17.04.2023 Views

Brochure 2023-2024

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

© Damond De Backer

Fixkes

Kvraaghetaan

Vrijdag 2/02/2024 - 20.15 uur - € 12 / € 16

Muziek uit de lage landen

Haast geruisloos is Fixkes uitgegroeid tot een blijvertje. Er was die enorme binnenkomer ‘kvraagetaan’, in 2007

alweer, en daarna werd het een pak stiller rond de Antwerpse band, maar Fixkes bleef wel bezig. Bleef schaven

aan teksten en nummers, ruilde het breekbare al eens in voor een vuile gitaarsolo of een streep hiphop. En werd

beter en beter. Altijd met die geestige, al dan niet ironische blik op de kleine kantjes van het leven, verpakt in een

intussen stevig lijstje aan gewoon goeie songs. Check ze maar: ‘Dardennen’, ‘Neukvriendje’, ‘Koriander van den

Turk’, ‘Nooit niks’, ‘Goochelmonnetje’, ‘Ongelukkig’, ‘Buitenmens’, ‘Ik weet niemand’... Het moet zowat het meest

gehoorde compliment na een optreden van Fixkes zijn: “Ik wist niet dat jullie zoveel goeie nummers hadden.”

De teller staat intussen op vier albums. Voor ze aan nummer vijf beginnen, is het eerst tijd voor iets anders: een

verzoekjestournee!

Hoe zou ‘Ongelukkig’ klinken in het Engels? Spelen jullie ‘Ik eb tijd nog eens?’ Iets van de Beastie Boys? Of Louis

Neefs? En mag ons Astrid mee trompet komen spelen op kvraagetaan of een tekening komen maken tijdens

Vilamarxant? Stel ze maar, al je vragen, de jury zal vervolgens streng maar redelijk rechtvaardig beoordelen of

ze een plekje krijgen in de - opgepast, voorspelbare woordspeling - ‘Vraagetaan Fixkes’; de eerste theatershow

van Fixkes ooit.

47

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!