23.03.2023 Views

SOMAarNieuws 1-2023

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Wijkkrant Nr. 23 • Voorjaar <strong>2023</strong><br />

SOMAar Nieuws<br />

Het is een bende naast de ondergrondse container<br />

Zakken afval en rommel ernaast ontsieren het straatbeeld.<br />

Wie moet dat opruimen? HVC is in de regio IJmond de<br />

afvalverwerker. Maar hoe ervaren deze mensen elke dag<br />

weer het onfatsoenlijk gedrag van de burger. Ik ga daarom<br />

een middag mee met Erwin. Erwin werkt al 13 jaar bij HVC.<br />

Zijn functie is uitvoerder en hij is chauffeur op zo’n grote<br />

inzamelwagen voor het legen van ondergrondse containers.<br />

Maar hoe zit het ook alweer. Het restafval verdwijnt in de<br />

oven van HVC in Alkmaar. Deze verbranding veroorzaakt<br />

gevaarlijke stoffen zoals CO2. Afval scheiden is daarom<br />

vreselijk belangrijk en geeft minder restafval. Geen plastic,<br />

blik, glas, papier, drankpakken en GFT gooien bij het<br />

restafval.<br />

Er zijn echter 2 afvalstromen en wel van de laagbouw en<br />

van de hoogbouw. De laagbouw maakt gebruik van de<br />

klikobak en sorteert redelijk tot goed. Voor de hoogbouw<br />

ligt dit anders. Deze afvalstroom gaat naar Sortiva Alkmaar<br />

(recyclen is oneindig goed) om gesorteerd te worden.<br />

Niet alle grondstoffen kunnen er nog uit gehaald worden<br />

waardoor er meer restafval overblijft dan wanneer er goed<br />

gesorteerd zou worden door de burger. Het restafval gaat<br />

ook naar de verbrandingsovens. 95% van de problemen<br />

ligt bij de burger. Met name het pasjessysteem geeft veel<br />

problemen. Pasje kwijt (nieuwe kost geld), geen pasje bij<br />

onderverhuur, klep restafval zit vast doordat een te volle<br />

zak in de trommel wordt gedaan. Hierdoor wordt regelmatig<br />

restafval gedumpt naast de container, of bij het GFT, papier<br />

of plastic gedaan. Resultaat is dat alles gestort wordt als<br />

restafval.<br />

De grote inzamelingswagens rijden op een<br />

computerplanning die gevoed wordt door de vullingsgraad<br />

van de container. Hierdoor worden containers op tijd<br />

In deze editie:<br />

Pagina 1<br />

• Het is een bende naast de<br />

ondergrondse container.<br />

Pagina 2<br />

• Wie wil ons helpen bij het SOMAar<br />

Nieuws?<br />

• Bewoners of Wijkinitiatief<br />

• Belangrijke telefoonnummers <strong>2023</strong><br />

• Maak Uw Melding<br />

Pagina 3<br />

• Over uw rouw mag gesproken worden<br />

• Eerst Hulp Bij Administratie (EHBA)<br />

• Vóór de buurt, dóór de buurt<br />

Pagina 4<br />

• Activiteiten Wijkcentrum Prinsenhof<br />

• De jeugd blijft fit en actief<br />

Pagina 5<br />

• Onze wijkagent<br />

• Wij handhaven!<br />

geleegd. De rit gaat door de smalle straatjes in Beverwijk<br />

en we legen één container die aangeeft 118% gevuld te zijn,<br />

dus hoognodig. Dit kan altijd gebeuren doordat onverwachts<br />

meer zakken worden weggedaan dan verwacht, gelukkig<br />

gebeurd dit niet zo vaak. Erwin: ‘Ik vind Heemskerk schoner<br />

en netter dan Beverwijk, een kwestie van mentaliteit’. Verder<br />

verteld Erwin dat hij per dag zo’n 55 stops heeft wat kan<br />

betekenen dat hij soms 80 containers leegt doordat er soms<br />

twee containers naast elkaar staan. ‘De wagen kan dan snel<br />

vol raken en breng ik mijn volle container vanaf mijn wagen<br />

naar kantoor in Velsen. Als de tunnel dicht is, rij ik toch maar<br />

even naar Alkmaar om te storten, dat is dan een stuk sneller’.<br />

Heeft Erwin nog tips voor de Gemeente of de burger? ‘Het is<br />

een maatschappelijk probleem waarop de Handhaving moet<br />

letten en de burger moet “opvoeden”’.<br />

Maar wat doet Erwin persoonlijk aan de vervuiling? ‘Ik heb 2<br />

lieve dochtertjes en als ik op pad ga neem ik een vuilniszak<br />

mee en zeg ik tegen mijn kinderen: Verzamel 5 stuks afval<br />

en doe dat in de zak. Je moet toch ergens beginnen’. Na de<br />

laatste container word ik weer thuis afgezet en klim ik uit een<br />

ruime en schone cabine. Erwin besluit, ‘binnen 5 jaar hoop ik<br />

elektrisch en dus schoner te gaan rijden’.<br />

Erwin bedankt.<br />

Gerben Sinjewel<br />

Pagina 6<br />

• De Hendrik Mandeweg<br />

• De Aagtentunnel is nu een plaatje<br />

Pagina 7<br />

• Buurtsoepje in Siggy Theater<br />

• Ontwikkelingen MARLO en de Brink<br />

Pagina 8<br />

• Maatjesproject Welzijn Beverwijk


Belangrijke<br />

telefoonnummers<br />

<strong>2023</strong> Knip uit en bewaar!<br />

Gemeente Beverwijk<br />

Klant Contact Centrum<br />

www.beverwijk.nl<br />

0251 256 256<br />

Gebiedsverbinder, Team Ruimtelijk beleid<br />

Gemeente Beverwijk<br />

Marc Kouwenhoven<br />

0251-256256 Adviseur Bewoners Participatie<br />

& Bewonersinitiatieven<br />

Wijkagent<br />

Kees-Jan de Wildt<br />

Via www.politie.nl<br />

Politie, geen spoed<br />

0900 88 44<br />

Team Handhaving<br />

0251 256 256<br />

Pre Wonen<br />

088 77 00 000<br />

Woon op Maat<br />

0251 25 60 10<br />

Grof huishoudelijk afval<br />

HVC 0800 0 700<br />

Welzijn Beverwijk, Wijkcentrum<br />

Prinsenhof (WB)<br />

0251 300 300 – info@welzijnswb.nl<br />

Welzijn Beverwijk, BeverwijkvoorElkaar<br />

0251 22 22 22 – info@beverwijkvoorelkaar.nl<br />

Welzijn Beverwijk, Buurtbemiddeling<br />

0251 300 375 - info@buurtbemiddelingbeverwijk.nl<br />

Welzijn Beverwijk, Steunpunt<br />

Vrijwilliger Beverwijk, 0251-300<br />

333 . Vrijwilligerswerk, ik wil<br />

vrijwilligerswerk doen, maar wat en hoe?<br />

Info en Aanmeldpunt, 0251 50 80 50 -<br />

info@sociaalteambeverwijk.nl<br />

Een schone en veilige buurt maak je<br />

samen, Fixi.nl<br />

Mantelzorgondersteuning MaatjeZ,<br />

088 995 7788 - info@maatjez.nl<br />

Colofon<br />

Opmaak en indeling: MEO<br />

Drukwerk: MEO<br />

Volgende editie komt uit: Najaar <strong>2023</strong><br />

Wie wil ons helpen bij het<br />

SOMAar Nieuws?<br />

Het SOMA-gebied is de enige<br />

wijk die een eigen wijkkrant<br />

heeft. Uniek in de IJmond en<br />

daar mogen we best trots<br />

op zijn. Deze nieuwsbrief<br />

verschijnt 2x per jaar en gaat<br />

over activiteiten in de wijk.<br />

De wijkkrant wordt door<br />

vrijwilligers samengesteld. En dat is heel leuk werk. Dankzij<br />

deze vrijwilligers wordt de nieuwsbrief ook 2x per jaar bezorgt<br />

in de Oranjebuurt.<br />

Maar de groep wil aanvulling in de redactie en bezorging.<br />

Het is meepraten in de samenstelling en zijn activiteiten. De<br />

afwisseling maakt het niet alleen leuk maar zorgt ook voor een<br />

stuk ontspanning. We vragen voor elke aflevering 2x 1 uurtje<br />

van uw tijd voor deze activiteiten.<br />

Nieuwsgierig en wilt u verdere informatie; Gerben Sinjewel<br />

telnr. 0251-215577 of redactie.somanieuws@gmail.com<br />

Bewoners- of wijkinitiatief<br />

Wij vinden het leuk als u met initiatief komt om uw wijk, buurt of<br />

straat leuker, mooier, veiliger en socialer te maken. Heeft u een idee<br />

of wilt u iets organiseren voor de bewoners van uw buurt? In veel<br />

gevallen kunt u hiervoor een vergoeding aanvragen. Vergeet niet<br />

om te kijken of voor uw idee een vergunning nodig is. In sommige<br />

gevallen kunt u deze kosten ook terugkrijgen van ons. Op deze<br />

pagina kunt u een vergoeding aanvragen of een declaratie indienen<br />

voor een idee. Ook leest u hier meer over de voorwaarden.<br />

Heeft u een initiatief dan online een bijdrage aanvragen.<br />

Maak Uw Melding<br />

Heeft u een melding over het<br />

onderhoud van de openbare ruimte?<br />

Dan kunt u dit online melden.<br />

Ligt er een kapotte stoeptegel of<br />

heeft u last van zwerfvuil? Maak een<br />

melding via Fixi. U ziet meteen op de<br />

kaart of er al een melding is gedaan<br />

door iemand anders.<br />

Melden?<br />

M a k k e l ij k !<br />

Fixi<br />

MELD VERDACHT<br />

OF ONGEWENST<br />

GEDRAG, ONVEILIGE<br />

SITUATIES EN TROEP<br />

DOWNLOAD<br />

FIXI EN<br />

MELD OOK<br />

WAT JIJ ZIET.<br />

200076_Meldingscampagne_A6_KaartHandhaversFixie_01.indd 1 12-10-2021 10:35<br />

Over uw rouw mag gesproken worden<br />

Eerst Hulp Bij Administratie (EHBA)<br />

Woont u in de gemeente Beverwijk en heeft u vragen<br />

op het gebied van administratie? Dan kunt u driemaal<br />

per week terecht op het inloopspreekuur EBHA.<br />

Tijdens deze spreekuren helpen sociaal werkers<br />

van Sociaal team Beverwijk u bij uw administratieve<br />

vragen. Denk bij deze vragen aan een brief of e-mail<br />

die u niet begrijpt. Tip: neem uw identiteitsbewijs, de<br />

brief/e-mail waar u vragen over heeft én eventuele<br />

inloggegevens mee zodat de medewerker u goed kan<br />

helpen. De EHBA is gratis.<br />

Vóór de buurt, dóór de buurt<br />

Het verliezen van een dierbare zorgt vaak voor een<br />

drastische verandering in het leven van de nabestaanden.<br />

Ieder rouwproces is uniek en het heeft tijd nodig om te<br />

leren leven met de verandering. Erover praten met anderen<br />

kan hier een bijdrage aan leveren.<br />

Socius Maatschappelijk Dienstverleners en Welzijn<br />

Beverwijk organiseren eenmaal per maand een moment<br />

voor mensen die een dierbare hebben verloren en daarover<br />

in gesprek willen en/of daarbij ondersteuning zouden willen<br />

hebben. Sylvana Groen en Hans Bruin begeleiden de groep.<br />

De bijeenkomst vindt plaats in Huis van de Wijk - Wijk aan<br />

Duin (Wilgenhoflaan 2c in Beverwijk van 15.00 tot 16.00 uur.<br />

Aanmelden kan via het info en aanmeldpunt Beverwijk –<br />

0251-508050 / info@sociaalteambeverwijk.nl<br />

Sylvana of Hans zal dan contact met u opnemen.<br />

Wist u dat het sociaal team en gemeente Beverwijk u kunnen helpen met het organiseren van activiteiten in uw buurt?<br />

U kunt hierbij denken aan burendagen, schoonmaakacties of bijvoorbeeld iets voor de kinderen.<br />

Er is bij het sociaal team en gemeente Beverwijk veel kennis aanwezig over hoe een activiteit te organiseren. U kunt<br />

zelfs een financiële bijdrage aanvragen voor uw activiteit.<br />

Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met:<br />

Gemeente Beverwijk: Marc Kouwenhoven, m.kouwenhoven@beverwijk.nl tel. 256256.<br />

Sociaal Team: 06-11035327 of mailen naar: info@sociaalteambeverwijk.nl<br />

Maandag 9:00 – 11:00 uur<br />

Buurthuis Wijk aan Duin – Wilgenhoflaan 2C<br />

Dinsdag 13:30 – 15:30 uur<br />

Leger des Heils – Geysendorfferlaan 4<br />

Donderdag 10:00 – 12:00 uur<br />

Wijkpunt Oosterwijk – Europaplein 63-65<br />

Twijfelt u of de vraag passend is voor het EHBA-spreekuur? Dan kunt u van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot<br />

13:00 uur telefonisch contact opnemen met het Info & Aanmeldpunt van Sociaal team Beverwijk, via 0251 50 80 50. Of<br />

u kunt langslopen bij het Info & Aanmeldpunt welke gevestigd is op Wilgenhoflaan 2C (Huis van de Wijk - Wijk aan Duin).<br />

2 • SOMAar Nieuws • voorjaar <strong>2023</strong><br />

SOMAar Nieuws • voorjaar <strong>2023</strong> • 3


Activiteiten Wijkcentrum Prinsenhof,<br />

Beatrixlaan 2 te Beverwijk<br />

Informeer bij balie Wijkcentrum Prinsenhof tussen 09.00 en 13.00 of bel 0251-22 22 22<br />

Eettafels:<br />

Samen Eten Eettafel, 2 gangen<br />

maaltijd<br />

Samen Eten Eettafel, 3 gangen<br />

maaltijd<br />

Tijdstip<br />

Dinsdag - 12.00 uur € 5,00<br />

3e donderdag vd maand -<br />

12.00 uur<br />

Kosten:<br />

Gelieve<br />

PIN- betaling<br />

€ 7,50<br />

Prins(es) aan Tafel, 2 gangen maaltijd Vrijdag - 12.00 uur € 5,00<br />

ACTIVITEITEN:<br />

Spelinloop voor kind 0-4 jaar en<br />

verzorger<br />

Dinsdag - 09.30 – 11.00 uur € 1,50<br />

Ontmoetingsochtend senioren Dinsdag - 09.30 - 11.30 uur € 2,00<br />

Wandelgroep Dinsdag - 12.45 – 13.15 uur Geen<br />

Koffiemiddag Woensdag – 13.30 – 15.00 uur Geen<br />

De Ontmoeting voor senioren Vrijdag - 10.00 – 12.00 uur € 2,00<br />

Bingo<br />

Vrijdag (om de week) -13.30 – 16.00 uur<br />

Tussenronde<br />

€ 6,00<br />

€ 2,00<br />

New Energy Gym Maandag 9.15 – 10.45 uur Op aanvraag<br />

• “Wijk-Uit” PlusBus, uitstapjes voor 55plussers. Het<br />

maandprogramma is verkrijgbaar bij de balie van het<br />

Wijkcentrum<br />

• WelZoHandig, klussen- en boodschappendienst<br />

• Telefooncirkel, een telefooncirkel bestaat uit een<br />

groepje mensen, die iedere ochtend even contact<br />

met elkaar heeft. Altijd, ook in het weekend en op<br />

feestdagen.<br />

De jeugd blijft fit en actief<br />

• Medische keuring rijbewijs voor 75-plussers en<br />

voor mensen met gezondheidsbeperkingen: voor<br />

het aanvragen of verlengen van een rijbewijs is het<br />

in sommige gevallen verplicht u medisch te laten<br />

keuren. Dit geldt voor 75-plussers (rijbewijs A, B en<br />

B+E) en voor mensen met gezondheidsbeperkingen<br />

(rijbewijs A, B en B+E).<br />

Voor meer informatie en inschrijven/aanmelden neem contact op met:<br />

BeverwijkvoorElkaar op telefoonnummer 0251 22 22 22 of bij de balie van het Wijkcentrum op werkdagen van<br />

09.00 – 13.00 uur. Of stuur een mail naar info@beverwijkvoorelkaar.nl of kijk op www.beverwijkvoorelkaar.nl.<br />

BeverwijkvoorElkaar is onderdeel van Welzijn Beverwijk.<br />

Vanaf dinsdag 28 maart starten de Beverwijk Fit en Actief StreetRuleZ avonden weer op de Vlietgors. De Sportbus komt<br />

weer met divers sport en spel materialen om samen leuke activiteiten te doen.<br />

StreetRuleZ is een sport en spel project in de wijk. Door middel van professionele begeleiding worden de deelnemers<br />

gestimuleerd om samen leuke activiteiten te doen. StreetruleZ wordt ingezet in de wijk met het doel de betrokkenheid<br />

bij elkaar te vergroten. Het team richt zich een positieve en sportieve omgang met elkaar, de<br />

materialen en de buurt in zijn totaliteit. Samen met de kinderen uit de wijk worden de activiteiten<br />

gekozen en gespeeld. Van verstoppertje tot badminton en van ‘vies en lekker’ tot steppen,<br />

voetballen, commando spel etc, alles is mogelijk. Dinsdag 28 maart wordt gestart om 18.30 uur.<br />

Onze wijkagent<br />

Van <strong>2023</strong> zijn alweer bijna<br />

2 maanden voorbij en we<br />

zijn alweer op weg naar<br />

de lente. Als wijkagent<br />

ben ik tevreden over de<br />

lage misdaadcijfers en<br />

de tevredenheid die ik<br />

waarneem onder de bewoners van de SOMA wijk. De<br />

samenwerking met de handhaving van Beverwijk is<br />

door de FIXI app ook een stuk verbeterd. Kleine zaken<br />

worden snel opgepakt en de complexere problemen<br />

worden ingepland in regulier en groot onderhoud.<br />

Waar ik mezelf wel zorgen om maak is de stijgende<br />

hoeveel zaken waarbij er spraken is van oplichting<br />

van vooral de oudere generatie. Dit is niet specifiek<br />

een probleem voor onze wijk, maar een negatieve<br />

maatschappelijke ontwikkeling.<br />

Wij handhaven!<br />

Handhaven tegen verloedering van het straatbeeld<br />

Als wijkboa van het Centrum en Oranjebuurt zie ik helaas<br />

dat er geregeld afval naast de ondergrondse containers<br />

wordt gedumpt. Naast dat dit het straatbeeld verloederd,<br />

wordt hierdoor ook het afval niet goed gescheiden<br />

en gerecycled. Vanuit het Team Veiligheid, Toezicht &<br />

Handhaving proberen we, samen met onze ketenpartners,<br />

hier preventieve maar ook repressieve maatregelen voor te<br />

treffen, om zo minder afval in het straatbeeld te krijgen.<br />

Wanneer wij afvaldumpingen naast ondergrondse<br />

containers aantreffen zullen wij hier onderzoek naar<br />

doen om te achterhalen wie het heeft gedumpt. We gaan<br />

vervolgens indien mogelijk het gesprek aan en zo nodig<br />

schrijven wij hiervoor een proces-verbaal uit. Daarnaast<br />

proberen we het afval zo snel mogelijk uit het straatbeeld<br />

te krijgen door het door de verantwoordelijke of anders<br />

door HVC op te laten ruimen.<br />

Voorkomen is natuurlijk altijd beter dan genezen.<br />

Zo hebben er in het verleden afvalcoaches, met<br />

informatiebladen in verschillende talen, rondgelopen om<br />

de regelgeving aan een ieder duidelijk uit te kunnen leggen.<br />

De belangrijkste vorm van oplichting is ‘de<br />

bankmedewerker’ die belt omdat er ‘iets’ mis is met<br />

de bankpas en dat die opgehaald moet worden en<br />

omgeruild moet worden. ‘De bankmedewerker’ weet<br />

echter niet om welke bank het gaat en probeert hier<br />

met vage vragen achter te komen.<br />

De bank neemt NOOIT op deze manier contact op met<br />

klanten en zal NOOIT een bankpas op komen halen.<br />

Als u of uw naasten in een dergelijke situatie terecht<br />

komt dan is een melding via 112 op zijn plaats. De<br />

politie zal er dan alles aan doen om de daders van een<br />

dergelijke oplichting te kunnen aanhouding.<br />

Volg mij verder op Instagram via<br />

wijkagent_industriebeverwijk<br />

Met vriendelijke groet<br />

C.J. de Wildt<br />

Wijkagent Beverwijk Industrie & Wijk SOMA<br />

Ook als wijkbewoner kunt ons helpen om het straatbeeld<br />

schoon te houden. Spreek elkaar aan als u iemand<br />

afval ziet dumpen, of gooi het gedumpte afval naast de<br />

ondergrondse container erin, als u de mogelijkheid heeft.<br />

Een schoon straatbeeld nodigt minder uit om afval te<br />

dumpen. Als wijkbewoner ziet u meer in de wijk dan ik kan<br />

zien, zo kunnen wij elkaar een beetje helpen en de meeste<br />

resultaten boeken.<br />

Mocht u contact met mij op willen nemen, kunt u hiervoor<br />

een contactformulier op de site van de gemeente invullen.<br />

Heeft u een melding voor handhaving kunt u gebruik<br />

maken van de app/site FIXI.<br />

Alvast bedankt!<br />

Wijkboa Centrum en Oranjebuurt<br />

4 • SOMAar Nieuws • voorjaar <strong>2023</strong><br />

SOMAar Nieuws • voorjaar <strong>2023</strong> • 5


De Hendrik Mandeweg<br />

Buurtsoepje in Siggy Theater<br />

Foto: Stichting Prentenkabinet Van der Linden<br />

Gezicht op de Hendrik Mandeweg aan het begin<br />

van de vorige eeuw. Op de achtergrond is rechts<br />

de Ned.Herv.Kerk te zien met nog de oude spits<br />

(Wijkertoren). Dat betekent in ieder geval dat de foto<br />

dateert van voor 1912, immers toen werd de spits<br />

door de torenbrand vernield. Ook op de achtergrond<br />

is te zien de oude St.Agathakerk aan de Peperstraat.<br />

Deze kerk werd in 1924 gesloopt. Het weiland op de<br />

voorgrond behoorde oorspronkelijk bij het klooster<br />

Maria Stichting van Prentenkabinet Sion, vandaar Van der Linden de naam Munnikenweide.<br />

De meeste panden zijn gesloopt om plaats te maken<br />

voor nieuwbouw. De eerste nieuwbouw kwam in 1948<br />

gereed en de straten kregen de namen van leden<br />

van het koninklijk huis, de prinsessen Beatrix, Irene,<br />

Margriet en Marijke (thans Christina), alsmede de<br />

Nassaustraat, Kroonstraat en Oranjestraat. Ook<br />

de fabriek van spoorwegrijtuigen welke omstreeks<br />

deze tijd van Haarlem naar Beverwijk kwam werd<br />

vernoemd, de Beijneslaan. Beijnes is al lang weer<br />

verdwenen, op deze plaats is het Marloterrein. Op een<br />

deel van het weiland werden in 1930 de voetbalvelden<br />

van de Kennemers aangelegd. Door stadsuitbreiding<br />

moest het sportpark in 1957 verhuizen naar het<br />

nieuwe sportpark Adrichem aan de St. Aagtendijk.<br />

De straat werd eerder Cornelis Amsestraat genoemd<br />

naar de boer die woonde op de hoek van de Hendrik<br />

Mandeweg en Alkmaarseweg. Cornelis Amse was<br />

tevens raadslid van de gemeente Beverwijk. Hendrik<br />

Mande was uit onze streek afkomstig en was<br />

schrijver aan het hof van Graaf Willem VI van Holland.<br />

Getroffen door de prediking van Geert of Gerhard<br />

Groote (Nederlands Theoloog en prediker te Deventer),<br />

zei hij zijn werelds leven vaarwel en sloot zich bij de<br />

Broederschap van Groote aan.<br />

Co Backer<br />

Het ‘buurtsoepje’ van Buurtwinkel de Schans<br />

en Stichting Welzijn Beverwijk is weer helemaal<br />

terug. Elke maandag in de oneven weken schuiven<br />

wijkbewoners tussen de middag in het Siggy Theater<br />

aan tafel aan voor een lekkere en gezonde kom soep<br />

met Turks brood. Wel zo gezellig om samen te eten en<br />

even bij te kletsen.<br />

Buurtwinkel de Schans (hoek Schans/Hendrik Mandeweg)<br />

van Stichting SIG en Stichting Welzijn Beverwijk<br />

organiseert diverse activiteiten voor bewoners van de<br />

SOMA-buurt en daarbuiten. Cliënten van de SIG krijgen er<br />

dagbesteding aangeboden. Het buurtsoepje is een mooie<br />

combinatie: een activiteit voor wijkbewoners van en met<br />

cliënten.<br />

Samen<br />

De tweewekelijkse soep wordt bereid in de Bakkerij<br />

van de SIG (onderdeel van Dagcentrum Wisselwerk,<br />

Schans 1)), het brood komt van de lokale Turkse<br />

bakkerij Karadeniz. Cliënten van de buurtwinkel dekken<br />

samen met een vrijwilliger de tafel in het Siggy Theater<br />

(Schans 8) en serveren daar de soep en het brood uit.<br />

Cliënten, vrijwilliger en begeleiders eten samen met de<br />

wijkbewoners.<br />

Nieuwe deelnemers<br />

In coronatijd werd het gezamenlijke buurtsoepje vervangen<br />

door ‘Soep aan Huis’, waarbij wijkbewoners de soep en het<br />

brood aan huis kregen afgeleverd. Intussen is het samen<br />

eten weer helemaal terug. Een vaste groep wijkbewoners<br />

komt daarvoor om de week op de maandagmiddag (12.30<br />

uur, inloop vanaf 11.45 uur) naar het Siggy Theater. Nieuwe<br />

deelnemers zijn van harte welkom! Zij kunnen zich tot<br />

de vrijdag ervoor aanmelden. Het eerste gezamenlijke<br />

buurtsoepje is gratis, daarna betalen deelnemers € 3 per<br />

keer. Wie een nieuwe vaste wijkbewoner meeneemt, krijgt<br />

ook een gratis buurtsoepje.<br />

Aanmelden<br />

Meer weten of aanmelden? Kom even langs bij Buurtwinkel<br />

de Schans of bel: 06-12823175 / 06-46735060. Of stuur<br />

een mailtje naar de buurtwinkel:<br />

dbbuurtwinkeldeschans@sig.nu.<br />

De Aagtentunnel is nu een plaatje<br />

Tientallen Beverwijkers maken dagelijks gebruik<br />

van de 3 fiets en loop tunnels die liggen onder de<br />

Spoorsingel, treinspoor en de A22. Sportschool<br />

bezoekers, bezoekers bouwmarkt, via het Zeesterpad<br />

de bewoners van Velserbroek voor de boodschappen<br />

enz. fietsen en lopen door deze tunnels. Voorheen<br />

hingen er prachtige en fleurige kunstwerken achter glas<br />

in de tunnels. Langzamerhand ontdekten de graffiti gif<br />

spuiters de mooie kunstwerken en de blauwe wanden.<br />

Hun geklieder lokte steeds asociaal gedrag uit. Het<br />

werd een vieze bende in de tunnels. Bezoekers van<br />

de non foodzaken lieten hun afval achter, mede door<br />

gebrek aan afval bakken. Kortom een weinig welkome<br />

binnenkomst van Beverwijk.<br />

Begin februari heeft schildersbedrijf Jan Breed, in<br />

opdracht van de Gemeente, de 2 tunnels onderhanden<br />

genomen. Prachtig opgeknapt en in geweldige<br />

blauwtinten zijn de tunnels opgeleverd. Zowel de tunnel<br />

onder de Spoorsingel als de tunnel van ProRail (2016)<br />

zijn mooi geworden. Echter de tunnel onder de A22 blijft<br />

onaangeroerd want deze valt onder RWS, jammer en<br />

vreemd. Het contrast is wel erg groot geworden.<br />

Ontwikkelingen MARLO en De Brink<br />

Afgelopen jaren heeft een groot deel van deze locatie<br />

al een andere uitstraling gekregen. De vernieuwing van<br />

het Marlo terrein brengt een groot aantal bezoekers<br />

met zich mee, die vooral met de auto komen. Waar de<br />

ambitie voor het centrum gericht is op verblijven en<br />

kleinschalige boodschappen ligt die voor Marlo op grotere<br />

boodschappen in korte tijd.<br />

Zowel Marlo en De Brink lijken nog ruimte te hebben voor<br />

vernieuwing en met name het toevoegen van woningen.<br />

Uitbreiden van meer winkels is geen ambitie, maar wel het<br />

toevoegen van meer groen en waar mogelijk water voor<br />

waterberging en het tegengaan van hitte.<br />

Na een grondige renovatie door eigenaar Dreef Beheer<br />

is het Marlo terrein eind 2021 heropend. Er zijn nieuwe<br />

winkels bijgekomen, er is een ruim en gratis parkeerdek<br />

aangelegd en er zijn snellaadstations voor de elektrische<br />

auto’s geplaatst. Dreef Beheer heeft verder plannen om<br />

appartementen te bouwen op de oude locatie van de<br />

kringloopwinkel, hoek Spoorsingel/Beijneslaan, ook op<br />

het Marlo terrein. Het gaat om 91 huurappartementen met<br />

stoere en robuuste architectuur. De verwachte start bouw<br />

is begin <strong>2023</strong>. De gemeente blijft met Dreef Beheer in<br />

Hier komt een torenflat van 94 appartementen<br />

foto: Co Backer<br />

gesprek over verdere woningbouwontwikkelingen.<br />

Vlak bij het Marlo terrein heeft SBB Ontwikkelen en<br />

Bouwen nieuwbouwcomplex De Brinck gebouwd, met 94<br />

appartementen. Het appartementencomplex staat aan<br />

de Brink, Beijneslaan en Vennelaan. De eerste bewoners<br />

kregen in juli 2022 hun sleutel. Zij komen in een rustige en<br />

groene omgeving te wonen. Bewoners ontmoeten elkaar<br />

in een binnentuin op de eerste verdieping. De meeste<br />

appartementen hebben een eigen parkeerplek in een<br />

overdekte parkeergarage.<br />

Speelterrein De Oever bij de Graaf Florislaan heeft, op<br />

de langere termijn, kansen om ontwikkeld te worden<br />

tot woongebied. Er is ook ruimte voor bijvoorbeeld<br />

maatschappelijke functies in de plinten op de begane<br />

grond.<br />

(bron: gemeente Beverwijk)<br />

6 • SOMAar Nieuws • voorjaar <strong>2023</strong><br />

SOMAar Nieuws • voorjaar <strong>2023</strong> • 7


Maatjesproject Welzijn Beverwijk<br />

‘Mensen met elkaar verbinden. Dat doen wij’.<br />

Contact is het sleutelwoord voor het Maatjesproject van<br />

Welzijn Beverwijk. Dit alles wordt gecoördineerd door<br />

Andrea de Graaf. Bijna 9 jaar is zij werkzaam voor Welzijn<br />

Beverwijk. Sinds kort is Andrea ook welzijnscoach<br />

van Welzijn op Recept. “Het maatjesproject brengt<br />

deelnemers, vanaf 18 jaar die behoefte hebben aan<br />

gezelschap, in contact met een vrijwilliger. De vrijwilliger<br />

en de deelnemer worden elkaars vaste maatje en<br />

ondernemen samen verschillende activiteiten op<br />

vriendschappelijke wijze. Dit kan variëren van een kop<br />

koffiedrinken, een wandeling maken, fietsen of naar<br />

de film gaan”, verteld Andrea met enthousiasme. Met<br />

Welzijn op Recept is het doel het verhogen van het<br />

welbevinden en het terugdringen van de psychosociale<br />

klachten. Sociale contacten en deelname aan bepaalde<br />

activiteiten hebben een directe invloed op het welzijn,<br />

samen met de deelnemer maak zij een programma op<br />

maat. “Het prettige van deze individuele benadering is<br />

dat ik samen met iemand naar bijvoorbeeld een sport<br />

of koffieochtend kan gaan. Of samen vrijwilligerswerk<br />

zoek. Zo is het minder spannend om ergens alleen op af<br />

te stappen. Deelnemers aan Welzijn op Recept ervaren<br />

meer levensvreugde en een betere gezondheid. Voel jij je<br />

eenzaam of alleen, wil je eens samen op pad of iemand<br />

die op bezoek komt voor een goed gesprek, dan kan je<br />

jezelf aanmelden, of je laten aanmelden door kinderen of<br />

bijvoorbeeld via de thuishulp. Welzijn op Recept gaat via<br />

de huisarts of andere zorgverlener”. Het maatjesproject<br />

zoekt altijd enthousiaste vrijwilligers!<br />

Andrea vertelt verder dat je geen deskundige hoeft te<br />

zijn of te worden. Het belangrijkste is dat je betrokken<br />

bent en je wilt inzetten voor mensen die zich eenzaam<br />

voelen en behoefte hebben aan een maatje. Voor meer<br />

informatie of aanmelden kunt u terecht bij: Andrea de<br />

Graaf via 06- 44595979 of degraaf@welzijnswb.nl<br />

Co Backer<br />

Coördinator Maatjesproject Andrea de Graaf<br />

foto: Co Backer<br />

Redactie <strong>SOMAarNieuws</strong><br />

Gerben Sinjewel<br />

hoofdredacteur<br />

+ bezorging<br />

Gulser Turkes<br />

redactielid<br />

+ bezorging<br />

Co Backer<br />

redactielid +<br />

bezorging<br />

Jolanda<br />

redactielid + bezorging<br />

Daphne Mors<br />

Sociaal werker Welzijn<br />

en lid Sociaal Team<br />

Beverwijk<br />

Marc Kouwenhoven<br />

Adviseur Bewoners<br />

Participatie &<br />

Bewonersinitiatieven<br />

Deze wijkkrant wordt voor de bewoners van<br />

deze wijk gemaakt en wordt ondersteund door<br />

Gebiedsgericht Werken van de Gemeente<br />

Beverwijk en Welzijn Beverwijk.<br />

Lijkt het u leuk om mee te werken aan deze<br />

wijkkrant? Wij kunnen uw hulp en ideeën altijd<br />

gebruiken! U kunt zich opgeven/informatie<br />

inwinnen via het e-mail adres:<br />

redactie.somanieuws@gmail.com<br />

Deze wijk heeft ook een facebookpagina:<br />

www.facebook.com/groups/somawijk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!