mogelijk<br />

maken van deze gedragsverandering. Via communicatie<br />

wordt kennis overgebracht die de werknemer<br />

informeert en overtuigt. Verder kunnen vaardigheden<br />

getraind worden, kan een beloningssysteem opgezet<br />

worden, de omgeving worden aangepast en voorbeeldgedrag<br />

worden getoond.<br />

40 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> MAART 2023


FINANCIEEL VITAAL<br />

De werknemer heeft de regie over zijn eigen gezondheid<br />

en duurzame inzetbaarheid, maar kan niet zonder<br />

een werkgever die ondersteunt in het realiseren van<br />

vaardigheden, motivatie of kansen; kunnen, willen of<br />

mogen. Het is dus belangrijk dat je als werkgever bijdraagt<br />

dat werknemers het gewenste gedrag kunnen<br />

uitvoeren, dat ze dat graag willen en er de gelegenheid<br />

voor hebben.<br />

INDIVIDUELE FACTOREN<br />

Het overgrote deel van de werknemers wil de eigen regie<br />

nemen op hun gezondheid. Hun houding en hun<br />

vermogen is daarbij bepalend.<br />

Houding – ik wil<br />

Een belangrijk aspect om aan de slag te gaan met je gezondheid<br />

op het werk, is door te bedenken waarom je<br />

dat graag wilt. Wat wil ik bereiken? Past dit bij mij? Heb<br />

ik mijn doelen helder gesteld? Geloof ik dat ik het kan<br />

en ga ik ervoor? Deze houding bepaalt of je het wilt en<br />

bereid bent de touwtjes in handen te nemen.<br />

Vermogen – ik kan<br />

In hoeverre je in staat ben om aan de slag te gaan met<br />

gezondheid, oftewel je vermogen, is een tweede aspect.<br />

Reflecteer bij jezelf of je capabel bent om het te doen.<br />

Bezit ik de vaardigheden en heb ik het vermogen om<br />

het te doen? Naast je vermogen helpt het ook jezelf een<br />

spiegel voor te houden. Realiseer ik me dat dat belangrijk<br />

is en weet ik hoe ik het moet doen? De antwoorden<br />

op deze vragen helpen je in te schatten in hoeverre je in<br />

staat bent om acties uit te voeren die er voor zorgen dat<br />

je lekker in je vel zit.<br />

ORGANISATORISCHE FACTOREN<br />

De mate waarin de werknemer de aan het roer staat<br />

van zijn duurzame inzetbaarheid, wordt ook bepaald<br />

door de cultuur van organisatie en welke faciliteiten de<br />

werkgever biedt.<br />

Cultuur – ik mag<br />

De werkcultuur is een belangrijk aspect. Elke organisatie<br />

heeft zijn eigen specifieke cultuur. Deze wordt gevormd<br />

door de waarden, de prioriteiten, de medewerkers<br />

en nog veel meer. Samen creëren deze factoren op<br />

natuurlijke wijze de dagelijkse omgeving van een organisatie:<br />

de werkcultuur. Deze cultuur bepaalt voor een<br />

groot deel in hoeverre de werknemer aan het roer staat<br />

van zijn eigen welzijn. Wat vinden anderen ervan? En<br />

kan ik het maken om er tijdens werktijd mee bezig te<br />

zijn? En is dat wel toegestaan?<br />

Else Lagerweij en Patrick Meijn: ‘Trossen los en goede reis!’<br />

Faciliteiten – ik krijg de mogelijkheden<br />

Voor een werknemer is het ondersteunend dat de organisatie<br />

de mogelijkheden biedt. Denk bijvoorbeeld dat<br />

er bepaalde tools en programma’s zijn waar de werknemer<br />

mee kan werken. Middels een mooi communicatieplan<br />

kun je ervoor zorgen dat alle werknemers geïnformeerd<br />

worden en op de hoogte zijn van het vitaliteitsbeleid<br />

en de mogelijkheden.<br />

Aan het roer van eigen gezondheid<br />

De werknemer is de kapitein van zijn eigen schip. Alleen<br />

hij kan het roer in handen nemen en de koers bepalen<br />

naar zijn eigen gezondheid. Maar wat is een kapitein<br />

zonder een goede stuurman? De invloed van de<br />

werkgever is groots: hij bepaalt in hoeverre het mogelijk<br />

is en dat het ok wordt bevonden. Die twee gaan<br />

hand in hand en kunnen niet zonder elkaar om de<br />

duurzame inzetbaarheid van de werknemer te vergroten.<br />

Dus werknemer én werkgever: samen op reis naar<br />

een betere gezondheid. Trossen los en goede reis! n<br />

WELLY<br />

Patrick Meijn (voormalig leidinggevende in inkomens- en<br />

zorgverzekeringen bij Delta Lloyd, Aegon en Allianz) en Else<br />

Lagerweij (gedragsexpert/psycholoog) zijn werkzaam bij Welly:<br />

een technologiebedrijf dat werknemers een online persoonlijk<br />

vitaliteitsprogramma aanbiedt in combinatie met face<br />

to face coaching door experts en erkende psychologen. Welly<br />

wordt door OHRA aangeboden en heeft onder meer KPN, IBM,<br />

ORTEC en ALD Automotive als klant. Meer informatie over<br />

Welly en de Welly Wellbeing Scan: www.welly.nu.<br />

<strong>SPECIAL</strong> MAART 2023 <strong>VVP</strong> | 41


FINANCIEEL VITAAL<br />

BINNEN DE FINANCIËLE SECTOR WORDEN VERSCHILLENDE BEGRIPPEN GEBRUIKT DIE<br />

ALLEMAAL TE MAKEN HEBBEN MET DE FINANCIËLE SITUATIE VAN MENSEN. FINANCIEEL<br />

GEZOND, FINANCIEEL FIT, FINANCIEEL WEERBAAR, FINANCIEEL KWETSBAAR EN DUS<br />

OOK FINANCIEEL VITAAL. FINANCIËLE INSTELLINGEN PROBEREN MET EEN ANDER<br />

WOORD ZICH TE ONDERSCHEIDEN OP DIT TERREIN. HET IS DE VRAAG OF DEZE VEELHEID<br />

AAN BEGRIPPEN HELPT OM HET PROBLEEM DAADWERKELIJK OP TE LOSSEN. OP BASIS<br />

VAN EEN KORTE ANALYSE VAN DE INITIATIEVEN IN DE FINANCIËLE SECTOR WORDEN IN<br />

DIT ARTIKEL VIER DIMENSIES GESCHETST OM FINANCIËLE VITALITEIT AAN TE PAKKEN.<br />

Vier dimensies van<br />

adviseren over<br />

financiële vitaliteit<br />

TEKST FRED DE JONG<br />

De afgelopen maanden hebben nog eens<br />

extra duidelijk gemaakt dat de financiële<br />

situatie van huishoudens en bedrijven<br />

tot grote zorgen kan leiden. Als de<br />

inkomsten dalen, bijvoorbeeld als gevolg<br />

van arbeidsongeschiktheid (Long CO-<br />

VID), overlijden of baanverlies komen veel gezinnen in<br />

de problemen. Deloitte (‘In balans, samen op weg naar<br />

een financieel gezond Nederland’, november 2021) berekende<br />

dat 24 procent van de Nederlanders financieel<br />

ongezond is en nog eens 25 procent financieel kwetsbaar.<br />

We hebben het dan over ruim 8,5 miljoen Nederlanders.<br />

Door de energiecrisis en de torenhoge inflatie<br />

hebben we ook gemerkt dat gezinnen in de financiële<br />

problemen kunnen komen als de kosten stijgen. Het financieel<br />

vitaal maken van huishoudens vraagt dan ook<br />

om een goede analyse van zowel de inkomsten als de<br />

kosten c.q. de uitgaven.<br />

Als financieel adviseur is het bieden van inzicht in de<br />

kosten en baten van een huishouden de eerste stap.<br />

Vervolgens kan gekeken worden waar ruimte is om de<br />

inkomsten te verhogen. Laat een gezin bijvoorbeeld<br />

bepaalde toeslagen liggen, zijn er fiscale voordelen<br />

die niet worden benut? Kan er meer uren worden gewerkt?<br />

Dit los je niet op met een verzekering of een ander<br />

financieel product, dit vraagt om dienstverlening.<br />

De volgende stap is het besparen op de kosten. Wijken<br />

de kosten af van andere vergelijkbare situaties? In hoeverre<br />

zijn bepaalde uitgaven echt noodzakelijk? Kunnen<br />

verzekeringen goedkoper, welke abonnementen<br />

lopen er allemaal? Dat soort vragen dus. De financieel<br />

adviseur stelt zich bij financiële vitaliteit op als budgetcoach,<br />

juist omdat vitaliteit iets is voor de langere<br />

termijn. Goed budgetadvies houdt een gezin financieel<br />

vitaal.<br />

42 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> MAART 2023


FINANCIEEL VITAAL<br />

VOORKOMEN EN GENEZEN<br />

Om financieel vitaal te kunnen zijn is het van belang<br />

om te voorkomen dat een huishouden financieel ongezond<br />

wordt. Kan een gezin een eventuele daling van inkomsten<br />

als gevolg van overlijden, arbeidsongeschiktheid<br />

of werkloosheid dragen? Dient dat risico verzekerd<br />

te worden bijvoorbeeld? Is er een mogelijkheid om financiële<br />

buffers te creëren voor als het even tegenzit en<br />

er onverwachte uitgaven moeten worden gedaan? De<br />

financieel adviseur kan die uitgebreide analyse maken<br />

van de risico’s die een gezin loopt en die de financiële<br />

vitaliteit kunnen aantasten. De vierde dimensie is het<br />

genezen van financiële ongezondheid. Kampt een gezin<br />

met problematische schulden, kunnen rekeningen niet<br />

meer worden betaald, dan zijn er heel veel instanties<br />

waar hulp wordt geboden. Gemeenten, schuldhulpverleners,<br />

de woningstichting, maar ook banken en verzekeraars.<br />

Het doorverwijzen naar hulpinstanties kan helpen<br />

om de financiële vitaliteit weer terug te brengen.<br />

De financieel adviseur kan bemiddelen voor de klant in<br />

bijvoorbeeld het maken van betaalafspraken met financiële<br />

instellingen.<br />

Het werken aan financieel vitale klanten heeft voor<br />

de financieel adviseur vier dimensies.<br />

Inkomsten<br />

Uitgaven<br />

Voorkomen<br />

Genezen<br />

‘Investeren in financiële<br />

vitaliteit nu betaalt zich<br />

terug op termijn’<br />

Vier dimensies van adviseren over financiële vitaliteit<br />

BELANG VOOR DE ADVISEUR<br />

Het mooie van de term vitaal is dat het een dubbele<br />

betekenis heeft. <strong>Vitaal</strong> staat bij mensen voor krachtig<br />

en energiek, maar iets is ook vitaal als het essentieel is<br />

voor de werking ervan. <strong>Financieel</strong> vitaal zijn leidt tot<br />

meer energie en is ook nog eens essentieel voor de werking<br />

van de mens. Een mooi perspectief om als financieel<br />

adviseur met je klanten over in gesprek te gaan. Het<br />

belangrijkste bij het thema financiële vitaliteit dat de<br />

adviseur niet alleen maar kijkt welke financiële producten<br />

van toepassing zijn, maar naar meerdere dimensies.<br />

Op lange termijn verdient zich dat vanzelf terug, omdat<br />

financieel vitale klanten uiteindelijk voor de adviseur<br />

de meest profijtelijke klanten zijn. Investeren in financiële<br />

vitaliteit nu betaalt zich terug op termijn. En dat<br />

is essentieel voor het businessmodel van de financieel<br />

adviseur. n<br />

Fred de Jong is associate lector Sustainable Finance &<br />

Tax aan de HAN University of Applied Sciences.<br />

<strong>SPECIAL</strong> MAART 2023 <strong>VVP</strong> | 43


FINANCIEEL VITAAL<br />

FINANCIEEL ADVISEURS CLAIMEN NADRUKKELIJK<br />

HUN ROL BIJ HET VERGROTEN VAN FINANCIËLE<br />

FITHEID. EEN AANTAL INSPIRERENDE<br />

VOORBEELDEN.<br />

De meeste<br />

adviseurs deugen<br />

TEKST TOON BERENDSEN<br />

Aan het eind van mijn geld houd ik altijd<br />

een stuk maand over. Wie kent ze niet,<br />

de positief-kritische teksten van Loesje.<br />

Hubrien Meijaard (Stan&Wende Duurzaam<br />

beleggen) begeleidt medewerkers<br />

van Loesje op pensioenvlak. Zonder<br />

daarvoor kosten in rekening te brengen anders dan<br />

aan- en verkoopkosten. Meijaard: “Loesje wilde aandacht<br />

voor het pensioen van medewerkers, maar er was<br />

geen geld. Toen hebben we het volgende bedacht: ik regel<br />

kosteloos de pensioenen van de medewerkers van<br />

Loesje. In ruil daarvoor mag ik de naam noemen van<br />

deze bijzondere opdrachtgever.”<br />

Meijaard wil niet op de trom slaan met wat hij verder<br />

pro deo doet om mensen financieel fit te houden.<br />

“Iedere adviseur probeert toch mensen te helpen, ook<br />

als ze geen advies kunnen betalen? Dat hoop ik tenminste.<br />

Ik ben het helemaal eens met Rutger Bregman dat<br />

de meeste mensen deugen. Alleen zie je het vaak niet.<br />

Toen wijlen Ivo Valkenburg in Roemenië zijn retreat<br />

center bouwde, hebben heel wat mensen uit onze branche<br />

een bijdrage geleverd. In alle stilte.” (Wie gelooft<br />

dat financiële fitheid in de basis wordt bepaald door<br />

je houding tegenover geld, moet absoluut een of meer<br />

van de boeken lezen die Ivo – een van de voortrekkers<br />

van financial life planning in Nederland – schreef. Zoals<br />

‘Spirit in Finance’ en ‘Louter Leven: als de liefde spreekt<br />

door mens en economie’.)<br />

LETTERLIJK UITGEKLEED<br />

Meijaard wordt ook wel eens door de gemeente Culemborg<br />

gevraagd om te helpen. Hij schrikt van wat hij<br />

soms tegenkomt. “Mensen worden letterlijk uitgekleed.<br />

Zo hadden verkopers een oude man vier telefoonabonnementen<br />

aangesmeerd. En een aasgier van de bank<br />

had hem in beleggingen gestopt, terwijl die helemaal<br />

niet pasten in zijn situatie. Ik heb de bank gebeld. Ze<br />

zeiden: maar ja, meneer heeft toestemming gegeven.<br />

Inderdaad, maar hij had geen idee waarvoor. Uiteindelijk<br />

hebben ze het teruggedraaid. Ik kan er nog boos om<br />

worden.”<br />

VERZEKERINGEN VOOR LAAGOPGELEIDEN<br />

Oud-verzekeraar Mieke Dadema ging vorig jaar van<br />

start met Soepel (Soepel Oprecht Eenvoudig Plezierig Effectief<br />

Luisterend). Soepel wil dat “schadeverzekeringen<br />

toegankelijk zijn voor mensen die, om wat voor reden<br />

dan ook, niet (goed) kunnen lezen en schrijven. Problemen<br />

die we zien: altijd moeten vertrouwen op iemand<br />

anders en die ander niet goed kunnen controleren, geen<br />

schade indienen, omdat er dan een schadeformulier<br />

moet worden ingevuld, wel recht hebben op een schade-uitkering<br />

maar er geen gebruik van maken omdat<br />

het zo veel vraagt van iemand die niet goed kan lezen<br />

(of schrijven), niet online kunnen inloggen om gegevens<br />

aan te kunnen passen, niet het gesprek aan durven<br />

gaan als er iets veranderd moet worden in de verzekeringen,<br />

brieven, polissen, voorwaarden zijn onbegrij-<br />

44 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> MAART 2023


FINANCIEEL VITAAL<br />

pelijk en blijven liggen. Dit willen we natuurlijk niet,<br />

iedereen moet dit zelfstandig kunnen.<br />

“Het ontwikkelen van verzekeringen voor laaggeletterden<br />

is met recht een innovatietraject. Het is géén<br />

optimalisatie- of efficiëntieslag van iets dat al bestaat:<br />

er moeten toegankelijke verzekeringsproducten gemaakt<br />

worden, we beginnen met opstal en inboedel,<br />

er moeten filmpjes worden gemaakt om iedere stap in<br />

het proces uit te leggen, er moet onderzoek worden gedaan<br />

naar de doelgroep en hoe die willen dat het werkt,<br />

er moet een IT-platform komen gebaseerd op spraak en<br />

beeld, het schadeproces moet met zo min mogelijk tekst<br />

en formulieren kunnen worden doorlopen.”<br />

Hoewel veel verzekeraars hun polisvoorwaarden<br />

inmiddels in eenvoudiger bewoordingen hebben opgeschreven,<br />

is er op dit vlak nog heel veel te winnen<br />

meent Dadema. In de reguliere <strong>VVP</strong> geeft zij dit jaar<br />

steeds voorbeelden van onbegrijpelijke verzekeringstaal<br />

die volgens haar toch nog altijd veel wordt gebruikt.<br />

PRO DEO PLANNER<br />

De Stichting Pro Deo Planner was in 2016 een nieuw initiatief<br />

waarbij onafhankelijke financiële planners zich<br />

belangeloos inzetten om leden van patiëntenverenigingen<br />

en vakbonden te informeren over relevante financiële<br />

thema’s. Maar het bleek lastig om financiële planners<br />

te bewegen in hun eigen omgeving contacten aan<br />

te knopen met de doelgroepen. Nadat ook nog eens de<br />

website werd gekaapt (waardoor de naam prodeoplanner.nl<br />

een tijdlang niet kon worden gebruikt), raakte<br />

het initiatief in het slop.<br />

Dick Kruijt, financieel planner en pensioenconsultant,<br />

probeert Pro Deo Planner momenteel nieuw leven<br />

in te blazen. “Ik ben op zoek naar financiële planners<br />

(FFP-certificering is voorwaarde, red.) die een slinger<br />

willen geven aan Pro Deo Planner, onder meer door<br />

presentaties te geven (ook een voorwaarde om mee<br />

te doen). Oorspronkelijk meldden zich 25-30 planners,<br />

maar de meesten kwamen toch niet echt in beweging.<br />

Dat terwijl er wel vraag is. Bijvoorbeeld van zzp’ers met<br />

een schamel inkomen die toch iets aan pensioen willen<br />

doen. Zelf maak ik regelmatig een financieel plan<br />

voor mensen met kanker, die naar Pro Deo Planner<br />

worden doorverwezen door een reïntegratiebedrijf. Dat<br />

bedrijf betaalt ons niet en wij hen ook niet. Wij kijken<br />

wat het verloop van een progressieve ziekte betekent<br />

voor de financiële situatie nu en in de toekomst, hoe<br />

lastig die soms ook te bepalen is. En hoe mogelijk nog<br />

een verbetering is aan te brengen door te kijken naar<br />

optimalisatie van inkomen, financieringen en vermogen.<br />

Ik word ook regelmatig ingeschakeld door gemeenten<br />

als het gaat om de vraag of een funderingslening<br />

haalbaar is.<br />

Hubrien Meijaard:<br />

‘Hulp niet altijd zichtbaar.’<br />

“Mijn ervaring is dat het met de financiële fitheid in<br />

Nederland matig is gesteld. De overheid zou financieel<br />

advies dan ook aftrekbaar moeten maken. Dat dit niet<br />

gebeurt, is echt een gemiste kans.”<br />

Kruijt ziet in zijn eigen Pro Deo Planner-praktijk niet<br />

ineens een stijging van het aantal hulpvragen, nu de inflatie<br />

de pan uitgerezen is. “Niet iedereen komt meteen<br />

in acute geldnood. Ook speelt onze onbekendheid een<br />

rol. Vandaar dat het zo belangrijk is dat we onszelf gaan<br />

neerzetten.”<br />

Pro Deo Planner beperkt zich nadrukkelijk tot mensen<br />

die aantoonbaar geen financieel plan kunnen betalen.<br />

Kruijt: “Wij blijven uit het vaarwater van de gewone<br />

adviespraktijk. Overigens vind ik zelf dat de hulp<br />

niet helemaal gratis hoeft te worden geboden. Meer<br />

dan een habbekrats hoeft het te niet te zijn, maar gratis<br />

<strong>SPECIAL</strong> MAART 2023 <strong>VVP</strong> | 45


FINANCIEEL VITAAL<br />

maakt passief. Terwijl mensen wel de informatie moeten<br />

aanleveren die jij nodig hebt om een financieel plan<br />

te maken.”<br />

HERVORMING PENSIOENSTELSEL<br />

Kruijt denkt dat het nieuwe pensioenstelsel tot veel advieswerk<br />

gaat leiden. Op dat punt gaan adviseurs zeker<br />

ook bijdragen aan de financiële fitheid van deelnemers<br />

aan pensioenregelingen (wat overigens niet pro deo zal<br />

zijn, al is de vraag hoeveel mensen over hebben voor<br />

het advies). Kruijt: “Pensioenfondsen gaan heus niet de<br />

woonsituatie van hun deelnemers in kaart brengen.<br />

Terwijl deze, en de financiële situatie überhaupt, wel uiterst<br />

relevant zijn voor het maken van de juiste keuzes.”<br />

Hubrien Meijaard verwacht dat werkgevers adviseurs<br />

nadrukkelijk zullen inschakelen om medewerkers<br />

de hervorming van het pensioenstelsel te duiden en te<br />

helpen bij het maken van verantwoorde keuzes. Meijaard:<br />

“Ik denk dat de pensioenfondsen heus wel hun<br />

Mieke Dadema:<br />

‘Toegankelijke verzekeringsproducten<br />

maken.’<br />

verantwoordelijkheid zullen nemen, maar het is ontzettend<br />

belangrijk dat de deelnemer alle financiële consequenties<br />

van zijn keuzes overziet. En dat kan alleen als<br />

hij zijn totale financiële plaatje in beeld heeft. Je wilt<br />

niet dat mensen lukraak tien procent van hun pensioen<br />

ineens laten uitkeren. De ervaring leert verder dat met<br />

name laagopgeleide mensen kiezen voor het standaardaanbod.<br />

Dat doet geen recht aan de keuzes die je wilt<br />

bieden.”<br />

DUURZAME INZETBAARHEID<br />

De werkgever kan hoe dan ook een rol spelen bij het bevorderen<br />

van de financiële vitaliteit. Jacco Los verzorgt<br />

sinds 2020 als docent de masterclass ‘<strong>Financieel</strong> Vitale<br />

Medewerkers’ voor de RADI-opleiding (Register Risico<br />

Adviseur Duurzame Inzetbaarheid).<br />

Los, werkzaam bij Montae & Partners: “De masterclass<br />

is vooral gericht op HR-medewerkers/Arbo-dienstverleners,<br />

HR-businesspartners. We gaan onder andere<br />

in op schuldenproblematiek, generatieregelingen, RVU<br />

en pensioen. Alles om vooroordelen bij HR weg te halen<br />

en ze te wijzen op kansen en mogelijkheden. Een<br />

investering in financiele vitaliteit levert een werkgever<br />

daarbij direct resultaat op. Daarnaast zet het de werkgever<br />

in de schijnwerpers en dat is in de huidige arbeidsmarkt<br />

een heel mooi USP. Daarnaast kan het een supergoed<br />

hulpmiddel zijn bij strategisch personeelsbeleid.<br />

“Ik ben financieel planner CFP en Risico Adviseur Duur-<br />

46 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> MAART 2023


FINANCIEEL VITAAL<br />

Dick Kruijt: ‘Matig<br />

gesteld met financiële<br />

fitheid in Nederland.’<br />

Jacco Los: ‘Mensen<br />

moeten zelf aan de slag.’<br />

zame Inzetbaarheid. Vanuit mijn rol als financieel planner<br />

praat ik vaak met medewerkers die eerder willen<br />

stoppen of bijvoorbeeld met pensioen gaan. Daarnaast<br />

begeleid ik financieel werknemers die een progressieve<br />

ziekte hebben en in een uitkering komen. Daarnaast<br />

ook medewerkers die ziek uit dienst gaan en met<br />

de WIA/WGA te maken krijgen. De laatste tijd doe ik<br />

ook steeds vaker op verzoek van werkgevers, budgetcoaching<br />

voor medewerkers. Al deze vragen hebben invloed<br />

op inzetbaarheid en vitaliteit.<br />

ONDERDEEL MAKEN VAN CAO<br />

Los: “Financiële vitaliteit is als individu in staat zijn om<br />

financiele gebeurtenissen aan te zien komen en daarop<br />

te anticiperen zonder dat dit stress oplevert. Als individu<br />

in staat zijn om een buffer op te bouwen/hebben<br />

voor financiële tegenslagen. Zicht hebben op huidig en<br />

toekomstig inkomen (bij leven, overlijden en gedeeltelijk<br />

bij WW en AO).<br />

“Niet financieel vitale medewerkers zijn minder<br />

productief. Hierdoor kosten ze de werkgever geld (direct<br />

maar ook mogelijk in de toekomst). Deze medewerkers<br />

ervaren stress waardoor er allerlei vervelende situaties<br />

kunnen ontstaan. Uiteraard geldt dit ook voor ondernemers<br />

en ZZP-ers. Het financieel vitaal krijgen en houden<br />

is essentieel om goed te kunnen functioneren. Vanuit<br />

deze financiele vitaliteit kunnen keuzes gemaakt<br />

worden.<br />

“Wat mij betreft zou financieel bewust worden, blijven<br />

en financiele vitaliteit een vast onderdeel moeten<br />

zijn in cao’s met een goede uitrol. Want het staat nu<br />

vaak wel in cao’s genoemd maar er wordt niets tot nauwelijks<br />

iets mee gedaan. Denk daarbij bijvoorbeeld aan<br />

een budget van zeg 100 euro per medewerker per jaar<br />

dat ingezet kan worden voor financieel inzicht, budgetcoaching,<br />

etcetera. Door een aantal jaren te sparen kan<br />

dit voor iedereen bereikbaar worden. In de privésfeer<br />

zou het helpen als de kosten voor een begeleider/adviseur<br />

fiscaal verrekenbaar worden.<br />

“Als tips zou ik willen meegeven aan collega’s: ga<br />

met werkgevers in gesprek. Blijf weg van producten, dit<br />

maakt mensen huiverig. Producten kunnen uiteindelijk<br />

natuurlijk wel passen, maar pas in later stadium. Vul<br />

niet alles in voor de mensen. Mensen die financieel vitaal<br />

willen worden en blijven, moeten zelf aan de slag<br />

en daarin keuzes maken.” n<br />

<strong>SPECIAL</strong> MAART 2023 <strong>VVP</strong> | 47


FINANCIEEL VITAAL<br />

DE KAMER VAN KOOPHANDEL CONSTATEERDE AFGELOPEN<br />

ZOMER DAT ONGEVEER 250.000 ONDERNEMERS HET WATER AAN<br />

DE LIPPEN STAAT. MICHIEL HORDIJK VAN HET INSTITUUT VOOR<br />

HET MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF (IMK) SCHAT IN DAT DE KOMENDE<br />

DRIE TOT VIJF JAAR TOT 50.000 ONDERNEMINGEN IN NEDERLAND<br />

ONNODIG FAILLIET ZULLEN GAAN. ALS MAATSCHAPPIJ HEBBEN<br />

WIJ VIA DE BELASTINGDIENST MAAR LIEFST 20 MILJARD EURO<br />

AAN VORDERINGEN OPENSTAAN.<br />

Herstelfonds:<br />

ondernemers voor<br />

ondernemers<br />

TEKST RALPH VAN DAM<br />

Alarmerend slechte cijfers. Ze zijn te wijten<br />

aan de coronacrisis, de extreem<br />

hoge energieprijzen en de gevolgen<br />

van de oorlog in Oekraïne en kunnen<br />

het startschot zijn voor veel persoonlijk<br />

en zakelijk leed, zeker nu de Belastingdienst<br />

achtergestelde vorderingen aan het innen<br />

is. Veel ondernemers hebben in de afgelopen twee jaar<br />

hun flexibiliteit, daadkracht, doorzettingsvermogen en<br />

creativiteit aangeboord en dat verdient een groot compliment.<br />

Maar nu zelfgenoegzaam achterover leunen is<br />

‘De BV Nederland moet<br />

ook sociaal en maatschappelijk<br />

toekomst hebben’<br />

voor niet één ondernemer aan de orde – óók niet als je<br />

ondanks de diverse crises nog stevig overeind staat.<br />

Ik doe een beroep op de solidariteit van alle ondernemers<br />

in Nederland. Er gaan momenteel mooie, beslist<br />

levensvatbare bedrijven nodeloos ten onder omdat zij<br />

de opgebouwde schulden niet of nauwelijks kunnen aflossen<br />

in de komende jaren. Voor deze bedrijven moet<br />

passende dienstverlening komen en een herstelfonds<br />

worden gecreëerd, waar zij bedrijfskundige, juridische<br />

kennis en herfinanciering kunnen ophalen zodat zij op<br />

een gezonde manier een doorstart kunnen maken. En<br />

daar is geld voor nodig. Geld dat wij als ondernemers<br />

met elkaar beschikbaar moeten stellen om onze economie<br />

gezond en draaiende te houden. We kunnen niet<br />

naar de overheid blijven kijken voor financiële steun<br />

en hulp. Maar wij kunnen dat wel samen oplossen! Wij<br />

moeten er sámen voor zorgen dat de BV Nederland niet<br />

alleen economisch, maar ook sociaal en maatschappelijk<br />

rendeert en toekomst heeft.<br />

48 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> MAART 2023


FINANCIEEL VITAAL<br />

CONCRETE INJECTIE<br />

Ik pleit voor het oprichten van een herstelfonds, waarin<br />

zowel publiek als privaat geld kan worden gestort.<br />

Van een initiatief als Geldfit Zakelijk, het loket waar<br />

ondernemers in financieel zwaar weer zich kunnen<br />

melden om hulp te krijgen, hebben al meer dan honderdduizend<br />

ondernemers gebruik gemaakt. Met dit<br />

project is aangetoond dat het mogelijk is om met privaat<br />

geld een succesvol initiatief op te starten, dat uiteindelijk<br />

naar de publieke sector kan worden overgeheveld.<br />

Zo wordt het een duurzaam initiatief, dat geen<br />

commercieel belang krijgt. Wij hebben in Nederland<br />

prachtige, vaak beursgenoteerde miljardenbedrijven<br />

zoals Adyen of Mollie, waarvoor het MKB van levensbelang<br />

is. Het is toch niet meer dan logisch dat juist dit<br />

soort bedrijven het MKB financieel steunen? Waar banken<br />

nauwelijks nog leningen onder een miljoen euro<br />

financieren, kan een herstelfonds een enorm verschil<br />

maken: het verschil tussen stoppen of doorgaan in een<br />

prachtig, levensvatbaar bedrijf dat aantoonbaar is geraakt<br />

door problemen buiten het normale ondernemersrisico<br />

om.<br />

Ben jij in staat en bereid een financiële injectie te<br />

geven aan dit herstelfonds? Dan kun je persoonlijk het<br />

verschil maken voor collega’s die het water tot boven de<br />

lippen staat. En dat hoef je echt niet als liefdadigheid<br />

te beschouwen. Er bestaat een gezond businessmodel,<br />

dat laat zien dat het rendeert om collega-ondernemers<br />

op deze manier te helpen. Of ben jij een ondernemer<br />

die (financiële) steun zoekt bij het saneren van je (belasting)schulden?<br />

Meld je dan alvast aan voor de pilot<br />

die MKBDoorgaan momenteel in samenwerking met<br />

de Belastingdienst optuigt. Er is ruimte voor 25 ondernemers<br />

(MKB of ZZP), waarmee men graag aan de slag<br />

gaat om je weer grip te geven op je financiële situatie.<br />

Ralph van Dam: “Hoe<br />

solidair zijn we eigenlijk<br />

als MKB?”<br />

RALPH VAN DAM<br />

Ralph van Dam maakt deel uit van de Raad van Advies van De<br />

Ondernemer. Hij heeft passie voor ondernemerschap, groei en<br />

continuïteit. Hij is (mede)oprichter van verschillende internetstart-ups<br />

en scale-ups en kent het klappen van de zweep als<br />

het over ondernemen gaat. Tegenwoordig combineert hij het<br />

ondernemerschap bewust met een functie in het corporate bedrijfsleven.<br />

Zo is hij actief als Business Partner Ondernemerschap<br />

bij Centraal Beheer Bedrijven, maar inspireert, adviseert<br />

en coacht hij ook ondernemers vanuit zijn eigen onderneming<br />

Journey of Enterprises (JOE). Ralph is tevens mede-initiatiefnemer<br />

van het non-profit initiatief Geldfit Zakelijk, voor ondernemers<br />

in financieel zwaar weer.<br />

Check zijn boek Langs de Afgrond, lessons learned van een<br />

ondernemer op www.langsdeafgrond.nl. Nu ook verkrijgbaar<br />

als luisterboek!<br />

SOLIDAIR RENDEMENT<br />

Met een investering in het herstelfonds draag je als ondernemer<br />

bij aan een gezond economisch en sociaal<br />

maatschappelijk klimaat. Noem het een solidair, sociaal<br />

rendement voor het MKB. En met hulp vanuit dat herstelfonds<br />

krijgen collega-ondernemers weer toekomstperspectief<br />

en staan er niet alleen voor. Samen met het<br />

MKB vormen wij allen één groot ecosysteem: als één<br />

van ons omvalt, hebben we daar allemaal direct of indirect<br />

last van. Denk maar eens aan je favoriete festival<br />

dat niet door kan gaan, het restaurant dat ineens twee<br />

dagen per week zijn deuren noodgedwongen dicht<br />

houdt of aan je bakker, die zijn assortiment drastisch<br />

heeft verkleind of letterlijk het licht uit doet om het<br />

hoofd boven water te houden. Kleine voorbeelden, maar<br />

zo gaat dat dus. Wij horen bij elkaar, wij hebben elkaar<br />

nodig en ieder heeft zijn eigen functie in onze samenleving.<br />

Sta je achter een herstelfonds? Laat het me weten,<br />

ik sluit je graag aan en vertel je er dan meer over.<br />

Laten we ons als ondernemend Nederland sociaal<br />

opstellen en ons verenigen. Alles in onze wereld lijkt<br />

gericht op groei: het moet almaar groter en meer. Maar<br />

laten we ook eens kritisch kijken naar wat wij hebben<br />

en ons tot het uiterste inspannen om dat te behouden.<br />

Ja, alleen ga je sneller. Maar samen komen wij zóveel<br />

verder. n<br />

Dit betoog verscheen eerder in de wintereditie van het<br />

New Financial Magazine, een van de uitingen van het<br />

New Financial Forum.<br />

<strong>SPECIAL</strong> MAART 2023 <strong>VVP</strong> | 49


FINANCIEEL VITAAL<br />

ONDER DE TITEL ‘KICK-OFFF VOND DE EERSTE NETWERKBIJEENKOMST<br />

PLAATS VAN FINANCIEEL FIT FRYSLÂN (FFF), EEN PLATFORM VAN TAL<br />

VAN ORGANISATIES MET ALS DOEL OM FINANCIËLE GEZONDHEID TE<br />

BEWERKSTELLIGEN VOOR ALLE FRIESE INWONERS. DIT ONDER HET<br />

MOTTO: ‘ALLEEN GA JE SNEL, SAMEN KOM JE VERDER!’<br />

<strong>Financieel</strong> Fit Fryslân<br />

Samen kom je<br />

verder<br />

TEKST NYNKE ANDRINGA<br />

Ruim zestig ervaringsdeskundigen, experts<br />

en projectleiders kwamen in de Kanselarij<br />

in Leeuwarden bijeen met als doel om beter<br />

te kunnen samenwerken om armoede<br />

te voorkomen én te bestrijden in Friesland.<br />

Doel is – vanuit de Friese gedachte mienskip<br />

– het bieden van financiële gezondheid voor alle inwoners<br />

van Friesland. Spreker was tijdens deze eerste<br />

bijeenkomst was Annette Nobuntu Mul (oprichter van<br />

de Ubuntu Society), die werd geïnterviewd door Willem<br />

Vreeswijk (hoofdredacteur <strong>VVP</strong> en oprichter van de<br />

stichting New Financial Forum).<br />

Friesland kent al langer de Friese Preventieaanpak.<br />

Hier werken achttien Friese gemeenten, de GGD, De<br />

Friesland en diverse (kennis)organisaties samen op het<br />

gebied van gezondheidsbevordering. En <strong>Financieel</strong> Fit<br />

Fryslân is de bovenlokale netwerkstructuur binnen de<br />

Friese Preventieaanpak met als missie: bestaanszekerheid<br />

voor iedere Friese inwoner. Daarbij wordt preventie<br />

breed gezien ‘van voorkomen dat’ tot ‘voorkomen<br />

van erger’. Dat is noodzakelijker dan ooit. In Friesland<br />

moeten ruim 33.000 inwoners rond zien te komen van<br />

een inkomen onder de armoedegrens, een aantal dat<br />

alleen maar groeit. Het platform <strong>Financieel</strong> Fit Fryslân<br />

wil de samenwerking tussen alle partners bevorderen,<br />

juist omdat er wel vaak veel kennis en expertise is<br />

maar deze lang niet overal worden gedeeld en beschikbaar<br />

zijn. Dit platform deelt elkaars kennis en kunde<br />

over wat werkt in het creëren van bestaanszekerheid<br />

voor alle Friezen.<br />

Opdracht van <strong>Financieel</strong> Fit Fryslân was om binnen<br />

een kort tijdsbestek een netwerkstructuur rondom<br />

bestaanszekerheid op te zetten en te versterken. Vanuit<br />

dit platform worden activiteiten rondom bestaanszekerheid<br />

bij elkaar gebracht. Denk bijvoorbeeld aan:<br />

geldzorgen signaleren bij werkgevers (uitgevoerd door<br />

Moedige Dialoog Nederland) en geldzorgen signaleren<br />

bij jongeren in het voortgezet onderwijs en op het MBO,<br />

HBO en universiteit (uitgevoerd door studenten).<br />

Bijzonder was de aanwezigheid van Douwe Hoogland,<br />

lid van de Gedeputeerde Staten van Friesland, die<br />

in een interview met Willem Vreeswijk liet weten dit<br />

netwerk te steunen, ook al heeft de provincie geen wettelijke<br />

taak als het gaat om armoedebestrijding.<br />

MIENSKIP EN UBUNTU<br />

De Friese gedachte mienskip heeft veel gemeen met het<br />

Zuid-Afrikaanse Ubuntu, een filosofie die krachtig ge-<br />

50 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> MAART 2023


FINANCIEEL VITAAL<br />

typeerd kan worden als: ‘ik ben omdat wij zijn, wij zijn<br />

omdat de aarde is’. Annette Nobuntu Mul, die samenwoont<br />

met Jan Terlouw, zet zich al jaren in voor meer<br />

medemenselijkheid. Dit doet ze als opleider, vertrouwenspersoon<br />

integriteit, supervisor, auteur en spreker.<br />

Zij is diep geraakt door het eeuwenoude Zuid-Afrikaanse<br />

gedachtengoed Ubuntu, dat de basis vormde van het<br />

succesvolle werk van de Zuid-Afrikaanse Waarheids- en<br />

Verzoeningscommissie na het afschaffen van de apartheid.<br />

Zij is oprichter van de Ubuntu Society en voorzitter<br />

van Stichting Ubuntu Nederland. Ieder jaar op 18<br />

juli – de geboortedag van Nelson Mandela – organiseert<br />

zij samen met het Herman van Veen Arts center de<br />

Mandeladag. Ook geeft zij op deze dag een boek uit. Zij<br />

vraagt dan 67 bijzonder gewone mensen uit Nederland<br />

om vanuit Ubuntu een ander mens met een anekdote<br />

in het zonnetje te zetten. Het getal 67 is niet willekeurig<br />

gekozen. Mandela wijdde namelijk 67 jaar van zijn<br />

leven aan de mensenrechten wereldwijd. In 2018 verscheen<br />

haar indrukwekkende boek Opsoek naar Ubuntu,<br />

waarvan dit jaar de vierde druk is verschenen.<br />

Tijdens de bijeenkomst in Friesland vertelde ze hoe<br />

diep ze is geraakt door de filosofie van Ubuntu en de<br />

vergevingsrituelen die hieruit voortvloeien. Zo sprak<br />

ze bijvoorbeeld in 2010 met Ntobeko Peni en Easy Nofemela,<br />

twee van de vier moordenaars van de in 1993<br />

vermoordde Amerikaanse studente Amy Biehl. Een gesprek<br />

dat haar enorm heeft verward. “Je staat dan oog<br />

in oog met twee moordenaars, geeft ze een hand en<br />

gaat met ze in gesprek. Enorm confronterend.”<br />

Amy Biehl was een anti-apartheidsactiviste, die geloofde<br />

in gelijke kansen en rechten voor iedereen. Zij<br />

belandde op het verkeerde moment op een verkeerde<br />

plek en werd door een woedende zwarte menigte belaagd<br />

en vermoord. Haar ouders Peter en Linda vergaven<br />

de moordenaars en richtten in een township – volledig<br />

in lijn met het gedachtegoed van hun dochter – de<br />

Amy Foundation op. Ze vroegen de moordenaars hun<br />

verhaal te vertellen en boden hen aan te komen werken<br />

voor de stichting. Twee van hen namen het aanbod<br />

aan. Ze helpen nu al jaren met de opvang van dakloze<br />

jongeren en bij het ontwikkelen van hun talenten. Door<br />

vergeving en verzoening – de essentie van Ubuntu –<br />

hebben zij ertoe bijgedragen dat duizenden jongeren in<br />

staat zijn gesteld een eigen toekomst op te bouwen.<br />

“Het gesprek met deze twee moordenaars was cruciaal<br />

in mijn leven. Het confronteerde me met mijn eigen<br />

overtuigingen, opvattingen en angsten en liet me<br />

zien hoe een proces van vergeving en verzoening zoveel<br />

meer oplevert dan alleen het pad van schuld, straf<br />

en verwijdering. Uiteraard is het goed om een gemeenschap<br />

te beschermen tegen iemand die kwaad heeft<br />

berokkend, maar als er berouw is, helpen vergeving en<br />

Annette Nobuntu Mul: ‘Een proces van vergeving en verzoening levert<br />

zoveel meer op dan het pad van schuld, straf en verwijdering.’<br />

verzoening diezelfde gemeenschap juist weer verder.<br />

Dat hebben de ouders van Amy laten zien. Het is, zoals<br />

ook Desmond Tutu zei, een absoluut schoolvoorbeeld<br />

van Ubuntu.”<br />

Na afloop ontspon zich een levendige discussie hoe<br />

het gedachtegoed van Ubuntu in de Nederlandse samenleving<br />

kan worden verankerd. Het Friese mienskip<br />

sluit hier goed bij aan. De term ‘mienskip’ komt voort<br />

uit tijden waarin de strijd tegen het water mensen ertoe<br />

aanzette de krachten te bundelen en talenten te<br />

delen om gezamenlijk terpen en dijken te bouwen. Bestaanszekerheid<br />

is in deze tijd een groeiend probleem<br />

voor steeds meer mensen. Ook hier zullen we de krachten<br />

moeten bundelen om erger te voorkomen en om iedereen<br />

ook weer financieel gezond te maken. Daar heb<br />

je elkaar bij nodig en dat is ook de drijfveer van <strong>Financieel</strong><br />

Fit Fryslân. n<br />

Nynke Andringa is als zelfstandige werkzaam in het sociaal<br />

domein. Zij kreeg de opdracht voor de opzet van een<br />

bovenlokaal netwerkstructuur rondom bestaanszekerheid<br />

met als titel: <strong>Financieel</strong> Fit Fryslân.<br />

Meer weten over Ubuntu? Lees dan het interview met<br />

Annette Nobuntu Mul en Jan Terlouw in de zomereditie<br />

van het New Financial Magazine, onderdeel van het New<br />

Financial Forum (www.newfinancialforum.nl).<br />

<strong>SPECIAL</strong> MAART 2023 <strong>VVP</strong> | 51


FINANCIEEL VITAAL<br />

DE FITTE MEDEWERKER ZIET GRAAG DAT MEDEWERKERS NAAST FINANCIEEL<br />

FIT, OOK FIT ZIJN OP FYSIEK, MENTAAL EN SOCIAAL VLAK. HOE ZORG JE HIER<br />

DAN VOOR ALS WERKGEVER? WE KRIJGEN DEZE VRAAG MAAR AL TE VAAK.<br />

DAAROM NEMEN WE JULLIE IN ONDERSTAAND ARTIKEL MEE IN WAT WAT WIJ<br />

DOEN, WAAROM (FINANCIEEL) FITTE MEDEWERKERS BELANGRIJK ZIJN, WIE<br />

WE HELPEN EN HOE DIT IN DE PRAKTIJK UITPAKT. ALS KLAP OP DE VUURPIJL<br />

GEVEN WE JE DE VIJF BESTE TIPS WAAR JE VANDAAG NOG MEE KUNT STARTEN.<br />

Iedereen met<br />

een glimlach<br />

naar het werk<br />

TEKST JORIS VAN DIEPEN, DE FITTE MEDEWERKER<br />

Fitte ofwel vitale werknemers zijn essentieel<br />

om jouw bedrijf naar het volgende<br />

niveau te tillen. Investeren in de vitaliteit<br />

van jouw team is daarom erg belangrijk.<br />

Vitale werknemers zijn duurzaam inzetbaar<br />

en leveren betere productiviteit. Maar<br />

hoe hou jij je bedrijf fit en vitaal en wat levert het je<br />

uiteindelijk op?<br />

WAT IS VITALITEIT?<br />

Wat houdt vitaliteit nou precies in? Vitaliteit betekent<br />

de totale levenskracht. Een vitaal persoon zit vol levenskracht<br />

en straalt dat ook uit. Vaak wordt het ook wel omschreven<br />

als volledig fit op fysiek en mentaal niveau. Dit<br />

alles versterkt je energie, motivatie en veerkracht die jij<br />

uitstraalt. Oftewel alles wat je nodig hebt om optimaal<br />

te presteren of dat nou thuis is of op het werk.<br />

HOE ZORG JE VOOR VITALE MEDEWERKERS?<br />

De definitie van vitaliteit is zo dus wel helder. Maar het<br />

invullen van je vitaliteit is voor iedereen verschillend.<br />

Dit komt doordat vitaliteit voor iedereen in verschillende<br />

dingen zit. Waar de een zijn energie uit bewegen<br />

haalt, doet de ander zijn energie op door een middag<br />

yoga of mindfulness. Iedereen wordt dus vitaal op zijn<br />

eigen unieke manier. Bekijk dit dus ook goed binnen<br />

jouw team, om zo de vitaliteit optimaal te benutten en<br />

verbeteren.<br />

Onze visie: houd je medewerker fit op fysiek, mentaal<br />

en sociaal vlak, zodat je een aantrekkelijke werkgever<br />

bent én blijft.<br />

WIE HELPEN WIJ?<br />

Wij horen zo vaak dat onze klanten ‘iets willen doen<br />

met vitaliteit’ voor de medewerkers, maar zelf weten ze<br />

niet goed hoe dit aan te pakken. Ook zijn onze klanten<br />

vaak te druk, maar zien ze wel degelijk het belang. Ze<br />

willen graag ontzorgd worden. Klaverblad Verzekeringen,<br />

Corendon,Boot Accountants en 400 andere bedrijven<br />

gingen je voor.<br />

52 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> MAART 2023


FINANCIEEL VITAAL<br />

Team De Fitte Medewerker<br />

Het verschil met andere organisaties is dat klanten van<br />

ons niet zitten te wachten op duimdikke rapporten,<br />

maar gewoon aan de slag willen en impact willen maken.<br />

Wij kijken wat bij jouw en je medewerkers past en<br />

gaan hiermee direct aan de slag. Wanneer het een succes<br />

is schalen wij op naar een gestructureerd jaarprogramma.<br />

Wij zorgen dat de medewerkers zich (weer) meer gewaardeerd,<br />

gemotiveerd en weer meer verbonden voelen.<br />

De HR-medewerker kan het regelen van activiteiten<br />

met een gerust gevoel uit handen geven. En trekt en<br />

behoudt talent en zorgt voor teamgevoel en verbinding<br />

tussen medewerkers.<br />

WAAROM JAARPROGRAMMA’S?<br />

Er zijn vele klanten die een jaarprogramma afnemen.<br />

Denk hierbij aan jaarlijkse deelname aan een preventief<br />

medisch onderzoek of tweemaandelijkse stoelmassages.<br />

Deze organisaties geven aandacht aan het fysieke,<br />

emotionele en mentale deel van hun medewerkers.<br />

Maar waarom? Omdat je op deze manier fitte medewerkers<br />

krijgt, die met een glimlach aan het werk zijn.<br />

Op deze manier haal je als klant het beste resultaat uit<br />

onze samenwerking. Een jaarprogramma zorgt voor bepaalde<br />

stabiliteit waarbij we de fitheid van medewerkers<br />

blijvend kunnen monitoren en bijsturen. Verder is<br />

een jaarprogramma ook ideaal om te koppelen aan de<br />

verschillende vitaliteitsdagen.<br />

Een jaarprogramma staat nooit vast en kan op allerlei<br />

manieren worden ingevuld. Wij bespreken graag<br />

met de klanten wat de wensen en behoeftes zijn. Er zijn<br />

die drie activiteiten waar op gefocust kan worden; Fysiek,<br />

mentaal en sociaal. Het kan natuurlijk ook een<br />

combinatie zijn van deze drie type programma’s. Je zou<br />

ervoor kunnen kiezen om iedere maand een van deze<br />

diensten af te nemen om de consistentie te behouden<br />

voor fitte medewerkers op de werkvloer.<br />

‘Een jaarprogramma<br />

staat nooit vast en kan<br />

op allerlei manieren<br />

worden ingevuld’<br />

<strong>SPECIAL</strong> MAART 2023 <strong>VVP</strong> | 53


FINANCIEEL VITAAL<br />

VIJF BESTE TIPS<br />

En dit zijn de vijf beste tips voor vitale medewerkers:<br />

Tip 1: Elimineer stress. Vaak is de beste manier om<br />

stress te verlagen de stressfactoren uit je leven elimineren.<br />

Anders ben je meer bezig met symptoombestrijding<br />

en dat helpt alleen op de korte termijn en niet voor<br />

de lange termijn.<br />

Kijk goed waar je invloed op hebt en onderneem<br />

daar actie op. Als je er geen invloed op hebt, dan kun<br />

je het misschien wel verkleinen zodat je er minder last<br />

van hebt. En als je er helemaal geen invloed op hebt,<br />

dan is het beter om het te accepteren. Uit onderzoek<br />

blijkt dat je weerbaarheid en welzijn verbetert als je<br />

dingen accepteert en ze loslaat.<br />

Tip 2: Zorg voor sociale steun van vrienden of collega’s.<br />

Praat met vrienden of collega’s of vraag ze om<br />

hulp. Je kunt nu eenmaal niet alles alleen en mensen<br />

helpen je graag!.Je moet het alleen wel vragen. Of het<br />

nu op je werk of in je persoonlijke leven is. Mensen vinden<br />

dat over het algemeen toch lastig. Het zit vaak niet<br />

in hun persoonlijkheid en vertrouwen liever op hun<br />

doorzettingsvermogen.Als je het niet vraagt, dan weten<br />

mensen niet dat je hulp kunt gebruiken. Ze kunnen<br />

niet zomaar je gedachten lezen. Dus stap over de drempel<br />

heen, je zult zien dat het echt meevalt en een hoop<br />

kan schelen!<br />

Tip 3: Eet gezond. Voorzie je lichaam van de juiste voeding.<br />

Dat is belangrijk om het efficiënt te laten werken<br />

en goed te laten reageren op stressoren. Zorg voor drie<br />

volwaardige maaltijden per dag en vermijd suikerrijke<br />

tussendoortjes. Een lage bloedsuikerspiegel kan bijvoorbeeld<br />

leiden tot angst en prikkelbaarheid, terwijl<br />

een hoge bloedsuikerspiegel juist kan leiden tot een<br />

crash, die resulteert in weinig energie en vermoeidheid.<br />

Denk aan de after lunch dip die we allemaal wel kennen.Wanneer<br />

je niet gezond eet, dan geef je je lichaam<br />

stress waarbij je energie naar het verteren van onze<br />

maaltijd gaat, terwijl we die energie voor andere dingen<br />

willen gebruiken.<br />

Tip 4: Slaap goed. Slaap is een ondergeschoven kindje<br />

in het thema vitaliteit. Het is de basis van je vitaal voelen.<br />

Tijdens je slaap herstellen je lichaam en geest zich.<br />

Je verwerkt ook al je emoties. Onderzoek wijst uit dat<br />

zelfs bij één nacht slecht slapen al een negatieve invloed<br />

ontstaat op je vermogen om te denken, te handelen,<br />

beslissingen te nemen en een probleem op te lossen.<br />

Als je daarbij stilstaat, kan je zelf wel bedenken wat<br />

de gevolgen zijn op zowel korte, maar vooral op de lange<br />

termijn.Een gemiddeld mens heeft minimaal zes uur<br />

slaap nodig en liefst tussen zeven en negen uur slaap<br />

per nacht. Zorg dus dat je weet hoeveel slaap jij nodig<br />

hebt. Je bent mentaal zoveel weerbaarder tegen stress.<br />

Tip 5: Beweeg voldoende. Genoeg bewegen is niet alleen<br />

goed voor je conditie, maar het helpt ook om je<br />

stress te verlagen. Zowel fysiek als mentaal word je hier<br />

dus sterker van. Er zijn meerdere redenen waarom beweging<br />

je stresslevel verlaagt:<br />

Factor 1: Dit heeft deels te maken met je hormoonhuishouding.<br />

Wanneer je beweegt komen er endorfines of<br />

gelukshormonen vrij. Deze hormonen zorgen ervoor dat<br />

het lichaam zich ontspant en ze maken je gelukkig.<br />

Factor 2: Het is wetenschappelijk bewezen dat mensen<br />

die voldoende bewegen en sporten lagere angsten<br />

stressklachten hebben dan mensen die dat niet<br />

doen. Yoga is ook een goede vorm die onder sport mag<br />

vallen. Yoga is een natuurlijke en gezonde vorm van<br />

beweging waarbij je het lichaam minder onder druk<br />

zet. Studies hebben aangetoond dat slechts een klein<br />

beetje yoga in de ochtend, ‘s avonds of zelfs tijdens je<br />

lunchpauze, stress kan verminderen en je productiviteit<br />

kan verhogen. n<br />

‘Houd je medewerker<br />

fit op fysiek, mentaal<br />

en sociaal vlak, zodat je<br />

een aantrekkelijke werkgever<br />

bent én blijft’<br />

DE FITTE MEDEWERKER<br />

De Fitte Medewerker is een snelgroeiende gezondheidsorganisatie<br />

met een hoofdkantoor in Purmerend.<br />

Samen met 300 freelancers, een aantal vaste<br />

partners en tien vaste medewerkers zorgen we ervoor<br />

dat heel NL en BE met een glimlach naar het<br />

werk gaat. Alle activiteiten onder één dak op het<br />

gebied van fysieke, mentale, sociale vitaliteit die<br />

leuk en nuttig zijn. Kijk voor meer informatie op:<br />

www.defittemedewerker.nl<br />

54 | <strong>VVP</strong> <strong>SPECIAL</strong> MAART 2023


Save the date<br />

VIP-Congres Act Now!<br />

4 juli 2023, AFAS-theater Leusden<br />

Na de zeer succesvolle eerste editie in 2022 organiseert<br />

<strong>VVP</strong> in samenwerking met de Stichting Contactgroep<br />

Automatisering op 4 juli 2023 opnieuw het VIP-Congres,<br />

dit jaar onder de titel Act now! en opnieuw in het AFAStheater<br />

in Leusden. Het VIP-Congres is hét Fin- & Insurtech<br />

event voor de top van de financiële adviessector in<br />

Nederland.<br />

Deze grootschalige kennis-, netwerk-, inspiratie- en<br />

innovatiedag biedt een wervelend hoofdprogramma,<br />

presentaties van meer dan 40 verschillende fin- en insurtech<br />

bedrijven en innovatieve dienstverleners die<br />

een doorkijk geven naar de nieuwe mogelijkheden en<br />

toekomstige ontwikkelingen in de adviesmarkt en volop<br />

netwerkmogelijkheden. Het VIP-Congres werd vorig<br />

jaar door de ruim 500 deelnemers gewaardeerd met een<br />

dikke 8.<br />

Dit congres is bestemd voor beslissers, management<br />

en directie van geldverstrekkers, verzekeraars, de volmachtmarkt,<br />

adviesketens en de topadvieskantoren van<br />

Nederland. De deelnemers krijgen op dit event uitgebreid<br />

de tijd om kennis te maken met alle innovaties en<br />

nieuwe toepassingen voor de financiële advieswereld.<br />

Verzeker je van een toegangsbewijs en meld je aan als Early Bird!<br />

www.vipcongres.nl


<strong>VVP</strong> is trots op de<br />

organisaties die de <strong>VVP</strong> special<br />

‘<strong>Financieel</strong> <strong>Vitaal</strong>’ mede<br />

mogelijk hebben gemaakt

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!