Views
5 years ago

Vertrouwen in de school - Wetenschappelijke Raad voor het ...

Vertrouwen in de school - Wetenschappelijke Raad voor het ...

WETENSCHAPPELIJKE RAAD

WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID Vertrouwen in de school over de uitval van ‘overbelaste’ jongeren Amsterdam University Press, Amsterdam 2009

Omslagafbeelding: © Marc de Haan / Hollandse Hoogte Omslagontwerp: Studio Daniëls, Den Haag Vormgeving binnenwerk: Het Steen Typografie, Maarssen isbn 978 90 8964 105 2 e-isbn 978 90 4850 872 3 nur 754 / 741 © wrr/Amsterdam University Press, Den Haag/Amsterdam 2009 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1912 jº het Besluit van 20 juni 1974, Stb. 351, zoals gewijzigd bij het Besluit van 23 augustus 1985, Stb. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 kb Hoofddorp). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden.

 • Page 1 and 2: WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REG
 • Page 3: De Wetenschappelijke Raad voor het
 • Page 9 and 10: 8 vertrouwen in de school 4 Voldoen
 • Page 12 and 13: samenvatting Dit rapport is een zoe
 • Page 14 and 15: samenvatting meer toekomen aan het
 • Page 16 and 17: samenvatting Deze missie impliceert
 • Page 18: samenvatting wordt wel gesteld dat
 • Page 24 and 25: 1 inleiding en vraagstelling Het be
 • Page 26 and 27: inleiding en vraagstelling Leerling
 • Page 28 and 29: Tabel 1.2 Schoolverlaters in middel
 • Page 30 and 31: Figuur 1.1 Uitvalpercentages gedure
 • Page 32 and 33: inleiding en vraagstelling Figuur 1
 • Page 34 and 35: inleiding en vraagstelling nog dan
 • Page 36 and 37: Deze cijfers zijn indrukwekkend, ma
 • Page 38 and 39: inleiding en vraagstelling Het doel
 • Page 40 and 41: De raad zal zich in dit rapport ric
 • Page 42 and 43: inleiding en vraagstelling De laats
 • Page 44 and 45: ling in sociale problemen die de on
 • Page 46 and 47: anders zouden denken en voelen. Zo
 • Page 48: inleiding en vraagstelling werd exp
 • Page 51 and 52: 50 vertrouwen in de school Figuur 2
 • Page 53 and 54: 52 vertrouwen in de school verwacht
 • Page 55 and 56:

  54 vertrouwen in de school De regio

 • Page 57 and 58:

  56 vertrouwen in de school 2.2.3 zo

 • Page 59 and 60:

  58 vertrouwen in de school Ook de c

 • Page 61 and 62:

  60 vertrouwen in de school De maats

 • Page 64 and 65:

  3 wat hebben ‘overbelasten’ nod

 • Page 66 and 67:

  wat hebben ‘overbelasten’ nodig

 • Page 68 and 69:

  wat hebben ‘overbelasten’ nodig

 • Page 70 and 71:

  wat hebben ‘overbelasten’ nodig

 • Page 72 and 73:

  voor het vmbo (Groenewegen et al. 2

 • Page 74 and 75:

  grote winkelstraten ‘op Zuid’.

 • Page 76 and 77:

  zijn collega’s op niveau 2: “Me

 • Page 78 and 79:

  wat hebben ‘overbelasten’ nodig

 • Page 80 and 81:

  wat hebben ‘overbelasten’ nodig

 • Page 82 and 83:

  In feite onderschat de politiek de

 • Page 84 and 85:

  gaat dat goed, maar, zo laten veld-

 • Page 86 and 87:

  wel op het netwerkoverleg aanwezig

 • Page 88 and 89:

  wat hebben ‘overbelasten’ nodig

 • Page 90 and 91:

  4 voldoende ruimte binnen bestaande

 • Page 92 and 93:

  voldoende ruimte binnen bestaande b

 • Page 94 and 95:

  leggen. Maar onder protest: “Ik k

 • Page 96 and 97:

  voldoende ruimte binnen bestaande b

 • Page 98 and 99:

  voldoende ruimte binnen bestaande b

 • Page 100 and 101:

  4.2.1 erbij horen “Je bent goed z

 • Page 102 and 103:

  voldoende ruimte binnen bestaande b

 • Page 104 and 105:

  voldoende ruimte binnen bestaande b

 • Page 106 and 107:

  voldoende ruimte binnen bestaande b

 • Page 108 and 109:

  voldoende ruimte binnen bestaande b

 • Page 110 and 111:

  voldoende ruimte binnen bestaande b

 • Page 112 and 113:

  tussen vmbo en mbo, waarmee men wil

 • Page 114 and 115:

  sus georganiseerd in samenwerking m

 • Page 116 and 117:

  voldoende ruimte binnen bestaande b

 • Page 118 and 119:

  voldoende ruimte binnen bestaande b

 • Page 120 and 121:

  voldoende ruimte binnen bestaande b

 • Page 122 and 123:

  kleine ondernemers; in de lunchzake

 • Page 124:

  noten voldoende ruimte binnen besta

 • Page 127 and 128:

  126 vertrouwen in de school Remmend

 • Page 129 and 130:

  128 vertrouwen in de school beginne

 • Page 131 and 132:

  130 vertrouwen in de school iets ov

 • Page 133 and 134:

  132 vertrouwen in de school genwoor

 • Page 135 and 136:

  134 vertrouwen in de school tweede,

 • Page 137 and 138:

  136 vertrouwen in de school je ook

 • Page 139 and 140:

  138 vertrouwen in de school Maar de

 • Page 141 and 142:

  140 vertrouwen in de school geduwd,

 • Page 143 and 144:

  142 vertrouwen in de school Externe

 • Page 145 and 146:

  144 vertrouwen in de school problee

 • Page 147 and 148:

  146 vertrouwen in de school gaat om

 • Page 149 and 150:

  148 vertrouwen in de school Box 6.1

 • Page 151 and 152:

  150 vertrouwen in de school Er is e

 • Page 153 and 154:

  152 vertrouwen in de school te geve

 • Page 155 and 156:

  154 vertrouwen in de school 6.1.4 c

 • Page 157 and 158:

  156 vertrouwen in de school bonding

 • Page 159 and 160:

  158 vertrouwen in de school ontwikk

 • Page 161 and 162:

  160 vertrouwen in de school warm, o

 • Page 163 and 164:

  162 vertrouwen in de school ontstaa

 • Page 165 and 166:

  164 vertrouwen in de school gen. Te

 • Page 167 and 168:

  166 vertrouwen in de school laten (

 • Page 169 and 170:

  168 vertrouwen in de school zien da

 • Page 171 and 172:

  170 vertrouwen in de school ningen

 • Page 173 and 174:

  172 vertrouwen in de school de scho

 • Page 175 and 176:

  174 vertrouwen in de school In de l

 • Page 177 and 178:

  176 vertrouwen in de school maar he

 • Page 179 and 180:

  178 vertrouwen in de school In vers

 • Page 181 and 182:

  180 vertrouwen in de school De laat

 • Page 183 and 184:

  182 vertrouwen in de school risicof

 • Page 185 and 186:

  184 vertrouwen in de school nalitei

 • Page 187 and 188:

  186 vertrouwen in de school noten 1

 • Page 190 and 191:

  7 bestuurlijke uitdaging ‘De scho

 • Page 192 and 193:

  conceptueel gereedschap om de probl

 • Page 194 and 195:

  inspectie en door rmc’s met leerp

 • Page 196 and 197:

  estuurlijke uitdaging elkaar bestaa

 • Page 198 and 199:

  makers toch weer in de reflex schie

 • Page 200 and 201:

  estuurlijke uitdaging 1. Op individ

 • Page 202 and 203:

  - Vertrouwensdrempels: Als een scho

 • Page 204 and 205:

  kerntaken (het leveren van producte

 • Page 206 and 207:

  Box 7.5 Maatschap Maatschap bouwt o

 • Page 208 and 209:

  estuurlijke uitdaging Scholen-binne

 • Page 210 and 211:

  estuurlijke uitdaging aan de top va

 • Page 212 and 213:

  Box 7.6 Juridische constructies bes

 • Page 214 and 215:

  aanbod is op de persoon toegesneden

 • Page 216 and 217:

  estuurlijke uitdaging Toch is hun g

 • Page 218 and 219:

  estuurlijke uitdaging Ze kunnen - m

 • Page 220 and 221:

  vanuit het schoolsysteem werden gef

 • Page 222 and 223:

  estuurlijke uitdaging in de praktij

 • Page 224 and 225:

  estuurlijke uitdaging der delen (Kn

 • Page 226 and 227:

  van beveiligingspersoneel. Hierdoor

 • Page 228:

  noten bestuurlijke uitdaging 1 De v

 • Page 231 and 232:

  230 vertrouwen in de school bescher

 • Page 233 and 234:

  232 vertrouwen in de school binding

 • Page 235 and 236:

  234 vertrouwen in de school Dat gez

 • Page 237 and 238:

  236 vertrouwen in de school getrain

 • Page 239 and 240:

  238 vertrouwen in de school worden

 • Page 241 and 242:

  240 vertrouwen in de school en mbo-

 • Page 243 and 244:

  242 vertrouwen in de school toekoms

 • Page 245 and 246:

  244 vertrouwen in de school scherp

 • Page 247 and 248:

  246 vertrouwen in de school Een add

 • Page 249 and 250:

  248 vertrouwen in de school nauweli

 • Page 251 and 252:

  250 vertrouwen in de school 8.2.2 t

 • Page 253 and 254:

  252 vertrouwen in de school Box 8.3

 • Page 255 and 256:

  254 vertrouwen in de school leerlin

 • Page 257 and 258:

  256 vertrouwen in de school Box 8.4

 • Page 259 and 260:

  258 vertrouwen in de school de vws-

 • Page 261 and 262:

  260 vertrouwen in de school Box 8.6

 • Page 263 and 264:

  262 vertrouwen in de school Box 8.7

 • Page 265 and 266:

  264 vertrouwen in de school noten 1

 • Page 267 and 268:

  264 vertrouwen in de school Om misv

 • Page 269 and 270:

  268 vertrouwen in de school eens vo

 • Page 271 and 272:

  270 vertrouwen in de school 9.2 ver

 • Page 274 and 275:

  ijlage a schatting omvang per type

 • Page 276:

  noten bijlage a 1 De door ons gehan

 • Page 279 and 280:

  278 vertrouwen in de school Deen, F

 • Page 281 and 282:

  280 vertrouwen in de school Mettiou

 • Page 283 and 284:

  282 vertrouwen in de school Viguurs

 • Page 285 and 286:

  284 vertrouwen in de school Blakemo

 • Page 287 and 288:

  286 vertrouwen in de school Dom, L.

 • Page 289 and 290:

  288 vertrouwen in de school Inspect

 • Page 291 and 292:

  290 vertrouwen in de school Libbey,

 • Page 293 and 294:

  292 vertrouwen in de school Onderwi

 • Page 295 and 296:

  294 vertrouwen in de school Senge,

 • Page 297 and 298:

  296 vertrouwen in de school de Volk

 • Page 299 and 300:

  298 aangehaalde websites Onderwijsr

 • Page 301 and 302:

  300 vertrouwen in de school 31 Deel

 • Page 303 and 304:

  302 vertrouwen in de school verkenn

 • Page 305 and 306:

  304 vertrouwen in de school WP 38 V

rapport 'Vertrouwen in burgers' - Wetenschappelijke Raad voor het ...
rapport 'Vertrouwen in burgers' - Wetenschappelijke Raad voor het ...
De overheid als keuzearchitect? - Wetenschappelijke Raad voor het ...
De verzorgingsstaat herwogen - Wetenschappelijke Raad voor het ...
Naar een Europabrede Unie - Wetenschappelijke Raad voor het ...
hoofdbetoog - Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Publieke zaken in de marktsamenleving - Wetenschappelijke Raad ...
iOverheid - Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Arbeidsflexibiliteit en ontslagrecht - Wetenschappelijke Raad voor ...
Doorgroei van arbeidsparticipatie - Wetenschappelijke Raad voor ...
Tijdschrift van de Wetenschappelijke Raad - Ziekenhuis Oost-Limburg
Tijdschrift van de Wetenschappelijke Raad - Ziekenhuis Oost-Limburg
Investeren in werkzekerheid - Wetenschappelijke Raad voor het ...
AlternAtieven voor de school - Onderwijsraad
Werk en inkomsten na massaontslag - Wetenschappelijke Raad ...
Transactie als bestuurlijke vernieuwing - Wetenschappelijke Raad ...
Europa in Nederland - Wetenschappelijke Raad voor het ...
De menselijke beslisser - Wetenschappelijke Raad voor het ...
Dynamiek in islamitisch activisme - Wetenschappelijke Raad voor ...
School! nr. 4 (2013) - VOS/ABB
Sharia en nationaal recht - Wetenschappelijke Raad voor het ...
Het gezicht van de publieke zaak - Wetenschappelijke Raad voor ...
In betere banen - Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Werkprogramma 2011 – 2012 - Wetenschappelijke Raad voor het ...
Publieke zaken in de marktsamenleving - Wetenschappelijke Raad ...
School - Aanmelden Webmail Stichting de Meeuw
School! nr. 3 - VOS/ABB
SCHOOLGIDS 2012/2013 - Bernard Lievegoed School