17.04.2023 Views

Brochure 2023-2024

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Tekenen (gemengde technieken)

15 lessen | € 105 (vriendenprijs) / € 109 (basisprijs)

/ excl. materiaal

Tekenen is leren kijken en zien. Je leert in ontspannen

sfeer basistechnieken zoals waarnemen, compositie,

verhoudingen, meten, expressie en sfeer scheppen. We

starten met klassiek tekenen in zwart wit maar daar blijft

het niet bij. Ook kleur komt erbij kijken.

Stilleven, portret, landschap met gebruik van verschillende

materialen zoals pastel, houtskool, pen, inkt, bister, verf,

collage komen aan bod.

Meer dus dan alleen potlood op papier.

Plaats:

Begeleiding:

Data:

cultuurcentrum

Krystyna Jedynak

donderdag | 13.30 - 16.00 uur

05-12-19-26/10 * 9-16-23-30/11

* 07-14-21/12/23 * 11-18-25/01 *

01/02/24

Tiffany

25 lessen | € 175 (vriendenprijs) / € 180 (basisprijs)

/ incl. gebruik vast materiaal

Met deze sierlijke glastechniek soldeer je stukjes

glas samen in koperfolie. Je creëert de prachtigste

lampenkappen, schalen of beeldjes. Je leert glas op vorm

snijden, slijpen en solderen. Heb je de techniek al aardig

beet, dan kan je je eigen ontwerpen realiseren.

Plaats:

Begeleiding:

Data:

cultuurcentrum

Jos Jansen en Frank Schlichting

dinsdag | 13.00 - 16.00 uur

03-10-17-24/10 * 07-14-21-28/11 *

05-12-19/12/23 * 09-16-23-30/01

06-20-27/02 * 05-12-19-26/03 * 16-

23-30/04/24

81

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!