17.04.2023 Views

Brochure 2023-2024

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Oorbellen uit glas

zaterdag 28/10/23 | 10.00 - 17.00 uur (incl. middagpauze)

| € 97 (vriendenprijs) / € 99 (basisprijs)

Oorbellen uit glas… ze zijn niet zo fragiel als je zou denken!

Je kiest een eenvoudig of meer uitbundig ontwerp, maakt

kleine kralen op een propaanbrander onder leiding van

Janice Wood en leert diverse technieken om mooie

oorbellen te maken.

Basismaterialen om 1 à 3 sets oorbellen te maken zijn

inbegrepen, daarnaast zijn er ook kralen te koop die door

Janice zijn gemaakt.

Plaats:

Begeleiding:

Meebrengen:

cultuurcentrum

Janice Wood

lunch

Visible mending en upcyclen

maandag 06/11 & 20/11/23 | 19.30 - 21.30 uur

| € 23 (vriendenprijs) / € 25 (basisprijs) / excl. materiaal

Scheuren en gaten in je kledij kunnen niet altijd 100

% onzichtbaar hersteld worden, dus waarom er geen

kunstwerkje van maken? Door gebruik van kleurrijke

stofjes in combinatie met Sashiko-borduursteken maken

we een uniek modestatement van je eigen kleding.

Plaats:

Begeleiding:

cultuurcentrum

Nele Claes

86

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!