17.04.2023 Views

Brochure 2023-2024

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Griet Desutter & Osama Abdulrasol

Land van de Lange Lepels - Arabische sprookjes

Zondag 17/03/2024 - 14.00 uur - 8+ - € 6 / € 8

Familie

Gekoppeld aan de opening van de expo van de Academie beeldende kunsten Heusden-Zolder, afdeling

Leopoldsburg.

Na afloop van de voorstelling wordt ook de jaarlijkse expo geopend van de leerlingen van de Academie

beeldende kunsten Heusden-Zolder. Zo kan je hun prachtige werkjes als eerste bewonderen en meegenieten

van de receptie.

Een verdwaalde kameel is op zoek naar zijn baasje. Onderweg ontmoet hij wijze mensen, dieren en dingen:

Murat en zijn beste vriend, de mier en de kakkerlak, Joha en zijn slimme ezel, Noura en haar magische

kruiken. De kameel leert over gevaar en vriendschap, vertrouwen in jezelf en de andere, angsten overwinnen,

vooroordelen… en liefde. Maar, hij worstelt met zijn kompas. En intussen moet er ook een groot misverstand

worden opgelost.

Reis mee door cederbossen en de dorre woestijn, langs oases en de mooiste moestuin vol fruitbomen en

dadelpalmen… op weg naar het Land van de Lange Lepels.

‘Land van de Lange Lepels - Arabische sprookjes’ is een fantasievolle en muzikale trip naar het Oosten, waarbij

verschillende sprookjes in elkaar worden verweven. Griet Desutter vertelt en Osama Abdulrasol tovert Arabische

klanken uit zijn kanun.

Griet Desutter: spel

Osama Abdulrasol: muziekcomposities, kanun

Walter Janssens en Filip Standaert: regie

Naar Arabische sprookjes van Rodaan Al Galidi

65

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!