17.04.2023 Views

Brochure 2023-2024

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

JONGERENCOLLECTIEF TROEP

TROEP, SAMEN CULTUUR MAKEN

Jongerencollectief TROEP organiseert in

samenwerking met cc Leopoldsburg activiteiten voor

en door jongeren met het vizier op jong lokaal talent.

RAY OF APPROVEL

TROEP kiest elk seizoen een aantal voorstellingen uit

die geschikt zijn voor jongeren. Deze krijgen hun Ray

Of Approval!

TROEPKAART

Met een TROEP-kaart kunnen jongeren van 16 tot

25 jaar aan een voordeliger tarief een voorstelling

boeken. Zo kan je al voor € 8 een avondje cultuur

beleven (behalve voorstellingen aangeduid met GK

en BK).

Je kan een gratis TROEP-kaart krijgen aan de balie

van het cultuurcentrum. Met deze kaart kan je nadien

online kaartjes kopen aan een jongerentarief!

OPROEP

TROEP zoekt steeds helpende handen! De enige

vereiste? Tussen 16 en 25 jaar zijn, geen schrik

hebben om de handen uit de mouwen te steken

en een kleine dosis interesse in podiumkunsten/

muziek!

Begint het te kriebelen of wil je meer informatie?

Aarzel niet en stuur een mailtje naar troep.

leopoldsburg@gmail.com of stuur simpelweg een

bericht via Facebook of Instagram!

Volg TROEP op hun website, Facebook of

Instagram.

www.ccleopoldsburg.wixsite.com/troep

TROEP.samencultuurmaken

TROEP.samencultuurmaken

10

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!