09.03.2023 Views

Impactonderzoek VCUtrecht 2022

In 2022 hebben wij de impact van de Vrijwilligerscentrale Utrecht op de organisaties laten onderzoeken. In dit rapport zijn de uitkomsten hiervan te lezen

In 2022 hebben wij de impact van de Vrijwilligerscentrale Utrecht op de organisaties laten onderzoeken.
In dit rapport zijn de uitkomsten hiervan te lezen

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

De impact van Vrijwilligerscentrale Utrecht

Belangrijkste conclusies en geleerde lessen

November 2022


De impact van Vrijwilligerscentrale Utrecht

Belangrijkste conclusies *

Gebruik van de diensten van VCU:

Vrijwilligersorganisaties

vinden VCU een

trouwe partner:

De diensten van VCU sluiten aan op behoefte

van de vrijwilligersorganisaties (79%).

Deze zijn van met name van hoge relevantie

voor startende vrijwilligersorganisaties.

• Meedenkend

• Goed bereikbaar

• Ondersteunend

Impact van ondersteuning VCU op vrijwilligersorganisaties:

Percentage van organisaties geeft aan dat:

Kennis is vergroot

Kennis over werving

Kennis over vrijwilligersbeleid

'Voor Utrecht,

en door Utrecht'

Netwerk is versterkt

Doelen kunnen beter worden behaald

*Resultaten op basis van 91 survey respondenten en 6 diepte interviews. Voor onderbouwing van resultaten zie het volledige impactonderzoek.


De impact van Vrijwilligerscentrale Utrecht

Inleiding

Afgelopen jaar hebben Avance Impact en Vrijwilligerscentrale Utrecht (VCU)

samen onderzocht wat de impact is van de Vrijwilligerscentrale. VCU ondersteunt

vrijwilligersorganisaties met hun vacaturebank, maar ook met andere diensten

zoals advies, waarderingsacties, workshops en het organiseren van de beursvloer.

Met dit onderzoek wil VCU laten zien wat zij betekenen voor de organisaties die zij

ondersteunen. Tegelijkertijd kunnen de resultaten en inzichten uit het

impactonderzoek VCU ook helpen om hun dienstverlening aan te scherpen en zo

nog meer impact te maken. In de toekomst.

Leeswijzer

Dit rapport bestaat uit twee onderdelen:

• 4-pager: inleiding, opzet onderzoek en belangrijkste conclusies

• Resultaten: de resultaten van het onderzoek

Quotes

In de vragenlijst was er ruimte om antwoorden toe te lichten, hieruit zijn soms

mooie quotes naar voren gekomen. Ook zijn er zes verdiepende interviews

gehouden. Ook hierin zijn mooie voorbeelden en quotes genoemd. In het

rapport geven we quotes weer in een roze tekst vak.

Opzet onderzoek

Avance Impact en Vrijwilligerscentrale Utrecht hebben gezamenlijk dit onderzoek

opgezet en uitgevoerd. Hierbij zijn de volgende stappen uitgevoerd:

• Aanscherpen Theory of Change (ToC) & bepalen meetprioriteiten: De

Vrijwilligerscentrale Utrecht had zelf al een ToC ontwikkeld, deze hebben we

aangescherpt. Op basis hiervan zijn de meetprioriteiten bepaald.

• Opstellen meting: Op basis van de ToC en meetprioriteiten heeft Avance

twee meetinstrumenten ontwikkeld: (1) Een vragenlijst die door VCU is uitgezet

onder de organisaties waar zij contact mee hebben; en (2) een

interviewformat voor verdiepende interviews met 6 organisaties.

• Dataverzameling: VCU heeft zelf de dataverzameling voor de vragenlijst

uitgevoerd. Avance Impact heeft de interviews afgenomen.

• Analyse en sensemaking: Avance Impact heeft de analyse van alle data

gedaan. Op basis hiervan hebben we in een sensemakingsessie gezamenlijk

de opgehaalde resultaten geduid.

• Rapport: Op basis van de data en de aanvullingen uit de sensemakingsessie

heeft Avance dit rapport geschreven.

91 responses op de vragenlijst

6 organisaties geïnterviewd


Belangrijkste conclusies

VCU is een trouwe partner

VCU ondersteunt allerlei soorten organisaties in Utrecht. Opvallend is dat

organisaties zijn vaak al lang geleden hun eerste contact hebben gehad met

VCU, tot wel 16 jaar geleden. Toch hebben de meeste organisaties (82%) nog dit

jaar of zelfs deze maand contact gehad. Het contact wordt omschreven als

positief, VCU is goed te bereiken en meedenkend. Gemiddeld hebben

organisaties 2x per jaar contact met VCU. Het contact is niet altijd regelmatig,

maar organisaties weten VCU te vinden als dat voor hen nodig is.

“Je voelt je gesteund in het werk dat je doet en weet dat je er altijd terecht

kan!”

Diensten sluiten aan bij behoeftes van organisaties

8 op de 10 organisaties geeft aan dat de diensten van VCU aansluiten bij hun

behoeften. De vacaturebank is veruit het populairs. 96% van de organisaties

geeft aan hiervan gebruik te maken. Voor de meeste organisaties is dit ook de

enige dienst die ze gebruiken, 47% van de organisaties maakt alleen gebruik van

de vacaturebank. De rest maakt gebruik van 2 of meerdere diensten. Na de

vacaturebank wordt workshops het meest benoemd (43%), gevolgd door advies,

voorlichting/bemiddeling (30%). Dit laatste is in realiteit misschien hoger, hieronder

vallen namelijk ook de informele telefoongesprekken waar advies wordt

gegeven. Deze vinden zeer regelmatig plaats, maar werden door de

respondenten misschien niet onder de categorie advies,

voorlichting/bemiddeling geschaard.

Nog niet alle diensten van VCU bekend bij iedereen

Sommige organisaties weten VCU goed te vinden voor allerlei verschillende

diensten en ervaren daar ook de meerwaarde van. Toch zijn er ook nog

organisaties die VCU minder goed weten te vinden en niet bekend zijn met alle

verschillende diensten die er worden aangeboden en de verschillende thema’s

waarover VCU advies zou kunnen geven, zoals bijvoorbeeld financiën.

“Door de workshops, informatiebijeenkomsten, de persoonlijke contacten en

de hulp bij het vrijwiligersbeleid steeds weer geïnspireerd tot het beter maken

van de zaken rondom onze vrijwilligers.”

Vacaturebank van groot belang voor organisaties

Voor organisaties is het een grote uitdaging om passende vrijwilligers te vinden

die zich willen committeren. Zeker voor organisaties die zelf geen systeem hebben

voor het werven van vrijwilligers is de vacaturebank een fijne manier om

vrijwilligers te vinden. Al is het soms ook even zoeken naar de juiste match.

“Het lukt wel om passende vrijwilligers te vinden via de vacaturebank, soms is

het even zoeken. Maar zodra het eenmaal gelukt is, zijn het passende

vrijwilligers die vaak ook structureel blijven”

Over het algemeen zijn de ervaringen met de vacaturebank goed. Voor

sommige organisaties is het de primaire manier om vrijwilligers te werven. Voor

andere organisaties is het meer ter ondersteuning van het eigen wervingsproces.

Er zijn een aantal praktische opmerkingen over hoe het systeem van de

vacaturebank verbeterd kan worden, zo is er wat onduidelijkheid over wanneer

de vacature bovenaan de lijst komt te staan of het invullen van de vacature.

Hoge relevantie voor startende organisaties

Een terugkerend beeld is dat de ondersteuning van VCU vooral van groot belang

is voor kleinere of startende organisaties of organisaties waar een nieuwe

coördinator is gestart. Organisaties die al wat langer bestaan of onderdeel zijn

van een grotere (landelijke) organisatie hebben minder behoefte aan

ondersteuning en advies, omdat veel processen vaak al goed geregeld zijn.

“Voor mij was alles nieuw, veel tips, fijn om andere ervaringen te horen en wat

er mogelijk is binnen Utrecht” - startende coördinator over het coördinatoren

overleg

Toch heeft VCU niet alleen impact op starters. Ook organisaties die al langer

bestaan geven aan dat VCU een actuele bron van informatie blijft.

“Na 6 jaar is de vrijwilligerscentrale nog steeds een bron van actuele kennis die door

middel van het coördinatorenoverleg met organisaties gedeeld wordt en waar

organisaties onderling kennis kunnen delen. Kennis die ingezet wordt bij het behalen

van onze doelen. Ook de workshops dragen hieraan bij.”


Belangrijkste conclusies - vervolg

Kansen voor nog meer impact

Met name kennis vergroot over vrijwilligersbeleid en werving

Een deel van de organisaties geeft aan dat hun kennis op verschillende thema’s

is vergroot door de ondersteuning van VCU. Vooral bij organisaties die meerdere

diensten bij VCU hebben afgenomen is dit het geval. 41% van de organisaties

geeft aan dat hun kennis over vrijwilligersbeleid vergroot is. 61% van de

organisaties geeft aan dat de kennis over werving vergroot is. Organisaties die

aangeven dat hun kennis op deze onderwerpen niet vergroot is, geven veelal

aan dat ze deze kennis al hebben binnen hun organisatie. Kennis over

organisatiestructuur en financiën is bij minder organisaties vergroot (respectievelijk

16% en 13%). VCU ontvangt over deze onderwerpen niet vaak vragen. Dit kan

erop wijzen dat het minder bekend dat er op deze onderwerpen diensten en

advies wordt aangeboden.

Organisaties staan er sterker voor en kunnen hun doelen behalen

43% van de organisaties geeft aan er organisatorisch sterker voor staan. En 59%

van de organisaties geeft aan hun doelen beter te kunnen behalen door de

ondersteuning van VCU. Het werven van vrijwilligers speelt hierin een grote rol.

Doordat organisaties de juiste vrijwilligers kunnen werven via VCU, heeft dit direct

effect op de organisatie. Maar ook de andere diensten van VCU dragen hieraan

bij. Het versterken van de financiële positie is slechts bij enkele organisaties

gebeurd (8%).

“We hebben twee bestuursleden gevonden via VCU en dat hadden wij nodig

om onze organisatie beter leiding te geven.”

Versterken netwerk zijn nog kansen

42% van de organisaties geeft aan dat zij hun netwerk hebben versterkt via VCU.

Slechts 20% geeft aan nieuwe samenwerkingen te zijn aangegaan door de

ondersteuning van VCU. Voorbeelden hiervan zijn contacten die er met fondsen

zijn gelegd, uitwisseling tussen organisaties onderling en contacten die zijn gelegd

via de Beursvloer.

In de sensemaking sessie hebben we een aantal manieren besproken hoe VCU

haar impact kan vergroten:

• Bereiken van de vrijwilligers binnen de organisaties

Het aanbod van VCU is niet altijd duidelijk bij alle vrijwilligers binnen een organisatie.

VCU heeft vaak het meeste contact met 1 of 2 personen binnen de organisatie en

is dus afhankelijk van deze personen in het doorgeven van informatie over

workshops of andere interessante mogelijkheden voor vrijwilligers. VCU kan op

verschillende manieren haar bereik onder deze brede vrijwilligersgroep vergroten.

Bijvoorbeeld door hen direct de nieuwsbrief te versturen of een welkomstbericht

met informatie over VCU te sturen op het moment dat een vrijwilliger via de

vacaturebank ergens aan de slag gaat. Ook kan VCU de contactpersonen binnen

de organisatie vragen hun vrijwilligers te wijzen op het aanbod van VCU.

• Meer bereik voor bepaalde diensten

Niet alle diensten van VCU zijn bekend onder de organisaties. In de sensemaking

sessie bespraken we het idee om proactief contact op te nemen met organisaties

om hen op de hoogte te brengen van het aanbod en concreet mee te denken

over waar de organisatie nog ondersteuning op kan gebruiken. Organisaties geven

aan deze persoonlijke benadering fijn te vinden.

• Experimenteren met opzet van coördinatoren overleg

Over het algemeen wordt het coördinatoren overleg zeer goed gewaardeerd. Er

worden een aantal suggesties gedaan om de vorm aan te passen. Bijvoorbeeld

door de groep op te delen in kleinere groepen die aansluiten op de fase waarin de

organisatie zich bevindt. Ook kan het opdelen in wat kleinere groepen de drempel

verlagen om te delen. Daarnaast bespraken we dat het mogelijk is om het overleg

iets vaker aan te bieden op verschillende dagen, zodat coördinatoren meer

mogelijkheden hebben om aan te sluiten.

• Vergroten van netwerk via Beursvloer

Een aantal organisaties gaven aan dat de Beursvloer voor hen niet heel duidelijk

was. VCU kan nadenken over hoe er voor zowel de bedrijven als de

vrijwilligersorganisaties iets te halen valt. Let bijvoorbeeld op de balans tussen vraag

en aanbod.


De impact van Vrijwilligerscentrale Utrecht

Resultaten

In dit deel van het rapport vind je de resultaten van het impactonderzoek. Deze resultaten hebben we op 26 oktober 2022 gepresenteerd en besproken in een

sensemaking sessie met het team van Vrijwilligerscentrale Utrecht. De resultaten bieden de onderbouwing voor de conclusies en lessen.


VERANDERTHEORIE VAN: VC Utrecht

IMPACTCLAIM

Door vrijwilligerswerk in de stad te ondersteunen, promoten en waarderen zorgen we voor een verbonden stad met (meer) actieve enbetrokken

vrijwilligers

Een verbonden stad

HOGERE EFFECTEN

Effecten die niet direct door jouw

activiteiten komen maar waaraan

je wel indirect bijdraagt

Kwetsbare Utrechters

worden beter geholpen

Organisaties maken

meer impact

4

Organisaties hebben

tevreden vrijwilligers en

dat draagt bij tot een

beter imago

Organisaties kunnen financieel en

organisatorisch beter op eigen benen

staan

Organisaties hebben een groter

netwerk

Organisaties kunnen hun werk goed

uitvoeren. Kunnen hun doelen

sneller/beter behalen

Organisaties werven

passende vrijwilligers

Vrijwilligerswerk wordt

meer gewaardeerd

EFFECTEN

De effecen op je stakeholders,

wat verandert voor wie?

meer kennis over diverse onderwerpen

zoals vrijwilligersbeleid, financien,

organisatiestructuur, werving

1

vrijwilligerswerk binnen

organisaties wordt beter

gewaardererd

Organisaties krijgen advies

van de VCU

OUTPUTS

Directe resultaten van

je activiteiten

ACTIVITEITEN

Wat doe jij concreet

voor de stakeholders?

1

Organisaties volgen

trainingen bij de VCU

Ondersteunen &

Ontwikkelen

4

Organisaties maken

kennis met nieuwe

netwerken

3

2

Groter aanbod potentiele

vrijwilligers

Dmv prijsuitreiking en

waarderingsmaand worden

grote groepen vrijwilligers en

organisaties in de spoltlight

gezet

Vrijwilligerswerk krijgt meer

aandacht

5 6

Stimuleren Waarderen Woord en beeld


Effecten meegenomen in de meting

Organisaties kunnen financieel en

organisatorisch beter op eigen

benen staan

Organisaties hebben een groter

netwerk

Organisaties kunnen hun werk

goed uitvoeren. Kunnen hun

doelen sneller/beter behalen

Organisaties werven passende

vrijwilligers

meer kennis over diverse

onderwerpen zoals

vrijwilligersbeleid, financiën,

organisatiestructuur, werving

Organisaties krijgen

advies van de VCU

Organisaties volgen

trainingen bij de VCU

Organisaties maken

kennis met nieuwe

netwerken

Groter aanbod

potentiele vrijwilligers


Achtergrondvariabelen Survey

• De vragenlijst is 94x ingevuld

• 3 hiervan zijn niet meegenomen door het beperkt

aantal antwoorden dat zij hebben gegeven

• De resultaten zijn dus gebaseerd op 91

respondenten

• Overzicht organisaties:

• Aantal uniek: 81

• Aantal meerdere keren: 9, 2 tot 3 per organisatie


Achtergrondvariabelen Interviews

• Er zijn 6 organisaties gesproken

• Welke personen binnen de organisatie

• Rol: 1 directeur, 1 regio coördinator, 1 bestuursvoorzitter, 4 vrijwilliger coördinators

• Meeste tussen 3 en 8 jaar actief bij organisatie. 1 iemand pas dit jaar begonnen.


Hoe zien de organisaties eruit?

• Aantal FTE:

• gemiddeld 42 FTE

• Min. 0 FTE, max. 500 FTE

• Mediaan = 5

Overige

♀ Welzijn


Relatie met VCU

• Contact:

• meeste geven aan al vele jaren (tot 16 jaar)

• 2 organisaties vanaf dat VCU bestaat

• 1 organisatie sinds 2022

32

43

9 7

Deze maand Dit jaar Vorig jaar Langer geleden

• Interviews:

• Iedereen omschrijft het contact met VCU als

positief: goed te bereiken, meedenkend.

Grafiek 3: Wanneer heeft organisatie voor het laatst contact gehad met VCU?v

Conclusie: VCU lijkt een trouwe partner: eerste

contact is vaak al jaren geleden gelegd, toch hebben

de meeste organisaties nog dit jaar of zelfs deze

maand contact gehad (82,4%) nog dit jaar.

8

3

16

35

9

20

Eenmalig Wekelijks Maandelijks Ongeveer 2

x per jaar

Ongeveer 1

x per jaar

Overige

Grafiek 4: Hoe vaak contact met VCU?


Nieuwsbrief

• Alle 6 respondenten ontvangen de nieuwsbrief

• Iedereen leest hem (deels), afhankelijk van tijd.

Pikken de dingen eruit die interessant zijn.

• Delen met vrijwilligers 1 iemand stuurt hem door,

1 iemand kopieert onderdelen in eigen nieuwsbrief

“Ja, die vind ik heel goed! Allerlei

ontwikkelingen, je kijkt dan verder naar je

eigen organisatie. Aanbod van trainingen

en webinars, workshops. Nieuws wie de

vrijwilligersprijs krijgt..”

Suggestie: delen van nieuwsbrief met alle vrijwilligers

promoten / organiseren vanuit VCU.

Aandachtspunt: Houdt er rekening mee dat vrijwilligers

weinig tijd hebben om de nieuwsbrief te lezen.


Diensten van VCU

• Van welke diensten maken

organisaties gebruik:

• Meest: ?

• Minst: ?

Anders

Waarderingsacties, trofee,

promo

Advies,

voorlichting/bemiddeling

Workshops/elearning

Beursvloer/bedrijfsleven

Vacaturebank

6

17

27

39

17

87

• Gemiddeld 2 diensten

• Meeste organisaties maar 1 dienst

(modus)

• 5 organisaties geven aan alle 5 de

diensten te gebruiken

Aanvulling uit sensemaking sessie:

Het viel op dat de waarderingsacties zo weinig genoemd werden. Als verklaring

werd genoemd dat het misschien interessanter is voor kleinere organisaties. De

resultaten uit de vragenlijst bevestigen dit niet. Verschillende soorten organisaties

gaven aan de waarderingsacties te gebruiken.

Grafiek 5: Van welke diensten van VCU maakt organisatie gebruik?

Aanvulling uit sensemaking sessie:

Ook viel het op dat de optie “advies” relatief minder vaak werd genoemd. In de

sessie is besproken dat misschien niet elk telefoontje dat wordt gepleegd als

advies wordt gezien. VCU kan hier zelf beter op monitoren door in de adminstratie

onderscheid te maken tussen ‘helpdesk’ en ‘advies’ gesprekken die worden

gevoerd.

72 17 2

Grafiek 6: Sluiten de diensten die VCU aanbiedt bij behoeften organisatie?


Ervaringen vacaturebank

Wat gaat goed?

Krijgen (af en toe) goede matches

Voor sommigen komt grootste deel werving via

VCU

Makkelijk te gebruiken

Fijn dat je automatisch kan delen op Social

media

Wat kan beter?

Vroeger kon je zelf matches vinden en

contacten leggen, dat werkt beter dan

‘voorgestelde matches’, die werken niet goed.

Arbeidsintensief om vacature aan te maken

Zoekfuncties / filterfuncties naar vrijwilligers en

organisaties

Niet veel reacties idee dat vacature

verdwijnt in de lijst

“Fantastisch instituut: Mensen

zijn hier aan alle kanten mee

geholpen: vrijwilligers

geholpen en organisaties

ook”

Suggestie: samenwerken met bedrijven voor uitkeringsgerechtigden


Verdieping Vacaturebank

Organisaties werven passende

vrijwilligers

• Grootste uitdaging:

• Passende vrijwilligers, die aan juiste eisen voldoen en zich willen

committeren.

• Wat voor soort vrijwilligers vind je?

• Voor de meeste organisaties zit er geen verschil tussen vrijwilligers

via VCU en die anders gevonden worden.

• “Soms even zoeken naar een passend persoon”

• 1 organisatie geeft aan dat vrijwilligers via VCU iets minder serieus

lijken. Zij hebben zelf een online omgeving waar ze vrijwilligers

werven.

“Verder zijn vrijwilligers die via de

eigen website zich aanmelden zijn

iets serieuzer, bij de VCU is het voor

velen nog meer een

uitprobeerfase & mensen

reageren op meer vacatures dus

ze kunnen al weg zijn voordat de

organisatie erop kan reageren”

Vacaturebank van meer toegevoegde waarde voor organisaties die zelf

geen systeem voor het werven van vrijwilligers hebben.


Diensten van VCU - herhaling

• Van welke diensten maken

organisaties gebruik:

• Meest: ?

• Minst: ?

Anders

Waarderingsacties, trofee,

promo

Advies,

voorlichting/bemiddeling

Workshops/elearning

Beursvloer/bedrijfsleven

6

17

27

39

17

• Gemiddeld 2 diensten

• Meeste organisaties maar 1 dienst

(modus)

• 5 organisaties geven aan alle 5 de

diensten te gebruiken

Vacaturebank 87

Grafiek 5: Van welke diensten van VCU maakt organisatie gebruik?

72 17 2

Grafiek 6: Sluiten de diensten die VCU aanbiedt bij behoeften organisatie?


Verdieping overige diensten

Coördinatorenoverleg:

• Voor beginnende organisaties heel fijn

• Voor meer gevorderde organisaties is het meer

brengen dan halen

• Groot versus klein

“Voor mij was alles nieuw,

veel tips, fijn om andere

ervaringen te horen en wat

er mogelijk is binnen

Utrecht”

Coordinatorenoverleg laten aansluiten op fase van organisatie

Advies:

• Minder relevant voor organisaties die al meer

gevorderd zijn

• Op maat advies wordt gewaardeerd (bijvoorbeeld in

telefonisch contact)


Verdieping overige diensten

Beursvloer:

• Minst positief

• Geen balans in vraag/aanbod naar vrijwilligers

• Niet duidelijk wat het doel is voor vrijwilligers

Hoe de beursvloer gerichter opzetten, zodat vrijwilligers(organisaties) hier meer uit kunnen halen?

Workshops:

• Minder relevant voor organisaties die al meer gevorderd zijn

• Fijn dat ze er zijn voor meer beginnende coördinatoren

• Mensen halen er nuttige informatie uit

Suggestie: Ook trainingen/workshops aanbieden voor vrijwilligers die geen coördinator

zijn: vb. grenzen stellen / omgaan met agressie, etc.


Verdieping overige diensten

Waarderingsacties

• Niet alle organisaties maken hier gebruik van

• Door sommige organisaties worden ze enorm

gewaardeerd

“Aandacht voor vrijwilligers

is geweldig gewoon. Je

laat zien dat je opmerkt

dat vrijwilligerswerk er is en

dat het zo belangrijk is”

“…leuke attenties, bijvoorbeeld een

cadeautje ophalen. Ik stuur het altijd

door naar mijn vrijwilligers en die

waarderen dat echt heel erg.

Cadeautje of diner in december is echt

een feest.”


Kennis vergroot

meer kennis over diverse

onderwerpen zoals

vrijwilligersbeleid, financiën,

organisatiestructuur, werving

Vrijwilligersbeleid

Organisatiestructuur

8 15 21 26 5

Werving

7 3 19 35 11

Na 6 jaar is de vrijwilligerscentrale nog

steeds een bron van actuele kennis die

door middel van het

coördinatorenoverleg met organisaties

gedeeld wordt en waar organisaties

onderling kennis kunnen delen. Kennis

die ingezet wordt het het behalen van

onze doelen. Ook de workshops dragen

hieraan bij.

12 17 34 10 2

Financiën

12 20 33 8 2


Organisatie versterking

Organisaties kunnen financieel en

organisatorisch beter op eigen

benen staan

Organisaties kunnen hun werk

goed uitvoeren. Kunnen hun

doelen sneller/beter behalen

Organisatorisch sterker

Doelen beter behalen

7 10 26 26 6

5 7 19 39 5

Financiële positie versterken

17 23 29 42


Netwerkversterking

Organisaties hebben een groter

netwerk

Netwerk versterkt

Samenwerkingen aangegaan

5 20 18 28 3

10 30 19 11 4


Belangrijkste verandering

Wij maken graag gebruik van jullie

workshops en trainingen om onze

kennis te vergroten.

ik voel me sterker in het coördineren van de

vrijwilligers en dat heeft invloed op de hele

groep. Het is fijn dat ik altijd een beroep kan

doen op de VCU als ik vragen heb over de

vrijwilligersorganisatie

De vacaturesite werkt heel

prettig en ook delen wij het

aanbod aan scholing en

training voor vrijwilligers

“Door de informatie en advies

ben je als organisatie sneller op

de hoogte van

wetswijzigingen/mogelijkheden,

dan kan je als organisatie

anticiperen, sneller reageren en

zorgen dat je alles in orde hebt”

21

10

versterking van uitbreiding van

de organisatie netwerk

60

werving van

vrijwilligers

11 8

bekendheid

van de

organisatie

meer impact

maken voor

doelgroep

Grafiek 7: Onderwerp waar de verandering uit het voorbeeld over gaat.

Meer samenwerkingen

opzoeken in Utrecht en niet

enkel in de zorg maar ook in

het bedrijfsleven.

een kei van een penningmeester

gevonden via de vacaturebank op

een toevallig cruciaal moment in ons

bestaan.

Via de VCU hebben we

vrijwilligers kunnen

aannemen, waardoor groei

mogelijk was.

“We hebben twee

bestuursleden gevonden via

VCU en dat hadden wij

nodig om onze organisatie

beter leiding te geven”.


Unieke kracht VCU

VCU is Heel zichtbaar; belang van vrijwilligerswerk in

de breedste zin van het woord: er is geen andere

organisatie die dit op deze manier aanpakt, het is

een verzamelpunt ; ook laagdrempelig voor alle

partijen

voor Utrecht en door Utrecht

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!