13.04.2023 Views

Reglement rankingtornooien 2022-2023

Reglement van toepassing op de Bedarts rankingtornooien.

Reglement van toepassing op de Bedarts rankingtornooien.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Reglement BeDarts rankingtornooien 2022-2023

Kadering

BeDarts is de overkoepelende dartsorganisatie in België, aangesloten bij de WDF (World Darts

Federation). Van 26/09 tot 30/09 organiseert de WDF de WDF World Cup in Esbjerg

Denemarken. Vanuit België stuurt BeDarts een team bestaande uit 4 heren, 4 dames, 2 jongens

en 2 meisjes naar deze World Cup.

Dit team wordt samengesteld op volgende basis:

- Bij de heren en de dames ontvangt de eerst geplaatste Belg op de WDF Main Ranking

een uitnodiging, op voorwaarde dat die voldoet aan de selectiecriteria (zie “Nationale

Selectie”). De andere uitnodigingen worden bepaald op basis van de BeDarts ranking,

opgesteld na zes rankingtornooien.

- Bij de jongens en meisjes worden de uitnodigingen bepaald op basis van de BeDarts

ranking, opgesteld na zes rankingtornooien.

Deze rankingtornooien vinden plaats tussen mei 2023 en augustus 2023 en zijn de volgende:

- 20/05/2023: Open Menen (zaal ‘Park Ter Walle’, Menen) - Partnertornooi

- 15/07/2023: Sint-Truiden (Sporthal Jodenstraat, Sint-Truiden) - BeDarts rankingtornooi

- 16/07/2023: Sint-Truiden (Sporthal Jodenstraat, Sint-Truiden) - BeDarts rankingtornooi

- 12/08/2023: Oudenaarde (‘t Sportkot Sompelplein, Oudenaarde) - BeDarts

rankingtornooi

- 13/08/2023: Oudenaarde (‘t Sportkot Sompelplein, Oudenaarde) - BeDarts

rankingtornooi

- 19/08/2023: Open Schoten (Sporthal Vordensteyn, Schoten) Partnertornooi

Deze beperkte kalender is er gekomen door een volledige wisseling van het BeDarts bestuur in

Februari en Maart 2023 en als gevolg daarvan een beperkte tijdsperiode om rankingtornooien te

organiseren. Hierdoor wordt er ook samengewerkt met twee partnertornooien waar de regels

enigszins kunnen afwijken van de BeDarts rankingtornooien. Dit is steeds aangegeven in

onderstaand reglement.

Dit reglement geldt enkel voor seizoen 2022-2023. Deze uitzonderingen zullen komen te

vervallen in het reglement voor seizoen 2023-2024.

Organisatie

Aan BeDarts rankingtornooien kunnen alle dartsspelers deelnemen die een Belgische

nationaliteit hebben en niet in het bezit zijn van een PDC tourcard. Aansluiting bij een

dartsclub is niet vereist voor deelname aan BeDarts rankingtornooien.

Partnertornooien staan open voor spelers met andere nationaliteit of spelers met PDC

tourcard. Deze spelers kunnen geen BeDarts rankingpunten verdienen.

Versie: 25 mei 2023 1


Reglement BeDarts rankingtornooien 2022-2023

Elk tornooi wordt georganiseerd voor heren, dames, jongens en meisjes.

Enkel jongens en meisjes die geen 18 jaar waren op 31 december 2022 (geboren in

2005 of later) kunnen deelnemen in deze categorieën.

Inschrijvingen voor BeDarts rankingtornooien gebeuren via de door BeDarts

gecommuniceerde kanalen. Inschrijvingen voor de partnertornooien gebeuren via de

door de respectievelijke organisatie gekozen kanalen. Deze zullen via de BeDarts

communicatiekanalen meegedeeld worden.

Inschrijvingen voor BeDarts rankingtornooien zijn enkel geldig na volledige betaling van

het inschrijvingsgeld.

Prijzengeld voor BeDarts rankingtornooien wordt gecommuniceerd door BeDarts

voorafgaand op het tornooi zelf. Partnertornooien bepalen de eigen prijzengeldverdeling.

Wedstrijdverloop

BeDarts rankingtornooien bestaan uit een pouleronde met daaropvolgend een knock-out

A- en B-ronde. Poules worden willekeurig samengesteld zonder seedings.

Partnertornooien bepalen hun eigen tornooiverloop.

In de pouleronde van BeDarts rankingtornooien wordt bij een gelijke stand de eindstand

als volgt bepaald:

1. Aantal gewonnen wedstrijden

2. Het aantal gewonnen legs

3. Het aantal verloren legs

4. Het legsaldo (het aantal gewonnen legs minus het aantal verloren legs)

5. Het onderling resultaat

6. Indien alles gelijk is, 9-dart shoot out. De speler met de hoogste score na 9 darts

eindigt dan boven de andere speler.

Voor BeDarts rankingtornooien worden schrijvers van de wedstrijden in de pouleronde

en eerste wedstrijden in de knock-out ronde aangewezen door de organisatie. Na een

verlieswedstrijd in de knock-out ronde schrijft de verliezer de volgende wedstrijd op de

respectievelijke baan. Het is toegestaan een vervangende schrijver te regelen. Dit is de

verantwoordelijkheid van de als schrijver aangeduide speler.

Indien een schrijver niet komt opdagen dient dit gemeld te worden aan de

wedstrijdleiding. Hierna wordt de desbetreffende schrijver opnieuw opgeroepen. Komt de

schrijver vervolgens na 5 minuten niet opdagen vervallen de eventueel verdiende

rankingpunten en prijzengeld

Op BeDarts rankingtornooien is de winnaar van een wedstrijd verantwoordelijk voor het

controleren en binnenbrengen van een wedstrijdbriefje. Eenmaal een wedstrijdbriefje

aan de wedstrijdtafel is ingeleverd, is de score die erop staat definitief.

Indien er op een BeDarts rankingtornooi een verkeerde speler is doorgeschoven in de

knock-out, dan worden alle ongeldige wedstrijden teruggedraaid tot het punt waarop de

fout is gemaakt. Uitslagen van geldige wedstrijden blijven te allen tijde staan.

Versie: 25 mei 2023 2


Reglement BeDarts rankingtornooien 2022-2023

BeDarts Ranking

● Rankingpunten kunnen enkel verzameld worden door spelers met Belgische

nationaliteit, zonder PDC tourcard.

● De punten worden toegekend aan de hand van onderstaande tabel.

A-Ronde

B-Ronde

1 150 45

2 125 40

3-4 100 30

5-8 85 20

9-16 70 15

17-32 60 10

33-64 50 5

65-128 45 5

129-256 40 5

Indien op een Partnertornooi een speler met een andere nationaliteit dan de Belgische

of een speler met een PDC tourcard op een positie eindigt waar punten voor uitgereikt

worden, vervallen de punten voor deze positie. Op geen enkele manier zullen deze

punten doorgeschoven worden naar een volgende positie.

Voor de finale ranking worden de 5 beste resultaten opgeteld uit de 6 rankingtornooien.

Rankingpunten zijn enkel van toepassing in het seizoen waarin ze behaald zijn.

Versie: 25 mei 2023 3


Reglement BeDarts rankingtornooien 2022-2023

Nationale selectie

De Belgische nationale selectie voor de WDF World Cup bestaat uit:

○ 4 heren

○ 4 dames

○ 2 jongens

○ 2 meisjes

Bij de heren en dames ontvangt de hoogst geplaatste speler met de Belgische

nationaliteit op de WDF Main Ranking een uitnodiging voor het nationale team, op

voorwaarde dat deze in de top-32 van de respectievelijke ranking staat nadat de

resultaten van de Belgium Open 2023 en Antwerp Open 2023 verwerkt zijn in de

ranking.

Bij de heren en dames ontvangen vervolgens de drie hoogst gerangschikte spelers op

de BeDarts ranking een uitnodiging voor het nationale team.

Indien de hoogst geplaatste speler met Belgische nationaliteit op de WDF Ranking afziet

van selectie worden alle uitnodigingen verstuurd op basis van de BeDarts ranking.

Bij de jongens en meisjes ontvangen de twee hoogst gerangschikte spelers op de

BeDarts ranking een uitnodiging voor het nationale team.

Indien twee of meerdere spelers evenveel punten hebben, worden de spelers

gerangschikt op basis van de eindresultaten (aantal 1ste plaatsen, 2de plaatsen, halve

finales, kwartfinales,... in de A-ronde) in de verschillende rankingtornooien.

Een speler heeft het recht om af te zien van selectie, binnen de gecommuniceerde

termijn in de uitnodiging. De plaats van deze speler wordt doorgeschoven naar de

volgende speler in de BeDarts ranking.

Slotbepalingen

Over zaken waar het reglement niet in voorziet heeft op wedstrijddagen de wedstrijdtafel

de eindbeslissing. Over zaken buiten de wedstrijden ligt de eindbeslissing bij het

BeDarts bestuur.

Dit reglement vervangt alle voorgaande.

Versie: 25 mei 2023 4

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!