17.04.2023 Views

Brochure 2023-2024

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

© Sonja Bruggeman

Opening Doors

Ons Centrum

Te gast

Zaterdag 25/05/2024 - 20.15 uur - € 5 / € 7 Zaterdag 15/06/2024 - 20.15 uur - € 3 / € 5

Theater

Dit seizoen bestaat Opening Doors 15 jaar. Dat mogen

we zeker niet ongemerkt voorbij laten gaan. Het wordt

dus een speciale editie, later meer hierover.

Al meerdere jaren werken Stefan Perceval en

Marit Stocker samen met Opening Doors. Ze

werken iedere maandag in het cultuurcentrum van

Leopoldsburg met groepen van zo’n 15 mensen.

Een groep ’s ochtends en een groep ’s namiddags,

van de dagcentra Berkenhof en ’t Brugske. Allemaal

volwassenen met een beperking.

Theater

De enthousiaste spelersgroep van

armoedevereniging Ons Centrum vzw in

Leopoldsburg speelt op zaterdag 15 juni opnieuw

in het cultuurcentrum van Leopoldsburg. Dit wordt

inmiddels de zevende participatieve voorstelling met

het verhaal van een groep veerkrachtige mensen.

Dit maakt dat het puur theater is, recht uit het hart

en de leefwereld van deze mensen. En net dit zorgt

ervoor dat het een unieke beleving is om naar de

voorstelling te kijken.

Al jaren kiezen zij elke maandag voor toneel

als dagbesteding. En al jaren werken we met

HETGEVOLG over wat hen bezighoudt.

59

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!