17.04.2023 Views

Brochure 2023-2024

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

PRIJSTYPES EN REGLEMENTEN

PRIJSTYPES*

Vriendenprijs: laagste prijs, beschikbaar voor mensen

met een Vriendenpas. Niet van toepassing op

voorstellingen met vermelding GK (= geen korting) en

niet cumuleerbaar met andere kortingen.

Basisprijs: standaardprijs.

TICKETS ANNULEREN

Tickets kunnen geretourneerd worden ten laatste

de werkdag vooraf vóór 15.00 uur in ruil voor een

tegoedbon voor het volledige bedrag met aftrek van

€ 3 administratiekosten per ticket, tenzij:

∙ Het cc de activiteit verzet of annuleert: keuze

terugbetaling of tegoedbon voor het volledige bedrag

(geen administratiekosten), einddatum: 1 maand na

communiceren.

∙ Niet opdagen of te laat verwittigen: geen compensatie

mogelijk.

REGLEMENT VORMINGSACTIVITEITEN

Schrijf ten laatste één week voor aanvang van de

cursus of workshop in! Om de week voor een vorming

toch nog in te schrijven, kan je contact opnemen met

onze balie.

Vormingen starten enkel bij voldoende inschrijvingen,

dus schrijf je tijdig in. Een week voor de eerste les

ontvang je verdere praktische info via brief of e-mail.

Cursus volzet? We noteren je naam op de wachtlijst en

je krijgt voorrang bij de volgende reeks.

cc Leopoldsburg behoudt zich het recht voor om een

cursus of workshop te annuleren. In dat geval wordt

het betaalde inschrijvingsgeld teruggestort.

Tenzij anders vermeld, zijn vormingen bedoeld voor

volwassenen en kinderateliers voor kinderen.

Voor meer info en kortingen, zie verkoopsvoorwaarden

op p. 100 of www.ccleopoldsburg.be.

CURSUS OF WORKSHOP ANNULEREN

Heb je je bedacht over je deelname aan een cursus of

workshop? Uitschrijven kan onder deze voorwaarden:

∙ Tot twee weken voor de eerste les: je krijgt een

tegoedbon (blijft één jaar geldig) voor de volledige

cursusbijdrage met aftrek van een administratieve kost

van € 3.

∙ Tot één week voor de eerste les: je krijgt een

tegoedbon (blijft één jaar geldig) voor de helft van de

cursusbijdrage met aftrek van een administratieve kost

van € 3.

∙ Vanaf één week voor de eerste les: geen

tegemoetkoming meer.

*inclusief € 3 reservatiekosten

9

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!