13.03.2023 Views

Tweet

Foto's gemaakt rond het Veerse Meer. Nu als expositie te zien in Herberg De Griffioen Oostkerkestraat 24, 4471 BB Wolphaartsdijk https://www.herbergdegriffioenwolphaartsdijk.nl/

Foto's gemaakt rond het Veerse Meer. Nu als expositie te zien in Herberg De Griffioen Oostkerkestraat 24, 4471 BB Wolphaartsdijk
https://www.herbergdegriffioenwolphaartsdijk.nl/

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.


De natuur geeft inspiratie

voor kunst en cultuur

we kennen allemaal de gratie

de natuur die is zo puur

de eerste bloemen van het voorjaar

als een snaar op een gitaar

en als in herfst de bladeren vallen

dan zijn ook de rapen gaar

kon het maar altijd zomer zijn

die temperaturen zijn zo fijn

maar ook winter is broodnodig

met sneeuw en strenge vorst

en de regen die moet vallen

want de bomen hebben dorst.

mobar
Dans van de kluten

als loodblauwe poten

met honderden bijeen

scharen en knikken op

het wad, is het lente

als maaiende snavels

het voedsel zeven, wit

en zwart onmiskenbaar

gevouwen veren zingen

ga ik zitten op de dijk

laat warme wind door

mijn haar, langs huid en

wacht op de dans van

de kluten, kijk ogen uit

cirkeltjes op het slijk,

- waar ken ik ze toch van -,

om elkaar heen, het hof

makend, met tranen op

het bruidskleed, zilver

blinkt mijn zee en troost

de opvliegende meute,

ver weg tot aan oneindig

de dijk rust tegen mij..

Henk Knibbeler,

Het is tijd, we gaan op reis

We verzamelen ons, we zijn met velen

Vraag niet waarom, waarheen, hoe lang

We volgen een innerlijke drang

Vleugel aan vleugel schrijven wij

luid gakkend in gelijke vlucht

de laatste letters van het alfabet

in de grijze novemberlucht

uit: ‘Gek van liefde’, 2008. schrijver: Francine Oomen
Wind en water

Het water in het meer,

klotst heen, soms weer

de wind legt zich er

niet bij neer!

Het stormt wind giert

door kieren, alsook gaten

ik denk dat ‘k ‘t ermaar

bij moet laten,

Immers het weer: laat zich niet sturen!

An Terlouwijsvogel

hoe schichtig het blauw

van oever tot oever gaat

zelfs een zwaan minzaam

nakijkt, welk een regenboog

die wolk van veren verplaatst

een penseel met aquarel

zal schilderen, rietkragen en

overhangende elzentakken, waar

strepen neer zullen buigen

spatten water mijn sensatie

koelen, maar de waarneming in

alle opzichten rimpelloos zal blijven

Henk KnibbelerTwiet,

Expositie mogelijk gemaakt door Herberg de Griffioen

Oostkerkestraat 24 4471 BB - Wolphaartsdijk

Alle foto’s zijn gemaakt rond het Veerse Meer door Jan Duivenvoorde

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!