17.04.2023 Views

Brochure 2023-2024

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Acryl (nieuw!)

8 lessen | € 95 (vriendenprijs) / € 98 (basisprijs) / incl. materiaal

In deze basiscursus leer je werken met acrylverf. Heb je nog nooit geschilderd maar zou je het wel willen leren?

Dan help ik je eenvoudig op weg. Samen werken we aan de techniek zodat je tegen het einde een mooi eigen

werk mee naar huis kan nemen.

Materialen zijn inbegrepen, behalve het doek waar je de laatste drie lessen aan werkt, dit mag je zelf uitkiezen

op basis van wat jij wil maken.

Plaats:

cultuurcentrum

Begeleiding: Belinda Salden

Meebrengen: doek naar keuze (enkel laatste lessen)

Data: maandag | 19.00-22.00 uur | 09-16-23/10 * 06-13-20-27/11 * 04/12/23

73

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!