24.04.2023 Views

Productie Wijkkrant De Hint 3 - 2023

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>De</strong> <strong>Hint</strong><br />

<strong>De</strong> wijkkrant voor <strong>Hint</strong>ham


COLOFON<br />

<br />

<br />

– <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

• <br />

• <br />

• <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

‘t IJzeren Kind<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

3


S.C.C. DE BIECHTEN<br />

<br />

<br />

<br />

is € 4,50, dus een eerlijke kans om te proeven, vinden wij erg belangrijk.<br />

<br />

<br />

<strong>De</strong> Biechten heeft ook zijn “eigen speciaal bier” laten brouwen: <br />

D’n <br />

<br />

<br />

<br />

4


WIJKRAAD HINTHAM<br />

Nieuws van wijkraad <strong>Hint</strong>ham april <strong>2023</strong><br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

5


STERFT HET HANDSCHRIFT?<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

6


Broederschap van Onze Lieve Vrouw van <strong>De</strong>n Bosch. Naast de bisschop van ‘s<br />

<br />

<br />

ook de oude traditie van het musicerend meelopen door de Koninklijke Harmonie ‘s<br />

Hertogenbosch weer opgepakt. Ook broederschappen uit ’s<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Mariaverering in ’s<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<strong>De</strong> Mariaomgang in ’s<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

7


12


STICHTING BAS<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

deel te nemen aan deze presentatie bij de BAS in “de Biechten”. Meld u ruim van te voren aan.<br />

Bij een te geringe belangstelling wordt de presentatie niet gegeven. Kosten € 5,00 inclusief een<br />

<br />

<br />

• € 5,00 <br />

<br />

Stichting Actieve Senioren ovv uw naam en “Slim<br />

op pad”<br />

<br />

• inschrijven bij de bar in de Biechten door € 5,00 te<br />

<br />

9


Nu ook in <strong>Hint</strong>ham……. kom lunchen op 5 mei<br />

<br />

<br />

zitten en samen spreken over vrijheid en onvrijheid. Thema’s waar je niet elke dag bij stilstaat, maar<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

e ent elkom an . – . uu.<br />

<br />

el e u aan i ecetaiaatikaahintham.nl<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

10


FARENT: opbouwwerker<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

welzijnswerk in de gemeente ’s<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

11


Vervolg opbouwwerker


evraagd. Cees blijkt een “ijzeren” geheugen te hebben en<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

worden dan Cees …dat blijft toch een<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

de gaten houden. En… je leeftijd maakt<br />

<br />

<br />

<br />

trombone speelt. “Laat mij maar schuiven”, merkt hij dan ook glimlachend op! Anderen hebben<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Dat kan…deze groep speelt elke maandagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur in de Biechten in <strong>Hint</strong>ham. Je<br />

<br />

<br />

<br />

13


edactie zoekt versterking. Onder het motto “samen maken<br />

wij de wijk” willen wij als wijkkrant buurtbewoners informeren en<br />

met elkaar verbinden in het kader van ‘met mensen voor<br />

mensen’.<br />

<br />

<br />

<br />

“onze” krant. Hierbij staan wij open voor nieuwe ideeën en<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

14


– – <br />

– <br />

• <br />

• <br />

• <br />

• <br />

• <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

– – <br />

benutten. En er kan zo veel meer….<br />

• <br />

<br />

• <br />

• <br />

<br />

Zoek op internet naar “wijkbudget <strong>De</strong>n Bosch” en vind alle informatie over deze mogelijkheid<br />

die door de gemeente ’s<br />

<br />

15

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!