17.04.2023 Views

Brochure 2023-2024

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Intuïtief schilderen

8 lessen | € 140 (vriendenprijs) / € 145 (basisprijs) / incl. materiaal

Ideaal voor beginners: je krijgt les in een kleine groep. Je hebt geen ervaring nodig en vertrekt vanuit je gevoel.

Zo krijg je het schilderen in de vingers en leer je tegelijk verschillende technieken kennen. We starten op papier

en de laatste les schilderen we op doek, zodat je de reeks afsluit met een eigen kunstwerk voor thuis.

Plaats:

cultuurcentrum

Begeleiding: Lian van Brakel

Meebrengen: doek naar keuze (enkel laatste les)

Data: donderdag | 19.30-22.00 uur | 05-12-19-26/10 * 09-16-23-30/11/23

77

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!