17.04.2023 Views

Brochure 2023-2024

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

The Starlings

Dream In Full Color

Zaterdag 7/10/2023 - 20.15 uur - € 23 / € 25

Muziek uit de lage landen

Met hun ‘Dream In Full Color’ tour nemen ze jullie mee doorheen een leven vol dromen, verlangens en vooral

veel liefde.

Geholpen door een prachtige lichtsetting en hun liveband spelen ze hun grootste hits ‘Gold’, ‘Get To You’ en

‘Little Submarine’ maar ook vroeger repertoire zoals ‘Me & My Guitar’ en ‘Flamingo’.

Naast deze kleppers van songs vertellen ze vooral een verhaal met nieuw te ontdekken muziek waarin eenieder

zich zal en kan herkennen en waarin elke emotie geaccentueerd wordt met de juiste sound, mood en kleur.

De kunst van The Starlings is dat ze vreugde, verdriet en alle tussenliggende emoties omzetten in positieve

warme energie.

Energie die het publiek zonder twijfel terug meeneemt naar huis met een brede glimlach en een gevuld hart.

21

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!