17.04.2023 Views

Brochure 2023-2024

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Pottenbakken

15 lessen | € 200 (vriendenprijs) / € 210 (basisprijs) / incl. 10 kg klei

In deze cursus leer je de juiste klei kiezen, draaien en kneden. Ben je al wat meer ervaren, dan leer je ook glazuren

en bakken.

Voor deze cursus werken we met een wachtlijst, dus de plaatsen kunnen al volzet zijn als de verkoop start op

12/05/23.

Plaats:

Begeleiding:

Data:

cultuurcentrum

Patrick Liesenborgs

woensdag | 19.30 - 22.00 uur

04-11-18-25/10 * 08-22-29/11 * 06-13-20/12/23 * 10-17-24-31/01 * 07/02/24

OF

Data:

donderdag | 09.30 - 12.00 uur

05-12-19-26/10 * 09-16-23-30/11 * 07-14-21/12/23 * 11-18-25/01 * 01/02/24

OF

Begeleiding:

Data:

Leo Verstrepen

donderdag | 19.30 - 22.00 uur

05-12-19-26/10 * 09-16-23-30/11 * 07-14-21/12/23 * 11-18-25/01 * 01/02/24

OF

Begeleiding:

Data:

Data:

Silke Verhaeghe

zaterdag | 9.30 - 12.00 uur

30/09 * 07-14-21-28/10 * 18-25/11 * 02-09-16-23/12/23 * 13-20-27/01 * 03/02/24

zaterdag | 12.30 - 15.00 uur

30/09 * 07-14-21-28/10 * 18-25/11 * 02-09-16-23/12/23 * 13-20-27/01 * 03/02/24

80

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!