17.04.2023 Views

Brochure 2023-2024

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Ensemble Zuiderwind

Villa Musica

Zondag 28/01/2024 - 14.00 uur - 6+ jaar - € 6 / € 8

Familie

Locatie: zaal Orbis

i.s.m. Muziekvereniging Orbis

Mensen (zelfs hele kleine) warm maken voor muziek is een missie die we delen met Muziekvereniging Orbis

en Academie Beringen. Daarom slaan we de handen in elkaar; we trakteren de kinderen op een voorstelling

vol meezingliedjes én workshops en laten hen kennismaken met de instrumenten uit de voorstelling.

Spelenderwijze leren de kinderen ook muzieknoten kennen.

‘Villa Musica’ is een muzikaal verhaal over het leven van muzieknoten die de gekste avonturen beleven. Zouden

ze hun Villa kunnen redden?

Zing en speel mee met Ensemble Zuiderwind, sopraan Aline Lermytte en Mevrouwtje Si. Familie Fa, neefje Do

en oude dame Mi met haar poes Miauw: ze leven allemaal samen in een groot, hoog huis: Villa Musica! Hun

mooie huis heeft echter dringend nood aan reparaties, en daar zijn veel centjes voor nodig. Zullen ze de oude

bruine munten, die ze op zolder gevonden hebben, kunnen omtoveren in blinkende waardevolle munten?

Deze familievoorstelling is eveneens een muziekeducatief project en is opgebouwd uit vijf workshops en een

voorstelling.

Muziek en verhaal: gebaseerd op ‘Residentie Musica’ van Jan Coeck

Muziek ouverture: Gregory Ksiondzyk

Vertelster en sopraan: Alyne Lermytte

Ensemble: fluit, hobo, klarinet, hoorn,fagot

64

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!