17.04.2023 Views

Brochure 2023-2024

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Kaai man

Vrijdag 3/11/2023 - 20.15 uur - € 10 / € 12 - Locatie: cc Kaffee

Muzikale reis

Fred Verhaegen (Mambo Chillum, Durango) is met KAAI MAN de kwellende loutering voorbij en kiest resoluut voor

een ‘nieuwe’ taal, zijn moedertaal, het Nederlands aan de Wase oever van de Antwerpse haven. De helderheid

waarmee hij zingt, uit zich in een articulatie van hoe hij de wereld observeert. Blues, gospel en kleinkunst weet

hij op authentieke wijze te verenigen. Met akoestische gitaar, banjo en snerpende mondharmonica weet hij

telkens weer de ziel te raken.

In duo wordt hij vergezeld door Filip Wouters (‘t Zesde Metaal, Backback) die met gitaar en pedalsteel een extra

dimensie toevoegt aan de uitgepuurde teksten.

Samen brengen ze eigenzinnige Nederswamp. Bezwerend, zalvend en recht uit het hart.

www.kaaiman.one

28

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!