Views
5 years ago

Bestuurlijke informatie gemeente Hellendoorn

Bestuurlijke informatie gemeente Hellendoorn

Bestuurlijke informatie gemeente

= 2 = en effectiever inzetten en kosten besparen. Het Rijk heeft hierop landelijke bezuinigingen aangekondigd van € 200 miljoen 1 . Deze bezuiniging is in 2010 al deels ingevoerd door het niet compenseren van de loon- en prijsontwikkeling 2010. Verdere doorvoering van deze bezuiniging vindt zijn uitwerking in 2011. Daarboven zullen volgens plannen van het rijk nog bezuinigingen volgen van € 400 miljoen in 2015 tot € 700 miljoen structureel. Afhankelijk van de omvang van de rijksbezuiniging, dreigt een fors exploitatietekort op de sociale werkvoorziening. In het meest sombere scenario kan het tekort bij de GR SOWECO oplopen tot meer dan € 3 miljoen. Gemeenten en SOWECO nemen hun verantwoordelijkheid. Dit geldt ook t.a.v. de uitvoering Wsw en de bezuinigingen hieromtrent. Juist nu het algemene beeld van het rijksbeleid zich kenmerkt door bezuinigingen, is er geen ruimte voor initiatieven om af te wijken van de financiële kaders gesteld door de gemeenteraden. Volgens deze kaders dient de Wsw te worden uitgevoerd binnen de door het rijk hiervoor beschikbaar gestelde middelen. Tijdens de bijeenkomst van het Algemeen Bestuur en de Raad van Commissarissen van 8 november 2010 is daarom verzocht onderzoek te doen naar scenario's waarbij inzichtelijk wordt op welke wijze de toekomst van SOWECO vorm gegeven kan worden. Om te anticiperen op wat hiervoor is genoemd wordt voorgesteld het tekort in 2010 te dekken uit het weerstandsvermogen. Daarnaast wordt in afwachting van de uitkomsten van de scenariokeuze voorgesteld het te verwachten begrote negatieve exploitatieresultaat voor 2011 vooralsnog te dekken uit het weerstandsvermogen. Proces te ondernemen stappen Voor de langere termijn wordt voorgesteld dat de participerende gemeenten scenario's gaan uitwerken waarbij inzichtelijk wordt op welke wijze de toekomst van SOWECO wordt vormgegeven. De te onderzoeken scenario's gaan van opheffing van de gemeenschappelijke regeling tot scenario's voor het verder doorontwikkelen van een mensontwikkelbedrijf. Voor het opstellen van deze scenario's zal voor 1 januari 2011 een ambtelijke stuurgroep worden ingesteld die de opdrachtformulering voor de uitwerking van de scenario's richting SOWECO en de ambtelijke werkgroepen op zich zal nemen. De uitwerking van de scenario's dient voor 1 maart 2011 gereed te zijn en te worden voorgelegd aan de afzonderlijke raden. Tijdens de commissievergadering van de commissie Samenlevingszaken op 11 januari zal wethouder Bakhuis u hier mondeling over informeren. Hoogachtend, Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn, de secretaris, ue uuirgerjneesier, / 1 •Aß" n der Noordt, ir. J.J. van Overbeeke. A~CA- -4--''- —- ee De 200 miljoen bestaat voor 80 miljoen uit het niet verstrekken van de bonus, het niet compenseren van de loon- en prijsontwikkeling 2010 en 2011. De resterende 120 miljoen betreft de bijstelling van de Wsw budget voor 2011.

Berenschot - Bestuurlijke informatie van de gemeente Doetinchem
Twence - Bestuurlijke informatie gemeente Borne
Onderzoek bedrijventerreinen - Bestuurlijke informatie gemeente ...
Beleids - Bestuurlijke informatie van de gemeente Leiderdorp
Beleids - Bestuurlijke informatie van de gemeente Leiderdorp
Verkenning N504 Langedijk - Bestuurlijke informatie gemeente Langedijk
Evaluatie VVE Pilot Nieuwleusen - Bestuurlijke informatie gemeente ...
Naoorlogse wijken klein - Bestuurlijke informatie van de gemeente ...
Jaarstukken 2008 - Bestuurlijke informatie van de gemeente ...
Jaarstukken 2009 - Bestuurlijke informatie van de gemeente ...
Boekwerk Jaarstukken 2010 - Bestuurlijke informatie van de ...
Naoorlogse wijken klein - Bestuurlijke informatie van de gemeente ...
5. BP erven Borne Hertme 2.pdf - Bestuurlijke informatie gemeente ...
Bestemmingsplan Egmond aan Zee - Bestuurlijke informatie van de ...
Dorpsplan Gaanderen deel 1 - Bestuurlijke informatie van de ...
VERNIEUWEND BESTUREN ... - Gemeente Rotterdam
Bestuur - Protestantse Gemeente Lochem
Programmabegroting 2013 concept - Bestuurlijke informatie van de ...
Informatie over de Regiotaxi-Oosterschelde - Gemeenten
Repressief verslag 2011 Brandweer - Bestuurlijke informatie ...
X - Bestuur & Politiek Gemeente Katwijk
Jaarrekening 2005 Gemeente Katwijk - Bestuur & Politiek Gemeente ...
Voortgangsrapportage - Bestuur & Politiek Gemeente Katwijk
11-19282 - Bestuurlijk Informatie Systeem - Gemeente Venlo
Informatie gemeente Hoorn
Informatie gemeente Hoorn
Lees voor meer informatie de folder - Gemeente Hoorn
plan van aanpak mottekasteel Blijdestein.pdf - Gemeente Bestuur ...
Bestemmingsplan Centrum deel 1.pdf - Bestuurlijke informatie ...
Bestemmingsplan Centrum deel 1.pdf - Bestuurlijke informatie ...