17.04.2023 Views

Brochure 2023-2024

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Belcirque

Zaterdag 10/02/2024 - 20.15 uur - € 12 / € 16

Muzikale reis

Met hun wonderlijke en kleurrijke nummers neemt Belcirque je mee naar hun eigen universum, ver weg van de

eindeloze parade van alledag. Je hoort invloeden uit swing, folk en pop en lijkt soms teruggekatapulteerd te

worden in de tijd, toch klinken alle nummers eerst en vooral als... Belcirque.

50

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!