28.02.2023 Views

VVP SPECIAL Financieel Vitaal

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

VVP

AL

80 JAAR

80 JAAR HÉT PLATFORM VOOR DE FINANCIEEL ADVISEUR

JAARGANG 80 • EXTRA EDITIE • MAART 2023

Werk vanuit

je hart

Special Financieel Vitaal


COLOFON

VVP, Kennis- en inspiratiemagazine

voor financieel adviseurs

Uitgave van VVP Nederland.

Negenenzeventigste jaargang.

nhoud

uitgever en hoofdredacteur

Willem Vreeswijk 06-10630149,

willem@vvponline.nl

(eind)redacteur

Toon Berendsen 06-12907930,

toon@vvponline.nl

persberichten, reacties, ideeën

redactie@vvponline.nl

redactie-adres

Wapendragervlinder 29, 3544 DK Utrecht

4

Rondetafel

Financieel Vitaal

Meer liefde voor jezelf

12

Erna Knipscheer

Meer dan geldzaken alleen

senior accountmanager/traffic

Arjan Cornelisse, 06-10628564,

arjan@vvponline.nl

ABONNEMENTENSERVICE

vvp@vvponline.nl

website www.vvponline.nl

SPECIAL ACTIEF KLANTBEHEER

Deze special verschijnt in een oplage

van 6.000 exemplaren en is tot stand

gekomen in samenwerking met ABN

Amro, a.s.r., Faster Forward, ING, Nationale

Hypotheekbond, Nationale-Nederlanden,

Nh1816 en Scildon en is tevens uitgebracht

als e-zine

24

Enno Wiertsema

Informeren of adviseren?

26

Roy van Dreumel

Niet onder een brug

NABESTELLINGEN

Arjan Cornelisse, arjan@vvponline.nl

COPYRIGHT

VVP Nederland, 2022

vormgeving/prepress

Peter Beemsterboer, Beemsfoto

druk

Veldhuis Media BV, Raalte. Deze uitgave is

gedrukt op FSC-papier

ISSN: 1388-2724

42

Fred de Jong

Vier dimensies

48

Ralph van Dam

Herstelfonds

2 | VVP SPECIAL MAART 2023


FINANCIEEL VOORWOORD VITAAL

Vitaal

20

Toon Berendsen

Jong geleerd, oud gedaan

30

Kim Cramer

Stimuleer werkgeluk

50

Annette Nobuntu Mul

Samen kom je verder

Wat is financieel vitaal? Een leven zonder schulden, een veilige

haven voor jezelf en je kinderen of een samenleving die

voor elkaar zorgt en waar niemand buiten de boot hoeft te

vallen?

De laatste jaren is het maar al te duidelijk geworden

dat de kloof tussen arm en rijk, toeneemt. Er vinden steeds meer gesprekken

plaats, ook geïnitieerd door mensen met geld, hoe je kan komen tot een verdeling

die wél bijdraagt aan een gezondere samenleving.

Door hoge inflatie en hoge energieprijzen leven ondertussen in Nederland

naar schatting 1,2 miljoen mensen in armoede en zes op de tien bedrijven

in Nederland heeft werknemers in dienst met financiële problemen. De

urgentie van het groeiende probleem mag duidelijk zijn, gezien ook de vele

initiatieven om mensen met schulden te helpen. Zeker vanuit de financiële

sector gebeurt veel. Voor individuen kan die hulp zeker lucht geven en hopelijk

ook toekomstperspectief, maar een echte oplossing wordt vaak niet geboden.

De coronasteun van de overheid mag dan van een ongekende omvang

zijn, maar hoe groot blijven de consequenties voor horecaondernemers die

nog jaren moeten buffelen om de schulden terug te betalen? De financiële

sector biedt steeds betere beschermingsproducten, maar die zijn uiteraard

alleen van betekenis voor mensen die de financiële ruimte hebben deze producten

aan te schaffen. Uitstel van betalingen is een mooie geste, maar als

de uitgaven ondertussen oplopen en de inkomsten achterblijven, dan blijft

een echte oplossing ver weg.

Financieel vitaal is van grotere betekenis dan alleen een potje geld op de

bankrekening. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid

van de miljonairs een grote angst heeft om tekort te komen. Voor wie niets

heeft, is de vraag relevant: hoeveel inkomen is nodig om te kunnen leven?

Voor wie veel heeft, is de vraag: wanneer is genoeg genoeg?

Een financieel vitale samenleving zou de verantwoordelijkheid van ons

allemaal moeten zijn, ook van alle financiële dienstverleners. Solidariteit is

immers het fundament van het verzekeringsvak. Dat gaat verder dan producten

of advies over financiële zaken alleen. De sector zou veel meer discussies

mogen aanzwengelen over de vraag: hoe komen we gezamenlijk tot een

gezondere samenleving? Hoe leveren we hier als bedrijven daadwerkelijk

een bijdrage aan? Wat geven we onze medewerkers mee, wat onze klanten

en wat onze aandeelhouders? Wanneer is genoeg genoeg? En wat willen we

onze kinderen meegeven?

Als we dit soort vragen – hoe lastig ook – met elkaar proberen te beantwoorden,

creëren we een gezondere, vitale samenleving. En is dat niet een

betekenisvol vooruitzicht?

Veel inspiratie toegewenst! n

WILLEM VREESWIJK

HOOFDREDACTEUR / willem@vvponline.nl

SPECIAL MAART 2023 VVP | 3


FINANCIEEL VITAAL

Rondetafelgesprek

We mogen wat

meer van onszelf

gaan houden

RUIM ÉÉN OP DE ZES VOLWASSEN NEDERLANDERS SLAAGT ER NIET IN ZELFSTANDIG

BANKZAKEN TE REGELEN, MELDDE DNB ONLANGS. EERDER BERICHTTE DE AFM

DAT MENSEN MET BEPERKTE DIGITALE VAARDIGHEDEN DE WEG NAAR FINANCIEEL

DIENSTVERLENERS STEEDS MINDER GOED KUNNEN VINDEN. HOE VITAAL ACHTEN

DE TAFELGASTEN NEDERLANDERS OP FINANCIEEL VLAK? OP WELKE WIJZE KUNNEN

VERZEKERAARS EN ADVISEURS AAN DE ALGEHELE FINANCIËLE FITHEID BIJDRAGEN?

TEKST MARTIN NEYT

4 | VVP SPECIAL MAART 2023


FINANCIEEL VITAAL

VPRO-coryfee Arjen Lubach bedacht

enkele jaren geleden de term digibetocratie.

Hij doelde ermee op het gebrek

aan volksvertegenwoordigers

met ICT-kennis. Kamerleden draaien

aan de knoppen van een snel digitaliserende

economie, terwijl ze weinig

kaas hebben gegeten van digitale technologie en

veiligheid. Als de politieke top al over beperkte digitale

kennis beschikt, dan is het zeker niet vreemd dat een

deel van de financiële consumenten buiten de boot valt.

Volgens DNB is die groep groot en divers. Het gaat zeker

om 2,6 miljoen Nederlanders, onder wie ouderen en

praktisch opgeleiden, maar ook mensen met een visuele

beperking of burgers die gewoonweg weinig interesse

hebben in de digitale wereld.

De AFM komt tot ongeveer dezelfde conclusie: digibetisme

in verschillende gradaties is wijdverbreid. Zelfs

jongeren zijn helemaal niet zo digitaal als we denken.

Ze kunnen de meeste handelingen wel uitvoeren, maar

oog voor veiligheid ontbreekt nogal eens. Ook de groep

met splintervaardigheden - in appen een kei, documenten

uploaden lukt niet - groeit. De situatie die dan

ontstaat, laat zich uitbeelden als een TGV die een landschap

met huifkarren doorkruist. De financiële sector

digitaliseert als een razende, maar de skills van veel

klanten blijven achter.

De deelnemers aan het rondetafelgesprek herkennen

het probleem tot op zekere hoogte. Een bepaalde

groep kan niet meekomen, maar er zijn zeker ook consumenten

die alle digitale middelen efficiënt benutten.

“Klanten die actief bezig zijn met hun financiële situatie,

maken goed gebruik van onze tools”, zo ervaart

Guido Wassink (head of Sales & Business Development

BNP Paribas Cardif). “We willen mensen aan de hand

van eenvoudig ontworpen tools meenemen in processen.

Maar ik geef toe dat het niet altijd even makkelijk

is. Bij een recente verhuizing moest ik een gigantische

hoeveelheid documenten verzamelen, uploaden en ondertekenen.

Nu heb ik al decennia ervaring in de financiële

sector, maar dit kostte me toch moeite.”

Er hoeft maar iets te gebeuren en deze mensen zitten in

de financiële problemen.”

Meijer wijst op het afschaffen van de verplichte

ORV bij het afsluiten van een hypotheek. Voorheen lag

het aantal afgesloten ORV’s wellicht te hoog, stelt hij,

maar inmiddels slaat de meter naar de andere kant uit.

“Klanten vertonen uitstelgedrag. We sluiten later wel

een ORV af. Dat ‘later’ komt vaak helemaal niet en dan

kan het zomaar te laat zijn. Aan financieel adviseurs

ligt het niet, zij nemen ORV mee in het hypotheekgesprek,

maar er is in zijn algemeenheid gewoon te weinig

aandacht voor de risico’s. Sommige mensen zeggen:

als er iets gebeurt, verkoop ik mijn huis. Alsof je dan zo

makkelijk een nieuw onderkomen vindt.”

Praten over overlijden behoort niet tot de favoriete

bezigheid van de meeste mensen, geeft Matthijs Vernooij

(directeur Business Line Zakelijk Scildon) aan, zeker

niet als ze in de euforie van een woningaankoop

verkeren. “De ORV is wat dat betreft een vervelend

product, maar het levert wel een onmisbare bijdrage

aan de financiële vitaliteit van consumenten. Er moet

veel meer bewustzijn omtrent financiële weerbaarheid

worden gecreëerd. Daar is een gezamenlijke taak voor

verzekeraars, overheid en brancheorganisaties weggelegd.”

NOG INGEWIKKELD

Een positieve ontwikkeling is volgens Vernooij, dat financiële

producten in de afgelopen jaren eenvoudiger

en beter zijn geworden. Meijer is het daarmee eens, al

maakt hij een voorbehoud voor de doorgaans ingewikkelde

arbeidsongeschiktheidsverzekering. “Onlangs liep

ik een dag mee op de Claims-afdeling en het viel me

op hoeveel er nog onduidelijk is over de dekking en het

claimen op een AOV.”

Verzekeraars kunnen het voornemen hebben om

producten te simplificeren, wet en regelgeving moeten

daar volgens Wassink dan wel de ruimte voor bieden.

Hij stipt in dat verband de advieswetgeving gericht

op het sluiten van verzekeringen aan. “Doe je het

LATER KOMT NIET

De tafelgasten vinden dat het onderscheid tussen financieel

fitte Nederlanders en mensen die financiële risico’s

lopen, toeneemt. De laatstgenoemde groep wordt

onvoldoende bereikt met digitale middelen en de drempel

van de financieel adviseur blijkt voor hen vaak te

hoog. “We bereiken niet de doelgroep die het meeste

baat heeft bij ondersteuning”, reageert Michiel Meijer

(commercieel directeur TAF). “Enerzijds heeft dat met

kosten te maken, maar het belang van financiële weerbaarheid

komt ook niet goed genoeg voor het voetlicht.

‘De coronaperiode heeft

Nederlanders alerter

gemaakt op de risico’s

van ziekte en uitval’

SPECIAL MAART 2023 VVP | 5


FINANCIEEL VITAAL

STIJGENDE WIA-INSTROOM

De sterk gestegen instroom in de WIA toont aan dat

een verzekering voor arbeidsongeschiktheid absoluut

geen overbodige luxe is. Het aantal WIA-uitkeringen

stijgt al jaren. Een deel is weg te schrijven op het conto

van de vergrijzing, maar in 2021 nam het aantal Nederlanders

met een WIA-uitkering veel sneller toe dan verwacht.

Het UWV rekende op 2.800 nieuwe aanvragen,

dat werden er 5.700. Long COVID is één van de oorzaken

van de grotere instroom, maar ook uitval vanwege psychische

klachten legt zwaar gewicht in de schaal.

“Bijna veertig procent van de klachten die tot arbeidsongeschiktheid

leiden, is van psychische aard”,

verduidelijkt Meijer. “Opvallend veel jongeren kampen

met stressgerelateerde klachten. De druk wordt te

groot, op het werk, privé en vanuit de omgeving, en ze

raken uit balans. Als ze uiteindelijk door een psycholoog

of psychiater worden geholpen, is er veel tijd verstreken.”

De coronaperiode heeft Nederlanders in elk geval

iets alerter gemaakt op de risico’s van ziekte en uitval,

vinden de discussiepartners. Wassink: “De afgelopen

maanden zien we de verzekeringen voor arbeidsongeschiktheid

iets aantrekken. We horen mensen ook vaker

zeggen: als het mis gaat, wil ik wel in mijn huis blijven

wonen. Naast corona, hebben de economische ontwikkelingen

daar natuurlijk invloed op. Toch valt er nog

een wereld te winnen. De opvatting ‘dat overkomt mij

niet’ is hardnekkig.”

Michiel Meijer: ‘Klanten

vertonen uitstelgedrag.’

niet goed, dan word je acuut op je vingers getikt. Daarnaast

moet je adviseurs zien mee te krijgen. Wij ontwikkelden

bijvoorbeeld een simpel product voor het

risico op arbeidsongeschiktheid dat werkt als een ORV:

als iemand arbeidsongeschikt raakt, wordt een som op

de hypotheek afgelost. Maar we merken dat advisering

toch nog vaak gericht is op de bekende methode van

maandelijkse aanvulling op het inkomen.”

NIET OP OVERHEID LEUNEN

De argumentatie van klanten om geen verzekering

voor arbeidsongeschiktheid af te sluiten, werkt naar ervaring

van de gesprekspartners als een soort stroomschema.

Als ik uitval, kan ik nog altijd wel iets, is de eerste

gedachte. Lukt dat niet, dan gaat mijn partner meer

werken. Gaan beide vliegers niet op, dan helpt de overheid.

Het oude WAO-gevoel is daarmee is nog altijd –

onterecht - springlevend, stellen de discussianten vast.

Een groep die bij arbeidsongeschiktheid op weinig

overheidssteun kan rekenen, zijn de zzp’ers. Inmiddels

telt Nederland 1,2 miljoen zelfstandigen, zo’n twaalf

procent van het totaal aantal werkenden. Slechts één

op de vijf beschikt over een AOV, blijkt uit de Zelfstandigen

Enquête Arbeid van TNO en het CBS uit 2021. Bijna

een miljoen Nederlanders lopen dus grote risico’s.

Vernooij staat om die reden achter de invoering van

een verplichte minimale AOV voor zzp’ers onder een

bepaald inkomen. “Goed betaalde zelfstandige consultants

kunnen zelf iets regelen, maar veel zzp’ers verdienen

net genoeg om het hoofd boven water te houden.

Bij arbeidsongeschiktheid belanden ze sneller in de

Bijstand. Het is niet wenselijk dat zoveel Nederlanders

6 | VVP SPECIAL MAART 2023


FINANCIEEL VITAAL

zonder serieus vangnet door het leven gaan en op overheidsgeld

moeten leunen als het misgaat.”

VAN JEZELF HOUDEN

Omwille van de lasten, laten veel kleine zelfstandigen

de AOV nu schieten. Maar ook als verzekeraars een

AOV met relatief lage maandelijkse kosten van pakweg

vijftig tot honderd euro ontwikkelen, is het naar

inzicht van Wassink niet eenvoudig om deze onafhankelijke

groep werkenden te bereiken. “Het lijkt op zendelingswerk,

we moeten van deur tor deur. We zullen

het toch samen moeten doen, want deze vorm van

bescherming is te belangrijk om het op zijn beloop te

laten.”

Financieel adviseurs vervullen een hoofdrol bij het

bereiken van de doelgroep. Ze kennen hun klanten goed

en kunnen hen gericht benaderen “De kans dat klanten

in de WIA belanden, is tweemaal groter dan dat ze overlijden”,

verduidelijkt Wassink. “Het probleem is dat de

weg naar uitval vaak geleidelijk verloopt. Aan het begin

lijkt een pijntje of wat stress nog niet zo problematisch,

totdat het te laat is. Dat geeft een AOV minder urgentie

dan een ORV.”

Meijer verhaalt over een beroepschauffeur, overigens

geen zelfstandige, die in een vroegtijdig stadium

bij een verzekeraar aanklopte. De chauffeur voorkwam

uitval door samen met zijn werkgever en verzekeraar

een aangepaste stoel en hulpmiddelen in de cabine te

creëren. “Deze man beschikte over het juiste bewustzijn

en kon bouwen op een werkgever die mee wilde denken.

Hij hielp daarmee niet alleen zijn fysieke gezondheid,

ook zijn eigenwaarde bleef intact. Maar ik denk

dat het daar bij Nederlanders nog wel eens aan schort.

We houden niet genoeg van onszelf. Voor onze naasten

willen we een ORV afsluiten, maar een AOV voor onszelf

vinden we te veel van het goede. Financieel vitaal

zijn, is een beetje van jezelf houden.”

Matthijs Vernooij: ‘Financiële

weerbaarheid draagt in hoge

mate bij aan levensgeluk.’

BIJDRAGE AAN LEVENSGELUK

Een bezoek aan de huisarts bij de eerste pijn en mentale

klachten is een goed idee, maar contact opnemen met

de financieel adviseur of verzekeraar hoort daar naar

mening van de gespreksdeelnemers ook bij. Hoe vroeger,

hoe beter, zo laat het voorbeeld van de beroepschauffeur

zien.

Wat betreft maatschappelijke bewustwording kan

uitbreiding van de huidige schoolcampagnes, zoals de

Week van het Geld, uitkomst bieden, geeft Matthijs

Vernooij aan. “Financiële weerbaarheid draagt in hoge

mate bij aan levensgeluk. Dat is uit meerdere onderzoeken

gebleken. Het lijkt mij verstandig om daar veel

meer aandacht aan te besteden met campagnes, maar

ook tijdens reguliere lessen. Daarnaast doen verzekeraars

zelf het nodige met laagdrempelige communicatie

voor doelgroepen. Simpel is in alles ons motto.”

Ook uitgekiende productontwikkeling levert een belangrijke

bijdrage aan de financiële weerbaarheid van

mensen. Zo bedacht Scildon een ORV voor een groep die

doorgaans wordt vergeten: huurders. Vernooij: “Als een

SPECIAL MAART 2023 VVP | 7


FINANCIEEL VITAAL

BREEDTE-ADVIES IN DNA

Uit het eerder vermelde DNB-onderzoek blijkt, dat nietof

minder digitale Nederlanders behoefte hebben aan

persoonlijk contact met financiële instellingen. Ze zouden

het liefst gebruik maken van service in de buurt.

De bekende local hero vervult die rol al vele jaren met

verve, maar uiteraard valt niet elke adviseur in die categorie.

Meijer ziet wel om zich heen dat een generatie

adviseurs die ‘breedte-advies in het DNA draagt’ haar

opwachting maakt. “Zij nemen klanten aan de hand

bij hypotheken en verzekeren, maar ook bij budgetcoaching

en schuldenproblematiek. De totale financiële gezondheid

van klanten staat bij hun advisering voorop.”

De tafelgasten spreken in dat verband liever van financieel

regisseur dan van financieel huisarts. “Bij de

huisarts kom je alleen als er iets aan de hand is”, verklaart

Wassink, “bij een goede adviseur kun je al ver voor

die tijd, ter voorkoming van problemen, binnenlopen.”

In hoeverre beperkt consolidatie het aantal adviseurs

dat dichtbij de klant staat, wil Vernooij weten.

“Consolidatie kan onpersoonlijkheid met zich mee

brengen”, antwoordt Meijer. “Een klant is binnen een

conglomeraat een nummer.”

Hoe belangrijk het werk van de adviseur ook is, de

deelnemers aan het rondetafelgesprek zien niet meteen

iets in het fiscaal aftrekbaar maken van financieel

advies. Een bedrag per burger, bijvoorbeeld 250 euro,

voor financiële educatie of inventarisatie van de financiële

huishouding bij een adviseur, valt bij hen meer in

de smaak. “Met een fiscale maatregel zou je groepen die

het niet nodig hebben een stimulans geven en het weer

onnodig ingewikkeld maken”, aldus Vernooij.

Guido Wassink: ‘Het lijkt

op zendelingswerk, we

moeten van deur tor deur.’

partner overlijdt, komt iemand plotseling alleen voor

de huur te staan en dan kunnen de schulden zich opstapelen.

Onze ORV voor huurders ondervangt dat probleem.

We merken dat het bereiken van deze groep nog

een uitdaging is. Dat willen we samen met de adviseur

doen, maar huurders komen daar doorgaans niet over

de vloer. Daarom kijken we ook naar andere kanalen,

zoals woningcorporaties.”

COMPLEET ADVIES

Specifiek voor financieel adviseurs, bieden verzekeraars

seminars, webinars en tools aan die hen ondersteunen

bij het communiceren met de eindklant. Op welke wijze

kunnen adviseurs de noodzaak van financiële vitaliteit

met hun klanten bespreken? Maak het inzichtelijk, concreet

en persoonlijk, klinkt het aan tafel, want financieel

fit gaat niet over verzekeren, maar over het leven

van mensen.

Wassink benadrukt het belang van een goede start.

“Zorg dat je in de startblokken staat voor compleet advies.

Niemand koopt een auto zonder de spoiler. Zo is

het ook met advies, neem alles wat belangrijk is voor

de financiële gezondheid van een klant meteen mee.

Het eerste hypotheekgesprek is daarvoor een uitgelezen

mogelijkheid. Onderzoek wijst uit dat adviseurs die

arbeidsongeschiktheid meteen aankaarten, de grootste

kans van slagen hebben. Zelfs als klanten aanvankelijk

‘nee’ zeggen, is de kans groot dat ze in opvolgende gesprekken

alsnog groen licht geven.” n

8 | VVP SPECIAL MAART 2023


PARTNER IN KENNIS

BAS VAN MIERLO IS MANAGER VOLMACHT BIJ BNP PARIBAS

CARDIF. IN SAMENWERKING MET TAF HEEFT HIJ DE HYPO-

THEEKBESCHERMER ONTWIKKELD EN IN DE MARKT GEZET.

HOE BLIJFT HIJ FIT? WAT DOET HIJ OM FINANCIEEL GEZOND

TE BLIJVEN? EN HOE HEEFT HIJ DE SAMENWERKING MET TAF

ERVAREN? WIJ VROEGEN HEM HET (SPORT)HEMD VAN HET LIJF.

Alleen ben je sneller,

samen kom je verder

TEKST LARA BASTING, BNP PARIBAS CARDIF

Door gezonder te leven wordt de kans

op arbeidsongeschiktheid kleiner.

Wat doe jij om fit en vitaal te blijven?

Sporten en gezond eten vind ik erg belangrijk

en ik probeer dat zo leuk mogelijk

te maken. Zo ga ik elke donderdag

met drie vrienden hardlopen, want samen

is sporten toch een stuk leuker en

zij motiveren mij als ik een keer geen zin

heb. Daarnaast spring ik in het weekend

regelmatig op de mountainbike. Ook

probeer ik mezelf elke keer weer uit te

dagen. Afgelopen jaar deed ik daarom

mee aan de 80 van de Langstraat, een

Kennedymars van 80 kilometer. Het was

afzien en ik heb de dagen erna thuisgewerkt

omdat ik niet meer kon lopen door

de spierpijn en de blaren, maar het is me

wel gelukt! En een goede les rijker: oefening

vooraf en goed schoeisel doet wonderen!

In elk geval weerhoudt het er mij

zeker niet van om ook weer doelen voor

2023 te stellen. Zo staat bijvoorbeeld de

halve marathon van Eindhoven op de

planning. Daar ga ik samen met collega’s

van BNP Paribas Cardif en van TAF aan

mee doen.

En hoe blijf je financieel gezond?

Doordat ik in de financiële dienstverlening

werk, ben ik waarschijnlijk meer

met financiën bezig dan de gemiddelde

consument. Ik ben mij dus bewuster van

het keuzepallet aan verzekeringen en de

risico’s die ik wel en niet wil afdekken.

Gezond blijven is natuurlijk de goedkoopste

en makkelijkste oplossing, maar ik

ben blij dat ik op mijn verzekeringen kan

terugvallen als mij toch iets overkomt.

Daarnaast maak ik veel gebruik van

het Nibud. Bijvoorbeeld van hun budgettool.

Daar zet ik regelmatig onze inkomsten

en uitgaven op een rij zodat ik altijd

een goed overzicht heb van ons kostenplaatje.

Vooral in deze tijden van inflatie

‘Co-creëren

zit in

ons DNA’

is het goed om hier regelmatig een blik

op te werpen.

Ook luister ik graag naar podcasts,

vooral als ik onderweg ben. Favorieten

van mij zijn Dagkoers van het Financieele

Dagblad, Taxtalk van de Belastingdienst

en ik luister graag naar het Economenpanel

van BNR. Toegegeven; dit zijn

niet de meest sexy onderwerpen, maar

je steekt een hoop op in vijftien tot dertig

minuten.

Samen met TAF heb jij de Hypotheekbeschermer

ontwikkeld. Hoe versterken

jullie elkaar als partners?

In Nederland zijn wij al meer dan 25 jaar

specialist in betalingsbescherming, met

name als het gaat om de risico’s van arbeidsongeschiktheid

en werkloosheid. De

Hypotheekbeschermer is een unieke verzekering

die woningeigenaren beschermt

bij arbeidsongeschiktheid. In de samenwerking

met TAF versterken we elkaar

echt als partners – en niet alleen vanwege

onze Brabantse roots. Onze kennis en

ervaring in deze nichemarkt gecombineerd

met een slagkrachtige en klantge-

10 | VVP SPECIAL MAART 2023


BNP PARIBAS CARDIF

Bas van Mierlo:

‘Sporten en gezond

eten is belangrijk.’

richte partner zoals TAF is een hele succesvolle

samenwerking gebleken.

Bij inkomensverlies als gevolg van

arbeidsongeschiktheid is het helaas nog

steeds zo dat veel huishoudens in de financiële

problemen komen. Door de Hypotheekbeschermer

samen met TAF in de

markt te zetten, maken we de aflosverzekering

breder toegankelijker in de markt.

En zetten we ons samen in om zoveel

mogelijk mensen te beschermen tegen

de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid.

Waarom kiest BNP Paribas Cardif

voor deze partnerstrategie?

BNP Paribas Cardif is wereldwijd uniek

in haar partnerstrategie. Co-creëren zit

echt in ons DNA en in de kern van onze

activiteiten. Wij geloven er heilig in dat

samenwerking meer oplevert dan concurrentie.

Hoe meer aandacht er is voor

de productcategorie en de hypotheekrisico’s,

hoe meer impact we hebben.

Daarnaast is onze wereldwijde missie

‘verzekeren toegankelijker maken’. Door

samen te werken met sterke partners,

zoals TAF, maken we onze verzekeringen

breder toegankelijk in de markt en bereiken

we meer consumenten. Alleen ben je

sneller, maar samen kom je verder.

En naar wat voor volmachtpartijen of

partners ben je op zoek?

Onze missie is ‘verzekeren toegankelijker

maken’. Om onze missie te bereiken zijn

we altijd op zoek naar nieuwe, inspirerende

partners. Neem dus gerust contact

met mij op wanneer je kansen of mogelijkheden

ziet in een mooie samenwerking

met ons. n

SAMEN IN BEWEGING

TAF en BNP Paribas Cardif hebben

het thema voor deze uitgave geïnitieerd

en gaan heel 2023 aandacht

geven aan (financiële) gezondheid.

Want door sámen in beweging te komen

staan we sterker en kom je verder.

We dagen elkaar uit, houden elkaar

scherp en komen zo tot de beste

resultaten.

SPECIAL MAART 2023 VVP | 11


FINANCIEEL VITAAL

Erna Knipscheer: ‘Niets maakt

zoveel emoties los als geld.’

12 | VVP SPECIAL MAART 2023


FINANCIEEL VITAAL

WANNEER BEN JE FINANCIEEL VITAAL? HEEFT DAT ALLEEN MET

JE PORTEMONNEE TE MAKEN OF OOK IETS MET JE GEVOELENS,

GEDACHTEN EN GEZONDHEID? ALS JE DEZE VRAGEN STELT AAN

EEN GEDREVEN FINANCIEEL ADVISEUR ÉN AAN EEN RASECHTE

LIFECOACH DAN KRIJG JE WAARSCHIJNLIJK TWEE HEEL

VERSCHILLENDE ANTWOORDEN.

Gaat Financiële

Vitaliteit alleen

over geldzaken?

TEKST ERNA KNIPSCHEER | BEELD NIKÉ CREATIEF

Laatst werd mijn aandacht op LinkedIn getrokken

door een artikel van een financieel adviseur.

De adviseur was enthousiast over het bereiken

van financiële vitaliteit door vooral sober

en geldbewust te leven. Het geld dat hiermee

wordt bespaard moet je volgens de adviseur

voor je laten werken. Zo hoef je niet te wachten

totdat je oud en grijs bent om met pensioen te kunnen

gaan. Als je jaarlijks een significant deel van je inkomen

opzijzet bereik je sneller dan gedacht financiële vrijheid,

zo stelt de adviseur. De adviseur repte hierbij met

geen woord over hoe diens voorgestelde sobere leefstijl

tijdens de opbouwfase van het vermogen aanvoelt. En

evenmin of de klant dit op een enigszins plezierige wijze

kan realiseren in onze best wel materialistisch ingestelde

samenleving.

Hoe dan ook, in zijn betoog stelde de financieel adviseur

voor om jaarlijks minimaal een aanzienlijk percentage

van het netto inkomen opzij te zetten en dit bedrag

te gaan beleggen. De adviseur maakte een rekensom

hoe hiermee op relatief korte termijn de felbegeerde

financiële vrijheid bereikt zou worden. Een lifecoach

schoot dit artikel op LinkedIn duidelijk in het verkeerde

keelgat. De coach reageerde in de trend van ‘die financieel

adviseurs denken altijd dat ze vitaliteit kunnen bereiken

met geld maar vitaliteit gaat helemaal niet om

geld. Het gaat om persoonlijke balans, een gezonde leefstijl,

mindfulness, normen en waarden etcetera.’

HOE VOELT NIET FINANCIEEL VITAAL?

Zoals zo vaak lag de waarheid waarschijnlijk ergens in

het midden. Met dit voorbeeld heb ik in elk geval laten

zien dat financiële vitaliteit verder gaat dan uitsluitend

een rationele financiële planning of advies. Ook al zat

er weinig emotie in de theorie van de adviseur, de lifecoach

was er blijkbaar danig door geraakt. Niets maakt

zoveel emoties los als geld, dacht ik met een glimlach

toen ik het las.

Afgelopen jaren is er vaker cross-sectioneel onderzoek

gedaan naar het verband tussen financiële problemen

en de fysieke en psychische gezondheid van

mensen. In geen van deze onderzoeken is een oorzakelijk

verband gelegd tussen deze factoren (Münster

e.a., 2013). Wel is aangetoond dat er een duidelijke sa-

SPECIAL MAART 2023 VVP | 13


FINANCIEEL VITAAL

Langdurige stress zorgt op

termijn voor uitputting en

heeft uiteindelijk een negatief

effect op het ervaren

van financiële vitaliteit.

menhang is tussen gezondheidsproblemen en financiële

problematiek (Heijkant, van den e.a., 2020). Mensen

met financiële problemen hebben vaker last van

gezondheidsproblemen, terwijl mensen die ziek zijn op

hun beurt relatief vaker financiële problemen krijgen.

In tegenstelling tot wat je misschien zou verwachten,

zorgt financiële rijkdom slechts tot bepaalde hoogte

voor meer levensgeluk terwijl armoede gemiddeld wel

leidt tot minder geluksgevoel (Ahuvia, 2008).

GELDZORGEN VOOR ARM ÉN RIJK

Is ‘niet financieel vitaal zijn’ dan hetzelfde als armoede?

Een financieel adviseur zou armoede objectief definiëren

door te kijken naar wat mensen economisch gezien

precies te besteden hebben. Er is ook een psychologische

definitie van armoede die zich richt op hoe mensen

hun welvaartsniveau ervaren. Bijvoorbeeld het begrip

schaarste zoals dat gedefinieerd wordt in het werk

van Mullainathan en Shafir (2013). Dit schaarste-begrip

is een subjectieve armoedegrens die iets zegt over hoe

mensen zich voelen ten opzichte van hun beschikbare

tijd en geld. Deze gevoelsmatige ervaring van de financiële

omstandigheden kan in de praktijk afwijken van

de objectieve economische situatie. Mensen met weinig

geld die eenvoudig leven kunnen gelukkig zijn met hun

levensomstandigheden terwijl er economisch gezien

wel sprake is van armoede. Andersom kan een financieel

rijke toch schaarste ervaren omdat diegene méérméér-méér

wil of bang is om zijn financiële rijkdom te

verliezen (Mullainathan & Shafir, 2013). Je zou kunnen

stellen dat de financieel rijke dan op persoonlijk vlak

toch een arm mens en zeker niet financieel vitaal is.

VAN GELDZORGEN WORD JE ZIEK

Financiële problemen en ernstige geldzorgen veroorzaken

stress die iemands vermogen om doelgericht te

kunnen handelen volledig onderuit kan halen. Stress

zorgt voor allerlei psychische, fysieke en biochemische

reacties in het lijf. Stress over financiële problemen kan

de controle over de emoties behoorlijk dwarsbomen.

Zelfs milde stress hierover kan dit al veroorzaken (National

Academy of Sciences of the United States of America,

2013). Je bent dan simpelweg niet meer de beste

versie van jezelf.

Stress zorgt ook voor aanscherping van de zintuigen

en het onthouden van de gebeurtenissen die de

stressreactie hebben uitgelokt. In de beginfase van de

financiële zorgen kan het ervaren van stress daarom

juist aanzetten tot daadkracht zodat de financiële problemen

niet groter of zelfs opgelost kunnen worden.

Stress is dus niet altijd negatief maar kan ook een positieve

functie hebben bij het voorkomen of oplossen van

financiële problemen (National Academy of Sciences of

the United States of America, 2013). Langdurige stress

zorgt op termijn voor uitputting en heeft uiteindelijk

een negatief effect op het ervaren van financiële vitaliteit.

LIEGEN EN ONTKENNEN

Veel mensen met problematische schulden onderdrukken

cognitief hun bewuste ervaring van de feiten en

doen alsof er niets aan de hand is. Daardoor ervaren zij

onvoldoende eigenaarschap of gedragen zich als het

slachtoffer van de situatie. In de praktijk zouden we

zeggen ‘degene steekt de kop in het zand’ of ‘de klant

liegt tegen mij’. Hierbij speelt een belangrijk psychologisch

principe een rol, namelijk cognitieve dissonantie

(Kuiper, 2018). Dit zijn de spanningen tussen hoe de wereld

zou moeten zijn en hoe het leven er werkelijk uitziet.

Om de spanningen van de dissonantie te verminderen

kunnen mensen hun eigen gedrag gaan rechtvaardigen

of zichzelf de schuld geven van alle financiële

problematiek (Kuiper, 2018). In de praktijk zul je zien

dat mensen met financiële problemen heel verschillend

reageren op de feitelijke financiële omstandigheden.

Waar de ene persoon een megaprobleem ervaart,

maakt een ander zich er ogenschijnlijk nauwelijks druk

om. Ook blijkt uit onderzoek dat de manier waarop het

lichaam reageert op geldstress sterk afhankelijk is van

de persoonlijkheid (Niehoff, 2014).

NIET-HELPEND GEDRAG

Feit is dat onze bovenkamer op tilt slaat als we ernstige

financiële problemen ervaren. In de hersenen worden

de zogenoemde affectieve prikkels van stressoren verwerkt.

Ons brein labelt deze ervaringen als positief of

negatief. Stressvolle gebeurtenissen activeren vanuit

de hersenen biologische reacties in het lichaam. Het lichaam

komt dan in een toestand van verhoogde arou-

14 | VVP SPECIAL MAART 2023


FINANCIEEL VITAAL

sal. Dit maakt snelle reacties op de gebeurtenissen in

de omgeving mogelijk. Tegelijkertijd gaat een staat van

verhoogde arousal ten koste van de kwaliteit van de

prestatie (Kloet, Joëls, & Holsboer, 2009). Mensen met

geldstress zijn daardoor vaak minder goed in staat om

hun financiële problemen effectief te lijf te gaan. Zij

kunnen snel en impulsief handelen voor een kortetermijnoplossing

die op de langere termijn meer kwaad

dan goed doet.

Bij mensen die te kampen hebben met een langdurig

hoog arousalniveau vermindert uiteindelijk de prestatie.

Zij missen dan de kracht en de motivatie om zelfs

maar de kleinste zaken op pakken (Eysenenck, 1967).

Diegene wil nog wel maar kan het eenvoudigweg niet

meer opbrengen. Volgens de Wet van Yerkes-Dodson

wordt het arousalniveau verhoogd door angst, sterke

drang tot presteren, omgevingslawaai en bepaalde medicijnen

en genotsmiddelen. Factoren die volgens deze

theorie het arousalniveau verminderen zijn kalmeringsmiddelen,

slaaptekort en weinig drang tot presteren.

Deze factoren kunnen elkaar onderling versterken

of verzwakken. Ook de persoonlijkheid kan van invloed

zijn. Introverte mensen schijnen onder stress gemiddeld

slechter te presteren dan extraverte mensen omdat

zij van nature dichter bij het optimale niveau zitten.

Zij kunnen daardoor minder arousal aan dan extraverte

mensen (Eysenenck, 1967).

ONGELUKKIG

Mensen die financiële problemen ervaren voelen zich

vaak ongelukkig. Dit ongeluksgevoel is gerelateerd aan

twee onderwerpen, namelijk levensevaluatie en emotioneel

welbevinden. Levensevaluatie zegt iets over hoe

(on)tevreden iemand over het algemeen is met zijn of

haar leven. Emotioneel bevinden gaat over hoe vaak

mensen positieve of negatieve emoties ervaren. Uit verschillende

onderzoeken blijkt dat er wel degelijk een relatie

is tussen inkomen en het ervaren van geluk. Mensen

worden niet altijd gelukkiger van meer geld, maar

zijn gemiddeld wel ongelukkiger als ze weinig geld

hebben (Ahuvia, 2008). Vrij vertaald zijn mensen die

leven in armoede of met financiële problemen minder

gelukkig dan mensen die voldoende geld hebben om

van rond te komen. Boven de grens ‘voldoende inkomen

om van te leven’ zorgt meer geld niet voor een aantoonbare

toename van levensgeluk.

VERTROUWEN IN EIGEN KUNNEN

Mensen met financiële problemen zijn de sturing over

hun eigen leven vaak geheel of gedeeltelijk kwijt. Dit

wordt veroorzaakt door een combinatie van de daadwerkelijke

financiële situatie, het geloof in eigen kunnen

en de interactie met de sociaal-maatschappelijke omgeving.

Bandura stelt dat het gevoel controle te hebben

over gebeurtenissen iemands leven voor het grootste

Uit verschillende onderzoeken blijkt

dat er wel degelijk een relatie is tussen

inkomen en het ervaren van geluk.

SPECIAL MAART 2023 VVP | 15


FINANCIEEL VITAAL

komt voort uit angst en zorgt voor schaamte (Hilgers,

2012). Wantrouwen kan ervoor zorgen dat een werknemer

met financiële problemen helemaal geen hulp wil

zoeken of aannemen. Het is daarom niet vreemd dat

diegene probeert om de problemen en geldzorgen te

verdoezelen voor de directe omgeving. Wantrouwen is

een niet-helpende emotie die een rol speelt in sociaalmaatschappelijke

context. Het kan ook een belangrijke

oorzaak zijn waarom financiële problemen van werknemers

voor de werkgever verborgen blijven (NVVK, 2022).

‘Als financieel adviseur zijn we

ons lang niet altijd voldoende

bewust van wat zich op menselijk

vlak afspeelt bij financiële

problemen’

BALANS

Ik durf te stellen dat financiële vitaliteit niet hoofdzakelijk

of uitsluitend over geldzaken gaat. Het draait vooral

om congruentie en het realiseren van wat mensen zich

wensen in hun leven. Congruentie betekent dat wat je

denkt, voelt en doet met elkaar overeenkomt. Het geld

is slechts één van de spelers in het veld om deze gewenste

levenssituatie te realiseren. En net als bij het

voetbal draait het spel niet om één speler maar om coaching

van het gehele team: emoties, gedachten, gedrag,

context én geldzaken.

Hopelijk begrijpen de lezers nu beter waarom de

lifecoach zo fel reageerde. Ergens heeft deze coach wel

een punt. Als financieel adviseur zijn we ons lang niet

altijd voldoende bewust van wat zich op menselijk vlak

afspeelt bij financiële vraagstukken of problemen. En

mocht de lifecoach dit artikel ook lezen dan leg ik graag

uit wat het belang is van een gedegen financieel plan

of advies voor het realiseren van duurzame financiële

vitaliteit, nu en in de toekomst. n

deel beïnvloedt. Dit gevoel is belangrijker dan het daadwerkelijk

direct kunnen oplossen van de problemen.

Door een gevoel van controle over zichzelf zijn mensen

beter in staat om gewenste doelen in de toekomst

te behalen en ongewenste uitkomsten te voorkomen.

De vaardigheid om uitkomsten te beïnvloeden maakt

mensen voorspelbaar. De mate van motivatie, de gemoedstoestand

en de actie die mensen ondernemen is

meer gebaseerd op wat mensen geloven dan wat objectief

de feiten zijn (Bandura, 2002). Dit verklaart waarom

de medewerkers met financiële problemen, vaak al zo

snel na aanvang van onze financiële coaching weer aan

het werk zijn. De problemen zijn dan nog niet opgelost

maar er is licht aan het einde van de spreekwoordelijke

tunnel. Er komt een oplossing!

ANGST VOOR BESTAANSRECHT

Mensen met financiële problemen hebben vaker last

van wantrouwen. Wantrouwen is een beperkende emotie

die ervoor zorgt dat iemand geen vertrouwen heeft

in andere mensen of in bepaalde situaties. Wantrouwen

Erna Knipscheer is Financieel Vitaal Coach en Financieel

Planner van het Jaar 2008. Haar missie is om mensen

met geldzorgen weer de baas te laten zijn over zichzelf.

GECITEERDE WERKEN

– Ahuvia, A. (2008). Wealth, consumption and happiness. The Cambridge Handbook

of Psychology and Economic Behaviour, 199-206.

– Bandura, A. (2002). Self-Efficacy in Changing Societies. Cambridge: Press Syndicate

Of The University of Cambridge.

– Diest, I. v. (2014). Stressen over stress. Karakter Tijdschrift van de Wetenschap.

– Eysenenck, H. (1967). The Biological Basis of Personality.

– Heijkant, van den e.a. (2020). Kromliggen doet pijn.

– Hilgers, M. (2012). Scham. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co KG.

– Kloet, E. d., Joëls, M., & Holsboer, F. (2009). Nature Reviews Neuroscience, 6, 423.

– Kuiper, J. (2018). Praktijkboek Budgetcoaching. Zeist: Kerckebosch.

– Mullainathan, S., & Shafir, E. (2013). Schaarste. Hoe gebrek aan tijd en geld ons

gedrag bepalen. Amsterdam: Maven Publishing.

– Münster e.a. (2013). Over-indebtedness, health and social network.

– National Academy of Sciences of the United States of America. (2013). Cognitive

emotion regulation fails the stress test. New York: The Rockefeller University.

– Niehoff, F. (2014). Stress, Persoonlijkheid en Fysiologie. Enschede: University of

Twente.

– NVVK. (2022, 05 13). Geef vertrouwen aan burgers met financiële problemen.

Retrieved from NVVK financiële hulpverleners: https://www.nvvk.nl/page/

1439/2021/09/21/Geef-vertrouwen-aan-burgers-met-financiele-problemen

– Stimulanz. (2022, 05 13). De 5 drempels vóór schuldhulpverlening. Retrieved from

Stimulanz: https://www.stimulansz.nl/de-5-drempels-voor-schuldhulpverlening/

16 | VVP SPECIAL MAART 2023


VVP Ondernemers

Netwerk 2023

Samen sterker

Veel adviesondernemers zijn voortdurend op zoek naar inzichten

en mogelijkheden om hun bedrijfsvoering verder te

optimaliseren. Om ondernemers te helpen de juiste koers te

bepalen, heeft VVP in 2022 het VVP Ondernemersnetwerk

opgericht, een platform voor en door adviesondernemers met

als doel kennis en inzichten te delen voor de uitdagingen

van morgen. Na de zeer succesvolle pilot gaat VVP opnieuw

vier praktijkgerichte sessies organiseren voor adviesondernemers.

De vier thema’s zijn: business model, click-call-face,

zorgplicht en nieuwe verdienmodellen.

In iedere sessie wordt een thema diepgaand behandeld.

De sessies bieden praktische informatie, wetenschappelijke

inzichten, ervaringen van collega-ondernemers en concrete

tools. Er is volop ruimte voor dialoog over de belangrijkste

vraagstukken van de deelnemers zelf. Karel Slierendrecht

(Nationale-Nederlanden), Nathalie Smol (VodafoneZiggo)

Richard Meinders (SVC Groep) en Marco Kok (KOK Advies)

delen als gastsprekers hun kennis over het ondernemerschap

in de adviessector.

“In alle sessies van het VVP Ondernemersnetwerk

zijn actuele en aansprekende

thema’s aan de orde geweest. Misschien

wel het meest waardevolle aan het VVP

Ondernemersnetwerk is het op openhartige

wijze kunnen sparren met collegaondernemers

over onderwerpen die ons

allemaal raken. Echt een aanrader voor

elke financiële dienstverlener!”

paul robbe, robbe financiële ra adgevers

Schrijf je in voor het VVP Ondernemersnetwerk

en vind de juiste koers voor je

adviesonderneming. Een investering die

zich dubbel en dwars terugverdient.

www.vvpondernemersnetwerk.nl


PARTNER IN KENNIS

TAF BRENGT DIT JAAR VITALITEIT EXTRA ONDER

DE AANDACHT. WAT BETEKENT VITALITEIT VOOR

ALGEMEEN DIRECTEUR NICOLE HOLLANDER EN

COMMERCIEEL DIRECTEUR MICHIEL MEIJER?

TAF zet vitaliteit

op de kaart

TEKST TAF

Michiel steekt van wal:

“Mensen die vitaal zijn,

zijn over het algemeen

gelukkiger en gezonder.

Ook al zijn wij een

volmacht en werken we met en voor verzekeraars,

wij willen natuurlijk het liefst

dat niemand van onze klanten, (langdurig)

ziek wordt of zelfs overlijdt door

dingen die mogelijk voorkomen hadden

kunnen worden.”

Nicole: “Je merkt pas op het moment

dat je niet meer vitaal bent, wat voor een

invloed dit uitoefent op je leven, hoe beperkend

het kan zijn. Ik zeg vaak: je hebt

maar één lichaam, zorg daar goed voor,

want je moet daar je hele leven mee

doen. Ik ben er ook echt van overtuigd

dat een individu invloed kan uitoefenen

om ziek worden te voorkomen. Voeding

en beweging zijn hier twee belangrijke

ingrediënten voor.”

VITALE MENSEN LEVEN LANGER

“Denk jij dan ook dat vitale mensen over

het algemeen langer leven? “, vraagt Michiel?

“Dat denk ik echt!”, antwoordt Nicole

overtuigend, “Maar,” voegt ze eraan

toe, “het is alleen lastig dat je niet altijd

alles zelf in de hand hebt. Helaas kunnen

er ook dingen op je pad komen waar je

geen invloed op hebt en die een nadelig

‘De adviseur kan zeker een

rol spelen in een financieel

fitter Nederland’

effect hebben op je vitale toestand. Juist

daarom, is het belangrijk om rekening te

houden met vitaliteit in je leven. Als ik

kijk naar mijn eigen situatie; mijn vader

is hartpatiënt. Dit is erfelijk. Daarom probeer

ik zo goed mogelijk voor mezelf te

zorgen.“

MEDITEREN EN PADELLEN

Het gesprek gaat al snel verder over hoe

ze zelf invulling geven aan vitaliteit. Nicole:

“Ik mediteer, ga twee keer in de

week hardlopen, wandel, eet redelijk gezond

en sinds kort golf ik. En jij?”

Michiel: “Ik ga elke maandagavond

met vrienden padellen. Daarnaast plan ik

iedere week twee sportieve activiteiten

in. Denk aan een wandeling in de avond

of het doen van een kracht- en cardiotraining.“

VITALE MEDEWERKERS

Ook vitaliteit voor medewerkers staat bij

TAF op de kaart. Nicole: “Dat doen we via

een heuse werkgroep: Fun@Work. Door

18 | VVP SPECIAL MAART 2023


TAF

Michiel Meijer en Nicole

Hollander: ‘Zorg goed

voor je lichaam.’

af en toe op een lollige manier mensen

in beweging te krijgen en bewust te maken

van hoe goed bewegen is. Denk aan

een wall sit en planking challenge en

gezamenlijk lunchwandelen. Als we een

personeelsfeest hebben, proberen we altijd

iets actiefs te doen. Onze uitdaging is

om mensen die nog niet in beweging komen

te activeren op een laagdrempelige

manier.” Michiel vult aan: “En elke week

zorgen we voor vers fruit en kunnen medewerkers

webinars volgen gericht op

vitaliteit.”

FINANCIËLE WEERBAARHEID

KLANTEN

Hoe zit het met de financiële gezondheid

van klanten en de rol van de adviseur?

Michiel: “De financieel adviseur begint

steeds meer te beseffen dat hij een belangrijke

rol speelt in de financiële weerbaarheid

van zijn klanten. Zij zorgen er

steeds meer voor dat klanten op momenten

van tegenslag kunnen terugvallen op

een financieel vangnet.”

Nicole: “De adviseur kan zeker een rol

spelen in een financieel fitter Nederland.

Je sluit een verzekering af voor de

momenten waarop het niet goed met

je gaat en dan kan TAF er, samen met de

adviseur, voor de klant zijn door de klant

financieel te ontzorgen.”

VOORKOMEN BETER DAN GENEZEN

Klanten die een AOV hebben bij TAF, kunnen

kosteloos gebruik maken van de

diensten van Royal Doctors. Zij zijn er

voor de klant wanneer hij of zij ondersteuning

nodig heeft van een medisch

specialist. Michiel: “Wij geloven in het

feit dat als jij op tijd de weg weet te vinden

naar de juiste zorg en hulp, dat dat

heel veel uitval kan voorkomen. Zoals

mijn oma altijd zei: ‘voorkomen is beter

dan genezen’.”

Nicole: “Inderdaad. Preventie is heel

belangrijk. Je wil voorkomen dat mensen

arbeidsongeschikt raken. Mocht het zo

zijn dat mensen toch in die situatie dreigen

te komen en de arts kan niet tot een

diagnose komen, dan kunnen ze bij Royal

Doctors terecht voor een second opinion.”

KLANTEN ONTZORGEN

Nicole: “TAF komt vaak pas in beeld als

het kwaad al is geschied. Onze uitdaging

is om op dat moment de beste dienstverlening

te leveren. Wij willen klanten ontzorgen

op het moment dat zij door een

overlijden van een dierbare of ziekte in

een kwetsbare periode in hun leven zitten.

Zo kunnen zij zich richten op het verwerken

en omgaan met verdriet of het

werken aan herstel om weer terug te keren

in de maatschappij.”

Michiel sluit zich daarbij aan: “Inderdaad!

Het bieden van een financieel

vangnet om mensen te ontzorgen, zodat

hun aandacht volledig op het herstel

en het opnieuw meedraaien in de

maatschappij kan worden gericht. Dit

is de wijze waarop TAF een bijdrage wil

leveren voor een financieel fit Nederland.”

n

SPECIAL MAART 2023 VVP | 19


FINANCIEEL VITAAL

Jong geleerd is

oud gedaan

FINANCIËLE EDUCATIE VAN DE JEUGD IS EEN VAN

DE BELANGRIJKSTE MANIEREN OM TE ZORGEN

DAT MENSEN HUN HELE LEVEN FINANCIEEL VITAAL

ZIJN. BEWUST OMGAAN MET GELD IS IMMERS DÉ

MANIER OM FINANCIEEL GEZOND TE BLIJVEN. HET

MOOIE IS: IEDEREEN UIT DE FINANCIËLE SECTOR

KAN ZIJN OF HAAR STEENTJE BIJDRAGEN. LEUK

OM TE DOEN, LEERZAAM ÉN VERRIJKEND.

TEKST TOON BERENDSEN

Voorkomen is beter dan genezen. Vandaar

dat VVP financiële educatie en

goede voorlichting zo belangrijk vindt.

Gelukkig vinden veel branchegenoten

dat ook, kijkend naar hun inzet als

‘gelddocent’ bijvoorbeeld in de jaarlijkse

Week van het geld en namens de Stichting LEF. Die

stichting is overigens ooit ontstaan op een VVP Ondernemersdag

waarop de deelnemers werden uitgedaagd

te komen met initiatieven voor een betere financiële

sector en wereld.

De Week van het geld is een initiatief van Wijzer in

geldzaken. Leerlingen en mbo-scholieren krijgen dan

praktische tips hoe om te gaan met geld, onder meer

via geldlessen die vaak worden gegeven door mensen

uit de financiële sector.

Zo staan verschillende medewerkers van Geerts Financiële

Dienstverleners uit Oosterhout en Tilburg tijdens

de Week van het geld met veel plezier voor de klas.

Waaronder Evelien Fiere, die zich bij Geerts bezighoudt

met marketing en communicatie. Evelien: “Ik dacht:

kinderen in groepen 7 en 8, die zijn helemaal niet in

geldzaken geïnteresseerd. Maar ze vinden geldles juist

hartstikke leuk. Ze doen enthousiast mee, komen met

voorbeelden uit hun eigen omgeving. Vooral die interactie

spreekt mij aan.

“Het lesgeven sluit heel goed aan bij mijn dagelijkse

werk. Mensen ervaren verzekeringen en andere financiële

producten als ingewikkeld. Mijn uitdaging is om de

taal die voor ons als financieel adviseur gesneden koek is

om te zetten in Jip & Janneke-taal voor de klant. Dat past

ook helemaal bij de visie van Geerts Financiële Dienstverleners:

wij willen nadrukkelijk naast de klant staan.

20 | VVP SPECIAL MAART 2023


FINANCIEEL VITAAL

“Advieswerk is vaak op een specifiek onderwerp, waarbij

je de diepte in gaat. Maar dat is dus niet per het niveau

van de geldlessen. Cruciaal is dat je de taal van de

kinderen spreekt.

“Wij staan altijd met z’n tweeën voor de klas. Dan

kunnen we elkaar aanvullen. Per slot van rekening zijn

we niet gewend om voor de klas te staan.

“Wij geven de geldles die gaat over verzekeren. Die

past het meest bij onze achtergrond als advieskantoor.

Het is leuk om te zien met hoeveel inzet de kinderen

het Fix je Risk-spel spelen. Het lesprogramma wijst zich

eigenlijk vanzelf. We hebben het allemaal druk, maar

tijd hoeft geen obstakel te zijn. Dus ik zou willen zeggen:

doe mee, probeer het gewoon een keer en je zult

zien hoe leuk en leerzaam het les geven is.”

‘Geldles geven: leuk,

leerzaam én verrijkend’

STERK OPENEN

Theo Rabout is directeur-eigenaar van Rabout & Partners

uit IJzendijke. Hij geeft een hele mooie omschrijving

van zijn kantoor: “Wij zijn in Zeeuws-Vlaanderen

een van de weinige spelers die nog het complete pakket

bieden met een gezicht aan de voorkant.”

Ook Rabout geeft al jaren met veel plezier verzekeringsles

tijdens de Week van het geld. “Ik ben het op een

gegeven moment gewoon gaan doen. Mijn kinderen zaten

inmiddels zelf op school. En onder meer vanuit Adfiz

werd opgeroepen om in de Week van het geld voor

de klas te gaan staan. In mijn vrije tijd ben ik voetbaltrainer,

dus onderwijzen zit ook wel een beetje in mij.

“Als je het kinderen vraagt, vinden ze verzekeren

maar saai. Maar als je laat zien waar verzekeren werkelijk

om draait, bijvoorbeeld je huis brandt af maar wordt

dankzij de verzekering herbouwd, wordt verzekeren ineens

boeiend. Ik vind het ook het belangrijk dat kinderen

gevoel krijgen voor de solidariteitsgedachte achter verzekeren.

In deze tijd van polarisatie kan dat geen kwaad.

“Belangrijk is om de groep aan te voelen. Als ik zie

dat een groep vooral uit jongens bestaat die een voetbalshirt

dragen, begin ik over de benen van Ronaldo en

voor hoeveel die verzekerd zijn. Bestaat de groep vooral

uit meisje, begin ik over een bekende popster die hen

aanspreekt.

“Zorg voor een sterke opening. Verplaats je in de

gedachtenwereld van de kinderen, gebruik geen dure

woorden. Voor de rest is het lesgeven vooral heel erg

leuk.

“In ons vak vervelen we ons niet, het is altijd druk.

Maar als je eenmaal de les in de vingers hebt, is het qua

tijd goed te doen. Je draagt bij aan een leefbare samenleving.

En misschien maken we af en toe iemand warm

voor ons vak. Daar plukken we dan later de vruchten

van.”

BEWUSTWORDING

Boris Boon (Cournot Adviseurs, Zevenbergen) staat al

ongeveer tien jaar voor de klas namens de Stichting LEF.

Sinds een jaar of drie heeft hij ook zitting in het stichtingsbestuur.

Evelien Fiere (Geerts Adviesgroep, links):

‘Spreek de taal van de kinderen.’

SPECIAL MAART 2023 VVP | 21


FINANCIEEL VITAAL

Theo Rabout (Rabout & Partners):

‘Voel de groep aan.’

drijft hen, wat is de werkelijke vraag achter de financiële

vraag. Ik heb geen oordeel over de uiteindelijke keuzes

die iemand maakt, maar vind het wel belangrijk dat

die keuzes bewust worden gemaakt. Dat is precies wat

ik de studenten (Stichting LEF richt zich op het mbo,

red.) wil bijbrengen: hoe vroeger je bewust je pad kiest,

hoe verder je komt met wie of wat je wilt zijn.”

ELK JAAR MEER LESSEN

Stichting LEF is sinds de oprichting elk jaar gegroeid.

Deze groei is ook door corona – toen lessen online gegeven

werden - niet geremd. Nieuwe gastdocenten zijn

dan ook altijd welkom. Speciaal zoekt LEF nog adviseurs

in Limburg, Zeeland en Friesland/Groningen.

Gastdocenten bepalen zelf in welke regio en hoe

vaak ze voor de klas willen staan, met een minimum

van twee keer per jaar. Het projectbureau van Stichting

LEF werft in het mbo en zoekt er vervolgens gastdocenten

bij. In principe staat men als duo voor de klas. Boon

vertelt dat hij het “zeker in het begin erg prettig vond

om de lessen niet alleen te hoeven geven. Inmiddels

weet ik van de hoed en de rand. Maar dan nog blijft het

leuk om de lessen samen met iemand anders te doen.

En het is ook heel fijn om ervaringen te kunnen delen”.

Het programma bestaat uit drie lessen. Boon: “De

eerste les behandelt hoe je geldzaken op orde te brengen

en te houden. Les twee gaat over hoe je je geld uitgeeft

en welke verleidingen er zijn. De derde les gaat

over hoe je je geld verdient.” Het lesprogramma is onlangs

vernieuwd, in de zin dat nóg meer interactiviteit

is ingebouwd. Het programma laat nadrukkelijk

ook ruimte voor eigen inbreng. Want de lessen moeten

vooral leven.

Boon: “Tijdens een financiële opleiding die ik volgde,

stond er ineens iemand letterlijk op om aandacht te

vragen voor de Stichting LEF. Hij zei ook dat gastdocenten

werden gezocht. Ik had al ervaring met het begeleiden

van sporters. Voor een groep staan, leek mij een

mooie nieuwe uitdaging.

“In mijn werk als financieel adviseur probeer ik altijd

verder te kijken dan sec de financiën. Ik ga graag

het gesprek met mijn klanten aan over het leven, wat

‘Er bestaan meer

leefwerelden dan

alleen de jouwe’

ANDER SPEELVELD

Boon is ervan overtuigd dat de lessen effect sorteren, al

laat zich dat moeilijk meten. “Ik had een keer een meisje

in de klas waarvan ik dacht dat ze totaal niet geïnteresseerd

was. Maar na afloop kwam ze naar mij toe en

bleek ze de lessen juist heel goed te hebben opgepakt.

En weet je, al zou maar één iemand iets aan mijn lessen

hebben, dan ben ik gelukkig.”

Boon noemt het belangrijk om te beseffen dat de

achtergrond van de studenten een heel andere is dan

van de gemiddelde klant van de financieel adviseur.

“Soms hebben studenten echt problemen met geld

meegemaakt. Tot aan huisuitzetting toe. Dat is een heel

ander speelveld dan de klant die een hypotheek wenst.

Het lesgeven brengt mij dus bij mensen met een heel

andere, niet altijd vrolijke achtergrond. Maar ook in die

zin vind ik het gastdocentschap enorm verrijkend: je

gaat zien dat er meer leefwerelden bestaan dan alleen

de jouwe.” n

22 | VVP SPECIAL MAART 2023


FINANCIEEL VITAAL

ONZE SAMENLEVING DIGITALISEERT IN

SNELTREINVAART. ZORGDECLARATIES

DIENEN WE IN VIA EEN APP, BELANGRIJKE

DOCUMENTEN VOORZIEN WE VAN

EEN DIGITALE HANDTEKENING, ONZE

WINKELAANKOPEN EN BANKIEREN DOEN

WE VIA HET INTERNET EN SINDS KORT

KUNNEN WE IN HET OV INCHECKEN MET

ONZE PINPAS. VOOR VELEN IS DIT DE

NORMAALSTE ZAAK VAN DE WERELD.

MAAR ER IS EEN GROEP MENSEN

WAARVOOR DIT NIET GELDT EN DIE

HIER GROTE MOEITE MEE HEEFT. OF

ERGER NOG: DIE DOOR DE TOENEMENDE

DIGITALISERING VAN DE SAMENLEVING

BUITEN DE BOOT DREIGT TE VALLEN.

TEKST ENNO WIERTSEMA, DIRECTEUR ADFIZ

‘Lokaal advieskantoor

cruciaal voor

financiële vitaliteit’

Het is daarom ook goed dat de problemen

die deze groep hiervan ondervindt uitvoerig

in kaart worden gebracht. Zo presenteerde

DNB onlangs de uitkomsten van

een studie naar de digitalisering van het

betalingsverkeer. Daaruit blijkt dat ruim

achttien procent van de volwassen Nederlanders (2,6

miljoen mensen) niet in staat is om zelf al hun bank- en

betaalzaken te regelen. Het gaat daarbij om groepen als

mensen met een beperking, ouderen en mensen met

lage digitale vaardigheden. Wat de impact van dat laatste

is (beperkte digitale vaardigheden), was onderwerp

van een – ook onlangs gepresenteerd – AFM-rapport.

Daaruit blijkt dat gemiddeld genomen zestien procent

van de Nederlanders niet over de digitale basisvaardigheden

beschikt die nodig zijn om mee te komen in

onze maatschappij. Dat zijn zorgelijke ontwikkelingen.

Ook als het gaat om zaken als de toegang tot financiële

diensten en producten.

24 | VVP SPECIAL MAART 2023


OPINIE

Informeren of

adviseren?

Begrijp me niet verkeerd, dat er vol ingezet wordt op

de digitalisering, automatisering of robotisering van

tijdrovende, nauwkeurige, precaire en eenvoudige – of

juist ingewikkelde – werkzaamheden is een goede ontwikkeling.

Het helpt de financieel dienstverlener bij

het optimaal bedienen van en aandacht geven aan zijn

klant. Daarnaast komt het tegemoet aan de wens van

de overgrote groep klanten die financiële zaken, zoals

het online openen van een rekening, het aanmelden

van een schade of het volgen van de voortgang voor

het bereiken van gestelde financiële doelen wel zelf

willen én kunnen regelen. Maar wat we dus niet uit

het oog mogen verliezen, is dat we die mate van zelfredzaamheid

niet van iedereen kunnen verwachten.

“Zelfredzaamheid is een illusie”, zei Nationale Ombudsman

Reinier van Zutphen daarover enkele jaren geleden

in het Adfiz Magazine, doelend op de minder weerbare

burgers.

DOENVERMOGEN

Dat de (zelf)redzaamheid van burgers schromelijk overschat

wordt, heeft hét adviesorgaan van de overheid,

de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

(WRR), vijf jaar geleden ook al aangetoond. “Kennis alleen

is niet genoeg voor redzaamheid”, schreef de WRR

in het baanbrekende rapport ‘Weten is nog geen doen’.

Want zelfredzaamheid vraagt niet alleen om denkvermogen,

maar ook om doenvermogen. Daarbij past dat

er vroegtijdig en persoonlijk contact wordt gezocht met

de consument. Desondanks blijft de overheid inzetten

op meer informatie, slimme kiesomgevingen, robotisering

en kunstmatige intelligentie. En is het aantal

bankfilialen sinds de verschijning van het WRR-rapport

gedaald van ruim 1.600 naar ruim 400, een daling van

75 procent.

Dé beroepsgroep die consumenten wel bij de hand

neemt, helpt en motiveert om gewenst gedrag vol te

houden is de financieel adviseur. Zij gaan nog het gesprek

aan met klanten. Financieel adviseurs zijn met

7.750 vestigingen dan ook nog altijd prominent lokaal

aanwezig in de regio’s. Bovendien is het financieel advieskantoor

vaak stevig verankerd in gemeenschappen

door sponsoring van het verenigingsleven. Daarmee

houden ze advies binnen bereik. En dat is cruciaal voor

financiële vitaliteit.

BIJDRAGE AAN GELUK

Onderzoek na onderzoek toont aan dat het de financieel

adviseur is die mensen in beweging zet. De HAN vatte

vorig jaar al die onderzoeken samen en concludeerde

dat advies bijdraagt aan onder meer: ruimere buffers,

meer sparen voor de toekomst grip op financiën, realisatie

van financiële en persoonlijke doelen, financiële

zekerheid, goede nachtrust en per saldo zelfs meer geluk.

Onderzoekers van de Erasmus Universiteit becijferden

zelfs dat het effect van het gebruik van een financieel

adviseur op het geluk van huishoudens vergelijkbaar

is met het effect van ongeveer 10-20.000 euro extra

bruto gezinskomen. En toch is de toegang tot advies

de laatste jaren ernstig verslechterd.

Als de sector, de overheid en de samenleving als

geheel financiële vitaliteit echt belangrijk vinden, dan

moet het gesprek niet alleen gaan over informatie en

online tools, maar ook, of vooral, over hoe de adviseur in

staat kan worden gesteld om alle consumenten te helpen.

n

SPECIAL MAART 2023 VVP | 25


FINANCIEEL VITAAL

DE HAUSSE OP DE HUIZENMARKT IS VOORBIJ. ROY VAN DREUMEL

VAN DE HYPOTHEEKSHOP ALPHEN AAN DEN RIJN LEGT UIT HOE

HIJ ZICH INSTELT OP ANDERE TIJDEN. IN PLAATS VAN EENMALIG

EEN HYPOTHEEK TE VERZORGEN, WIL HIJ DE KLANT BIJ DE HAND

NEMEN EN ADVIESPARTNER VOOR DE TOEKOMST WORDEN.

Ga je onder een brug

slapen als je arbeidsongeschikt

wordt?

TEKST LINDA WELTHER | BEELD THAMAR ESVELD

Sinds ruim een half jaar brengt De Hypotheekshop

Alphen aan den Rijn van alle

klanten het netto besteedbaar inkomen

in kaart. Wie een hypotheek nodig heeft,

wordt beleefd verzocht om niet alleen de inkomensgegevens

maar ook het globale uitgavenpatroon

te noteren. Tot aan vakanties, restaurantbezoek

en aanschaf van kleding toe.

Deze manier van werken geeft zowel de adviseur als

de klant een veel beter inzicht in diens financiële situatie,

legt Roy van Dreumel, eigenaar van de Alphense

vestiging uit. “Het vraagt wel meer inspanningen van

klanten: ze moeten een hele lijst invullen. Maar het

voordeel is dat ze veel beter zien waar ze aan toe zijn.

Soms zien we dan bijvoorbeeld dat er netto veel meer

overblijft dan mensen zelf dachten. Maar het gebeurt

ook dat een klant keurig aan de GHF-norm van de geldverstrekker

voldoet en dat wij toch zeggen: doe het

maar niet. Of: je kunt het wel betalen maar dan moet je

je paard opgeven, of je kunt nog maar een keer per jaar

op vakantie.”

Voor de adviseurs zelf betekent deze werkwijze

eveneens een forse tijdsinvestering. Van Dreumel:

“Maar het heeft óók als logisch gevolg dat de klant ons

meer als partner voor de toekomst gaat zien. En dat is in

deze tijd niet onbelangrijk. De hypotheekmarkt neemt

af, alle seinen staan op rood. Ik verwacht geen crisis zoals

in 2008, maar wel een terugval in de vraag van zo’n

dertig procent. Dat betekent dat we ons moeten richten

op meer takken van sport.”

ECHT HELPEN

Roy van Dreumel zit zo’n twintig jaar in het adviesvak.

Hij begon als schadebehandelaar bij een lokale tussenpersoon

in Gouda. “Ik deed alles: van een aansprakelijkheidsschade

van vijf euro tot een afgebrande woonboerderij

van twee miljoen euro. Maar ik zag me daar

niet tot mijn pensioen blijven.”

Bij een andere werkgever, Univé, kwam hij in aanraking

met het hypotheekvak. “Dat trok me enorm aan. Je

leert de klant veel beter kennen, omdat je een uitgebreider

contact hebt dan bij een inboedel- of aansprakelijkheidsverzekering.

Je kunt echt iemand helpen.”

Na wat omzwervingen langs andere werkgevers

kocht Van Dreumel zich drieënhalf jaar geleden in in

het Alphense werkgebied van De Hypotheekshop. La-

26 | VVP SPECIAL MAART 2023


FINANCIEEL VITAAL

ter kwamen daar de vestigingen Boskoop en Bodegraven

bij. Hij heeft twee adviseurs en een assistente in

dienst. “Ik zie me hier voorlopig wel blijven. Maar ik ben

from scratch begonnen, ik heb alleen een werkgebied

gekocht zonder klantportefeuille. Dat betekent dat ik in

crisistijd nergens op kan terugvallen.”

Vandaar dat advies op netto besteedbaar inkomen.

“Als de hypotheek van een klant is gesloten, gaan we

daar de komende twintig jaar nauwelijks meer wat aan

veranderen. Mensen blijven voorlopig zitten. Ook de

oversluitmarkt is verdwenen. Dus ik denk dat wij heel

actief moeten worden in de ‘erbij’-situaties. Dat zijn allereerst

de arbeidsongeschiktheids- en overlijdensrisicoverzekeringen.

Maar ook vermogensplanning, daar

zijn we al mee bezig. En inboedel-, aansprakelijkheidsen

rechtsbijstandsverzekeringen. Daarvoor heb ik Van

Dreumel Financieel Advies opgericht.” Hij wijst naar

een deur verderop.

SCENARIO’S

Woonlastenbescherming en ORV adviseren zijn voor

Van Dreumel vooral een kwestie van toekomstscenario’s

onder de aandacht brengen. “Ik vraag in elk adviesgesprek:

waar ga je wonen als je arbeidsongeschikt

‘Netto besteedbaar

inkomen geeft klanten

veel beter inzicht

in hun situatie’

raakt? Of als een van jullie overlijdt? Ga je dan onder

een brug slapen? Dan zie je ze schrikken. Dat werkt.”

Verzekeraars benadrukken steeds vaker dat huurders

ook een ORV zouden moeten afsluiten. Van Dreumel

is het daar hartgrondig mee eens. “Stel, je betaalt

1.200 euro per maand en een van de partners overlijdt.

Sociale huurwoningen zijn niet te krijgen. Dan heb je

een dubbel probleem. Huurders zouden veel vaker financieel

advies moeten vragen.”

Wel is Van Dreumel blij dat de ORV bij hypotheken

niet meer verplicht is. “Verzekeren is een recht. Of het

verstandig is om het niet te doen, is een andere vraag.

SPECIAL MAART 2023 VVP | 27


FINANCIEEL VITAAL

had ik een jong stel hier. De vrouw, 23 jaar, had kanker

gehad. Ze was nog geen vijf jaar schoon. Het koppel

kreeg dus alleen een ORV op het leven van de man, niet

op het hare. Maar betekent dat dan dat ze niet op zichzelf

mogen wonen? Een huurhuis zouden ze met hun

inkomen zeker niet krijgen. Dus we hebben geagendeerd

dat we hier over een paar jaar weer naar gaan kijken.

En dat ze in de tussentijd een spaarbuffertje aanleggen

voor het geval dat zij eerder overlijdt, en hij het

huis niet direct kan verkopen.”

Roy van Dreumel:

‘Heel actief worden in

de ‘erbij’-situaties.’

Ik denk dat goede adviseurs in 95 procent van de gevallen

nog steeds ORV’s afsluiten. Maar met de verplichting

sloten we grote groepen mensen met een gebrek

uit van de hypotheekmarkt. Vorige week bijvoorbeeld

PRAKTIJKTIPS VAN ROY VAN DREUMEL

• Schrijf als adviseur drie scenario’s eens helemaal uit, van een

gezin waarvan het inkomen achteruitgaat. Door overlijden,

arbeidsongeschiktheid, of een andere oorzaak. Wat gebeurt

er dan met het netto inkomen? Schrijf dat uit en je hebt een

mooi praatstuk bij het adviesgesprek.

• Vergelijk je aanbieders goed. Lees hun voorwaarden. En

vraag de account manager om de verschillen tussen hun product

en dat van de concurrent. Het is beter dat je vijf producten

verkoopt en daarvan alles weet, dan dat je alles levert en

nergens wat van weet. Klanten die de goedkoopste oplossing

willen, gaan wel naar Independer.

VASTE FEE

Van Dreumel hanteert bij voorkeur een vaste fee als

hij een hypotheek of woonlastenbeschermer verzorgt.

Daarnaast probeert hij met elke klant een beheerabonnement

af te sluiten. “De AOV is het enige product

waar onderhoud aan moet plaatsvinden. Vaak past het

na drie jaar al niet meer. Daarom wil ik elke drie jaar

met de klant om de tafel om te kijken of alles nog goed

loopt, en of de verzekering misschien moet worden verhoogd.”

En dat is nodig. “Neem nou die klant van mij die in

het tweede jaar van haar arbeidsongeschiktheid zit. Ze

heeft een verzekering lopen bij TAF, die gaat binnenkort

uitkeren. Hoe beroerd de situatie van mevrouw ook is,

ze krijgt straks een aanvulling tot negentig procent van

haar laatste inkomen. Haar salaris was kortgeleden nog

aanzienlijk gestegen en die verhoging hebben we gelukkig

door kunnen voeren. De polis pakt daarmee zelfs

gunstiger uit dan we destijds gedacht hadden.”

STOP MET WIA-VOLGEND

Bij het afsluiten van een woonlastenverzekering krijgt

Van Dreumel wel eens de vraag van klanten of ze alles

wel moeten invullen. Of het niet handiger is om te verzwijgen

dat ze een paar jaar geleden ziek zijn geweest.

“Daar ben ik helder over: dan heeft een verzekering

geen nut. Want op het moment dat je de verzekering

nodig hebt, gaan ze spitten in je dossier. Medische gegevens

gaan tegenwoordig rechtstreeks naar de verzekeraar,

dus ik krijg ze niet meer te zien, maar ik raad klanten

altijd aan om eerlijk te zijn.”

Van Dreumel vindt wel dat de inkomensbeschermers

qua prijs en voorwaarden verbeterd kunnen worden.

“Als iemand zijn beroep niet meer kan uitvoeren,

moet hij een uitkering krijgen. Stop met die WIA-volgende

producten. Ik heb ooit eens meegelopen bij een

verzekeraar waar iedereen die arbeidsongeschikt raakte

maar parkeerwacht moest worden. Het UWV generaliseert

heel erg met zijn WIA, daar hebben we kennelijk

voor gekozen in dit land, maar als verzekeraar kun je

toch bedenken dat zulke producten niet meer van deze

tijd zijn.” n

28 | VVP SPECIAL MAART 2023


FINANCIEEL VITAAL

‘Faciliteer als

organisatie medewerkers

in hun

geluksbeleving.’

Waarom zetten we

een andere pet op als

het gaat om werk?

ONLANGS WERD MIJN MOEDER 85 JAAR. EEN PRACHTIGE LEEFTIJD VOOR EEN PRACHTIGE

VROUW. ZE HEEFT VEEL MEEGEMAAKT IN HAAR LEVEN. VAN OORLOG TOT EMIGRATIE, VAN

HUISMOEDEREN TOT HERINTREDEN, VAN HET VERLIEZEN VAN HAAR ALLERLIEFSTEN TOT

HET KRIJGEN VAN KLEINKINDEREN. HET BELANGRIJKSTE DOEL IN HAAR LEVEN IS – ZOALS

ZE ZELF ZEGT – ER TE ZIJN VOOR HAAR FAMILIE EN VRIENDEN. ERVOOR TE ZORGEN DAT ZIJ

ZICH VEILIG EN GELUKKIG VOELEN, DAT ZIJ ZICH KUNNEN ONTWIKKELEN EN HET BESTE UIT

ZICHZELF KUNNEN HALEN. DAT ZE GEZOND ZIJN EN DE WERELD AANKUNNEN. MET ELKAAR.

TEKST KIM CRAMER | BEELD JANIEK DAM

30 | VVP SPECIAL MAART 2023


FINANCIEEL VITAAL

Zelf ben ik ook moeder. Ik herken deze motivatie.

En hoewel ik misschien iets meer

professionele ambities heb dan zij had of

ooit heeft kunnen nastreven, zou ik alles uit

mijn handen laten vallen zodra een geliefde

mijn extra zorg en aandacht nodig heeft. Ik

denk dat iedere moeder, iedere vader, ieder mens met

familie en vrienden hetzelfde wenst: geluk, gezondheid

en veiligheid voor de mensen om ons heen, vrijheid om

te ontwikkelen en fijne relaties met elkaar.

Gek toch dat we een andere pet opzetten als het

gaat om werk.

Op het werk lijken we veel minder bezig te zijn met

het geluk, de gezondheid en de veiligheid van onze

mensen. En met de autonomie om zichzelf en hun ideeën

te ontwikkelen, in een prettige samenwerking met

collega’s. Je zult het hopelijk niet herkennen in je eigen

werkomgeving, maar in veel organisaties is het slecht

gesteld met het geluk van de medewerkers. Zij voelen

zich ontevreden, niet gewaardeerd, niet gemotiveerd en

ervaren een hoge werkdruk en stress. Factoren die met

elkaar samenhangen en vaak leiden tot uitval. Op basis

van de laatste cijfers uit de kwartaalenquête ziekteverzuim

en de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden

(NEA) van CBS en TNO, concludeert het CBS dat het ziekteverzuim

nog nooit eerder zo hoog is geweest als nu.

Gemiddeld 6,3 procent van de werknemers van bedrijven

en overheid is ziek. Het percentage ligt hoger dan

in de corona-jaren (hoewel corona nog wel een deel van

het verzuim verklaart). Na griep of verkoudheid zijn

psychische klachten, overspannenheid en burn out de

grootste oorzaken. Arbodiensten, coaches en zorgmedewerkers

kunnen het groeiend aantal zieke mensen niet

aan. Sterker nog, in de gezondheids- en welzijnsbranche

is het ziekteverzuim het hoogst: gemiddeld 8,9 procent.

ALLE HENS AAN DEK

Hoe kan het toch dat we de werkomgeving zo hebben

ingericht (of juist uitgekleed) dat we het geluk en de

gezondheid ondergeschikt hebben gemaakt aan… Ja,

aan wat? Aan omzet, efficiency, de belangen van aandeelhouders?

Hoe dan ook, zelfs als dat de doelstellingen

van een organisatie zijn, zou men er goed aan doen

het werkgeluk van medewerkers hoog in het vaandel te

hebben staan. Er zijn immers veel economische voordelen

van gelukkige werknemers voor organisaties, zo is

inmiddels gebleken uit allerlei onderzoek.

• gelukkige medewerkers zijn productiever;

• gelukkige medewerkers zijn creatiever;

• gelukkige medewerkers werken beter samen;

• gelukkige medewerkers leveren betere prestaties;

• gelukkige medewerkers zorgen voor een hogere

klanttevredenheid;

‘Geluk, gezondheid

en veiligheid voor de

mensen om ons

heen, vrijheid om te

ontwikkelen en fijne

relaties met elkaar’

• gelukkige medewerkers blijven langer bij de werkgever;

• gelukkige medewerkers zijn ambassadeurs en trekken

mensen aan;

• gelukkige medewerkers ervaren minder stress en

worden minder snel ziek.

Kortom, een gelukkige workforce is een enorme pré voor

iedere organisatie. Het levert veel op en bespaart kosten.

Maar er is nog iets anders. De meeste organisaties staan

voor de uitdaging te transformeren richting een duurzame

toekomst. Zich voor te bereiden op de regeneratieve

economie van de 21e eeuw, die andere eisen stelt aan de

manier waarop we met het welzijn van mens en planeet

omgaan. In zo’n transformatie is het alle hens aan

dek. Als mensen zich niet prettig voelen, is het moeilijk

ze warm te krijgen voor verandering. Organisaties in

transitie kunnen het zich helemaal niet veroorloven om

medewerkers te verliezen aan stress en burn outs.

WERKGELUK

Gelukkig is er al geruime tijd groeiende aandacht voor

werkgeluk en positieve cultuurvorming. Er is onderzoek

dat aanwijzingen geeft hoe werkgeluk te bereiken

is. Het is geen mysterie. Organisaties kunnen investeren

in maatregelen die bijdragen aan een gelukkiger en

gezonder werkleven. Hieronder een opsomming van de

belangrijkste factoren van werkgeluk en manieren hoe

het te stimuleren.

Werknemers die een sterk gevoel van verbondenheid

ervaren met hun collega’s en werkgever, ervaren

een hoger werkgeluk. Promoot daarom de mogelijkheden

voor sociaal contact, door tijd vrij te maken voor

(niet-taakgerichte) ontmoetingen. Juist in dit tijdperk

van hybride werken is het extra belangrijk de verbin-

SPECIAL MAART 2023 VVP | 31


FINANCIEEL VITAAL

Licht, lucht, groen in je werkomgeving: Edge Olympic Amsterdam.

ding expliciet op te zoeken en meetings niet steeds

te beperken tot functionele, efficiënte vergaderingen.

Maak ruimte voor verbinding en plezier!

Werknemers die het gevoel hebben dat ze betekenisvol

werk doen en een positieve impact hebben, rapporteren

een hogere tevredenheid en geluk op het werk. Investeer

in het samen definiëren van de purpose van de

organisatie en het team. Waarom doen we eigenlijk wat

we doen? Wat heeft de wereld daar aan? Welke uitdagingen

helpen wij oplossen? Met elkaar de dialoog aangaan

over deze vragen helpt de organisatie en teams

een toekomstgerichte missie vast te leggen waardoor

mensen weten waarvoor zij dagelijks hun bed uitkomen

en aan de slag gaan.

Werknemers die uitdaging ervaren in hun werk en

de mogelijkheid hebben om te groeien en te leren, rapporteren

ook een hogere tevredenheid en geluk op het

werk. Geef mensen de ruimte voor ‘mastery’, het onder

de knie krijgen van skills op basis van hun talenten

en interesses. Investeer in opleidingen, ‘learning on

the job’ en zelfs - als je een stap verder durft te gaan - in

leerervaringen die niet per se met de taakomschrijving

te maken hebben. Verdiep je in de hobby’s van medewerkers.

Misschien is er wel een geweldige fotograaf,

schrijver, sporter of muzikant in het team, die er blij van

worden zich op dat vlak verder te ontwikkelen en iets

voor de organisatie te kunnen betekenen.

Werknemers die autonomie hebben over hun taken en

doelen, zijn gelukkiger op het werk. Leg de verantwoordelijkheid

en het mandaat om beslissingen te nemen

‘zo laag mogelijk’ op de werkvloer. Natuurlijk kun je

niet elk besluit aan iedere medewerker overlaten, maar

vaak hebben werknemers een beter idee over wat het

beste is voor de klant, de collega of de taakuitvoering

dan degenen die daar verder vanaf staan. Leg niet topdown

op, maar geef de controle om zelf te beslissen, zodat

medewerkers met hun directe collega’s ideeën en

beleid kunnen voorstellen en vormgeven.

32 | VVP SPECIAL MAART 2023


FINANCIEEL VITAAL

Een gezonde werk-privé balans is ook belangrijk voor

werkgeluk. Werknemers die het gevoel hebben dat ze

voldoende tijd hebben voor zichzelf en hun privéleven,

zijn meer tevreden en gelukkiger. In veel organisaties

is tegenwoordig geen sprake meer van vaste werktijden

en -locaties, wat de grenzen tussen werk en privé

- versterkt door hybride werkvormen - doet vervagen.

In dat geval is het extra belangrijk om oog te hebben

voor de balans tussen inspanning en ontspanning. Rustruimtes

en de mogelijkheid om te sporten op het werk

zijn voorbeelden van manieren om hieraan gehoor te

geven. Maar andersom gebeurt ook. Sommige organisaties

maken de grenzen juist geforceerd helder door

bijvoorbeeld na kantoortijd geen toegang te geven tot

mail- en dataservers, zodat medewerkers ‘s avonds en

in het weekend ontmoedigd worden om door te werken.

In hoeverre dit autonomie geeft, is de vraag, maar

het is wel een poging om werknemers te beschermen

tegen een te hoge prestatiedruk en het gevoel ‘always

on’ te moeten zijn.

Tot slot, maar zeker ook belangrijk is een gezonde

fysieke werkomgeving, met aandacht voor vitaliteit. Een

werkplek met een goede licht- en luchtkwaliteit, statafels,

verschillende werkplekken voor verschillende taken

en doelen. Een plek waar mensen worden gestimuleerd

de trap te nemen in plaats van de lift, gezond te

eten en te drinken. Denk ook aan stoelmassages, de eerder

genoemde sportmogelijkheden, watertaps en gratis

fruit. Allemaal maatregelen in de fysieke omgeving die

medewerkers helpen gezond en vitaal te zijn.

BEWUST POSITIEF GEDRAG

Ik hoor je denken: is het echt nodig om medewerkers

zo in de watten te leggen? Is dat wel de verantwoordelijkheid

van de werkgever? En de medewerker zelf dan?

Hoeft die zich niet in te spannen voor het eigen geluk?

Natuurlijk wel. Er is veel dat individuen en teams zelf

kunnen doen om het geluk op de werkvloer te vergroten.

Sterker nog, zich afhankelijk opstellen van ‘de baas’

is een slecht idee. Elkaar bewust begroeten en gedagzeggen,

samen lunchen of een wandeling maken, kennis

uitwisselen en je eigen skills ontwikkelen, het zijn

voorbeelden van kleine positieve dingen die je zelf kunt

doen. Bewust positief gedrag dat sterk bijdraagt aan het

geluksgevoel.

Kim Cramer: ‘Gelukkige mensen zijn beter in

staat voor zichzelf en hun naasten te zorgen.’

KIM CRAMER

Kim Cramer is ‘Emotive Transformer’ en helpt organisaties in

transitie om hun mensen te inspireren en positief gedrag te

activeren richting een duurzame toekomst. Eén van haar persoonlijke

drijfveren om impact agency BR-ND People te beginnen,

was de menselijkheid centraal te stellen in business en

een verschil te maken in de manier waarop mensen met elkaar

en hun omgeving omgaan. Hoe gaan we om met degenen die

voor ons belangrijk zijn? Hoe gaan we om met onze home planet?

Met BR-ND People helpt zij organisaties met strategie- en

cultuurontwikkeling voor positieve impact. Gelukkige, betrokken

medewerkers zijn daarin essentieel.

FACILITEREN

Toch is het om alle eerder genoemde redenen verstandig

om als organisatie de medewerkers te faciliteren

in hun geluksbeleving. Het heeft immers een uiteindelijk

effect op de resultaten. En het is ook voor de maatschappij

als geheel belangrijk. Mensen spenderen een

groot deel van hun leven aan werk. Het is vaak een belangrijk

onderdeel van onze identiteit en we brengen

veel tijd door op de werkvloer met onze collega’s. Bij een

fulltime job van veertig uur per week en een loopbaan

van veertig jaar is dat al gauw tachtig- tot negentigduizend

uur. Wat heeft een persoon, een organisatie en de

samenleving eraan als die tijd niet florerend wordt besteed?

Bovendien – ook heel belangrijk – werknemers

hebben vaak zorgtaken voor andere generaties: ouders

die niet (meer) werken en kinderen die (nog) opgevoed

worden. Gelukkige mensen zijn beter in staat voor zichzelf

en hun naasten te zorgen.

Dus… zou het niet de intrinsieke motivatie van elke

werkgever en manager moeten zijn, om gelukkige medewerkers

te hebben? Net zoals het voor mijn moeder

– en alle ouders met haar – een intrinsieke motivatie is

om het geluk van haar kinderen en kleinkinderen voorop

te stellen? n

SPECIAL MAART 2023 VVP | 33


FINANCIEEL VITAAL

Adviesalerts!

financiële fitheid

FINANCIEEL ADVISEURS KIJKEN STEEDS BREDER

NAAR DE FINANCIËLE FITHEID VAN HUN KLANTEN.

EEN GOEDE ONTWIKKELING NATUURLIJK,

HELEMAAL OMDAT ER NOG BEST VEEL

ZENDELINGENWERK TE DOEN IS BIJVOORBEELD

ONDER HUURDERS. ZOALS GEWOON IN VVP-

SPECIALS EN -KATERNS WEER EEN AANTAL

ADVIESALERTS!.

TEKST TOON BERENDSEN

Onderzoek in opdracht van Scildon

door Bierhaalder en De Jong in 2020

toonde aan dat bijna 70 procent van

de huurders geen overlijdensriscoverzekering

bezit. Later onderzoek

door TAF kwam zelfs tot de conclusie

dat maar vijf procent van de huurders zo’n polis afgesloten

heeft. TAF: “Waar kopers vaker de noodzaak

van een ORV zien, omdat dit bij het hypotheekgesprek

ter sprake komt, is er bij huurders vaker geen besef dat

het betalen van de huur in gevaar kan komen door het

overlijden van een van de kostwinners. Sterker nog: 31

procent van de huurders zonder ORV geeft juist het feit

dat ze in een huurwoning wonen, als reden aan waarom

ze vinden dat ze geen ORV nodig hebben.”

34 | VVP SPECIAL MAART 2023


FINANCIEEL VITAAL

Naast het feit dat er (liever) niet over overlijden wordt

nagedacht en het ontbreken van kennis over de ORV,

vormt de prijsperceptie een drempel. TAF: “Ruim de

helft van de mensen zonder ORV, blijkt de maandelijkse

premielasten van zo’n verzekering te overschatten. Als

reden waarom zij geen ORV hebben, geeft 20 procent

aan dat het te duur is en dertien procent dat er geen

geld voor is. Blijven deze redenen nog overeind als zij

zouden weten wat de daadwerkelijke premie is?”

Inmiddels komen er ORV’s speciaal voor huurders

op de markt. Maar de grootste uitdaging lijkt dus vooral

het vergroten van het bewustzijn bij huurders, waarbij

niet alleen het belang maar ook product en premie

duidelijk moeten worden uitgelegd. Iets dat ook andere

doelgroepen geldt en waar de financieel adviseur nadrukkelijk

zijn rol kan en ook gewoon moet pakken.

STEEDS BELANGRIJKER

ORV en inkomensbescherming kwamen voorheen vooral

aan bod in het hypotheekadviesgesprek. Bureau DFO,

dat jaarlijks de waardering meet van het intermediair

met betrekking tot verzekeraars die overlijdensrisicoverzekeringen

voeren, ziet dat “langzaam maar zeker

ook de andere motieven om deze verzekering onder de

aandacht te brengen, zoals in het kader van nabestaandenregeling,

voogdij, alimentatie en in de zakelijke sfeer

compagnonsverzekering, steeds belangrijker worden”.

ZZP’ers zijn en blijven ook een interessante doelgroep.

Hera Life en BNP Paribas Cardif introduceerden

enige tijd geleden Hera Zelfverzekerd. De verzekering

biedt een eenmalige uitkering van naar keuze tussen

de 35.000 en 200.000 euro wanneer een zelfstandige

een lichamelijke functie verliest. De ontwikkelaars: “De

verzekering is met name geschikt voor zelfstandigen

die niet willen betalen voor een AOV, maar wel behoefte

hebben aan een vangnetoplossing. En voor ondernemers

die al een AOV hebben of deelnemen aan een

broodfonds, maar graag wat extra zekerheid en bescherming

wensen.”

‘Fors risico op te laag

verzekerd bedrag

oude ORV’s’

FINANCIËLE GEZONDHEIDSCHECK

Personal benefits, worksite marketing, het zijn begrippen

die een beetje op de achtergrond zijn geraakt. Maar

ze zullen alleen maar belangrijker worden, nu de hervorming

van het pensioenstelsel er aan komt. Een goede

begeleiding door de financieel adviseur bij het maken

van de juiste keuzes rond pensioen wordt cruciaal.

En die begeleiding zal vaak via de werkgever geboden

gaan worden.

Sowieso staat de financiële fitheid van werknemers

momenteel flink in de belangstelling, mede lijkt het

doordat het leven duurder is geworden. Zo werd onlangs

de Nationale Coalitie Financiële Gezondheid gelanceerd,

een samenwerkingsverband van bedrijven en

organisaties die zich willen inzetten voor de financiële

gezondheid van hun werknemers. Het Nibud ontwikkelde

in dit verband samen met Deloitte en Universiteit

Leiden de FinanciëleGezondheidsCheck. Een snelle

test van vijftien vragen, die wetenschappelijk is onderbouwd

en waarmee mensen een beeld krijgen van hun

financiële gezondheid. De tool geeft ook concrete tips

en wijst de weg naar hulpmiddelen waarmee mensen

meer grip op hun inkomsten en uitgaven kunnen krijgen.

TE LAAG VERZEKERD BEDRAG

Er is veel te doen geweest rond de zorgplicht van de adviseur

bij ORV. Daarbij ging het vooral over de vraag of

de adviseur in actie moet komen bij premiedalingen.

ORV-PREMIES BLIJVEN DALEN

Ook in 2022 daalde de ORV-premies, constateert MoneyView

in haar jongste Special Item Overlijdensrisicoverzekeringen.

Het onderzoeksbureau: “Zowel de hoogste, laagste als gemiddelde

premies zijn weer lager dan in het jaar daarvoor. De

hoogste premie daalde met 16,1 procent, wat vooral te verklaren

is door het feit dat er enkele producten met afkoopwaarde

verdwenen zijn. De gemiddelde premie voor een overlijdensrisicoverzekering

is in 2022 met 8,2 procent gedaald ten opzichte

van het jaar daarvoor. Sinds 2002 is de gemiddelde premie

voor een overlijdensrisicoverzekering met een gelijkblijvende

dekking gedaald met maar liefst 65 procent.”

De prijsconcurrentie heeft ook effect op het type product

dat nog wel wordt aangeboden. De wat duurdere ORV’s, waarbij

de klant de premiereserve terugkrijgt als de verzekering

voor de einddatum wordt beëindigd, zijn door meerdere verzekeraars

van de markt gehaald.

Volgens MoneyView is het aantal ORV-aanbieders in vijf

jaar tijd bijna gehalveerd naar twaalf. Op het hoogtepunt in

2009 waren er nog 42 aanbieders. Het bureau: “De weggezakte

vraag als gevolg van het vervallen van de verplichting bij NHG

om naast de hypotheek een ORV te sluiten en niet aflatende

concurrentie op prijs lijken debet te zijn aan deze ontwikkeling.”

SPECIAL MAART 2023 VVP | 35


FINANCIEEL VITAAL

Inmiddels is duidelijk dat dit niet eindeloos het geval is,

al helemaal niet als de adviseur zich daar niet op heeft

vastgelegd in de dienstverleningsovereenkomst. Maar

valt de adviseur ook niks te verwijten als het verzekerd

bedrag te laag blijkt? In het jongste ORV-onderzoek van

Bureau DFO onderkennen adviseurs “dat er bij veel consumenten

een fors risico is dat in het verleden afgesloten

ORV’s op dit moment een te laag verzekerd bedrag

hebben om de doelstellingen, die op het moment van

het afsluiten van de verzekering aanwezig waren, nog

volledig te kunnen realiseren op het moment dat er

sprake is van een voortijdig overlijden”.

Gelukkig blijkt uit het onderzoek ook dat “er een behoorlijk

draagvlak lijkt te bestaan voor trajecten, waarbij

verzekeraars en intermediair samenwerken bij het

attenderen van consumenten op het belang van een

ORV en het uitvoeren van onderhoud en nazorg. Een

dergelijke samenwerking kan een optie zijn om versneld

consumenten met een ORV te benaderen die zich

mogelijk niet bewust zijn van het feit, dat zij momenteel

daadwerkelijk onderverzekerd zijn”.

Sowieso past dit natuurlijk bij actief klantbeheer,

zorgplicht of niet.

DIGITAAL GEWORSTEL

Om financieel fit te zijn, moet je tegenwoordig ook

digitaal goed uit de voeten kunnen. Daar gaat het in

ieder geval steeds meer naar toe. Steeds duidelijker

wordt dat er hele groepen zijn die met die trend niet

of maar ten dele mee kunnen. In een recent rapport

schrijft DNB bijvoorbeeld dat een groot aantal Nederlanders

van achttien jaar en ouder “worstelt met de digitale

betaalwereld”.

DNB roept evenals de AFM, die rond dezelfde tijd

met een verkenning kwam, de financiële sector op om

ook de mensen die digitaal niet meekomen aan boord

te houden. Banken kwamen ook meteen met weer een

aantal nieuwe initiatieven in een ‘Commitment van

banken voor beter toegankelijk betalingsverkeer’. Helemaal

prima natuurlijk, maar ondertussen is de vraag of

‘Om financieel fit te zijn,

moet je tegenwoordig

ook digitaal goed uit de

voeten kunnen’

RELATIEBEËINDIGING

Adfiz opende eind vorig jaar een kennisdossier relatiebeëindiging,

ook toegankelijk voor niet-leden.

Adfiz: “Een relatiebeëindiging kan net zo impactvol

zijn op de financiële planning van een klant als

overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.

Toch staat het niet standaard in dat rijtje. En ook al

is het niet te verzekeren, goede afspraken en informatie

kunnen wel degelijk helpen toekomstige problemen

te voorkomen. Is het risico op relatiebeëindiging

bij jou ook nog niet altijd standaard onderwerp

van gesprek met klanten? Of vind je het lastig

om het gesprek erover te beginnen? Dan geeft het

nieuwe kennisportaal Scheiden je handvatten, tips

en tools om dat te veranderen.”

de overheid de bal toch niet te veel bij de financiële sector

legt. Want het is toch juist door de digitalisering dat

het aantal lokale bank- en andere kantoren drastisch is

verminderd? Nu zouden diezelfde partijen op de een of

andere manier weer lokaal actief moeten worden. Dat

zonder verdienmodel, want veel van de consumenten

in kwestie zijn voor de financiële sector commercieel

niet of nauwelijks interessant.

(MOBIELE) GELDLOKETTEN

Waar misschien ook nog eens onderzoek naar gedaan

kan worden, is of digitaal onhandige mensen ook mensen

zijn die sowieso moeite hebben met geldzaken. Die

correlatie zal er niet een-op-een zijn. Maar aangenomen

mag worden dat ze substantieel is. Voor mensen

die geldzaken lastig vinden, zijn er al initiatieven. Een

mooi voorbeeld is het Geldloket Amersfoort, ooit gestart

als opmaat naar een uiteindelijk niet gerealiseerde

reeks van geldloketten verspreid over het land. Startpunt

Geldzaken (Nibud), waar steeds meer partijen aan

meedoen, richt zich op de bevordering van financiële

redzaamheid en bevat inmiddels elf online (!) Geldplannen.

En zo zijn er meer initiatieven. Die initiatieven zou

je kunnen omvormen naar (mobiele) geldloketten waar

mensen op financieel vlak worden begeleid en meteen

ook worden geholpen als ze vastlopen in de digitale

geldwereld.

Maar ja, dat kost geld. De zorgkosten zouden enorm

oplopen als alle vrijwillige, voor de buitenwacht vaak

onzichtbare mantelzorg ineens officiële zorg wordt.

Dus kijkt de politiek liever de andere kant op. Hetzelfde

geldt de problematiek van digitalisering; uiteindelijk is

er altijd wel een familielid of buurtgenoot die even wil

helpen. Maar wil je een probleem structureel oplossen

of niet? n

36 | VVP SPECIAL MAART 2023


PARTNER IN KENNIS

FINANCIËLE VITALITEIT, EEN GEZONDE LEVENSSTIJL EN PRET-

TIG SAMENWERKEN MET ELKAAR: LEVENSVERZEKERAAR

SCILDON IS BEZIG DEZE GRONDHOUDING IN ALLE FACETTEN

VAN HAAR BEDRIJFSVOERING DOOR TE VOEREN. EEN GOEDE IN-

STEEK, BLIJKT UIT RECENT KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK.

Samen werken aan het positieve Scildon-gevoel

We willen zo dicht

mogelijk bij de

adviseur staan

TEKST LINDA WELTHER

Heel blij zijn ze bij Scildon met

de nieuwste NPS-scores. “Dit

is echt een enorme boost

voor ons”, zegt Daniel van den

Berg, manager Client Serviceteam

ORV. “Onze NPS komt uit op +42.

Dat is echt een hele mooie waardering

van onze klanten. Een groot deel van onze

processen wordt hierbij beoordeeld. Wat

eruit springt is de hoge waardering voor

de snelheid én kwaliteit van onze dienstverlening.

En daarnaast de hoge waardering

voor de duidelijke communicatie en

het persoonlijke contact. Allemaal zaken

waar we binnen Scildon veel aandacht

aan besteden. Hoe mooi is het dat onze

klanten dat Scildon-gevoel ook ervaren!”

STERKE KEUS

Scildon, middelgrote levensverzekeraar

in Hilversum, presenteert zich als de sterke

keus voor het intermediair. De 140 medewerkers

werken actief samen met zo’n

3.000 adviseurs, die variëren in grootte

van de local hero op de hoek tot de grote

hypotheekketens. “Het is iedere dag

weer een uitdaging voor een organisatie

met onze omvang om te opereren in

de huidige markt, de consolidatie is hard

gegaan. Maar die uitdaging gaan we

graag aan. Ik denk dat het heel belangrijk

is voor de markt dat er partijen zoals

Scildon zijn.”

Aan het woord is Ingrid Oudhuis,

directeur businessline Particulier. “We

willen zo dicht mogelijk bij de adviseur

staan. Met een gemeenschappelijke missie:

de klant zo goed mogelijk helpen zijn

doelen te bereiken. Via ons kan een adviseur

heel snel en op een persoonlijke manier

dingen geregeld krijgen. Daar werken

we bewust aan, en daar worden we

ook om gewaardeerd.”

‘We blijven ons sterk maken voor

goede, persoonlijke dienstverlening

aan adviseurs en gezamenlijke klanten’

IEDEREEN BETROKKEN

Intern staan samenwerking en een open

cultuur voortdurend op de agenda. Via

narrowcasting (schermen waarop actuele

informatie wordt getoond) zien de

medewerkers dagelijks klantbeoordelin-

38 | VVP SPECIAL MAART 2023


SCILDON

gen. Zo kan iedereen zien wat klanten

van het bedrijf vinden. Successen worden

gedeeld, initiatieven gestimuleerd.

Oudhuis: “We zorgen ervoor dat we het

prettig hebben met elkaar. Dat maakt

het werk ook leuk. We komen niet ons

bed uit om polissen in te kloppen, maar

om iets goeds en positiefs te betekenen.”

Van den Berg vult aan: “We proberen

de zaken zo simpel mogelijk te houden.

Niet alleen qua inhoud, maar ook in onze

werkwijze. Het zit in zoiets eenvoudigs

als iemand telefonisch te woord staan.

Sommige adviseurs complimenteren ons

alleen daar al mee, want dat is niet vanzelfsprekend.”

HUURVERZEKERING

Met het productaanbod – overlijdensrisicoverzekeringen,

vermogensopbouw en

pensioen – vaart Scildon een duidelijke

koers. Van den Berg: “Wij helpen mensen

hun dromen te verwezenlijken en nemen

zorg uit handen. Dat geeft rust, zowel bij

de klant als bij nabestaanden.”

Vorig jaar introduceerde het bedrijf

de Huurverzekering, die afgelopen januari

in de prijzen viel bij het Adfiz-prestatieonderzoek.

Oudhuis: “Huurders zijn

even kwetsbaar als huiseigenaren, misschien

nog wel méér, met de huidige

hoge woonlasten. Natuurlijk kunnen ze

ook een ORV met een eenmalige uitkering

afsluiten, maar als je specifiek naar

de huursituatie kijkt, is maandelijks een

bedrag ontvangen in veel gevallen wenselijker.

Daarmee geef je iemand de tijd

om zijn/haar leven weer op orde te krijgen,

en de huurlasten maandelijks te blijven

voldoen. Dat geeft rust in een heel

moeilijke situatie.”

Praktisch aandachtspunt is nog de

distributie. Huurders stappen minder

snel bij een adviseur naar binnen dan

kopers die een hypotheek moeten afsluiten.

“Dit product is de uitkomst van

een interne innovatiewedstrijd. Toen het

af was wilden wij het ook direct op de

markt brengen en gaandeweg doorontwikkelen.

Adviseurs die we spreken, zijn

heel enthousiast. Nu moeten we ervoor

zorgen dat we samen daadwerkelijk de

huurder bereiken.”

Daniel van den Berg en Ingrid Oudhuis.

GEZONDE LEVENSSTIJL STIMULEREN

Een andere nieuwe ontwikkeling is de

Stoppen-met-roken-ORV, onderdeel van

de Lifestyle ORV. Van den Berg: “Scildon

vindt een gezonde levensstijl belangrijk.

Deze propositie is daar een goed voorbeeld

van. Normaal gesproken betalen

klanten pas het niet-rokerstarief als ze

tenminste twee jaar niet meer gerookt

hebben. Bij deze verzekering kunnen

mensen direct het lagere tarief krijgen,

als ze actief deelnemen aan een programma

dat hen helpt met stoppen.

Na een jaar moet de klant verklaren of

de poging is geslaagd of niet. Wij hebben

een succesvolle pilot achter de rug

met dit product, en zijn nu bezig om komend

jaar het product in ons schap te

krijgen.”

SAMEN UITDAGINGEN AANGAAN

Mooie producten, maar de markt is uitdagend

op dit moment. Met een dalende

hypotheekmarkt, hoge energietarieven

en inflatie is het een uitdaging om

aandacht te krijgen voor ORV’s en beleggingsverzekeringen.

“We merken dat veel

adviseurs zoekende zijn. Waar ga ik mij

op richten? De focus van financieel adviseurs

is, net als de onze, gericht op de

lange termijn: de financiële toekomst.

Terwijl veel mensen zich momenteel afvragen

hoe ze financieel het einde van de

maand halen”, vat Van den Berg samen.

Oudhuis: “Bij ons intern valt het effect

van de economische onzekerheid

tot nu toe mee, maar de adviseurs zitten

veel dichter op dat lastige stuk. Waar

kunnen ze de klant nu het beste bij helpen?

Wij zien dat adviseurs zich richten

op nazorg, dat onderdeel is wellicht wat

onderbelicht geweest in de hectiek van

de afgelopen jaren. En ook op duurzaamheid

– daarvoor hebben we met Scildon

Easy B een heel mooi beleggingsproduct,

met duurzame fondsen van Actiam

en een mooie samenwerking met Justdiggit.

We merken dat dat positief aanspreekt!

“Door veel in gesprek te gaan met de

adviseurs kunnen we ze helpen te kijken

hoe ze de klant het beste bereiken.

Zo blijven we ons bij Scildon sterk maken

voor goede en persoonlijke dienstverlening

aan onze adviseurs en onze gezamenlijke

klanten.” n

SPECIAL MAART 2023 VVP | 39


FINANCIEEL VITAAL

EEN VEEL VOORKOMEND VOORNEMEN IS OM GEZONDER TE LEVEN EN GEWOON LEKKER IN JE VEL TE

ZITTEN. WERK DOEN DAT PLEZIER GEEFT OP EEN VEILIGE, GEZONDE EN PRODUCTIEVE MANIER DRAAGT

DAARAAN BIJ. AFHANKELIJK VAN DE SITUATIE, BESTEDEN JE WERKNEMERS VEEL TIJD AAN WERK.

DAAROM IS HET INTERESSANT OM VANUIT DIE CONTEXT IN TE ZOOMEN OP HOE ZIJ VANUIT WERK,

KUNNEN WERKEN AAN HUN WELZIJN EN DAARMEE HUN DUURZAME INZETBAARHEID. WAT ZIJN DE

MOGELIJKHEDEN OM ZELF AAN DE SLAG TE GAAN IN HET WERK? EN HOE ZETTEN ZE DE EERSTE STAP?

Op weg naar een

betere gezondheid

TEKST ELSE LAGERWEIJ EN PATRICK MEIJN

De werknemer heeft de eigen regie over

zijn gezondheid, maar vanuit de werkgever

zijn er cruciale aspecten die de

werknemer daadwerkelijk in staat stellen

om werk te maken van zijn vitaliteit.

Vanuit je werk kun je ook bouwen aan je

gezondheid. Je kunt namelijk altijd beter worden. Veel

organisaties vragen zich af hoe je je werknemers zover

krijgt dat ze ten behoeve van hun eigen duurzame inzetbaarheid

hun gedrag veranderen en daar structureel

mee aan de slag gaan. Tinka van Vuuren (hoogleraar Vitaliteitsmanagement)

komt met een aantal aspecten die

belangrijk zijn in het nemen van je eigen regie op gezondheid

en duurzame inzetbaarheid op de werkvloer.

‘De werknemer aan het

roer van zijn gezondheid

en duurzame inzetbaarheid,

maar wel met de

werkgever als stuurman’

Dit model gaat er van uit dat de gezondheid van de

werknemer een gezamenlijke verantwoordelijkheid is

van werknemers én werkgever. Van Vuuren geeft de bepalende

factoren die nodig zijn om dit te ondersteunen

en te versterken.

EIGEN REGIE

Zelfleiderschap

Om te werken aan je gezondheid is vaak gedragsverandering

nodig. En dat zal in de eerste plaats toch echt

vanuit de werknemer moeten komen. De mate van zelfleiderschap

bepaalt in hoeverre hij dat ook daadwerkelijk

gaat doen. Zelfleiderschap gaat over dat je jezelf

kunt sturen naar goed functioneren en dat het goed

met je gaat. Een werknemer kan hierin wel groeien en

beter worden via scholing en coaching.

Invloed werkgever

Naast dat de werknemer verantwoordelijk is om gezond

te leven, heeft hij ook grote invloed in het mogelijk

maken van deze gedragsverandering. Via communicatie

wordt kennis overgebracht die de werknemer

informeert en overtuigt. Verder kunnen vaardigheden

getraind worden, kan een beloningssysteem opgezet

worden, de omgeving worden aangepast en voorbeeldgedrag

worden getoond.

40 | VVP SPECIAL MAART 2023


FINANCIEEL VITAAL

De werknemer heeft de regie over zijn eigen gezondheid

en duurzame inzetbaarheid, maar kan niet zonder

een werkgever die ondersteunt in het realiseren van

vaardigheden, motivatie of kansen; kunnen, willen of

mogen. Het is dus belangrijk dat je als werkgever bijdraagt

dat werknemers het gewenste gedrag kunnen

uitvoeren, dat ze dat graag willen en er de gelegenheid

voor hebben.

INDIVIDUELE FACTOREN

Het overgrote deel van de werknemers wil de eigen regie

nemen op hun gezondheid. Hun houding en hun

vermogen is daarbij bepalend.

Houding – ik wil

Een belangrijk aspect om aan de slag te gaan met je gezondheid

op het werk, is door te bedenken waarom je

dat graag wilt. Wat wil ik bereiken? Past dit bij mij? Heb

ik mijn doelen helder gesteld? Geloof ik dat ik het kan

en ga ik ervoor? Deze houding bepaalt of je het wilt en

bereid bent de touwtjes in handen te nemen.

Vermogen – ik kan

In hoeverre je in staat ben om aan de slag te gaan met

gezondheid, oftewel je vermogen, is een tweede aspect.

Reflecteer bij jezelf of je capabel bent om het te doen.

Bezit ik de vaardigheden en heb ik het vermogen om

het te doen? Naast je vermogen helpt het ook jezelf een

spiegel voor te houden. Realiseer ik me dat dat belangrijk

is en weet ik hoe ik het moet doen? De antwoorden

op deze vragen helpen je in te schatten in hoeverre je in

staat bent om acties uit te voeren die er voor zorgen dat

je lekker in je vel zit.

ORGANISATORISCHE FACTOREN

De mate waarin de werknemer de aan het roer staat

van zijn duurzame inzetbaarheid, wordt ook bepaald

door de cultuur van organisatie en welke faciliteiten de

werkgever biedt.

Cultuur – ik mag

De werkcultuur is een belangrijk aspect. Elke organisatie

heeft zijn eigen specifieke cultuur. Deze wordt gevormd

door de waarden, de prioriteiten, de medewerkers

en nog veel meer. Samen creëren deze factoren op

natuurlijke wijze de dagelijkse omgeving van een organisatie:

de werkcultuur. Deze cultuur bepaalt voor een

groot deel in hoeverre de werknemer aan het roer staat

van zijn eigen welzijn. Wat vinden anderen ervan? En

kan ik het maken om er tijdens werktijd mee bezig te

zijn? En is dat wel toegestaan?

Else Lagerweij en Patrick Meijn: ‘Trossen los en goede reis!’

Faciliteiten – ik krijg de mogelijkheden

Voor een werknemer is het ondersteunend dat de organisatie

de mogelijkheden biedt. Denk bijvoorbeeld dat

er bepaalde tools en programma’s zijn waar de werknemer

mee kan werken. Middels een mooi communicatieplan

kun je ervoor zorgen dat alle werknemers geïnformeerd

worden en op de hoogte zijn van het vitaliteitsbeleid

en de mogelijkheden.

Aan het roer van eigen gezondheid

De werknemer is de kapitein van zijn eigen schip. Alleen

hij kan het roer in handen nemen en de koers bepalen

naar zijn eigen gezondheid. Maar wat is een kapitein

zonder een goede stuurman? De invloed van de

werkgever is groots: hij bepaalt in hoeverre het mogelijk

is en dat het ok wordt bevonden. Die twee gaan

hand in hand en kunnen niet zonder elkaar om de

duurzame inzetbaarheid van de werknemer te vergroten.

Dus werknemer én werkgever: samen op reis naar

een betere gezondheid. Trossen los en goede reis! n

WELLY

Patrick Meijn (voormalig leidinggevende in inkomens- en

zorgverzekeringen bij Delta Lloyd, Aegon en Allianz) en Else

Lagerweij (gedragsexpert/psycholoog) zijn werkzaam bij Welly:

een technologiebedrijf dat werknemers een online persoonlijk

vitaliteitsprogramma aanbiedt in combinatie met face

to face coaching door experts en erkende psychologen. Welly

wordt door OHRA aangeboden en heeft onder meer KPN, IBM,

ORTEC en ALD Automotive als klant. Meer informatie over

Welly en de Welly Wellbeing Scan: www.welly.nu.

SPECIAL MAART 2023 VVP | 41


FINANCIEEL VITAAL

BINNEN DE FINANCIËLE SECTOR WORDEN VERSCHILLENDE BEGRIPPEN GEBRUIKT DIE

ALLEMAAL TE MAKEN HEBBEN MET DE FINANCIËLE SITUATIE VAN MENSEN. FINANCIEEL

GEZOND, FINANCIEEL FIT, FINANCIEEL WEERBAAR, FINANCIEEL KWETSBAAR EN DUS

OOK FINANCIEEL VITAAL. FINANCIËLE INSTELLINGEN PROBEREN MET EEN ANDER

WOORD ZICH TE ONDERSCHEIDEN OP DIT TERREIN. HET IS DE VRAAG OF DEZE VEELHEID

AAN BEGRIPPEN HELPT OM HET PROBLEEM DAADWERKELIJK OP TE LOSSEN. OP BASIS

VAN EEN KORTE ANALYSE VAN DE INITIATIEVEN IN DE FINANCIËLE SECTOR WORDEN IN

DIT ARTIKEL VIER DIMENSIES GESCHETST OM FINANCIËLE VITALITEIT AAN TE PAKKEN.

Vier dimensies van

adviseren over

financiële vitaliteit

TEKST FRED DE JONG

De afgelopen maanden hebben nog eens

extra duidelijk gemaakt dat de financiële

situatie van huishoudens en bedrijven

tot grote zorgen kan leiden. Als de

inkomsten dalen, bijvoorbeeld als gevolg

van arbeidsongeschiktheid (Long CO-

VID), overlijden of baanverlies komen veel gezinnen in

de problemen. Deloitte (‘In balans, samen op weg naar

een financieel gezond Nederland’, november 2021) berekende

dat 24 procent van de Nederlanders financieel

ongezond is en nog eens 25 procent financieel kwetsbaar.

We hebben het dan over ruim 8,5 miljoen Nederlanders.

Door de energiecrisis en de torenhoge inflatie

hebben we ook gemerkt dat gezinnen in de financiële

problemen kunnen komen als de kosten stijgen. Het financieel

vitaal maken van huishoudens vraagt dan ook

om een goede analyse van zowel de inkomsten als de

kosten c.q. de uitgaven.

Als financieel adviseur is het bieden van inzicht in de

kosten en baten van een huishouden de eerste stap.

Vervolgens kan gekeken worden waar ruimte is om de

inkomsten te verhogen. Laat een gezin bijvoorbeeld

bepaalde toeslagen liggen, zijn er fiscale voordelen

die niet worden benut? Kan er meer uren worden gewerkt?

Dit los je niet op met een verzekering of een ander

financieel product, dit vraagt om dienstverlening.

De volgende stap is het besparen op de kosten. Wijken

de kosten af van andere vergelijkbare situaties? In hoeverre

zijn bepaalde uitgaven echt noodzakelijk? Kunnen

verzekeringen goedkoper, welke abonnementen

lopen er allemaal? Dat soort vragen dus. De financieel

adviseur stelt zich bij financiële vitaliteit op als budgetcoach,

juist omdat vitaliteit iets is voor de langere

termijn. Goed budgetadvies houdt een gezin financieel

vitaal.

42 | VVP SPECIAL MAART 2023


FINANCIEEL VITAAL

VOORKOMEN EN GENEZEN

Om financieel vitaal te kunnen zijn is het van belang

om te voorkomen dat een huishouden financieel ongezond

wordt. Kan een gezin een eventuele daling van inkomsten

als gevolg van overlijden, arbeidsongeschiktheid

of werkloosheid dragen? Dient dat risico verzekerd

te worden bijvoorbeeld? Is er een mogelijkheid om financiële

buffers te creëren voor als het even tegenzit en

er onverwachte uitgaven moeten worden gedaan? De

financieel adviseur kan die uitgebreide analyse maken

van de risico’s die een gezin loopt en die de financiële

vitaliteit kunnen aantasten. De vierde dimensie is het

genezen van financiële ongezondheid. Kampt een gezin

met problematische schulden, kunnen rekeningen niet

meer worden betaald, dan zijn er heel veel instanties

waar hulp wordt geboden. Gemeenten, schuldhulpverleners,

de woningstichting, maar ook banken en verzekeraars.

Het doorverwijzen naar hulpinstanties kan helpen

om de financiële vitaliteit weer terug te brengen.

De financieel adviseur kan bemiddelen voor de klant in

bijvoorbeeld het maken van betaalafspraken met financiële

instellingen.

Het werken aan financieel vitale klanten heeft voor

de financieel adviseur vier dimensies.

Inkomsten

Uitgaven

Voorkomen

Genezen

‘Investeren in financiële

vitaliteit nu betaalt zich

terug op termijn’

Vier dimensies van adviseren over financiële vitaliteit

BELANG VOOR DE ADVISEUR

Het mooie van de term vitaal is dat het een dubbele

betekenis heeft. Vitaal staat bij mensen voor krachtig

en energiek, maar iets is ook vitaal als het essentieel is

voor de werking ervan. Financieel vitaal zijn leidt tot

meer energie en is ook nog eens essentieel voor de werking

van de mens. Een mooi perspectief om als financieel

adviseur met je klanten over in gesprek te gaan. Het

belangrijkste bij het thema financiële vitaliteit dat de

adviseur niet alleen maar kijkt welke financiële producten

van toepassing zijn, maar naar meerdere dimensies.

Op lange termijn verdient zich dat vanzelf terug, omdat

financieel vitale klanten uiteindelijk voor de adviseur

de meest profijtelijke klanten zijn. Investeren in financiële

vitaliteit nu betaalt zich terug op termijn. En dat

is essentieel voor het businessmodel van de financieel

adviseur. n

Fred de Jong is associate lector Sustainable Finance &

Tax aan de HAN University of Applied Sciences.

SPECIAL MAART 2023 VVP | 43


FINANCIEEL VITAAL

FINANCIEEL ADVISEURS CLAIMEN NADRUKKELIJK

HUN ROL BIJ HET VERGROTEN VAN FINANCIËLE

FITHEID. EEN AANTAL INSPIRERENDE

VOORBEELDEN.

De meeste

adviseurs deugen

TEKST TOON BERENDSEN

Aan het eind van mijn geld houd ik altijd

een stuk maand over. Wie kent ze niet,

de positief-kritische teksten van Loesje.

Hubrien Meijaard (Stan&Wende Duurzaam

beleggen) begeleidt medewerkers

van Loesje op pensioenvlak. Zonder

daarvoor kosten in rekening te brengen anders dan

aan- en verkoopkosten. Meijaard: “Loesje wilde aandacht

voor het pensioen van medewerkers, maar er was

geen geld. Toen hebben we het volgende bedacht: ik regel

kosteloos de pensioenen van de medewerkers van

Loesje. In ruil daarvoor mag ik de naam noemen van

deze bijzondere opdrachtgever.”

Meijaard wil niet op de trom slaan met wat hij verder

pro deo doet om mensen financieel fit te houden.

“Iedere adviseur probeert toch mensen te helpen, ook

als ze geen advies kunnen betalen? Dat hoop ik tenminste.

Ik ben het helemaal eens met Rutger Bregman dat

de meeste mensen deugen. Alleen zie je het vaak niet.

Toen wijlen Ivo Valkenburg in Roemenië zijn retreat

center bouwde, hebben heel wat mensen uit onze branche

een bijdrage geleverd. In alle stilte.” (Wie gelooft

dat financiële fitheid in de basis wordt bepaald door

je houding tegenover geld, moet absoluut een of meer

van de boeken lezen die Ivo – een van de voortrekkers

van financial life planning in Nederland – schreef. Zoals

‘Spirit in Finance’ en ‘Louter Leven: als de liefde spreekt

door mens en economie’.)

LETTERLIJK UITGEKLEED

Meijaard wordt ook wel eens door de gemeente Culemborg

gevraagd om te helpen. Hij schrikt van wat hij

soms tegenkomt. “Mensen worden letterlijk uitgekleed.

Zo hadden verkopers een oude man vier telefoonabonnementen

aangesmeerd. En een aasgier van de bank

had hem in beleggingen gestopt, terwijl die helemaal

niet pasten in zijn situatie. Ik heb de bank gebeld. Ze

zeiden: maar ja, meneer heeft toestemming gegeven.

Inderdaad, maar hij had geen idee waarvoor. Uiteindelijk

hebben ze het teruggedraaid. Ik kan er nog boos om

worden.”

VERZEKERINGEN VOOR LAAGOPGELEIDEN

Oud-verzekeraar Mieke Dadema ging vorig jaar van

start met Soepel (Soepel Oprecht Eenvoudig Plezierig Effectief

Luisterend). Soepel wil dat “schadeverzekeringen

toegankelijk zijn voor mensen die, om wat voor reden

dan ook, niet (goed) kunnen lezen en schrijven. Problemen

die we zien: altijd moeten vertrouwen op iemand

anders en die ander niet goed kunnen controleren, geen

schade indienen, omdat er dan een schadeformulier

moet worden ingevuld, wel recht hebben op een schade-uitkering

maar er geen gebruik van maken omdat

het zo veel vraagt van iemand die niet goed kan lezen

(of schrijven), niet online kunnen inloggen om gegevens

aan te kunnen passen, niet het gesprek aan durven

gaan als er iets veranderd moet worden in de verzekeringen,

brieven, polissen, voorwaarden zijn onbegrij-

44 | VVP SPECIAL MAART 2023


FINANCIEEL VITAAL

pelijk en blijven liggen. Dit willen we natuurlijk niet,

iedereen moet dit zelfstandig kunnen.

“Het ontwikkelen van verzekeringen voor laaggeletterden

is met recht een innovatietraject. Het is géén

optimalisatie- of efficiëntieslag van iets dat al bestaat:

er moeten toegankelijke verzekeringsproducten gemaakt

worden, we beginnen met opstal en inboedel,

er moeten filmpjes worden gemaakt om iedere stap in

het proces uit te leggen, er moet onderzoek worden gedaan

naar de doelgroep en hoe die willen dat het werkt,

er moet een IT-platform komen gebaseerd op spraak en

beeld, het schadeproces moet met zo min mogelijk tekst

en formulieren kunnen worden doorlopen.”

Hoewel veel verzekeraars hun polisvoorwaarden

inmiddels in eenvoudiger bewoordingen hebben opgeschreven,

is er op dit vlak nog heel veel te winnen

meent Dadema. In de reguliere VVP geeft zij dit jaar

steeds voorbeelden van onbegrijpelijke verzekeringstaal

die volgens haar toch nog altijd veel wordt gebruikt.

PRO DEO PLANNER

De Stichting Pro Deo Planner was in 2016 een nieuw initiatief

waarbij onafhankelijke financiële planners zich

belangeloos inzetten om leden van patiëntenverenigingen

en vakbonden te informeren over relevante financiële

thema’s. Maar het bleek lastig om financiële planners

te bewegen in hun eigen omgeving contacten aan

te knopen met de doelgroepen. Nadat ook nog eens de

website werd gekaapt (waardoor de naam prodeoplanner.nl

een tijdlang niet kon worden gebruikt), raakte

het initiatief in het slop.

Dick Kruijt, financieel planner en pensioenconsultant,

probeert Pro Deo Planner momenteel nieuw leven

in te blazen. “Ik ben op zoek naar financiële planners

(FFP-certificering is voorwaarde, red.) die een slinger

willen geven aan Pro Deo Planner, onder meer door

presentaties te geven (ook een voorwaarde om mee

te doen). Oorspronkelijk meldden zich 25-30 planners,

maar de meesten kwamen toch niet echt in beweging.

Dat terwijl er wel vraag is. Bijvoorbeeld van zzp’ers met

een schamel inkomen die toch iets aan pensioen willen

doen. Zelf maak ik regelmatig een financieel plan

voor mensen met kanker, die naar Pro Deo Planner

worden doorverwezen door een reïntegratiebedrijf. Dat

bedrijf betaalt ons niet en wij hen ook niet. Wij kijken

wat het verloop van een progressieve ziekte betekent

voor de financiële situatie nu en in de toekomst, hoe

lastig die soms ook te bepalen is. En hoe mogelijk nog

een verbetering is aan te brengen door te kijken naar

optimalisatie van inkomen, financieringen en vermogen.

Ik word ook regelmatig ingeschakeld door gemeenten

als het gaat om de vraag of een funderingslening

haalbaar is.

Hubrien Meijaard:

‘Hulp niet altijd zichtbaar.’

“Mijn ervaring is dat het met de financiële fitheid in

Nederland matig is gesteld. De overheid zou financieel

advies dan ook aftrekbaar moeten maken. Dat dit niet

gebeurt, is echt een gemiste kans.”

Kruijt ziet in zijn eigen Pro Deo Planner-praktijk niet

ineens een stijging van het aantal hulpvragen, nu de inflatie

de pan uitgerezen is. “Niet iedereen komt meteen

in acute geldnood. Ook speelt onze onbekendheid een

rol. Vandaar dat het zo belangrijk is dat we onszelf gaan

neerzetten.”

Pro Deo Planner beperkt zich nadrukkelijk tot mensen

die aantoonbaar geen financieel plan kunnen betalen.

Kruijt: “Wij blijven uit het vaarwater van de gewone

adviespraktijk. Overigens vind ik zelf dat de hulp

niet helemaal gratis hoeft te worden geboden. Meer

dan een habbekrats hoeft het te niet te zijn, maar gratis

SPECIAL MAART 2023 VVP | 45


FINANCIEEL VITAAL

maakt passief. Terwijl mensen wel de informatie moeten

aanleveren die jij nodig hebt om een financieel plan

te maken.”

HERVORMING PENSIOENSTELSEL

Kruijt denkt dat het nieuwe pensioenstelsel tot veel advieswerk

gaat leiden. Op dat punt gaan adviseurs zeker

ook bijdragen aan de financiële fitheid van deelnemers

aan pensioenregelingen (wat overigens niet pro deo zal

zijn, al is de vraag hoeveel mensen over hebben voor

het advies). Kruijt: “Pensioenfondsen gaan heus niet de

woonsituatie van hun deelnemers in kaart brengen.

Terwijl deze, en de financiële situatie überhaupt, wel uiterst

relevant zijn voor het maken van de juiste keuzes.”

Hubrien Meijaard verwacht dat werkgevers adviseurs

nadrukkelijk zullen inschakelen om medewerkers

de hervorming van het pensioenstelsel te duiden en te

helpen bij het maken van verantwoorde keuzes. Meijaard:

“Ik denk dat de pensioenfondsen heus wel hun

Mieke Dadema:

‘Toegankelijke verzekeringsproducten

maken.’

verantwoordelijkheid zullen nemen, maar het is ontzettend

belangrijk dat de deelnemer alle financiële consequenties

van zijn keuzes overziet. En dat kan alleen als

hij zijn totale financiële plaatje in beeld heeft. Je wilt

niet dat mensen lukraak tien procent van hun pensioen

ineens laten uitkeren. De ervaring leert verder dat met

name laagopgeleide mensen kiezen voor het standaardaanbod.

Dat doet geen recht aan de keuzes die je wilt

bieden.”

DUURZAME INZETBAARHEID

De werkgever kan hoe dan ook een rol spelen bij het bevorderen

van de financiële vitaliteit. Jacco Los verzorgt

sinds 2020 als docent de masterclass ‘Financieel Vitale

Medewerkers’ voor de RADI-opleiding (Register Risico

Adviseur Duurzame Inzetbaarheid).

Los, werkzaam bij Montae & Partners: “De masterclass

is vooral gericht op HR-medewerkers/Arbo-dienstverleners,

HR-businesspartners. We gaan onder andere

in op schuldenproblematiek, generatieregelingen, RVU

en pensioen. Alles om vooroordelen bij HR weg te halen

en ze te wijzen op kansen en mogelijkheden. Een

investering in financiele vitaliteit levert een werkgever

daarbij direct resultaat op. Daarnaast zet het de werkgever

in de schijnwerpers en dat is in de huidige arbeidsmarkt

een heel mooi USP. Daarnaast kan het een supergoed

hulpmiddel zijn bij strategisch personeelsbeleid.

“Ik ben financieel planner CFP en Risico Adviseur Duur-

46 | VVP SPECIAL MAART 2023


FINANCIEEL VITAAL

Dick Kruijt: ‘Matig

gesteld met financiële

fitheid in Nederland.’

Jacco Los: ‘Mensen

moeten zelf aan de slag.’

zame Inzetbaarheid. Vanuit mijn rol als financieel planner

praat ik vaak met medewerkers die eerder willen

stoppen of bijvoorbeeld met pensioen gaan. Daarnaast

begeleid ik financieel werknemers die een progressieve

ziekte hebben en in een uitkering komen. Daarnaast

ook medewerkers die ziek uit dienst gaan en met

de WIA/WGA te maken krijgen. De laatste tijd doe ik

ook steeds vaker op verzoek van werkgevers, budgetcoaching

voor medewerkers. Al deze vragen hebben invloed

op inzetbaarheid en vitaliteit.

ONDERDEEL MAKEN VAN CAO

Los: “Financiële vitaliteit is als individu in staat zijn om

financiele gebeurtenissen aan te zien komen en daarop

te anticiperen zonder dat dit stress oplevert. Als individu

in staat zijn om een buffer op te bouwen/hebben

voor financiële tegenslagen. Zicht hebben op huidig en

toekomstig inkomen (bij leven, overlijden en gedeeltelijk

bij WW en AO).

“Niet financieel vitale medewerkers zijn minder

productief. Hierdoor kosten ze de werkgever geld (direct

maar ook mogelijk in de toekomst). Deze medewerkers

ervaren stress waardoor er allerlei vervelende situaties

kunnen ontstaan. Uiteraard geldt dit ook voor ondernemers

en ZZP-ers. Het financieel vitaal krijgen en houden

is essentieel om goed te kunnen functioneren. Vanuit

deze financiele vitaliteit kunnen keuzes gemaakt

worden.

“Wat mij betreft zou financieel bewust worden, blijven

en financiele vitaliteit een vast onderdeel moeten

zijn in cao’s met een goede uitrol. Want het staat nu

vaak wel in cao’s genoemd maar er wordt niets tot nauwelijks

iets mee gedaan. Denk daarbij bijvoorbeeld aan

een budget van zeg 100 euro per medewerker per jaar

dat ingezet kan worden voor financieel inzicht, budgetcoaching,

etcetera. Door een aantal jaren te sparen kan

dit voor iedereen bereikbaar worden. In de privésfeer

zou het helpen als de kosten voor een begeleider/adviseur

fiscaal verrekenbaar worden.

“Als tips zou ik willen meegeven aan collega’s: ga

met werkgevers in gesprek. Blijf weg van producten, dit

maakt mensen huiverig. Producten kunnen uiteindelijk

natuurlijk wel passen, maar pas in later stadium. Vul

niet alles in voor de mensen. Mensen die financieel vitaal

willen worden en blijven, moeten zelf aan de slag

en daarin keuzes maken.” n

SPECIAL MAART 2023 VVP | 47


FINANCIEEL VITAAL

DE KAMER VAN KOOPHANDEL CONSTATEERDE AFGELOPEN

ZOMER DAT ONGEVEER 250.000 ONDERNEMERS HET WATER AAN

DE LIPPEN STAAT. MICHIEL HORDIJK VAN HET INSTITUUT VOOR

HET MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF (IMK) SCHAT IN DAT DE KOMENDE

DRIE TOT VIJF JAAR TOT 50.000 ONDERNEMINGEN IN NEDERLAND

ONNODIG FAILLIET ZULLEN GAAN. ALS MAATSCHAPPIJ HEBBEN

WIJ VIA DE BELASTINGDIENST MAAR LIEFST 20 MILJARD EURO

AAN VORDERINGEN OPENSTAAN.

Herstelfonds:

ondernemers voor

ondernemers

TEKST RALPH VAN DAM

Alarmerend slechte cijfers. Ze zijn te wijten

aan de coronacrisis, de extreem

hoge energieprijzen en de gevolgen

van de oorlog in Oekraïne en kunnen

het startschot zijn voor veel persoonlijk

en zakelijk leed, zeker nu de Belastingdienst

achtergestelde vorderingen aan het innen

is. Veel ondernemers hebben in de afgelopen twee jaar

hun flexibiliteit, daadkracht, doorzettingsvermogen en

creativiteit aangeboord en dat verdient een groot compliment.

Maar nu zelfgenoegzaam achterover leunen is

‘De BV Nederland moet

ook sociaal en maatschappelijk

toekomst hebben’

voor niet één ondernemer aan de orde – óók niet als je

ondanks de diverse crises nog stevig overeind staat.

Ik doe een beroep op de solidariteit van alle ondernemers

in Nederland. Er gaan momenteel mooie, beslist

levensvatbare bedrijven nodeloos ten onder omdat zij

de opgebouwde schulden niet of nauwelijks kunnen aflossen

in de komende jaren. Voor deze bedrijven moet

passende dienstverlening komen en een herstelfonds

worden gecreëerd, waar zij bedrijfskundige, juridische

kennis en herfinanciering kunnen ophalen zodat zij op

een gezonde manier een doorstart kunnen maken. En

daar is geld voor nodig. Geld dat wij als ondernemers

met elkaar beschikbaar moeten stellen om onze economie

gezond en draaiende te houden. We kunnen niet

naar de overheid blijven kijken voor financiële steun

en hulp. Maar wij kunnen dat wel samen oplossen! Wij

moeten er sámen voor zorgen dat de BV Nederland niet

alleen economisch, maar ook sociaal en maatschappelijk

rendeert en toekomst heeft.

48 | VVP SPECIAL MAART 2023


FINANCIEEL VITAAL

CONCRETE INJECTIE

Ik pleit voor het oprichten van een herstelfonds, waarin

zowel publiek als privaat geld kan worden gestort.

Van een initiatief als Geldfit Zakelijk, het loket waar

ondernemers in financieel zwaar weer zich kunnen

melden om hulp te krijgen, hebben al meer dan honderdduizend

ondernemers gebruik gemaakt. Met dit

project is aangetoond dat het mogelijk is om met privaat

geld een succesvol initiatief op te starten, dat uiteindelijk

naar de publieke sector kan worden overgeheveld.

Zo wordt het een duurzaam initiatief, dat geen

commercieel belang krijgt. Wij hebben in Nederland

prachtige, vaak beursgenoteerde miljardenbedrijven

zoals Adyen of Mollie, waarvoor het MKB van levensbelang

is. Het is toch niet meer dan logisch dat juist dit

soort bedrijven het MKB financieel steunen? Waar banken

nauwelijks nog leningen onder een miljoen euro

financieren, kan een herstelfonds een enorm verschil

maken: het verschil tussen stoppen of doorgaan in een

prachtig, levensvatbaar bedrijf dat aantoonbaar is geraakt

door problemen buiten het normale ondernemersrisico

om.

Ben jij in staat en bereid een financiële injectie te

geven aan dit herstelfonds? Dan kun je persoonlijk het

verschil maken voor collega’s die het water tot boven de

lippen staat. En dat hoef je echt niet als liefdadigheid

te beschouwen. Er bestaat een gezond businessmodel,

dat laat zien dat het rendeert om collega-ondernemers

op deze manier te helpen. Of ben jij een ondernemer

die (financiële) steun zoekt bij het saneren van je (belasting)schulden?

Meld je dan alvast aan voor de pilot

die MKBDoorgaan momenteel in samenwerking met

de Belastingdienst optuigt. Er is ruimte voor 25 ondernemers

(MKB of ZZP), waarmee men graag aan de slag

gaat om je weer grip te geven op je financiële situatie.

Ralph van Dam: “Hoe

solidair zijn we eigenlijk

als MKB?”

RALPH VAN DAM

Ralph van Dam maakt deel uit van de Raad van Advies van De

Ondernemer. Hij heeft passie voor ondernemerschap, groei en

continuïteit. Hij is (mede)oprichter van verschillende internetstart-ups

en scale-ups en kent het klappen van de zweep als

het over ondernemen gaat. Tegenwoordig combineert hij het

ondernemerschap bewust met een functie in het corporate bedrijfsleven.

Zo is hij actief als Business Partner Ondernemerschap

bij Centraal Beheer Bedrijven, maar inspireert, adviseert

en coacht hij ook ondernemers vanuit zijn eigen onderneming

Journey of Enterprises (JOE). Ralph is tevens mede-initiatiefnemer

van het non-profit initiatief Geldfit Zakelijk, voor ondernemers

in financieel zwaar weer.

Check zijn boek Langs de Afgrond, lessons learned van een

ondernemer op www.langsdeafgrond.nl. Nu ook verkrijgbaar

als luisterboek!

SOLIDAIR RENDEMENT

Met een investering in het herstelfonds draag je als ondernemer

bij aan een gezond economisch en sociaal

maatschappelijk klimaat. Noem het een solidair, sociaal

rendement voor het MKB. En met hulp vanuit dat herstelfonds

krijgen collega-ondernemers weer toekomstperspectief

en staan er niet alleen voor. Samen met het

MKB vormen wij allen één groot ecosysteem: als één

van ons omvalt, hebben we daar allemaal direct of indirect

last van. Denk maar eens aan je favoriete festival

dat niet door kan gaan, het restaurant dat ineens twee

dagen per week zijn deuren noodgedwongen dicht

houdt of aan je bakker, die zijn assortiment drastisch

heeft verkleind of letterlijk het licht uit doet om het

hoofd boven water te houden. Kleine voorbeelden, maar

zo gaat dat dus. Wij horen bij elkaar, wij hebben elkaar

nodig en ieder heeft zijn eigen functie in onze samenleving.

Sta je achter een herstelfonds? Laat het me weten,

ik sluit je graag aan en vertel je er dan meer over.

Laten we ons als ondernemend Nederland sociaal

opstellen en ons verenigen. Alles in onze wereld lijkt

gericht op groei: het moet almaar groter en meer. Maar

laten we ook eens kritisch kijken naar wat wij hebben

en ons tot het uiterste inspannen om dat te behouden.

Ja, alleen ga je sneller. Maar samen komen wij zóveel

verder. n

Dit betoog verscheen eerder in de wintereditie van het

New Financial Magazine, een van de uitingen van het

New Financial Forum.

SPECIAL MAART 2023 VVP | 49


FINANCIEEL VITAAL

ONDER DE TITEL ‘KICK-OFFF VOND DE EERSTE NETWERKBIJEENKOMST

PLAATS VAN FINANCIEEL FIT FRYSLÂN (FFF), EEN PLATFORM VAN TAL

VAN ORGANISATIES MET ALS DOEL OM FINANCIËLE GEZONDHEID TE

BEWERKSTELLIGEN VOOR ALLE FRIESE INWONERS. DIT ONDER HET

MOTTO: ‘ALLEEN GA JE SNEL, SAMEN KOM JE VERDER!’

Financieel Fit Fryslân

Samen kom je

verder

TEKST NYNKE ANDRINGA

Ruim zestig ervaringsdeskundigen, experts

en projectleiders kwamen in de Kanselarij

in Leeuwarden bijeen met als doel om beter

te kunnen samenwerken om armoede

te voorkomen én te bestrijden in Friesland.

Doel is – vanuit de Friese gedachte mienskip

– het bieden van financiële gezondheid voor alle inwoners

van Friesland. Spreker was tijdens deze eerste

bijeenkomst was Annette Nobuntu Mul (oprichter van

de Ubuntu Society), die werd geïnterviewd door Willem

Vreeswijk (hoofdredacteur VVP en oprichter van de

stichting New Financial Forum).

Friesland kent al langer de Friese Preventieaanpak.

Hier werken achttien Friese gemeenten, de GGD, De

Friesland en diverse (kennis)organisaties samen op het

gebied van gezondheidsbevordering. En Financieel Fit

Fryslân is de bovenlokale netwerkstructuur binnen de

Friese Preventieaanpak met als missie: bestaanszekerheid

voor iedere Friese inwoner. Daarbij wordt preventie

breed gezien ‘van voorkomen dat’ tot ‘voorkomen

van erger’. Dat is noodzakelijker dan ooit. In Friesland

moeten ruim 33.000 inwoners rond zien te komen van

een inkomen onder de armoedegrens, een aantal dat

alleen maar groeit. Het platform Financieel Fit Fryslân

wil de samenwerking tussen alle partners bevorderen,

juist omdat er wel vaak veel kennis en expertise is

maar deze lang niet overal worden gedeeld en beschikbaar

zijn. Dit platform deelt elkaars kennis en kunde

over wat werkt in het creëren van bestaanszekerheid

voor alle Friezen.

Opdracht van Financieel Fit Fryslân was om binnen

een kort tijdsbestek een netwerkstructuur rondom

bestaanszekerheid op te zetten en te versterken. Vanuit

dit platform worden activiteiten rondom bestaanszekerheid

bij elkaar gebracht. Denk bijvoorbeeld aan:

geldzorgen signaleren bij werkgevers (uitgevoerd door

Moedige Dialoog Nederland) en geldzorgen signaleren

bij jongeren in het voortgezet onderwijs en op het MBO,

HBO en universiteit (uitgevoerd door studenten).

Bijzonder was de aanwezigheid van Douwe Hoogland,

lid van de Gedeputeerde Staten van Friesland, die

in een interview met Willem Vreeswijk liet weten dit

netwerk te steunen, ook al heeft de provincie geen wettelijke

taak als het gaat om armoedebestrijding.

MIENSKIP EN UBUNTU

De Friese gedachte mienskip heeft veel gemeen met het

Zuid-Afrikaanse Ubuntu, een filosofie die krachtig ge-

50 | VVP SPECIAL MAART 2023


FINANCIEEL VITAAL

typeerd kan worden als: ‘ik ben omdat wij zijn, wij zijn

omdat de aarde is’. Annette Nobuntu Mul, die samenwoont

met Jan Terlouw, zet zich al jaren in voor meer

medemenselijkheid. Dit doet ze als opleider, vertrouwenspersoon

integriteit, supervisor, auteur en spreker.

Zij is diep geraakt door het eeuwenoude Zuid-Afrikaanse

gedachtengoed Ubuntu, dat de basis vormde van het

succesvolle werk van de Zuid-Afrikaanse Waarheids- en

Verzoeningscommissie na het afschaffen van de apartheid.

Zij is oprichter van de Ubuntu Society en voorzitter

van Stichting Ubuntu Nederland. Ieder jaar op 18

juli – de geboortedag van Nelson Mandela – organiseert

zij samen met het Herman van Veen Arts center de

Mandeladag. Ook geeft zij op deze dag een boek uit. Zij

vraagt dan 67 bijzonder gewone mensen uit Nederland

om vanuit Ubuntu een ander mens met een anekdote

in het zonnetje te zetten. Het getal 67 is niet willekeurig

gekozen. Mandela wijdde namelijk 67 jaar van zijn

leven aan de mensenrechten wereldwijd. In 2018 verscheen

haar indrukwekkende boek Opsoek naar Ubuntu,

waarvan dit jaar de vierde druk is verschenen.

Tijdens de bijeenkomst in Friesland vertelde ze hoe

diep ze is geraakt door de filosofie van Ubuntu en de

vergevingsrituelen die hieruit voortvloeien. Zo sprak

ze bijvoorbeeld in 2010 met Ntobeko Peni en Easy Nofemela,

twee van de vier moordenaars van de in 1993

vermoordde Amerikaanse studente Amy Biehl. Een gesprek

dat haar enorm heeft verward. “Je staat dan oog

in oog met twee moordenaars, geeft ze een hand en

gaat met ze in gesprek. Enorm confronterend.”

Amy Biehl was een anti-apartheidsactiviste, die geloofde

in gelijke kansen en rechten voor iedereen. Zij

belandde op het verkeerde moment op een verkeerde

plek en werd door een woedende zwarte menigte belaagd

en vermoord. Haar ouders Peter en Linda vergaven

de moordenaars en richtten in een township – volledig

in lijn met het gedachtegoed van hun dochter – de

Amy Foundation op. Ze vroegen de moordenaars hun

verhaal te vertellen en boden hen aan te komen werken

voor de stichting. Twee van hen namen het aanbod

aan. Ze helpen nu al jaren met de opvang van dakloze

jongeren en bij het ontwikkelen van hun talenten. Door

vergeving en verzoening – de essentie van Ubuntu –

hebben zij ertoe bijgedragen dat duizenden jongeren in

staat zijn gesteld een eigen toekomst op te bouwen.

“Het gesprek met deze twee moordenaars was cruciaal

in mijn leven. Het confronteerde me met mijn eigen

overtuigingen, opvattingen en angsten en liet me

zien hoe een proces van vergeving en verzoening zoveel

meer oplevert dan alleen het pad van schuld, straf

en verwijdering. Uiteraard is het goed om een gemeenschap

te beschermen tegen iemand die kwaad heeft

berokkend, maar als er berouw is, helpen vergeving en

Annette Nobuntu Mul: ‘Een proces van vergeving en verzoening levert

zoveel meer op dan het pad van schuld, straf en verwijdering.’

verzoening diezelfde gemeenschap juist weer verder.

Dat hebben de ouders van Amy laten zien. Het is, zoals

ook Desmond Tutu zei, een absoluut schoolvoorbeeld

van Ubuntu.”

Na afloop ontspon zich een levendige discussie hoe

het gedachtegoed van Ubuntu in de Nederlandse samenleving

kan worden verankerd. Het Friese mienskip

sluit hier goed bij aan. De term ‘mienskip’ komt voort

uit tijden waarin de strijd tegen het water mensen ertoe

aanzette de krachten te bundelen en talenten te

delen om gezamenlijk terpen en dijken te bouwen. Bestaanszekerheid

is in deze tijd een groeiend probleem

voor steeds meer mensen. Ook hier zullen we de krachten

moeten bundelen om erger te voorkomen en om iedereen

ook weer financieel gezond te maken. Daar heb

je elkaar bij nodig en dat is ook de drijfveer van Financieel

Fit Fryslân. n

Nynke Andringa is als zelfstandige werkzaam in het sociaal

domein. Zij kreeg de opdracht voor de opzet van een

bovenlokaal netwerkstructuur rondom bestaanszekerheid

met als titel: Financieel Fit Fryslân.

Meer weten over Ubuntu? Lees dan het interview met

Annette Nobuntu Mul en Jan Terlouw in de zomereditie

van het New Financial Magazine, onderdeel van het New

Financial Forum (www.newfinancialforum.nl).

SPECIAL MAART 2023 VVP | 51


FINANCIEEL VITAAL

DE FITTE MEDEWERKER ZIET GRAAG DAT MEDEWERKERS NAAST FINANCIEEL

FIT, OOK FIT ZIJN OP FYSIEK, MENTAAL EN SOCIAAL VLAK. HOE ZORG JE HIER

DAN VOOR ALS WERKGEVER? WE KRIJGEN DEZE VRAAG MAAR AL TE VAAK.

DAAROM NEMEN WE JULLIE IN ONDERSTAAND ARTIKEL MEE IN WAT WAT WIJ

DOEN, WAAROM (FINANCIEEL) FITTE MEDEWERKERS BELANGRIJK ZIJN, WIE

WE HELPEN EN HOE DIT IN DE PRAKTIJK UITPAKT. ALS KLAP OP DE VUURPIJL

GEVEN WE JE DE VIJF BESTE TIPS WAAR JE VANDAAG NOG MEE KUNT STARTEN.

Iedereen met

een glimlach

naar het werk

TEKST JORIS VAN DIEPEN, DE FITTE MEDEWERKER

Fitte ofwel vitale werknemers zijn essentieel

om jouw bedrijf naar het volgende

niveau te tillen. Investeren in de vitaliteit

van jouw team is daarom erg belangrijk.

Vitale werknemers zijn duurzaam inzetbaar

en leveren betere productiviteit. Maar

hoe hou jij je bedrijf fit en vitaal en wat levert het je

uiteindelijk op?

WAT IS VITALITEIT?

Wat houdt vitaliteit nou precies in? Vitaliteit betekent

de totale levenskracht. Een vitaal persoon zit vol levenskracht

en straalt dat ook uit. Vaak wordt het ook wel omschreven

als volledig fit op fysiek en mentaal niveau. Dit

alles versterkt je energie, motivatie en veerkracht die jij

uitstraalt. Oftewel alles wat je nodig hebt om optimaal

te presteren of dat nou thuis is of op het werk.

HOE ZORG JE VOOR VITALE MEDEWERKERS?

De definitie van vitaliteit is zo dus wel helder. Maar het

invullen van je vitaliteit is voor iedereen verschillend.

Dit komt doordat vitaliteit voor iedereen in verschillende

dingen zit. Waar de een zijn energie uit bewegen

haalt, doet de ander zijn energie op door een middag

yoga of mindfulness. Iedereen wordt dus vitaal op zijn

eigen unieke manier. Bekijk dit dus ook goed binnen

jouw team, om zo de vitaliteit optimaal te benutten en

verbeteren.

Onze visie: houd je medewerker fit op fysiek, mentaal

en sociaal vlak, zodat je een aantrekkelijke werkgever

bent én blijft.

WIE HELPEN WIJ?

Wij horen zo vaak dat onze klanten ‘iets willen doen

met vitaliteit’ voor de medewerkers, maar zelf weten ze

niet goed hoe dit aan te pakken. Ook zijn onze klanten

vaak te druk, maar zien ze wel degelijk het belang. Ze

willen graag ontzorgd worden. Klaverblad Verzekeringen,

Corendon,Boot Accountants en 400 andere bedrijven

gingen je voor.

52 | VVP SPECIAL MAART 2023


FINANCIEEL VITAAL

Team De Fitte Medewerker

Het verschil met andere organisaties is dat klanten van

ons niet zitten te wachten op duimdikke rapporten,

maar gewoon aan de slag willen en impact willen maken.

Wij kijken wat bij jouw en je medewerkers past en

gaan hiermee direct aan de slag. Wanneer het een succes

is schalen wij op naar een gestructureerd jaarprogramma.

Wij zorgen dat de medewerkers zich (weer) meer gewaardeerd,

gemotiveerd en weer meer verbonden voelen.

De HR-medewerker kan het regelen van activiteiten

met een gerust gevoel uit handen geven. En trekt en

behoudt talent en zorgt voor teamgevoel en verbinding

tussen medewerkers.

WAAROM JAARPROGRAMMA’S?

Er zijn vele klanten die een jaarprogramma afnemen.

Denk hierbij aan jaarlijkse deelname aan een preventief

medisch onderzoek of tweemaandelijkse stoelmassages.

Deze organisaties geven aandacht aan het fysieke,

emotionele en mentale deel van hun medewerkers.

Maar waarom? Omdat je op deze manier fitte medewerkers

krijgt, die met een glimlach aan het werk zijn.

Op deze manier haal je als klant het beste resultaat uit

onze samenwerking. Een jaarprogramma zorgt voor bepaalde

stabiliteit waarbij we de fitheid van medewerkers

blijvend kunnen monitoren en bijsturen. Verder is

een jaarprogramma ook ideaal om te koppelen aan de

verschillende vitaliteitsdagen.

Een jaarprogramma staat nooit vast en kan op allerlei

manieren worden ingevuld. Wij bespreken graag

met de klanten wat de wensen en behoeftes zijn. Er zijn

die drie activiteiten waar op gefocust kan worden; Fysiek,

mentaal en sociaal. Het kan natuurlijk ook een

combinatie zijn van deze drie type programma’s. Je zou

ervoor kunnen kiezen om iedere maand een van deze

diensten af te nemen om de consistentie te behouden

voor fitte medewerkers op de werkvloer.

‘Een jaarprogramma

staat nooit vast en kan

op allerlei manieren

worden ingevuld’

SPECIAL MAART 2023 VVP | 53


FINANCIEEL VITAAL

VIJF BESTE TIPS

En dit zijn de vijf beste tips voor vitale medewerkers:

Tip 1: Elimineer stress. Vaak is de beste manier om

stress te verlagen de stressfactoren uit je leven elimineren.

Anders ben je meer bezig met symptoombestrijding

en dat helpt alleen op de korte termijn en niet voor

de lange termijn.

Kijk goed waar je invloed op hebt en onderneem

daar actie op. Als je er geen invloed op hebt, dan kun

je het misschien wel verkleinen zodat je er minder last

van hebt. En als je er helemaal geen invloed op hebt,

dan is het beter om het te accepteren. Uit onderzoek

blijkt dat je weerbaarheid en welzijn verbetert als je

dingen accepteert en ze loslaat.

Tip 2: Zorg voor sociale steun van vrienden of collega’s.

Praat met vrienden of collega’s of vraag ze om

hulp. Je kunt nu eenmaal niet alles alleen en mensen

helpen je graag!.Je moet het alleen wel vragen. Of het

nu op je werk of in je persoonlijke leven is. Mensen vinden

dat over het algemeen toch lastig. Het zit vaak niet

in hun persoonlijkheid en vertrouwen liever op hun

doorzettingsvermogen.Als je het niet vraagt, dan weten

mensen niet dat je hulp kunt gebruiken. Ze kunnen

niet zomaar je gedachten lezen. Dus stap over de drempel

heen, je zult zien dat het echt meevalt en een hoop

kan schelen!

Tip 3: Eet gezond. Voorzie je lichaam van de juiste voeding.

Dat is belangrijk om het efficiënt te laten werken

en goed te laten reageren op stressoren. Zorg voor drie

volwaardige maaltijden per dag en vermijd suikerrijke

tussendoortjes. Een lage bloedsuikerspiegel kan bijvoorbeeld

leiden tot angst en prikkelbaarheid, terwijl

een hoge bloedsuikerspiegel juist kan leiden tot een

crash, die resulteert in weinig energie en vermoeidheid.

Denk aan de after lunch dip die we allemaal wel kennen.Wanneer

je niet gezond eet, dan geef je je lichaam

stress waarbij je energie naar het verteren van onze

maaltijd gaat, terwijl we die energie voor andere dingen

willen gebruiken.

Tip 4: Slaap goed. Slaap is een ondergeschoven kindje

in het thema vitaliteit. Het is de basis van je vitaal voelen.

Tijdens je slaap herstellen je lichaam en geest zich.

Je verwerkt ook al je emoties. Onderzoek wijst uit dat

zelfs bij één nacht slecht slapen al een negatieve invloed

ontstaat op je vermogen om te denken, te handelen,

beslissingen te nemen en een probleem op te lossen.

Als je daarbij stilstaat, kan je zelf wel bedenken wat

de gevolgen zijn op zowel korte, maar vooral op de lange

termijn.Een gemiddeld mens heeft minimaal zes uur

slaap nodig en liefst tussen zeven en negen uur slaap

per nacht. Zorg dus dat je weet hoeveel slaap jij nodig

hebt. Je bent mentaal zoveel weerbaarder tegen stress.

Tip 5: Beweeg voldoende. Genoeg bewegen is niet alleen

goed voor je conditie, maar het helpt ook om je

stress te verlagen. Zowel fysiek als mentaal word je hier

dus sterker van. Er zijn meerdere redenen waarom beweging

je stresslevel verlaagt:

Factor 1: Dit heeft deels te maken met je hormoonhuishouding.

Wanneer je beweegt komen er endorfines of

gelukshormonen vrij. Deze hormonen zorgen ervoor dat

het lichaam zich ontspant en ze maken je gelukkig.

Factor 2: Het is wetenschappelijk bewezen dat mensen

die voldoende bewegen en sporten lagere angsten

stressklachten hebben dan mensen die dat niet

doen. Yoga is ook een goede vorm die onder sport mag

vallen. Yoga is een natuurlijke en gezonde vorm van

beweging waarbij je het lichaam minder onder druk

zet. Studies hebben aangetoond dat slechts een klein

beetje yoga in de ochtend, ‘s avonds of zelfs tijdens je

lunchpauze, stress kan verminderen en je productiviteit

kan verhogen. n

‘Houd je medewerker

fit op fysiek, mentaal

en sociaal vlak, zodat je

een aantrekkelijke werkgever

bent én blijft’

DE FITTE MEDEWERKER

De Fitte Medewerker is een snelgroeiende gezondheidsorganisatie

met een hoofdkantoor in Purmerend.

Samen met 300 freelancers, een aantal vaste

partners en tien vaste medewerkers zorgen we ervoor

dat heel NL en BE met een glimlach naar het

werk gaat. Alle activiteiten onder één dak op het

gebied van fysieke, mentale, sociale vitaliteit die

leuk en nuttig zijn. Kijk voor meer informatie op:

www.defittemedewerker.nl

54 | VVP SPECIAL MAART 2023


Save the date

VIP-Congres Act Now!

4 juli 2023, AFAS-theater Leusden

Na de zeer succesvolle eerste editie in 2022 organiseert

VVP in samenwerking met de Stichting Contactgroep

Automatisering op 4 juli 2023 opnieuw het VIP-Congres,

dit jaar onder de titel Act now! en opnieuw in het AFAStheater

in Leusden. Het VIP-Congres is hét Fin- & Insurtech

event voor de top van de financiële adviessector in

Nederland.

Deze grootschalige kennis-, netwerk-, inspiratie- en

innovatiedag biedt een wervelend hoofdprogramma,

presentaties van meer dan 40 verschillende fin- en insurtech

bedrijven en innovatieve dienstverleners die

een doorkijk geven naar de nieuwe mogelijkheden en

toekomstige ontwikkelingen in de adviesmarkt en volop

netwerkmogelijkheden. Het VIP-Congres werd vorig

jaar door de ruim 500 deelnemers gewaardeerd met een

dikke 8.

Dit congres is bestemd voor beslissers, management

en directie van geldverstrekkers, verzekeraars, de volmachtmarkt,

adviesketens en de topadvieskantoren van

Nederland. De deelnemers krijgen op dit event uitgebreid

de tijd om kennis te maken met alle innovaties en

nieuwe toepassingen voor de financiële advieswereld.

Verzeker je van een toegangsbewijs en meld je aan als Early Bird!

www.vipcongres.nl


VVP is trots op de

organisaties die de VVP special

Financieel Vitaal’ mede

mogelijk hebben gemaakt

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!