17.04.2023 Views

Brochure 2023-2024

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Mini pizza en broodjes

woensdag 04/10/23 | 13.30 - 16.30 uur | 6-12 jaar

| € 17 (vriendenprijs)/€ 19 (basisprijs)

Lekkere pizza maken en bakken maar dan in mini-vorm

zodat je deze ook als hapje kan maken en dan je vriendjes

uitnodigen.

Plaats:

Begeleiding:

Meebrengen:

Buurthuis Heppen

Rita Huysmans

schort, keukenrol, deegrol en doos

om restjes in te vervoeren

Like#we

zaterdag 14/10/23 | 14.00 - 16.00 uur | 6-10 jaar

| € 17 (vriendenprijs)/€ 19 (basisprijs)

Iedereen kent wel de liedjes van like#me. Wel, op deze

liedjes gaan we dansjes aanleren. Op het einde van de les

maken we er zelfs een leuk filmpje van.

Plaats:

Begeleider:

Buurthuis Heppen

Sarah Sprangers

93

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!