17.04.2023 Views

Brochure 2023-2024

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

The Bootleg Shadows

Zaterdag 28/10/2023 - 20.15 uur - € 16 / € 19

Muzikale ode

Met al meer dan 20 jaar ervaring met shows in theaters over heel Europa brengen ze een fantastisch eerbetoon

aan de muziek van The Shadows & Cliff Richard. Verwacht je aan alle hits: van ‘Apache in 1960’ tot ‘Riders

in the Sky’ en alles daartussenin! Inclusief een paar ‘wildcards’, zodat je misschien wat Beatles, Duane Eddy,

Fleetwood Mac, The Tornados ’Telstar of zelfs The Allman Brothers’ Jessica hoort.

Een must-see eerbetoon aan ‘s werelds grootste instrumentale groep, vol voettikkende klassiekers en veel

humor om er een onvergetelijke avond van te maken!

27

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!