28.03.2023 Views

Gerard Dou Huizum West 1 - 2023

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

WIJKKRANT<br />

GERARD DOU/HUIZUM-WEST<br />

<strong>2023</strong>: Onze vereniging bestaat<br />

90 JAAR!<br />

Uitgave april <strong>2023</strong> Nummer <strong>2023</strong>-1


2 Jubileumedie, april <strong>2023</strong> Wijkkrant <strong>Gerard</strong> <strong>Dou</strong> / <strong>Huizum</strong>-<strong>West</strong>


Intro van het bestuur<br />

Beste wijkbewoners,<br />

Hiep, Hiep Hoera de <strong>Gerard</strong> <strong>Dou</strong> is<br />

negeng jaar!!<br />

10 april 1933 werd de Speeltuinvereniging<br />

<strong>Gerard</strong> <strong>Dou</strong> opgericht, en<br />

daarmee wordt de oudste speeltuin<br />

van Fryslân dit jaar negentig. Wat is<br />

er veel veranderd in deze negentig<br />

jaar! Het is een geheel andere wereld<br />

dan die tijdens de beginjaren van de<br />

speeltuinvereniging.<br />

Ook in het spel van kinderen is heel<br />

veel veranderd. Tegenwoordig richt<br />

de jeugd zich sterk op de computer<br />

en het mobieltje. Maar desondanks is<br />

het aantal kinderen dat de speeltuin<br />

bezoekt en deelneemt aan onze activiteiten<br />

groot. En het eerste is ook<br />

nog eens heel goed voor hun gezondheid!<br />

We voeren overigens verkennende<br />

gesprekken om onze speeltuin<br />

‘inclusief’ te maken. Zie daarvoor het<br />

artikel over Samenspeelplekken op<br />

pagina 19.<br />

Piet Brouwer heeft aangegeven te<br />

stoppen als redactielid van onze wijkkrant.<br />

Wij zijn hem veel dank verschuldigd<br />

voor het vele werk dat hij<br />

voor onze wijkkrant heeft verricht en<br />

in het bijzonder voor deze editie,<br />

waarvoor we samenwerkten met de<br />

Johan Willem Frisoschool. Het is een<br />

mooie co-productie geworden. Dit<br />

was een idee van Piet. Gelukkig gaat<br />

hij samen met Minke door met de<br />

gezellige sociale koffieochtend op<br />

woensdag.<br />

Deze jubileumeditie is mede door de<br />

inbreng van de gelegenheidsredactie<br />

van leerlingen van IKC Johan Willem<br />

Frisoschool een bijzondere. Zij zijn<br />

begeleid door hun onderwijzers en<br />

door Ines Jonker van de Leeuwarder<br />

Courant. Zij verzorgde een gastles en<br />

een rondleiding bij de krant. Heel<br />

veel dank voor jullie inzet!<br />

In deze wijkkrant treft u een voorproefje<br />

aan van onze jubileumactiviteiten<br />

op 2, 3 en 4 juni. Maar er<br />

wordt ook nog een aparte folder bij u<br />

bezorgd waarin alle activiteiten en<br />

bijeenkomsten in het kader van ons<br />

wijkfeest opgenomen zijn. Vanaf dan<br />

kunt u zich ook opgeven voor de verschillende<br />

activiteiten.<br />

Het bestuur wil nu alvast de leden<br />

van de speciale jubileumcommissie<br />

hartelijk bedanken voor hun tomeloze<br />

inzet en creativiteit! Hulde!<br />

Onze leden wijzen we graag op de<br />

ALGEMENE LEDENVERGADERING op<br />

maandag 17 april a.s. om 19.30 uur.<br />

U bent van harte welkom! Wij stellen<br />

uw aanwezigheid vooral op prijs omdat<br />

er besluiten genomen moeten<br />

worden over de nieuwe WBTR, de<br />

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersoon.<br />

We zijn nog op zoek naar een<br />

nieuw algemeen bestuurslid om onze<br />

gelederen te versterken.<br />

We wensen u allen een mooie lente<br />

en zomer, en hopen u 17 april (ALV)<br />

en natuurlijk in juni bij de jubileumfestiviteiten<br />

te mogen verwelkomen.<br />

Het bestuur<br />

Algemene Ledenvergadering<br />

op maandag 17 april <strong>2023</strong>, inloop 19.15 uur, aanvang 19.30 uur<br />

1. Opening<br />

2. Mededelingen en Ingekomen Stukken<br />

3. Notulen vorige ALV op 19 april 2022<br />

4. Secretarieel Jaarverslag 2022<br />

5. Financieel Jaarverslag 2022<br />

6. Verslag Kascommissie over 2022<br />

7. Benoeming nieuw kascommissielid<br />

8. Eventueel benoeming nieuw algemeen bestuurslid<br />

9. Besluit over nieuwe statuten i.v.m. WBTR<br />

10. Rondvraag en sluing<br />

Betreffende punt 8 (mogelijk nieuw bestuurslid):<br />

U kunt zich tot een uur voor de aanvang van deze vergadering melden<br />

bij onze secretaris (058-213 3057) of via info@gerarddou.nl<br />

Wijkkrant <strong>Gerard</strong> <strong>Dou</strong> / <strong>Huizum</strong>-<strong>West</strong> Jubileumedie, april <strong>2023</strong> 3


Mijn oude buurtje<br />

Toen ik in 1978 naar Leeuwarden<br />

kwam om hier te gaan studeren,<br />

moest ik op zoek naar woonruimte.<br />

Uiteindelijk kocht mijn vader<br />

voor 21.000 gulden een klein arbeiderswoninkje<br />

gelegen aan de<br />

Aert de Gelderstraat. De woning<br />

kopen was toen goedkoper dan<br />

huren. En zo kwam ik in <strong>Huizum</strong> te<br />

wonen, in het gebied van speeltuinvereniging<br />

<strong>Gerard</strong> <strong>Dou</strong>.<br />

Het waren doodlopende straatjes<br />

en, toen ook al, zeer slecht geïsoleerd.<br />

Je leefde echt met de buurt<br />

mee. Ietwat heige uingen van<br />

lief en leed waren voor ieder hoorbaar<br />

door de slechte isolae van<br />

de huizen. Zomers zaten we, het<br />

was binnen dan vaak te warm, tot<br />

diep in de nacht buiten bij elkaar<br />

op straat om te kaarten of het<br />

toen populaire spel Risk te spelen.<br />

En de boodschappen haalde je bij<br />

het kleine kruideniertje op de hoek<br />

of op de Schrans.<br />

In 1987 trouwde ik in de Kapel<br />

Pniël in de wijk. Voor deze kerk<br />

was ik ook acef.<br />

Wat me aljd is bijgebleven, is de<br />

gemeenschapszin die in <strong>Huizum</strong><br />

heerste. In schril contrast met het<br />

toch wel meer stedelijke deel boven<br />

de spoorlijn. Volgens mij is die<br />

sfeer er nog steeds. Dat is iets om<br />

te koesteren. Ik vind het dan ook<br />

heel mooi dat ik nu vanuit mijn<br />

wethouderschap weer wat betrokken<br />

ben bij ‘mijn oude buurtje’.<br />

Een driedaags wijkfeest ter ere van<br />

het negengjarig bestaan van de<br />

wijk- en speeltuinvereniging. Heel<br />

bijzonder, zo’n leeijd van een vereniging.<br />

Ik wens alle inwoners een<br />

prachg feest toe!<br />

Gijs Jacobse<br />

Wethouder<br />

Colofon<br />

Colofon/info<br />

Wijkkrant, officieel orgaan van de<br />

Wijk- en Speeltuinvereniging (WSV)<br />

<strong>Gerard</strong> <strong>Dou</strong> / <strong>Huizum</strong>-<strong>West</strong>,<br />

opgericht 10 april 1933,<br />

dus dit jaar 90 jaar jong!<br />

© WSV GDHW <strong>2023</strong><br />

Oplage: 2000 exemplaren<br />

Verschijnt<br />

driemaal per jaar gras huis aan huis in<br />

de hele wijk (ons verzorgingsgebied)<br />

Druk (op FSC-papier)<br />

Schng Media Ondersteuning Alkmaar<br />

Redactie<br />

Anne Sjoerd Bakker,<br />

Piet Commandeur<br />

Opmaak<br />

Piet Commandeur<br />

Tekstcorrectie/controle<br />

Andries de Haan & Piet Commandeur<br />

Redactie-adres<br />

post: zie servicepagina<br />

per mail: wijkkrant@gerarddou.nl<br />

=================================<br />

Werkgroepen <strong>Gerard</strong> <strong>Dou</strong> / <strong>Huizum</strong>-<br />

<strong>West</strong><br />

Activiteitencommissie<br />

Laura Baudet, Miranda van der Zee<br />

en anderen<br />

Bingo’s<br />

Trijntje Jonker<br />

Kinderkledingbeurs<br />

Acviteitencommissie<br />

Wijkbibliotheek<br />

Minke Wassenaar<br />

Project Moestuin GDHW<br />

Sandra Tamminga<br />

Klaverjassen vrijdagavond<br />

Andries de Haan, 06-42626382<br />

Biljartclub <strong>Huizum</strong><br />

Voorzier: Leo Groen<br />

<strong>Gerard</strong> <strong>Dou</strong> Disco<br />

Acviteitencommissie<br />

Teken- & Schilderclub<br />

Renske Swart, info@gerarddou.nl<br />

Fotoclub Leeuwarden<br />

www.fotoclubleeuwarden.nl<br />

Koffie-uur woensdagmorgen<br />

Piet Brouwer, Minke Wassenaar<br />

4 Jubileumedie, april <strong>2023</strong> Wijkkrant <strong>Gerard</strong> <strong>Dou</strong> / <strong>Huizum</strong>-<strong>West</strong>


GDHW Servicepagina<br />

Verenigingsgegevens:<br />

Wijk– en Speeltuinvereniging<br />

<strong>Gerard</strong> <strong>Dou</strong> / <strong>Huizum</strong>-<strong>West</strong><br />

KvK nummer 40002452<br />

Bank: NL23INGB 0000 895 207<br />

Postadres GDHW<br />

WSV GDHW<br />

Frans Halsstraat 48<br />

8932 JC Leeuwarden<br />

Wijkgebouw, speeltuin<br />

<strong>Gerard</strong> <strong>Dou</strong>straat 23-A<br />

Telefoon: 058-213 31 36<br />

Website www.gerarddou.nl<br />

E-mail info@gerarddou.nl<br />

Facebook<br />

www.facebook.com/ /<br />

gerarddouhuizumwest<br />

Bestuur<br />

Voorzier: Dirk Senstra<br />

Secretaris: Anne Sjoerd Bakker<br />

Telefoon 058-213 30 57<br />

Penningmeester: Ritchie Limaheluw<br />

Vice-Penningmeester: Marc vd Bos<br />

Algemeen lid: vacant<br />

E-mail: bestuur@gerarddou.nl<br />

Ledenadministrae:<br />

Marc van den Bos,<br />

p.a. Frans Halsstraat 48<br />

8932 JC Leeuwarden<br />

ledenadministrae@gerarddou.nl<br />

Belangrijke telefoonnummers<br />

in en rond de wijk:<br />

Medisch Centrum Leeuwarden<br />

058-286 66 66<br />

Alarm 112<br />

Polie, geen spoed: 0900-8844<br />

Huisartsen in <strong>Huizum</strong><br />

Dr. J. de Haan, 058-212 41 77<br />

Dr. B. de Haan, 058-212 41 77<br />

Dr. C.G. Iest, 058-212 94 04<br />

Dr. C. Buurman, 058-216 16 80<br />

Dokterswacht Friesland<br />

voor spoedeisende huisartsenzorg<br />

buiten gewone prakjkjden:<br />

0900-112 7 112<br />

Apotheek in <strong>Huizum</strong><br />

BENU De <strong>Huizum</strong>erpoort,<br />

058-212 45 14<br />

Apothekerstelefoon Leeuwarden,<br />

058-213 52 95<br />

ma t/m vr 8:30 -18:00 uur;<br />

daarbuiten: waarneming<br />

Tandartsen in Leeuwarden <strong>Huizum</strong><br />

Prakjk Verlengde Schrans,<br />

058-212 44 54<br />

Tandarts J.W. Meekers,<br />

058-215 07 66<br />

Spectrum Leeuwarden,<br />

058-215 71 11<br />

Paraflex/<strong>Huizum</strong>erpoort,<br />

058-213 71 59<br />

Diversen gezondheid<br />

Pedicure Marian Relleke,<br />

058-213 63 38 / 06-22 12 13 39<br />

Shiatsu Henny Smid, 06-23 89 08 99<br />

Geestelijke Hulpverlening<br />

Amaryllis | Sociaal Wijkteam Zuid,<br />

Wijnhornsterstraat 27 8932 EX<br />

Leeuwarden, 058-303 04 07,<br />

www.amaryllisleeuwarden.nl<br />

Telefonische Hulpdienst,<br />

Friesland Sensoor, 058-213 20 00<br />

Kindertelefoon, 0800-0432 (gras)<br />

Wijkdominees PKN: ds. P. Elzinga en<br />

da. I. Elzinga-de Rouwe, 058-84 38<br />

209<br />

Overige instellingen<br />

Gemeente Leeuwarden, 14058<br />

Wijkpanel <strong>Huizum</strong>-<strong>West</strong>,<br />

www.wijkpanelhuizumwest.nl<br />

St. Cultuurcentrum Leeuwarden,<br />

058-213 00 01<br />

WoonFriesland,<br />

reparaeverzoeken huurders:<br />

088-99 52 222<br />

Energiewacht, 0800-1587<br />

Storingsdienst Gas en Stroom,<br />

0800-9009<br />

Storing Vitens water, 0800-0359<br />

Tandartsen spoednummer:<br />

Storing Ziggo, 0900-1884;<br />

0900-215 31 11 (€ 0,15/min) vaste klanten: 1200<br />

Fysiotherapie in Leeuwarden <strong>Huizum</strong> Storing KPN, 0800-0402<br />

Tigra, 058-280 07 77<br />

(wijzigingen en kfouten<br />

voorbehouden)<br />

Inhoudsopgave<br />

Intro door het bestuur 3<br />

Algemene Ledenvergadering 3<br />

Wijkwethouder Jacobse 4<br />

Colofon 4<br />

GDHW Servicepagina 5<br />

Poster GDHW Wijkfeest 7<br />

Moment voor poëzie 9<br />

Kerknieuws 9<br />

Piets Taalhoekje 11<br />

Kinderredace 12<br />

Wijkoptocht 12<br />

Dubbelinterview Rinsma 13<br />

Interview A.S. Bakker 14<br />

Wat de wijk meemaakte 15<br />

Speeltoestellen vroeger 16<br />

Straaoto’s verbinden 17<br />

Terugblik kinderen 18<br />

Terugblik Ines Jonker 19<br />

Samenspeelplek 19<br />

Amaryllis 20<br />

Energiecoach 20<br />

Om te delen en koesteren 21<br />

Puzzel 23<br />

Meer herinneringen 25<br />

Wilde Wijk 26<br />

Vroegere bestuursperikelen 27<br />

Lid en donateur 29<br />

Leuk in de wijk 31<br />

Klaverjassen 31<br />

Biljarten 31<br />

Wijkkrant <strong>Gerard</strong> <strong>Dou</strong> / <strong>Huizum</strong>-<strong>West</strong> Jubileumedie, april <strong>2023</strong> 5


6 Jubileumedie, april <strong>2023</strong> Wijkkrant <strong>Gerard</strong> <strong>Dou</strong> / <strong>Huizum</strong>-<strong>West</strong>


Wijkkrant <strong>Gerard</strong> <strong>Dou</strong> / <strong>Huizum</strong>-<strong>West</strong> Jubileumedie, april <strong>2023</strong> 7


8 Jubileumedie, april <strong>2023</strong> Wijkkrant <strong>Gerard</strong> <strong>Dou</strong> / <strong>Huizum</strong>-<strong>West</strong>


Moment van Poëzie<br />

Al 90 jaar vind je in de <strong>Gerard</strong> <strong>Dou</strong><br />

Een prachtige speeltuin die gemaakt is voor jou.<br />

Ben je tussen de 0 en de 90 jaar, dan heb je er vast wel gespeeld<br />

Want als je in <strong>Huizum</strong> woont is <strong>Gerard</strong> <strong>Dou</strong> altijd in beeld!<br />

De jeugd speelt er gelukkig heel graag, ja nog steeds,<br />

Want zo’n prachtige plek wordt gewoon echt nooit ‘sleets’.<br />

Nog 10 jaar en daar gaat de wijk zeker ook voor,<br />

Dan tikken we de eeuw aan! Dat heeft elk kind door.<br />

Nu is er eerst een prachtig feest gepland,<br />

want aan de <strong>Gerard</strong> <strong>Dou</strong> komt nog lang geen end!<br />

Op naar de honderd, dat is niet eens meer zo ver hoor.<br />

Daarom eerst ‘graniet’ en dan: op naar ‘ivoor’!<br />

Anne Sjoerd Bakker<br />

Kerknieuws<br />

Bijzondere diensten:<br />

Zondagavond 14 mei om 19.00 uur<br />

Zingen in de Kurioskerk,<br />

tussendoor een kopje koffie of thee.<br />

Elke zondag dienst om 9.30 uur.<br />

Ieder is elke zondag vanaf ca. 10.45 uur welkom om<br />

een kopje koffie te komen drinken na de dienst.<br />

Ook is er om de veeren dagen op woensdagochtend<br />

koffiedrinken vanaf 10 uur. U bent welkom op 12<br />

april, 26 april en zo vervolgens op de woensdagen in<br />

oneven weken.<br />

Zondagochtend 28 mei 9.30 uur<br />

Eerste Pinksterdag<br />

m.m.v. het Groot Evangelisaekoor Leeuwarden<br />

Zondagochtend 25 juni 10 uur<br />

Openluchtdienst in het Julianapark<br />

met Zanggroep Spirit, gospelkoor Sjammasj en Chr.<br />

Brassband Hosannah.<br />

Elke 3 e maandagavond van de maand is er de<br />

Kurioskuier van 19.00 tot 20.00 uur, met na afloop<br />

kopje koffie/thee in de hal van de kerk.<br />

Wijkkrant <strong>Gerard</strong> <strong>Dou</strong> / <strong>Huizum</strong>-<strong>West</strong> Jubileumedie, april <strong>2023</strong> 9


10 Jubileumedie, april <strong>2023</strong> Wijkkrant <strong>Gerard</strong> <strong>Dou</strong> / <strong>Huizum</strong>-<strong>West</strong>


Piets Taalhoekje: Taal van 90 jaar (en korter) geleden<br />

Door Piet Commandeur<br />

Terugkijkend en -luisterend is te<br />

merken hoe onze Nederlandse taal in<br />

de loop van zowat een eeuw veranderd<br />

is. Vooral op radio en televisie,<br />

maar zeker ook in de advertenes<br />

(nee, ‘adverteneën’?) sloeg men<br />

een andere toon aan dan tegenwoordig. Wie herinnert<br />

zich niet de markante stem en ingehouden humor van<br />

Philip Bloemendal, die doorgaans de nieuwsitems in het<br />

Polygoon journaal insprak? Hij kreeg min of meer een<br />

opvolger in Joop Scheltens, die regisseur was van het<br />

televisieprogramma ‘Ontdek je plekje’ en daarbij ook de<br />

commentaarstem leverde. Ook de Radionieuwsdienst<br />

ANP zocht er kennelijk goed arculerende heren (en<br />

later eens een enkele dame…) op uit. Opvallend hoe<br />

traag dat in onze hedendaagse oren klinkt, en hoe geaffecteerd…<br />

Beetje bekakt zelfs! Toppunt van traagheid:<br />

‘De Waterhoogten van Hedenmorgen’, met onder andere<br />

‘Grave Beneden de Sluis’. Dat vond ik fascinerend<br />

dubbelzinnig.<br />

Maar laten we eens even kijken wat reclamemakers er<br />

in kranten en jdschrien van maakten. Veel meer dan<br />

tegenwoordig gebruikte men slagzinnen en rijm. Ook<br />

kleine dialoogjes waren soms te lezen in de adverten-<br />

es, hier ter leering ende vermaek…<br />

‘Krachtig en sterk, wordt men door het gebruik van dit<br />

merk.’ (Vetsmelterij De Bonte Koe)<br />

‘Zo’n heerlijke warme en vlotte jas is juist iets voor mij.<br />

Dat zegt U ook wanneer U onze collectie hebt gezien!’<br />

(DEWI Ulster jassen)<br />

‘Op het spreekuur draagt hij natuurlijk zijn dokters-jas.<br />

Maar straks op patiëntenbezoek is hij de man van standing,<br />

niet het minst door zijn vlot gedragen, elegant<br />

Waarborg Costuum.’ (Kreymborg)<br />

‘Flipje heeft aan onze potten z’n hart verpand! Maak<br />

Flipje gelukkig en zoek alle leege potten van de Mij. ‘De<br />

Betuwe’ bij elkaar….en lever ze bij uw winkelier in. Met<br />

de sluitingen, alstublieft! Want….hoewel er jam in overvloed<br />

is….aan de potten is gebrek! Wij zullen u geregeld<br />

aan volle potten met heerlijke jam van de Mij .’De Betuwe’<br />

helpen….maar dan moet U steeds de leege potten<br />

inleveren! Afgesproken?’<br />

Man tegen vrouw: ‘Jij bent net als Calvé, de zuinigste,<br />

de beste!’<br />

‘Ik ben trotsch op m’n man.<br />

Met zijn ‘Vormvast’ an! (C & A kleding)<br />

‘Maak uw entree in een Oxford-Ulster. Overal waar U<br />

binnenkomt, voor zaken, voor genoegen of privé,<br />

taxeert men U naar de winterjas die u draagt!’<br />

‘Bedien uzelf kwiek, in Heck’s Automatiek.’<br />

‘De nieuwe D.K.W. Reichsklasse 1937 in Doetinchem<br />

aangekomen. Ondanks devaluatie geen prijsverhooging<br />

doch prijsverlaging. Deze royale 4-persoons D.K.W. kost<br />

thans fl 1095,- nog ruimer en mooier dan voorheen.<br />

Loopt 18 à 20 K.M. op 1 Liter benzine.’ (Garage Wolsink)<br />

‘Hij werkt over. Geen nood…Zijn eten wordt thuis niet<br />

koud.’ (Inventum Comfoor)<br />

‘Een belletje bij de lamp. Buiten koud en donker? Bel<br />

dan binnen behaaglijk naar verre vrienden of familie.<br />

Een vriendelijk, welkom telefoongesprekje, dat vinden<br />

ze gezellig. Dat belletje geeft kleur aan zo’n lange winteravond.’<br />

(PTT)<br />

‘Bij ieder hoofd een passend kapsel!’ (Kapsalon Kuiper)<br />

‘Is u op eersteklas waar gesteld? Dan bij Gieten-Bonnen<br />

besteld.’ (Zuivelfabriek)<br />

‘Stop! Daar is Boffie, met Albert Heijns koffie.’<br />

‘I’m sending Chesterfields to all my friends. That’s the<br />

merriest Christmas any smoker can have. Chesterfield<br />

mildness plus no unpleasant after-taste.’ (Ronald<br />

Reagan, rokend)<br />

‘Half zwaar, heel lekker!’ (Drum)<br />

Waar die ‘ledige pakjes’ op slaan, Joost mag het weten.<br />

Wel modern, die fiets!<br />

En tot slot: waar moet je zijn voor een lekker visje?<br />

Wijkkrant <strong>Gerard</strong> <strong>Dou</strong> / <strong>Huizum</strong>-<strong>West</strong> Jubileumedie, april <strong>2023</strong> 11


JUBILEUM: Van onze kinderredactie<br />

Leeuwarden, april <strong>2023</strong>. Van de redace van deze wijkkrant.<br />

Zoals u in de vorige wijkkranten kon lezen, wordt deze jubileumedie<br />

voor een deel gevuld door een jeugdredace<br />

van de Johan Willem Frisoschool. De deelnemers aan deze<br />

jeugdredace hebben ook een rondleiding bij de Leeuwarder<br />

Courant gevolgd, en een gastles gekregen van Ines<br />

Jonker, journaliste van de krant. De kinderen hebben erg<br />

hun best gedaan op de interviews, de verzamelde weetjes<br />

en de passende foto’s. Op deze en de volgende zeven pagina’s<br />

kunt u genieten van het resultaat.<br />

Wijkoptocht in de <strong>Gerard</strong> <strong>Dou</strong>straat<br />

Door Yorah Heida, Madée Jansen, Robin Smidt, Isa Zwaagman<br />

We hebben een interview gedaan met mevrouw Smidt en ze woont in de Jacob marisstraat. Ze vertelde heel<br />

enthousiast over wat ze vroeger toen allemaal hadden gemaakt. Ze had nog<br />

foto’s van die wagens. En ze hadden in de <strong>Gerard</strong> <strong>Dou</strong>straat bijna aljd de 1 e<br />

prijs. Vroeger was er een parade in de <strong>Gerard</strong> <strong>Dou</strong>straat. Toen hielp iedereen<br />

met het maken van de wagens. Na de parade werd er een playback show gedaan.<br />

Daar hebben we ook een foto van gekregen. Er waren allemaal wagens<br />

zoals een Brandweer, een Vikingschip en nog veel meer. We zijn dus bij iemand<br />

op bezoek gegaan om te interviewen en ze vond gelukkig heel gezellig.<br />

Bijna iedereen uit de buurt hielp mee om een prachge<br />

wagen te maken.<br />

Elfstedentocht wagen<br />

Donald duck wagen<br />

Viking wagen<br />

12 Jubileumedie, april <strong>2023</strong> Wijkkrant <strong>Gerard</strong> <strong>Dou</strong> / <strong>Huizum</strong>-<strong>West</strong>


Hoe werd er vroeger gespeeld in de <strong>Gerard</strong> <strong>Dou</strong><br />

Dubbelinterview Door Noera Rinsma, Vajèn Oosterhof en Elena ten Brug<br />

Henk-Jan Rinsma en Chrisen Rinsma<br />

Hoe oud was je toen je in de speeltuin speelde?<br />

Ik kwam er al toen ik een baby was, want<br />

er was ook een kinderopvang en een peuterspeelzaal<br />

in het wijkgebouw. Daarna<br />

heb ik er aljd gespeeld.<br />

Wij speelden daar in<br />

de zomer, in de lente<br />

en in de herfst. En in de winter was er niet veel aan. Na<br />

schooljd.<br />

Wanneer speelde je daar?<br />

Met wie speelde je daar graag?<br />

Ik woonde vlak bij de speeltuin<br />

ik was heel klein en kon<br />

nog maar net lopen. Ik had<br />

een oudere broer die daar<br />

speelde. Toen ik ouder was<br />

mocht ik er zelf naar toe met<br />

mijn vriendinnen.<br />

Vooral met mooi weer<br />

zoals in het voorjaar,<br />

lente en in de zomer want in de winter en de<br />

herfst was alles vies en nat.<br />

Met Renze, dat was een vriendje van mij. En later met de<br />

kinderen van mijn school. En de andere kinderen die in<br />

de speeltuin waren. Heel veel kinderen in de buurt gingen<br />

naar de speeltuin, dus het was er aljd wel druk. In<br />

de vakane vond ik het saai, want dan waren er heel veel<br />

vriendjes en vriendinnetjes er niet.<br />

Ik speelde vooral met mijn vriendinnen die<br />

woonden in de zelfde straat en ze waren ook<br />

mijn klasgenootjes.<br />

Wat voor toestellen waren daar?<br />

Er was een grote oude glijbaan, er was een wipwap. Op<br />

die wipwap heb ik toen mijn neus gebroken ik had (toen)<br />

een hele scheve neus. Er was ook een voetbalveld, een<br />

draaischijf, een loopton, een zandbak en alles was van<br />

staal. 1x per jaar was er een stratenvoetbal toernooi.<br />

Een voetbalspelletje, schommelwedstrijdje wie het verste<br />

van de schommel af kon springen.<br />

Eigenlijk niet zoveel. Alleen soms knutselen als het buiten<br />

regende.<br />

De leukste dat we wonnen met het straaesval en er<br />

was 1x per jaar bleven we in de <strong>Gerard</strong> <strong>Dou</strong> slapen met<br />

een feest dan was er ook aljd een tocht door de wijk.<br />

Een stomme herinnering was dat ik mijn neus gebroken<br />

had.<br />

Wat vond je het leukste om te doen in de speeltuin?<br />

Wat deden jullie in het hoofdgebouw?<br />

Wat is je leukste of stomste herinnering?<br />

Een familieschommel, een gewone schommel,<br />

kabelbaan, glijbaan, betonen buizen, klimrek en<br />

later kwamen er nog voetbal goaltjes.<br />

Ik vond de kabelbaan het leukst want ik ging samen<br />

met mijn vriendinnen gingen we elkaar heel<br />

hard duwen dus de een ging zien en de ander<br />

ging duwen.<br />

Er was op vrijdag avond soms disco er was soms<br />

spelletjesmiddag.<br />

Er was aljd een feest en dan gingen we verkleed<br />

er waren dan allemaal spelletjes te doen in<br />

de <strong>Gerard</strong> <strong>Dou</strong> het was een hele feestelijke dag.<br />

Wijkkrant <strong>Gerard</strong> <strong>Dou</strong> / <strong>Huizum</strong>-<strong>West</strong> Jubileumedie, april <strong>2023</strong> 13


Interview met Anne Sjoerd Bakker<br />

Interview door Jemanuëll Lacroes, Hessel Andringa en Dion Vaartjes.<br />

Zij spraken Anne Sjoerd Bakker, al jaren secretaris van de <strong>Gerard</strong> <strong>Dou</strong> / <strong>Huizum</strong>-<strong>West</strong><br />

Oprichng<br />

10 april 1933 werd de vereniging<br />

opgericht als speeltuinvereniging<br />

<strong>Gerard</strong> <strong>Dou</strong>. In 1985 is deze vereniging<br />

samengegaan met de wijkorganisae<br />

<strong>Huizum</strong> tot Wijk- en<br />

Speeltuinvereniging <strong>Gerard</strong> <strong>Dou</strong> /<br />

<strong>Huizum</strong>-<strong>West</strong>. De speeltuin is een<br />

van de oudste van Friesland. Vroeger<br />

in de <strong>Gerard</strong> <strong>Dou</strong> hadden ze<br />

veel acviteiten waar je aan mee<br />

kon doen.<br />

je straat en toen moesten ze weer<br />

knokken weet je dat op de plek<br />

waar de kabelbaan stond grote<br />

goals stonden om te voetballen. En<br />

weet je dat er ook een volleybalnet<br />

stond en die kon je in en uit klappen.<br />

Er was een grote familieschommel<br />

en ze hadden er een<br />

draaimolen . Ze hadden langs de<br />

kant van de jocobmarisstraat van<br />

begin tot eind alleen maar schommels.<br />

Ze hadden optochten met<br />

versierde fietsen aan de eind van<br />

de herfstvakane en ze hadden<br />

een lampionnenoptocht net zoals<br />

Sint-Maarten.<br />

Toestellen<br />

Ze speelden het meest met de<br />

schommelstoel en hadden ook<br />

een zandbak die is er nu uit. Bij de<br />

voetbaltoernooi en de volleybaltoernooi<br />

hadden ze het leuk en<br />

hadden ze veel plezier ze maakten<br />

dan een team in de straat en gingen<br />

dan oefen. Elke straat had een<br />

eigen shirt met een nummer.<br />

Boven in de <strong>Gerard</strong> dou op zolder<br />

zit een soort plaket en daar staat<br />

op dat de paulesmarilsestraat die<br />

hebben toen een keer gewonnen<br />

dus mensen hadden er aljd heel<br />

veel plezier. In de <strong>Gerard</strong> <strong>Dou</strong> was<br />

alleen maar gras en de volleybal<br />

neen kon je in en uit klappen en<br />

eer stond een rolton. er was vroeger<br />

een locomoef echt op kolen<br />

maar de Duitsers hadden het in<br />

beslag genomen om kogels te maken<br />

en ook om hout te gebruiken<br />

om te stoken het is opgericht in<br />

Tivoli dat is nu dance Company 058<br />

Straaoernooien, optochten<br />

Het ging zo je moest met je straat<br />

een team vromen en toen moest je<br />

knokken tegen andere straten die<br />

ook een team moeten vormen. en<br />

je had nog eens volleybal en daar<br />

kon je ook aan mee doen. Ook met<br />

14 Jubileumedie, april <strong>2023</strong> Wijkkrant <strong>Gerard</strong> <strong>Dou</strong> / <strong>Huizum</strong>-<strong>West</strong>


Wat de wijk allemaal heeft meegemaakt<br />

Arkel door Gerwin Riedstra, Daliah van der Vaart, Jordy Kree, Jesse Koolstra, Joël IJntema<br />

Koninginnedag<br />

Tegenwoordig hebben wij Koningsdag.<br />

Vroeger echter Koninginnedag.<br />

Met Koninginnedag deden ze<br />

vroeger aan vlaggetjes steken, dan<br />

moest je tegen een ander persoon<br />

vlaggetjes van de ene naar de andere<br />

kant brengen.<br />

Je moest hard heen en weer rennen<br />

tegen iemand anders en als je<br />

won kreeg je een prijsje. We hadden<br />

aljd veel jeugdacviteiten<br />

met Koninginnedag en dat ging<br />

allemaal vanuit de <strong>Gerard</strong> <strong>Dou</strong>.<br />

Treintje<br />

Er was vroeger voor de tweede<br />

wereldoorlog, want het is natuurlijk<br />

heel lang geleden 1933 was er<br />

een echt treintje dat op kolen reed<br />

een stoomtreintje dat op een echt<br />

spoor en rails het stoomtreintje<br />

reed door de <strong>Gerard</strong> <strong>Dou</strong> heen. de<br />

huizen in de wijk waren van de<br />

spoorweg mensen, de Nederlandse<br />

spoorwegen had allemaal huizen<br />

gekocht en die verhuurden ze aan<br />

hun personeel. Deze mensen werkten<br />

allemaal bij het spoor en gingen<br />

daar alles aanleggen en toen<br />

reed er een echt treintje in de <strong>Gerard</strong><br />

<strong>Dou</strong>, en die tue door de<br />

speeltuin en dan ging je in het wagonnetje<br />

en dan kon je een rondje<br />

rijden.<br />

Ferdinand Bolschool<br />

Voordat de flat de Academie er<br />

stond, stond op die plek de Ferdinand<br />

bol school, de school was een<br />

openbare school. De officiële opening<br />

was op 17 september 1930<br />

maar de school was toen al druk in<br />

gebruik. De snelle expansie van<br />

huizum zorgde voor een grote toeloop<br />

van leerlingen. Rond 1980<br />

begon het gebouw gebreken te<br />

vertonen. In 1984 keurde de onderwijs-inspece<br />

de gymzaal af,<br />

maar ouders en school gingen<br />

daartegenin en kregen gelijk. Na<br />

klachten over verpaupering en<br />

overlast werd het gebouw dat op<br />

het nippertje niet de monumentenstatus<br />

kreeg, eind 2004 afgebroken.<br />

Wijkkrant <strong>Gerard</strong> <strong>Dou</strong> / <strong>Huizum</strong>-<strong>West</strong> Jubileumedie, april <strong>2023</strong> 15


Speeltoestellen vroeger<br />

Dubbelinterview door<br />

Sarah Vos, Liza Althof, Eva Schalkwijk, Estèra van der Vaart, Mara Lodewijks, Rixt van der Bos en Elin Dijkstra<br />

We spraken we de vader van Rixt uit groep 7.<br />

Waar woonde u vroeger?<br />

‘Ik woonde in de <strong>Gerard</strong> <strong>Dou</strong>straat<br />

op nummer 51.’<br />

Met wie speelde u vroeger in de <strong>Gerard</strong> <strong>Dou</strong>?<br />

‘Ik speelde met kinderen van de Johan Willem<br />

Friso school uit mijn klas, maar ook uit hogere<br />

klas en uit de buurt uit de Ferdinand Bolstraat.’<br />

Wat voor toestellen waren er allemaal?<br />

‘Er waren veel toestellen in die jd namelijk:<br />

houten toestellen, klim toestellen, veel schommels<br />

en waar nu de grote kabelbaan staat was<br />

vroeger een groot voetbalveld. Er was een klimtoren,<br />

een glijbaan, een houten brug, wel 10<br />

schommels!<br />

Hoeveel toestellen waren er ongeveer?<br />

‘Wel 10 tot 15 speeltoestellen.’<br />

Wat vond u het leukst van de <strong>Gerard</strong> <strong>Dou</strong><br />

vroeger?<br />

‘Het voetbalveld natuurlijk, er was soms ook wel<br />

stratenvoetbal dan gingen veel verschillende<br />

straten tegen elkaar voetballen.’<br />

Waren er in die jd ook veel tegels zoals nu<br />

want er zijn tegels aangelegd.<br />

‘In die jd was er vooral gras.’<br />

Vond u de speeltuin van vroeger leuker of de<br />

speeltuin van nu?<br />

‘De speeltuin van vroeger zou ik als ik nog kind<br />

was wel leuker vinden.’<br />

We spraken ook de oma van Rixt uit groep 7.<br />

Wat hee u meegekregen van de <strong>Gerard</strong> <strong>Dou</strong>?<br />

‘Mijn kinderen en de andere kinderen van de<br />

buurt speelden er graag. Het was een vermaking<br />

in de winter en in de zomer.’<br />

Hee u zelf ook in de <strong>Gerard</strong> <strong>Dou</strong> gespeeld?<br />

‘Nee want ik woonde in de buurt van Alkmaar.’<br />

Hoe was het om in die straat te wonen?<br />

Vroeger speelde mijn kinderen ook daar dus ik<br />

ben er wel eens geweest.’<br />

Hoe vonden de kinderen het om in de <strong>Gerard</strong><br />

<strong>Dou</strong> te spelen?<br />

‘Heel leuk, omdat er veel schommels waren en<br />

een heel groot voetbalveld.’<br />

Zijn er nu andere speeltoestellen of is het nog<br />

het zelfde?<br />

‘Er zijn nu wel andere speeltoestellen, maar er<br />

zijn wel dingen het zelfde gebleven. Ze zijn wel<br />

wat kleiner of groter geworden maar wel de zelfde<br />

toestellen.’<br />

16 Jubileumedie, april <strong>2023</strong> Wijkkrant <strong>Gerard</strong> <strong>Dou</strong> / <strong>Huizum</strong>-<strong>West</strong>


Verbind de foto’s<br />

Megan de Haas, Isobel Spencer, Lyanne Tinga en Lisa Bruinsma zijn naar verschillende locaes geweest om<br />

foto’s te maken van de Vermeerstraat, Bosboomstraat, Hobbemastraat, <strong>Huizum</strong>erlaan en de <strong>Gerard</strong> Terborchstraat.<br />

Er zijn ook foto’s van die straten vroeger. Het is aan u om erachter te komen welke straat bij<br />

welke hoort. Oplossing achterin dit blad.<br />

Wijkkrant <strong>Gerard</strong> <strong>Dou</strong> / <strong>Huizum</strong>-<strong>West</strong> Jubileumedie, april <strong>2023</strong> 17


Kinderredactie kijkt terug<br />

We vonden het leuk om aan het project te werken, omdat we veel vrijheid kregen om te werken aan de onderwerpen<br />

die wij interessant vonden. Ook mochten we taken doen die bij ons pasten, zoals interviewen, fotograferen<br />

of tekstschrijven. Het was wel een beetje stressend dat er een deadline was, want niet iedereen dacht<br />

het af te krijgen. Het plannen was ook iets wat erg uitdagend voor ons was en daarbij het maken van de planning.<br />

Want hoe pak je nou zoiets aan? Gelukkig hebben we een gastles gehad van Ines, een journalist van de<br />

Leeuwarder Courant. Hierdoor wisten we wat beter hoe we alles aan moesten pakken. Het was heel leuk om<br />

de mensen te interviewen en we hebben er veel van geleerd.<br />

Soms begrepen we elkaar niet goed en lukte even niet, waardoor er discussies ontstonden. Toch moesten we<br />

er samen uit komen. Dit lukte de ene keer beter dan de andere, maar uiteindelijk is het gelukkig goed gekomen!<br />

‘Het was best wel veel gedoe om de foto's op de juiste plek te zeen en de foto's te maken’ aldus veel leden.<br />

‘De interviews doen vonden we toch wel het leuks vooral omdat we er zelf ook wat van hebben geleerd en een<br />

beetje een beeld hebben van hoe de <strong>Gerard</strong> <strong>Dou</strong> er vroeger uitzag door de foto's van toen.’<br />

De leerlingredace JWF 90 Jaar <strong>Gerard</strong> <strong>Dou</strong><br />

De kinderredace van de Johan Willem Friso-school, samen met de begeleidende leerkrachten en Ines Jonker van Leeuwarder Courant.<br />

18 Jubileumedie, april <strong>2023</strong> Wijkkrant <strong>Gerard</strong> <strong>Dou</strong> / <strong>Huizum</strong>-<strong>West</strong>


Ines Jonker kijkt terug<br />

Of ik een keer op de Johan Willem Frisoschool wil komen om te vertellen wat er allemaal<br />

komt kijken om een krant te maken? In juni vorig jaar kreeg ik dit verzoek van Piet Brouwer<br />

van de jubilerende wijkkrant. Als (voormalig) journalist van de stadsredace van de Leeuwarder<br />

Courant ik een paar keer contact gehad met Piet. Natuurlijk wilde ik dat wel.<br />

Eind september een eerste overlegje met de betrokken leerkrachten. Mijn eerste gedachte:<br />

als de kinderen aan de slag gaan met dit journaliseke project, is het natuurlijk wel zo leuk<br />

om ook een kijkje te nemen in het LC-gebouw. Ik regelde een rondleider en we prikten een datum, eind oktober.<br />

Het enthousiasme was zo groot dat er maar liefst drie groepen kwamen. De kinderen kregen de<br />

drukkerij te zien, de redace en andere afdelingen. Het bezoek maakte duidelijk indruk, sommige leerlingen<br />

hadden veel vragen.<br />

Begin februari was de gastles, voor zo’n twaalf hoofdredaceleden uit groep 7 en 8. In een uurtje leerden<br />

de kinderen enkele basisbegrippen uit de journalisek: de 5 W’tjes en de H (wie, wat, waar, wanneer, waarom<br />

en hoe?) en het verschil tussen open en gesloten vragen (Hoe vind je het op school?/Vind je het leuk op<br />

school?). Daarna mochten ze zelf aan het werk, dus elkaar interviewen. Ik gaf ze de keuze tussen twee onderwerpen:<br />

Hoe ziet je leven er over en jaar uit?<br />

Wat is het spannendste wat je ooit hebt meegemaakt?<br />

Hier konden de kinderen wel mee uit de voeten, al ging dat bij het ene groepje wat soepeler dan bij het andere.<br />

Na een kwarer gingen we de resultaten bespreken. Het doel was om met deze ‘interviewervaring’<br />

de wijk in te gaan.<br />

Ik hoop dat dit is gelukt!<br />

Ines Jonker<br />

Initiatief: SAMENSPEELPLEK<br />

Op dit moment zijn wij aan het kijken of wij onze speeltuin zodanig kunnen<br />

herinrichten of renoveren dat wij onszelf een Samenspeelplek mogen noemen.<br />

Waar gaat het om? Samen spelen is leuk en leerzaam voor elk kind,<br />

maar voor kinderen met een beperking schiet het er vaak bij in. Veel speelplekken<br />

zijn voor hen slecht toegankelijk, en ook de <strong>Gerard</strong> <strong>Dou</strong> is geen<br />

plek die voor iedereen goed toegankelijk is.<br />

Een Samenspeelplek is een plek waar alle kinderen terecht kunnen, volgens de norm:<br />

100% welkom,<br />

70% van de speeltoestellen bereikbaar<br />

50% van de speeltoestellen bespeelbaar voor ieder kind.<br />

Momenteel zijn er nog in het geheel geen Samenspeelplekken in de gemeente Leeuwarden. Daarom zijn<br />

wij als <strong>Gerard</strong> <strong>Dou</strong> bezig om het verschil te maken. Hierin kunt u meedenken!<br />

Ouders van kinderen met en zonder beperking nodigen wij graag uit om mee te brainstormen over de<br />

toekomsge inrichng van de speeltuin. Interesse? Stuur een e-mail naar info@gerarddou.nl<br />

Wijkkrant <strong>Gerard</strong> <strong>Dou</strong> / <strong>Huizum</strong>-<strong>West</strong> Jubileumedie, april <strong>2023</strong> 19


Amaryllis DagenDoen<br />

Goedendag,<br />

wat gaat u doen vandaag?<br />

Mogen wij u uitnodigen om langs te komen?<br />

Met de gras app van DagenDoen ziet u in één oogopslag<br />

wat er vandaag en de komende jd te doen is<br />

in uw wijk of buurt.<br />

Wat is er te doen?<br />

Er zijn tal van acviteiten waarbij u andere mensen<br />

kunt ontmoeten: bijvoorbeeld koffiebijeenkomsten,<br />

wandelgroepen, gymnasek, handwerken, samen<br />

eten, biljarten, Jeu de Boules, bingo, zingen in een<br />

koor of een goed gesprek. Veelal zonder verplichngen<br />

of opgave.<br />

Vervoer nodig?<br />

Het vervoer is makkelijk te regelen met de Max Mobiel:<br />

voor 1 euro per rit bent u snel op de plaats van<br />

bestemming. Voor meer informae en om uw rit te<br />

bestellen, kunt bellen met nummer: 06-48264203.<br />

Wilt u graag samen met iemand gaan? Laat het ons<br />

weten, er zijn meer mensen die dat willen.<br />

Geïnteresseerd om meer beweging in uw sociaal<br />

leven te brengen?<br />

De app is eenvoudig te bekijken op uw laptop, tablet<br />

of mobiele telefoon. Moeilijk? Nee hoor, dat valt reuze<br />

mee.<br />

Stap 1<br />

download de gras app via Playstore/Appstore op<br />

tablet of mobiele telefoon<br />

Stap 2<br />

selecteer de gemeente Leeuwarden<br />

Stap 3<br />

meld u aan met emailadres en wachtwoord<br />

Stap 4<br />

check uw mail voor bevesging<br />

Stap 5<br />

log in via de app en klaar<br />

Stap 6<br />

of bekijk de app op uw laptop/PC:<br />

hps://www.dagendoen.nl/frontoffice/portal<br />

Wat ziet u in de app?<br />

Behalve alle acviteiten bij u in de buurt ziet u ook<br />

acviteiten in de hele gemeente Leeuwarden, informae<br />

over zorg en de bibliotheek, spelletjes, en mogelijkheden<br />

voor vervoer en ondersteuning.<br />

Wij leggen u graag uit hoe de app werkt. Hee u zelf<br />

geen tablet? U kunt er bij ons een in bruikleen krijgen.<br />

Daaraan zijn geen kosten verbonden.<br />

Als u meer wilt weten, kunt u bellen met Ingrid<br />

Postma, 06-13967477, van Amaryllis Leeuwarden.<br />

Meer informae staat op de website:<br />

www.dagendoen-leeuwarden.nl<br />

Energiecoach<br />

In samenwerking met de gemeente Leeuwarden<br />

organiseert onze wijkvereniging binnenkort een<br />

Energiedag over energie/duurzaamheid. Deze vindt<br />

plaats in ons wijkgebouw. Energiecoach Bouwe<br />

gee ps over de wijze waarop u energie, en dus<br />

geld kunt besparen en zet de mogelijkheden daartoe<br />

voor u op een rij. Hierbij kunt u denken aan<br />

tochtstrippen, ledlampen en het energiezuinig afstellen<br />

van uw cv-ketel.<br />

Houd Facebook en onze website in de gaten voor<br />

datum en jdsp van dit gras, energieke en leerzame<br />

evenement.<br />

20 Jubileumedie, april <strong>2023</strong> Wijkkrant <strong>Gerard</strong> <strong>Dou</strong> / <strong>Huizum</strong>-<strong>West</strong>


door Dini en Piet Commandeur<br />

Om haar te interviewen over<br />

haar herinneringen aan de<br />

Speeltuinvereniging <strong>Gerard</strong> <strong>Dou</strong><br />

waren we op bezoek bij mevrouw<br />

De Haan, een aardige<br />

dame van 86 jaar. Zij woont op<br />

de bovenste verdieping van een<br />

appartementencomplex in het<br />

westen van onze stad. Vanuit<br />

haar huiskamer hee ze een<br />

weids uitzicht, inclusief prachge<br />

wolkenluchten. Dat is genieten,<br />

maar vooral in het begin, zij<br />

en haar man gingen hier in 2005<br />

wonen, was het wennen. Haar<br />

man is inmiddels overleden,<br />

maar voor ze naar dit appartement<br />

verhuisden, woonde het<br />

echtpaar met hun drie kinderen<br />

vanaf 1967 in het knusse <strong>Huizum</strong>-<strong>West</strong>.<br />

En zoals veel <strong>Huizum</strong>ers<br />

was mevrouw De Haan<br />

gehecht aan onze wijk. Onze<br />

speeltuin was desjds de enige<br />

speeltuin in de buurt. Een heerlijk<br />

terrein voor de kinderen,<br />

met de zandbak, de schommels,<br />

de glijbaan, de draaimolen, en<br />

meer speeltoestellen. Ooit was<br />

er zelfs een stoomtreintje dat<br />

door de tuin rondjes reed.<br />

Om te delen en te koesteren<br />

‘En dan de optochten,’ zei mevrouw<br />

De Haan. Het nadenken<br />

over de verkleedkleren voor de<br />

kinderen. Het regelen daarvan.<br />

Haar dochtertje als bloemenmeisje.<br />

De optocht zelf. Met<br />

zoveel kinderen die, al dan niet<br />

met hun ouders, door de wijk<br />

achter de muziek aanliepen.<br />

‘Prachg was dat.’ Net als de<br />

lampionoptochten in de herfst.<br />

Met lampionnen die doorgaans<br />

bij De Boer werden gekocht. Die<br />

winkel was desjds vooraan in<br />

de Schrans. Tijdens de tocht<br />

brandden de lampionnen met<br />

echte kaarsjes, wat bij een stevige<br />

windvlaag erg spannend<br />

was. Een lampion kon<br />

dan zomaar in brand<br />

vliegen. Achter in de<br />

stoet liepen de grote<br />

jongens met fakkels.<br />

Dát was helemaal<br />

spannend, dat vuur<br />

van de fakkels. Als je<br />

een fakkeldrager was,<br />

dan hoorde je echt bij<br />

de ‘groten’. Dit is een<br />

herinnering die mevrouw<br />

De Haan en ik<br />

delen. Want die lampionoptochten<br />

en de<br />

fakkels hebben zich<br />

stevig genesteld in ons<br />

geheugen, en zich gemengd<br />

met de andere<br />

herinneringen aan de speeltuin<br />

en de wijkfeesten. Die dingen<br />

worden nooit vergeten. Het is<br />

mooi dat ook nu nog de lampionoptocht<br />

elk jaar op 11 november<br />

wordt georganiseerd.<br />

Zo worden mooie herinneringen<br />

gecreëerd voor de kinderen van<br />

nu.<br />

Mevrouw De Haan vertelde ook<br />

over de andere acviteiten van<br />

de speeltuinvereniging. Er waren<br />

bijvoorbeeld naailessen en<br />

er was een kaartclub. Als bestuurslid<br />

was zij desjds regelmag<br />

in het gebouw te vinden.<br />

Tafeltjes klaarzeen als er een<br />

bijeenkomst was, en voor koffie<br />

en thee zorgen. Desjds was<br />

Rinse Rodenhuis de voorzier<br />

van de vereniging, en ook Sape<br />

en Mieke Brouwer weet ze zich<br />

goed te herinneren. Een acef<br />

echtpaar, dat zich jarenlang<br />

voor de speeltuinvereniging<br />

hee ingezet.<br />

‘Ik weet niet zo veel meer hoor,’<br />

waarschuwde mevrouw De<br />

Haan aan het begin van ons gesprek.<br />

Maar de herinneringen<br />

kwamen toch weer naar boven,<br />

daar in haar appartement in het<br />

westen van de stad. Mooie herinneringen<br />

om te delen, en<br />

vooral om te koesteren.<br />

Wijkkrant <strong>Gerard</strong> <strong>Dou</strong> / <strong>Huizum</strong>-<strong>West</strong> Jubileumedie, april <strong>2023</strong> 21


22 Jubileumedie, april <strong>2023</strong> Wijkkrant <strong>Gerard</strong> <strong>Dou</strong> / <strong>Huizum</strong>-<strong>West</strong>


33 woorden-puzzel<br />

‘JubileumPiekerPuzzelPot’<br />

Speeltuin <strong>Gerard</strong> <strong>Dou</strong>, opgericht 10 april 1933<br />

££ ££££ £££££££££<br />

££££££ £££ ££ £££££<br />

££££££ £££££££<br />

Met ‘10 APRIL 90 JAAR SPEELTUIN, GELUKKIG NIEUW-<br />

JAAR <strong>2023</strong>!’ won Ae Bisschop de vorige puzzel (het<br />

kerstnummer 2022). Zij ontving een heerlijke kerststol,<br />

beschikbaar gesteld door Bakkerij Nijstad.<br />

Voor deze 33 woorden-puzzel wacht de winnaar een<br />

prachg boeket t.w.v. € 33,- van<br />

Bloemboeek Panhuis!<br />

De gegeven woorden en namen hebben allemaal iets<br />

te maken met GDHW… Zoek ze op in het diagram en<br />

markeer de leers. De overblijvende leers vormen<br />

de zin die in de lege vierkantjes past.<br />

Stuur die zin (de oplossing) voor 15 mei <strong>2023</strong> naar<br />

Puzzel@gerarddou.nl of Frans Halsstraat 48 en maak<br />

kans op die mooie prijs!<br />

Puzzel: Anne Sjoerd Bakker, met dank aan Woordzoekerfabriek.nl. Opmaak: Piet Commandeur<br />

Wijkkrant <strong>Gerard</strong> <strong>Dou</strong> / <strong>Huizum</strong>-<strong>West</strong> Jubileumedie, april <strong>2023</strong> 23


24 Jubileumedie, april <strong>2023</strong> Wijkkrant <strong>Gerard</strong> <strong>Dou</strong> / <strong>Huizum</strong>-<strong>West</strong>


Nog meer herinneringen<br />

Geboren en<br />

deels getogen<br />

in <strong>Huizum</strong>,<br />

kan ik<br />

mezelf een<br />

echte <strong>Huizum</strong>er<br />

noemen.<br />

Want zoals wel vaker gebeurt,<br />

komt een echte <strong>Huizum</strong>er na een<br />

poosje elders te hebben gewoond<br />

weer terug in dit mooie stukje<br />

Leeuwarden. Dat was in 1975 en<br />

nostalgie vierde bij mij desjds<br />

hoogj. De Schrans, en de spoorwegovergang,<br />

wat was het leuk om<br />

daar weer te moeten wachten tot<br />

de trein van of naar Groningen<br />

langsreed. En later, toen er kinderen<br />

kwamen en ik met ze naar<br />

de speeltuin ging. De eerste keer<br />

was ik stomverbaasd. Was dat nu<br />

écht dezelfde draaimolen waar<br />

ikzelf nog tot misselijkmakend aan<br />

toe op had rondgedraaid? En de<br />

schommels, waren die nooit vervangen?<br />

Of leek dat nu maar zo.<br />

Het speeltuingebouw was ook nauwelijks<br />

veranderd. Wat was het<br />

leuk dat mijn peuters daar later<br />

naar de peuterzaal konden gaan.<br />

Ze hadden het er zo naar hun zin.<br />

Mooie jden waren dat. Met zacht<br />

weer speelden de peuters aljd<br />

buiten in de speeltuin. En als het<br />

warm was, mocht er flink met water<br />

worden gespeerd, en dat gaf<br />

aljd plezier.<br />

De eerste jaren na mijn terugkomst<br />

in <strong>Huizum</strong> zag het gebouw er in<br />

mijn herinnering nog net zo uit als<br />

toen ik een kind was. Ik herinner<br />

me trouwens niet dat ik daar vaak<br />

binnen kwam jdens mijn kinderjaren.<br />

Maar wel een filmmiddag die<br />

voor de kinderen was georganiseerd.<br />

Maar die film was niet geschikt<br />

voor kinderen van acht, negen<br />

jaar. We begrepen het verhaal<br />

niet en sommige beelden waren zo<br />

spannend dat ik er niet van kon<br />

slapen.<br />

Het gebouw was donkerbruin van<br />

kleur. Binnen was een halletje, en<br />

een zaal. In de jaren zeveng was<br />

de zaal overdag bestemd voor de<br />

peuters, en ’s avonds waren er andere<br />

acviteiten. Er was bijvoorbeeld<br />

een V.O.S. cursus. ‘Vrouwen<br />

Oriënteren zich op de Samenleving’.<br />

Die cursus kwam voort uit de<br />

vrouwenbeweging met de bedoeling<br />

vrouwen te moveren betaald<br />

werk te gaan zoeken. In die jaren<br />

waren immers nog veel moeders<br />

thuis bij de kinderen. En dat hoorde<br />

toch echt niet meer bij de jaren<br />

zeveng, vond de vrouwenbeweging.<br />

De V.O.S. cursus was interessant,<br />

al zocht lang niet elke jonge<br />

moeder desjds een baan. Maar er<br />

waren ook andere cursussen in het<br />

speeltuingebouw, zoals een creaviteitscursus,<br />

waar leuke hebbedingetjes<br />

werden gemaakt.<br />

Begin jaren tachg werd het oude<br />

donkerbruine gebouw afgebroken<br />

en kwam er nieuwbouw. Vaak<br />

kwam ik, als ik ’s ochtends de jongste<br />

naar de kleuterschool bracht,<br />

dan een van de bestuursleden tegen.<br />

Zij kwamen regelmag kijken<br />

hoe de bouw ervoor stond. Op weg<br />

naar hun werk, en soms in de stromende<br />

regen. Dan kwamen de regenlaarzen<br />

uit de auto, en banjerden<br />

ze door de bagger naar het<br />

karkas van het nieuwe gebouw.<br />

Kanjers waren het, deze mannen.<br />

Ze zaten, figuurlijk, bovenop het<br />

bouwproces, en hielden de ontwikkelingen<br />

nauwleend in de gaten.<br />

Zo ontstond een mooi, nieuw gebouw,<br />

met daarin net als in het<br />

oude weer allerlei acviteiten. Ac-<br />

viteiten die ook tegenwoordig<br />

niet mogelijk zijn zonder de inzet<br />

van vrijwilligers. Want er kan nog<br />

zo’n mooie speeltuin zijn, en nóg<br />

zo’n gaaf gebouw, het zijn de vrijwilligers<br />

die ervoor zorgen dat er<br />

acviteiten plaatsvinden. Dat de<br />

boel blij draaien, zeg maar. Zoals<br />

een draaimolen in een speeltuin.<br />

Wijkkrant <strong>Gerard</strong> <strong>Dou</strong> / <strong>Huizum</strong>-<strong>West</strong> Jubileumedie, april <strong>2023</strong> 25


Activiteit Wilde Wijk<br />

Wijktheater als openluchtspel in speeltuin <strong>Gerard</strong> <strong>Dou</strong><br />

Tijdens het jubileumfeest op 2, 3 en 4 juni voert Wilde Wijk<br />

een theatervoorstelling op in samenwerking met Wijk- en<br />

Speeltuinvereniging <strong>Gerard</strong> <strong>Dou</strong> / <strong>Huizum</strong>-<strong>West</strong>. Dit openluchtspektakel<br />

vindt plaats in de speeltuin. Wijkbewoners en<br />

leerlingen van de Johan Willem Frisoschool verzorgen de uitvoering.<br />

Onder leiding van theatermaker Feya Hovenga komen<br />

er verschillende acts waarin onder andere de geschiedenis van<br />

de speeltuin naar voren komt. Hiervoor worden herinneringen<br />

en verhalen verzameld van (oud-)wijkbewoners en Feya verwerkt<br />

deze tot korte optredens met elk een eigen thema. Deze<br />

manier van samen cultuur maken is een vorm van community<br />

art: wijktheater door en voor wijkbewoners!<br />

Hieronder volgen drie oproepjes:<br />

1) Feya is nog op zoek naar een paar wijkbewoners die graag meedoen met toneelspelen, schrijven, muziek<br />

maken of verhalen vertellen.<br />

2) Kwam u vroeger in de speeltuin? Feya luistert graag naar uw herinneringen!<br />

3) Bent u nieuwsgierig naar hoe het áchter de schermen gaat? Meedoen is zeer welkom! Bijvoorbeeld voor<br />

het maken van een decor, of voor het verzorgen van rekwisieten, kleding en catering. In een werkgroepje<br />

bereidt u samen de voorstelling voor. Gezellig!<br />

Aanmelden of ideeën aandragen kan via Froukje Draaijer, projectleider Wilde Wijk (06-55371144)<br />

of via Feya Hovenga, theatermaker (06-37471291). Mailen mag ook: feya@wildewijk.nl<br />

Typen058 feliciteert wijk– en speeltuinvereniging<br />

<strong>Gerard</strong> <strong>Dou</strong>/<strong>Huizum</strong>-<strong>West</strong> met hun 90-jarig jubileum!<br />

Al 9 jaar verzorgt Typen058 type– en<br />

programmeercursussen voor kinderen in het wijkgebouw.<br />

Kijk op typen058.nl voor het cursusaanbod.<br />

26 Jubileumedie, april <strong>2023</strong> Wijkkrant <strong>Gerard</strong> <strong>Dou</strong> / <strong>Huizum</strong>-<strong>West</strong>


Vroegere bestuursperikelen<br />

door Annet de Vries<br />

90 jaar<br />

speeltuinvereniging <strong>Gerard</strong> <strong>Dou</strong>!<br />

Op 2, 3, en 4 juni <strong>2023</strong> viert de op<br />

10 april 1933 opgerichte speeltuinvereniging<br />

<strong>Gerard</strong> <strong>Dou</strong> haar 90-<br />

jarig bestaan. De voorbereidingen<br />

voor de viering van dit heugelijke<br />

feit zijn al in volle gang en op facebook<br />

worden er leuke herinnering<br />

over de speeltuin gedeeld.<br />

Het houten speeltreintje dat tegenwoordig<br />

in de speeltuin staat,<br />

is een soort symbool van lang vervlogen<br />

jden toen er nog een echt<br />

stoomtreintje door de speeltuin<br />

reed. Zoals de machinist desjds<br />

het stoomtreintje bestuurde, is er<br />

vanaf 1933 een groot aantal bestuursleden<br />

geweest dat met grote<br />

inzet en voldoening de speeltuinvereniging<br />

<strong>Gerard</strong> <strong>Dou</strong> bestuurde.<br />

Door de jaren heen is er<br />

veel veranderd en was sprake van<br />

hoogte- en dieptepunten.<br />

In het voorjaar van 1979 werden<br />

we niet alleen verrast door een<br />

zware sneeuwstorm maar ook<br />

door het en bloc areden van het<br />

volledige bestuur van de speeltuinvereniging<br />

<strong>Gerard</strong> <strong>Dou</strong>. Wat zouden<br />

de mogelijke gevolgen zijn<br />

voor de toen 46-jarige speeltuin?<br />

Opheffing? Geen opening van de<br />

speeltuin in het voorjaar? Het sluiten<br />

van het gebouw waardoor ook<br />

de peuterspeelzaal weg zou moeten?<br />

Er hingen donkere wolken boven<br />

de speeltuin. De kans dat deze zonder<br />

bestuur zou verdwijnen was<br />

groot en bovendien waren er kapers<br />

op de kust. Het areden van<br />

het bestuur viel samen met een<br />

periode waarin de gemeente Leeuwarden<br />

op zoek was naar meer<br />

parkeerruimte. De speeltuin weg in<br />

ruil voor parkeergelegenheid? Dat<br />

moest voorkomen worden. Maar<br />

wie zouden het aandurven een<br />

nieuw bestuur te vormen?<br />

Er werd wel vergaderd maar zoals<br />

bekend staan de beste stuurlui aan<br />

wal. In het voorjaar van 1979 stonden<br />

de beste ‘bestuurders’ voor<br />

de poort van de speeltuin, en werd<br />

er nog het meest vergaderd voor<br />

en na de echte vergadering, maar<br />

verder kwam het niet.<br />

Maar toen meldde een aantal ouders<br />

van kinderen die de peuterspeelzaal<br />

bezochten zich voor een<br />

bestuursfunce. Tijdens een extra<br />

ledenvergadering op 4 mei 1979<br />

werden zij voorgedragen en vervolgens<br />

benoemd. Die dag stare<br />

voor hen een grote uitdaging. Het<br />

organiseren van een zomerfeest<br />

waarvan op dat moment alleen<br />

nog maar de datum bekend was.<br />

Met veel improvisae en door het<br />

werven van vrijwilligers lukte het<br />

om het zomerfeest te organiseren<br />

en de vereniging weer op de rails<br />

te zeen. Het nieuwe bestuur betrok<br />

ook de jeugd bij het organiseren<br />

van acviteiten. Er werden disco-avonden<br />

georganiseerd en jongeren<br />

sliepen een nachtje in de<br />

speeltuin.<br />

Met dank aan de vele bestuurders<br />

en vrijwilligers, leden en donateurs<br />

die zich door de jaren heen belangeloos<br />

hebben ingezet, kunnen we<br />

binnen kort het negengjarig bestaan<br />

van de speeltuinvereniging<br />

<strong>Gerard</strong> <strong>Dou</strong> vieren.<br />

Een speeltuinvereniging zonder<br />

bestuur is als een stoomtreintje<br />

zonder machinist, en een speeltuinvereniging<br />

zonder leden en<br />

donateurs is als een stoomtreintje<br />

zonder passagiers!<br />

Wijkkrant <strong>Gerard</strong> <strong>Dou</strong> / <strong>Huizum</strong>-<strong>West</strong> Jubileumedie, april <strong>2023</strong> 27


28 Jubileumedie, april <strong>2023</strong> Wijkkrant <strong>Gerard</strong> <strong>Dou</strong> / <strong>Huizum</strong>-<strong>West</strong>


Lidmaatschap en Donateurschap<br />

Word nu lid of donateur van de <strong>Gerard</strong> <strong>Dou</strong>!<br />

Meld u bij voorkeur aan via de website: gerarddou.nl/lid-worden<br />

Beschikt u niet over internet, dan kan het desgewenst ook op papier, door onderstaande strook geheel ingevuld<br />

in te leveren bij de ledenadministrateur:<br />

Marc van den Bos, p.a. Frans Halsstraat 48, 8932 JC Leeuwarden<br />

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Ja, ik steun de Wijk- en Speeltuinvereniging <strong>Gerard</strong> <strong>Dou</strong> / <strong>Huizum</strong>-<strong>West</strong> en ik word<br />

¨ lid (€ 17,50 per jaar, per gezin)<br />

¨ donateur (€ 7,50 per jaar, maar méér is heel welkom)<br />

¨ tevens vrijwillig(st)er bij acviteiten.<br />

Kind(eren):<br />

Naam: ............................................................. Voornaam: ...................................<br />

¡ J ¡ M, geb. datum: ...................................<br />

Adres: .............................................. Voornaam: ...................................<br />

¡ J ¡ M, geb. datum: ..................................<br />

Postcode ............................ Voornaam: ..................................<br />

Plaats ....................................... ¡ J ¡ M, geb. datum: ..................................<br />

E-mail*: ............................................ Voornaam: .................................<br />

@.................................... ¡ J ¡ M, geb. datum: .................................<br />

GRAAG DUIDELIJK & ZO COMPLEET MOGELIJK INVULLEN!<br />

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Voor de diverse acviteiten geldt voor leden doorgaans een korng op de entreeprijzen. Leden en donateurs<br />

ontvangen rond de jaarwisseling via de e-mail kosteloos een digitaal betalingsverzoek of een aankondiging van<br />

automasche incasso van hun bijdrage. *Zonder bruikbaar e-mailadres kunnen we de factuur alleen per post<br />

sturen; de kosten daarvan bedragen € 1,00.<br />

Betalingsgegevens: IBANNUMMER NL 23 INGB 0000 895207<br />

t.n.v. Wijk- en speeltuinvereniging <strong>Gerard</strong> <strong>Dou</strong>.<br />

Graag onder vermelding van het factuurnummer. Dank u.<br />

Voor uw en ons gemak kunt bij de ledenadministrae vragen naar jaarlijkse automasche afschrijving. Na één<br />

keer invullen van een formulier zal uw bijdrage elk jaar rond begin januari worden afgeschreven.<br />

Leden- en adverteneadministrae<br />

e-mail: ledenadministrae@gerarddou.nl<br />

Wijkkrant <strong>Gerard</strong> <strong>Dou</strong> / <strong>Huizum</strong>-<strong>West</strong> Jubileumedie, april <strong>2023</strong> 29


Woudstra<br />

Hobbemastraat 5<br />

Leeuwarden<br />

058-2155414<br />

Hondenpoep op de stoep?<br />

Een bekende ergernis. En ook<br />

goedwillende hondenbeziers<br />

staan soms met hun ‘vrachtje’ bij<br />

een uitpuilende afvalbak.<br />

Wacht niet tot de gemeente uit<br />

zichzelf in ace komt. Ze zijn er<br />

soms niet eens van op de hoogte.<br />

Meld het zelf even, en bel<br />

14058<br />

gemeente Leeuwarden.<br />

Losliggende stoeptegels? Struikelt u op<br />

het trooir omdat de stenen omhoog<br />

zijn gedrukt door wortels van de bomen?<br />

Wacht niet tot de gemeente uit zichzelf<br />

in ace komt. Ze zijn er soms niet eens<br />

van op de hoogte.<br />

Meld het zelf even, en bel 14058,<br />

gemeente Leeuwarden. U kunt een<br />

schrielijke bevesging van de melding<br />

krijgen.<br />

Hetzelfde geldt voor overvolle openbare<br />

prullenbakken en dergelijke.<br />

Erger u niet, maar bel!<br />

30 Jubileumedie, april <strong>2023</strong> Wijkkrant <strong>Gerard</strong> <strong>Dou</strong> / <strong>Huizum</strong>-<strong>West</strong>


Leuk in de wijk<br />

Soms zijn er heel leuke dingen in de wijk, waar je zomaar mee geconfronteerd wordt.<br />

Dat kan van alles en nog wat zijn; groot of klein, van een mooi aangelegde tuin<br />

tot een fraaie schildering op een kabelkastje. Of:<br />

Dit leuk ingericht seizoenskastje (-kistje) naast een voordeur in de Hobbemastraat!<br />

Kijk, dat is nou leuk …<br />

Tekst en foto Piet Commandeur<br />

Clubs<br />

Klaverjasclub <strong>Gerard</strong> <strong>Dou</strong><br />

Het klaverjasseizoen 2022-<strong>2023</strong> nadert zijn einde. Halverwege april is de<br />

laatste avond en dan gaan we begin september weer van start. Gelukkig<br />

hadden we dit seizoen niet te maken met onderbrekingen ten gevolge<br />

van de coronapandemie. De opkomst was prima, groter dan voor corona.<br />

Na de zomervakane bent u van harte welkom op onze gezellige klaverjasavonden.<br />

Eens per twee weken op vrijdagavond. De aanvang is 20.00<br />

uur en we spelen vier bomen. De prijzen bestaan uit vleesbonnen van De<br />

Huzumer Slager. Als u in de loop van augustus een overzicht wilt ontvangen<br />

van de klaverjasdata kunt u een mail sturen naar<br />

andriesdehaan@live.nl.<br />

Voor nadere informae kunt u bellen naar 06 - 42 62 63 82.<br />

Biljartclub<br />

De Biljartclub <strong>Huizum</strong> hee zijn thuisbasis in de biljartzaal<br />

in het Wijkgebouw <strong>Gerard</strong> <strong>Dou</strong> / <strong>Huizum</strong>-<strong>West</strong>.<br />

Voor meer informae kunt u terecht bij<br />

Joop van Zandvoort, telefoon 058-215 02 42<br />

of stuur een mail naar: bchuizum@gmail.com<br />

Wijkkrant <strong>Gerard</strong> <strong>Dou</strong> / <strong>Huizum</strong>-<strong>West</strong> Jubileumedie, april <strong>2023</strong> 31


32 Jubileumedie, april <strong>2023</strong> Wijkkrant <strong>Gerard</strong> <strong>Dou</strong> / <strong>Huizum</strong>-<strong>West</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!