17.04.2023 Views

Brochure 2023-2024

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Charel & co. Theatermakers

Dom

Zondag 17/12/2023 - 14.00 uur - 5+ - € 6 / € 8

Familie

Na afloop van de voorstelling trakteren we je graag op een lekkere, verse pannenkoek.

In ‘DOM’ ontmoet je opnieuw ‘De’ Charel; bijzondere artiest die zichzelf en alles daaromheen best geweldig

vindt. Een podiumbeest in hart en zelfs nieren. Dat het vorige keer misging zit hem dwars en daarover komt hij

nu vertellen en vertonen. Daarover heeft hij geschreven, gerijmd, geknutseld en gedacht.

De Charel neemt op bijzondere wijze het publiek mee in zijn denk- en leefwereld waarin banaliteiten argumenten

worden en ook omgekeerd. ‘Dom’ is eigenzinnig interactief clownesk vertel- en circustheater met rolbaan,

blaaspijp en een haai maar bovenal één boodschap: ‘Dat hij niet dom is, dat is hij niet; de Charel is een genie!’

Idee en spel: Charel Lievens

Coaching: Line Van Wassenhoven

63

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!