17.04.2023 Views

Brochure 2023-2024

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Gitaar

15 lessen | € 112 (vriendenprijs) / € 115 (basisprijs) / volwassenen en vanaf 12 jaar

In deze reeks verdiepen we ons zowel in hedendaagse muziek als klassieke stukken. Geen voorkennis van

notenleer vereist, wel inzet, volharding én een gitaar! Deze reeks is voor volwassenen, maar jongeren vanaf 12

jaar kunnen ook aansluiten.

Wil je dit graag proberen, maar heb je geen gitaar? Dan is er een oefentoestel beschikbaar tijdens de les om

je op weg te helpen. Reserveer dit bij inschrijving. Natuurlijk maak je enkel vooruitgang als je ook thuis goed

oefent, dus zorg zeker op termijn voor je eigen instrument.

Plaats:

Begeleiding:

Meebrengen:

Data:

cultuurcentrum

Dennis Bleus

gitaar

woensdag | gevorderden: 19.00 - 20.00 uur | beginners: 20.00 - 21.00 uur

04-11-18-25/10 * 08-22-29/11 * 06-13-20/12/23 * 10-17-24-31/01 * 07/02/24

76

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!