17.04.2023 Views

Brochure 2023-2024

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ALGEMENE INFO

CONTACTGEGEVENS

LABELS

Cultuurcentrum Leopoldsburg

Kastanjedreef 1

3970 Leopoldsburg

T: +32(0)11 34 65 48

info@ccleopoldsburg.be

www.ccleopoldsburg.be

OPENINGSUREN BALIE

Maandag: 13u – 19u

Dinsdag:

13u – 19u

Woensdag: 13u – 17u

Donderdag: 13u – 17u

Vrijdag:

13u – 17u

Voormiddag enkel op afspraak.

De balie is ook geopend telkens één uur voor

aanvang van iedere voorstelling (avond + familie).

SLUITINGSDAGEN

Kampse Connectie

Aan deze voorstelling werken artiesten

mee uit Leopoldsburg en naaste

omgeving of is er een andere lokale

connectie.

Toernee Mondial

Deze voorstellingen worden

georganiseerd in samenwerking met

Toernee Mondial.

Meer info: www.toerneemondial.be

TROEP

Deze voorstelling is jongerenproof en

goedgekeurd door jongerencollectief

TROEP.

Lees er meer over op p. 10.

Zomersluiting: 3 juli tot en met 30 juli 2023.

Wintersluiting: 25 december tot en met 7 januari

2024.

Specialleke

Bij deze voorstelling word je extra in

de watten gelegd.

Alle andere sluitingsdagen:

ccleopoldsburg.be/openingsuren

Opgelet: van maandag 12 juni tot en met vrijdag 15

september 2023 is de balie minder vaak geopend,

zie www.ccleopoldsburg.be.

Te gast

Te gast

Deze voorstelling wordt georganiseerd

door een externe partij i.s.m. het

cultuurcentrum.

6

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!